Gwerthiant a Gyfyngir gan Oedran

Gwerthu a llogi recordiadau fideo a gemau

Mae angen i chi ddeall y gofynion labelu ac oedran gwerthu ar gyfer cyflenwi, llogi neu gyfnewid pob math o fideos a gemau

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru a Lloegr

Mae Deddf Recordiadau Fideo 1984 (a ddiddymwyd ac a adferwyd gan Ddeddf Recordiadau Fideo 2010) yn rheoleiddio gwerthu, llogi, cyfnewid a benthyca unrhyw waith fideo - yn cynnwys gemau fideo - ar ddisgiau DVD, Blu-ray, neu unrhyw ddyfais storio data electronig arall sydd ar gael i'r cyhoedd, oni bydd y cyflenwad neu'r gwaith fideo 'wedi'i eithrio'. Mae Deddf Recordiadau Fideo 1984 yn amlinellu nifer o dramgwyddau troseddol.

Mae Bwrdd Dosbarthu Ffilmiau Prydain (BBFC) yn gyfrifol am ddosbarthu gwaith fideo. Ac eithrio rhai mân eithriadau, y Cyngor Safonau Fideo (VSC) sy'n gyfrifol am ddosbarthu gemau fideo.

Mae'n rhaid i fanwerthwyr roi sylw i'r holl ddeddfwriaeth sy'n berthnasol i werthu, llogi, cyfnewid a benthyca gwaith fideo a gemau, a chydymffurfio â hi, er mwyn osgoi cyflawni tramgwyddau troseddol, ac mae rhestr o ddeddfwriaeth arall a orfodir gan wasanaethau safonau masnach wedi'i chynnwys yn y daflen hon.

Dosbarthiad

Mae'r BBFC wedi ei ddynodi fel yr awdurdod sy'n gyfrifol am ddosbarthu gweithiau yn ôl y deunydd sydd ynddynt (ymddygiad troseddol, rhyw, trais, iaith anweddus, cyffuriau, ac ati) a chyhoeddi neu wrthod tystysgrifau dosbarthiad. Bydd y dystysgrif dosbarthiad yn cynnwys un o'r datganiadau canlynol:

 • bod y gwaith fideo yn addas i'w wylio'n gyffredinol a'i gyflenwi'n anghyfyngedig
 • bod y gwaith fideo yn addas i'w wylio gan bobl o oedran penodol (ddim mwy na 18) ac na cheir ei gyflenwi i unrhyw un o dan yr oedran a bennir
 • bod y gwaith fideo yn addas i'w wylio gan bobl o oedran penodol (ddim mwy na 18) ac na cheir ei gyflenwi i unrhyw un o dan yr oedran a bennir; gellir cyflenwi'r recordiad fideo sy'n cynnwys y gwaith fideo mewn siop ryw drwyddedig yn unig

Y VSC (o dan yr enw Awdurdod Gwerthuso Gemau) yw'r awdurdod dynodedig sy'n gyfrifol am ddosbarthu gemau fideo gan ddefnyddio system Gwybodaeth Gemau Ewrop Gyfan (PEGI). Mae gan gemau fideo ddosbarthiad 12, 16 a 18 yn dibynnu ar gynnwys y gêm fideo. Cynghori yw unig fwriad dosbarthiad 3 neu 7 gemau fideo. Mae'r BBFC yn cadw'r cyfrifoldeb am ddosbarthu gemau fideo lle mae'r cynnwys yn golygu bod angen dosbarthiad R18 (oherwydd cynnwys rhywiol mwy eithafol) neu lle bydd y gêm fideo yn gêm fechan sydd wedi'i chynnwys ar ddisg sy'n ffilm yn bennaf.

