Gwerthiant a Gyfyngir gan Oedran

Gwerthu cynhyrchion â chyfyngiad oed ar-lein

Mae gwerthu nwyddau penodol i bobl ifanc yn anghyfreithlon; deall eich goblygiadau fel adwerthwr ar-lein

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru a Lloegr

Cyfrifoldeb adwerthwyr yw sicrhau nad ydynt yn gwerthu cynhyrchion â chyfyngiad oed i bobl o dan yr oedran cyfreithlon i'w prynu. Mae hyn yn cyflwyno problemau neilltuol wrth werthu ar y rhyngrwyd ac mae'n rhaid i adwerthwyr gael systemau effeithiol ar waith er mwyn atal gwerthiannau i gwsmeriaid posibl sydd dan oed.

Mae'r canllaw hwn yn gymwys i'r holl gynhyrchion sydd â chyfyngiad oed ar werthiannau - er enghraifft, alcohol, tybaco, paentiau chwistrell, tân gwyllt a recordiadau a gemau fideo.

Dyletswydd adwerthwyr

Cyfrifoldeb adwerthwyr yw sicrhau nad ydynt yn gwerthu cynhyrchion â chyfyngiad oed i bobl o dan yr oedran cyfreithlon i'w prynu. Mae hyn yn golygu sefydlu systemau effeithiol a all ddilysu oedran prynwyr posibl i sicrhau eu bod yn hyn na'r oedran cyfreithlon lleiaf i brynu cynnyrch. Wrth wneud asesiad o'r fath systemau, dylid ystyried gofynion cyfreithiol i gymryd pob rhagofal rhesymol ac i ymarfer pob diwydrwydd dyladwy i osgoi cyflawni trosedd. Y gofynion cyfreithiol hyn yw amddiffyniad adwerthwr mewn deddfwriaeth diogelu defnyddwyr.

Dylid monitro a diweddaru'r fath systemau yn rheolaidd fel bo angen, er mwyn adnabod ac adfer unrhyw broblemau neu wendidau yn y system neu i ddilyn cynnydd mewn technoleg sydd ar gael.

Nid oes ateb pendant ynghylch yr hyn a olygir gan bob rhagofal rhesymol neu ymarfer pob diwydrwydd dyladwy. Fodd bynnag, mae penderfyniadau achosion llys yn y gorffennol mewn cysylltiad â meysydd eraill o ddiogelu defnyddwyr wedi sefydlu bod amddiffyniad adwerthwr yn fwy tebygol o fethu os na chymerir camau neu ragofalon cadarnhaol, gan arwain at gollfarn.

Mae angen dadansoddiad risg, gan gynnwys ymchwilio i'r opsiynau sydd ar gael i drechu risgiau, er mwyn adnabod ac ymchwilio i'r math o ragofalon a chamau y gellid eu cymryd.

Gwiriadau sy'n annhebygol o fodloni 'diwydrwydd dyladwy'

Dylai adwerthwyr gymryd camau cadarnhaol i ddilysu oedran y prynwr wrth werthu cynhyrchion â chyfyngiad oed. Mae'r dilynol yn enghreifftiau sy'n annhebygol o fod yn ddigon i ddiwallu'r gofynion i gymryd pob rhagofal rhesymol ac i ymarfer pob diwydrwydd dyladwy:

  • dibynnu ar y prynwr i gadarnhau ei fod dros yr oedran lleiaf
  • gofyn i'r prynwr ddarparu dyddiad geni
  • defnyddio blychau ticio i ofyn i brynwyr gadarnhau eu bod dros yr oedran lleiaf
  • defnyddio ymwadiad cyffredinol fel 'ystyrir bod unrhywun sy'n archebu'r cynnyrch hwn ar ein gwefan o leiaf 18 oed'
  • defnyddio datganiad 'derbyn' i'r prynwr gadarnhau ei fod wedi darllen y telerau ac amodau a'i fod dros yr oedran lleiaf
  • defnyddio gwasanaethau e-talu fel PayPal, Nochex neu Worldpay. Efallai fod y gwasanaethau hyn angen i gwsmer fod dros 18 oed, ond o bosibl ni fyddant yn dilysu oedran defnyddiwr

Bydd pobl ifanc yn ceisio herio safonau ymddygiad a phrofi ffiniau. Yn achos gwerthiannau ar-lein, gallai pobl ifanc o bosibl osgoi'r gwiriadau llym ar gyfer profi oedran sydd eu hangen ar y stryd fawr oni bai fod adwerthwyr yn gwneud gwiriadau cadarnhaol.

Gwiriadau dilysu oedran

Mae'r dilynol yn ganllaw i gamau a rhagofalon posibl y gallai adwerthwyr eu mabwysiadu i gynorthwyo â dilysu oedran. Fodd bynnag, dylid nodi efallai na fydd y rhain yn addas ar gyfer rhai sefyllfaoedd a bydd angen i adwerthwyr asesu pa gamau sy'n addas a phriodol ar gyfer eu hamgylchiadau unigol nhw. Efallai y bydd adwerthwyr yn gallu datblygu dulliau eraill ar gyfer profi oedran.

Mae cysyniadau ynghylch dilysu oedran mewn byd digidol sy'n symud yn gyflym yn heriol o ran effeithiolrwydd. Nid yw unrhyw system yn gwbl ddiogel ac mae gan unrhyw wasanaeth sy'n dibynnu ar ddilysu o bell y potensial am wallau.

Erbyn hyn, mae llawer o wefannau'n galw ar brynwyr i gofrestru manylion neu i sefydlu cyfrifon ar gyfer pryniadau'r dyfodol, sy'n golygu'r posibilrwydd y bydd angen gwiriadau dilysu ar