Mae gwaith fideo a gemau fideo wedi'u hesemptio rhag eu dosbarthu os mai eu diben yw hysbysu, addysgu neu hyfforddi, neu os ydynt yn ymwneud â chwaraeon, crefydd neu gerddoriaeth. Fodd bynnag, gellir ystyried eu cynnwys wrth benderfynu a oes angen dosbarthiad. Os yw gwaith fideo neu gêm fideo'n cynnwys trais, negeseuon rhywiol, ymddygiad sarhaus neu wahaniaethol, alcohol, tybaco neu gyffuriau anghyfreithlon er enghraifft, ni fyddant wedi'u hesemptio rhag cael eu dosbarthu. Amod pellach ynghylch esemptiad ar gyfer gemau fideo yw bod rhaid iddynt gael eu dilysu fel rhai sy'n addas i'w gweld gan bobl ifanc dan 12 oed. Mae cyflenwadau o weithiau fideo sydd wedi'u hesemptio yn cynnwys y rhai hynny nad ydynt yn gysylltiedig â gweithgarwch busnes, ddim er elw ariannol a'r rhai hynny sy'n recordiadau preifat o ddigwyddiad neu achlysur - megis fideo o briodas - a wnaed ar gyfer y sawl sy'n gysylltiedig ag ef.

Dyma gategorïau dosbarthiadau gweithiau fideo:

SymbolDosbarthiadDim ond i'w gwerthu i'r sawl sy'n
BBFC - UCyffredinolAnghyfyngedig
BBFC - PGCyfarwyddyd Rhieni - i'w wylio'n gyffredinol ond gallai rhai golygfeydd fod yn anaddas i blant ifancAnghyfyngedig
BBFC - 12Yn addas i'r sawl sy'n 12 oed a throsodd yn unig12 oed a throsodd
BBFC - 15Yn addas i'r sawl sy'n 15 oed a throsodd yn unig15 oed a throsodd
BBFC - 18Yn addas i'r sawl sy'n 18 oed a throsodd yn unig18 oed a throsodd
BBFC - R18Cyfyngedig 18 - i'w werthu mewn siop ryw drwyddedig i'r sawl sy'n 18 oed a drosodd18 oed a throsodd mewn siop ryw drwyddedig

Mae'n anghyfreithlon i fanwerthwr werthu recordiad fideo â dosbarthiad BBFC 12, 15 neu 18 i rywun o dan yr oedran hwnnw. Mae rhestr lawn o droseddau o dan Ddeddf Recordiadau Fideo 1984 wedi'i chynnwys yn adran Cosbau y canllaw hwn.

Dyma gategorïau dosbarthiadau gweithiau fideo:

SymbolDosbarthiadDim ond i'w gwerthu i'r sawl sy'n
PEGI - 3Yn addas i bob oedranAnghyfyngedig
PEGI - 7Dosbarthiad 3 fel arfer ond efallai na fydd peth o'r cynnwys yn addas i blant iauAnghyfyngedig
PEGI - 12Ychydig yn rhagor o drais graffig ac iaith anweddus gymhedrol. Addas i'r sawl sy'n 12 oed a throsodd12 oed a throsodd
PEGI - 16Trais cignoeth, iaith anweddus, cysyniad o ddefnyddio tybaco, cyffuriau a gweithgarwch troseddol. Addas i'r sawl sy'n 16 oed a throsodd16 oed a throsodd
PEGI - 18Portreadau o drais difrifol. Addas i'r sawl sy'n 18 oed a throsodd18 oed a throsodd

Mae'r system ddosbarthu PEGI hefyd yn cynnwys eiconau disgrifio ar gefn y deunydd pecynnu yn dangos y rhesymau pam mae cynnwys y gêm fideo wedi cael dosbarthiad oedran penodol:

Icon DisgrifioEglurhad
PEGI - bad languageIaith anweddus - mae'r gêm yn cynnwys iaith anweddus
PEGI - discriminationGwahaniaethu - mae'r gêm yn portreadu neu'n cynnwys deunydd a all annog gwahaniaethu
PEGI - drugsCyffuriau - mae'r gêm yn portreadu neu'n cyfeirio at y defnydd o gyffuriau
PEGI - fearOfn - gall y gêm godi ofn ar neu ddychryn plant ifanc
PEGI - gamblingGamblo - gêm sy'n addysgu pobl i gamblo neu'n eu hannog i wneud hynny
PEGI - onlineChwaraeir ar-lein - gêm y gellir ei chwarae ar-lein
PEGI - sexRhyw - mae'r gêm yn cynnwys cyfeiriadau rhywiol neu olygfeydd o noethni a/neu ymddygiad rhywiol
PEGI - violenceTrais - mae'r gêm yn cynnwys golygfeydd treisgar

Mae'n anghyfreithlon i fanwerthwr werthu gêm fideo sydd â gradd oedran PEGI o 12, 15 neu 18 i rywun sydd heb gyrraedd yr oedran hwnnw. Mae rhestr lawn o droseddau o dan Ddeddf Recordiadau Fideo 1984 wedi'i chynnwys yn adran Cosbau y canllaw hwn.

Labelu

Mae Rheoliadau Recordiadau Fideo (Labelu) 2012 yn amlinellu'r gofynion labelu penodol ar gyfer recordiadau fideo a gemau fideo.

Mae'n rhaid i symbol y dosbarthiad, yr eicon disgrifio (yn achos gemau fideo), y teitl unigryw (yn cynnwys y rhif cofrestredig) a'r datganiad eglurhaol (yn achos recordiadau fideo), lle bo hynny'n ofynnol gan y Rheoliadau, fod yn eglur ddarllenadwy ac annileadwy a heb eu cuddio. Mae'r Rheoliadau'n amlinellu ble y dylid dangos y symbol dosbarthu a'r labeli eicon disgrifio ar y pecyn yn achos recordiadau fideo a gemau fideo, ac ar y ddisg neu ddyfais electronig arall.

Mae'n anghyfreithlon i fanwerthwr gyflenwi neu gynnig cyflenwi recordiad fideo nad yw'n cydymffurfio â gofynion labelu. Mae rhestr lawn o droseddau o dan Ddeddf Recordiadau Fideo 1984 wedi'i chynnwys yn adran Cosbau y canllaw hwn. 

Amddiffyniadau

Mae amddiffyniadau ar gael i'r sawl a gyhuddir o droseddau o dan Ddeddf Recordiadau Fideo 1984. Mae troseddau o dan adran 11 y Ddeddf yn fwyaf perthnasol i gynnwys y canllaw hwn ac, fel y cyfryw, rhoddir yr amddiffyniadau isod:

Mae'n amddiffyniad i ddangos nad oedd y cyhuddedig yn gwybod, nac ychwaith â sail resymol i gredu:

 • bod y dystysgrif dosbarthiad yn cynnwys y datganiad ynglyn â'r oedran penodedig
 • bod yr unigolyn dan sylw heb gyrraedd yr oedran penodedig

Mae hefyd yn amddiffyniad os oedd gan y cyhuddedig sail resymol i gredu bod y cyflenwad wedi'i eithrio, neu y buasai wedi'i eithrio, yn unol â diffiniad y ddeddfwriaeth. Os manwerthir recordiadau fideo, nid ydynt yn gyflenwadau wedi'u heithrio.

Mae amddiffyniad cyffredinol ar gael o dan Ddeddf Recordiadau Fideo 1984, sef bod y cyhuddedig wedi cymryd pob rhagofal rhesymol, ac wedi ymarfer pob diwydrwydd dyladwy, i osgoi cyflawni trosedd. Argymhellir felly bod gan fasnachwr systemau wedi'u sefydlu, a gaiff eu gwirio a'u diweddaru'n rheolaidd, i osgoi troseddu. Gweler adran Cadw o fewn y gyfraith y canllaw hwn am ragor o wybodaeth. Yn ogystal â'r amddiffyniad hwn, bydd angen i chi hefyd ddangos bod y trosedd wedi digwydd oherwydd gweithred neu ddiffyg unigolyn arall, heblaw am y cyhuddedig.

Cadw o fewn y gyfraith

Mae arferion da allweddol mewn system effeithiol yn cynnwys:

GWIRIADAU OEDRAN

Gofynnwch i bobl ifanc ddangos prawf o'u hoedran bob amser. Mae'r Sefydliad Safonau Masnach Siartredig, y Swyddfa Gartref a Chymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu yn cefnogi'r Cynllun Safonau Prawf Oedran (PASS) cenedlaethol, sy'n cynnwys nifer o gyhoeddwyr cardiau. Gallwch fod yn hyderus bod cerdyn a gyhoeddwyd o dan y cynllun ac sy'n cynnwys yr hologram PASS yn brawf derbyniol o oedran. Mae trwyddedau gyrru â llun a phasbortau yn dderbyniol fel prawf oedran hefyd.

Dylid arddangos posteri sy'n dangos terfynau oedran ac yn cynnwys datganiad ynghylch gwrthod gwerthiannau o'r fath. Byddai hyn yn atal darpar brynwyr ac yn atgoffa aelodau staff.

HYFFORDDI STAFF

Cydymffurfiwch ag unrhyw gyfyngiadau oedran sy'n berthnasol i'r recordiad fideo a gwnewch yn siwr fod eich staff yn gwneud hynny hefyd. Cynghorir bod y ddeddfwriaeth yn cael ei dwyn i sylw'r holl staff trwy hyfforddiant rheolaidd. Mae'n bwysig eich bod yn gallu profi bod eich staff wedi deall yr hyn sy'n ofynnol ganddynt o dan y ddeddfwriaeth. Gellir gwneud hyn trwy gadw cofnod o'r hyfforddiant a gofyn i'ch staff lofnodi i ddangos eu bod wedi'i ddeall. Yna, dylai'r cofnodion hyn gael eu gwirio a'u llofnodi'n rheolaidd gan reolwyr neu'r perchennog.

CYNNAL COFNOD GWRTHODIADAU

Dylai pob achos o wrthod gael ei gofnodi ar ddalen gwrthod gwerthu neu lyfr gwrthodiadau. Mae system wrthod wedi'i chynnwys mewn rhai tiliau.Bydd cynnal cofnod gwrthodiadau'n cryfhau unrhyw amddiffyniad a allai fod gennych. Dylai cofnodion gael eu gwirio gan y rheolwr / perchennog er mwyn sicrhau bod pob aelod o staff yn eu defnyddio. 

Atodir cofnod gwrthod enghreifftiol isod:
Cofnod gwrthodiadau (Word 31KB)

STOC

Gwiriwch eich stoc bresennol a newydd a sicrhewch fod yr holl recordiadau fideo wedi'u dosbarthu.

Gwiriwch labeli eich stoc bresennol a newydd. Sicrhewch fod y disgiau, y gemau ac ati, yn ogystal â'r cesys, wedi'u nodi'n gywir â'r symbol, yr eicon (lle bo hynny'n briodol) a'r nodyn egluro priodol.

Cofiwch brynu bob amser gan gyflenwr dibynadwy a chadwch ddogfennaeth eich pryniant.

Gwiriwch ansawdd argraffu label y ddisg a llawes y cês - gall argraffu gwael awgrymu y gallai'r nwyddau fod yn ffug.

Bydd rhai cynhyrchwyr yn defnyddio hologramau ar eu nwyddau fel dull o ddangos eu bod yn ddilys. Gwiriwch fod unrhyw hologramau ar y nwyddau yn rhai sy'n gweithio, nid copïau.

Cosbau

Mae Deddf Recordiadau Fideo 1984 yn amlinellu nifer o dramgwyddau troseddol. Rhestrir isod y gosb uchaf o'ch cael yn euog, ynghyd â'r troseddau perthnasol.

Dwy flynedd o garchar a dirwy ddiderfyn: 

 • adran 9 - cyflenwi neu gynnig cyflenwi recordiad fideo o waith fideo sydd heb gael tystysgrif dosbarthiad oni bai ei fod yn waith neu'n gyflenwad sydd wedi'i eithrio
 • adran 10 - meddu ar recordiad fideo o waith sydd heb ei ddosbarthu â'r diben o'i gyflenwi, oni bai ei fod yn waith neu'n gyflenwad wedi'i eithrio:

Chwe mis o garchar a dirwy ddiderfyn:

 • adran 11 - cyflenwi recordiad fideo i unigolyn nad yw wedi cyrraedd yr oedran a nodir ar y dystysgrif dosbarthiad oni bai bod y cyflenwad wedi'i eithrio neu y buasai wedi'i eithrio pe bai hynny'n digwydd
 • adran 12 - cyflenwi neu gynnig cyflenwi recordiad fideo ac eithrio mewn siop ryw drwyddedig
 • adran 14 - cyflenwi neu gynnig cyflenwi recordiad fideo sy'n cynnwys dynodiad ffug ynghylch dosbarthiad, oni bai bod y cyflenwad wedi'i eithrio neu y buasai wedi'i eithrio pe bai hynny'n digwydd

Dirwy ddiderfyn:

 • adran 13 - cyflenwi neu gynnig cyflenwi recordiad fideo nad yw'n cydymffurfio â gofynion labelu, oni bai bod y cyflenwad wedi'i eithrio neu y buasai wedi'i eithrio pe bai hynny 'n digwydd

Eiddo deallusol

DEDDF NODAU MASNACH 1994

Mae llawer o fasnachwyr wedi cofrestru eu nod masnach a'i gynnwys ar y ddisg neu'r gêm, y casyn neu unrhyw beth arall y mae'r recordiad yn cael ei gadw arno neu ynddo, a hefyd o fewn y cynnwys fel y gellir ei weld wrth ei wylio. Os caiff copi anawdurdodedig ei wneud, ei ddarganfod ym meddiant rhywun i'w werthu neu ei logi, neu'n cael ei ddarganfod wedi'i werthu neu ei logi felly, a bod copi o'r nod masnach cofrestredig arno, bydd trosedd wedi'i chyflawni a all arwain at erlyniad, hyd at 10 mlynedd yn y carchar a dirwy ddiderfyn. Yn ogystal, bydd yr holl stoc sy'n tramgwyddo'n agored i gael ei fforffedu a'i ddinistrio.

DEDDF HAWLFRAINT, DYLUNIADAU A PHATENTAU 1988

Mae'n drosedd i wneud copi anghyfreithlon o waith hawlfraint. Hyd yn oed os nad arddangosir nodau masnach, mae'n bosibl y bydd unigolyn yn cyflawni trosedd. Gall dedfrydau gynnwys cyfnod o hyd at 10 mlynedd yn y carchar a dirwy ddiderfyn.

Ymdrinnir â'r ddwy ddeddf hyn yn 'Eiddo deallusol', sydd hefyd yn cynnwys dolenni i wybodaeth fanylach gan y Swyddfa Eiddo Deallusol.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol

Deddf Recordiadau Fideo 1984

Deddf Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau 1988

Deddf Nodau Masnach 1994

Deddf yr Economi Digidol 2010

Deddf Recordiadau Fideo 2010

Rheoliadau Recordiadau Fideo (Labelu) 2012

Rheoliadau Deddf Recordiadau Fideo 1984 (Gweithiau Fideo Wedi'u Hesemptio) 2014

Adolygwyd / diweddarwyd ddiwethaf: Gorffennaf 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw

Cyswllt

Prisiau galw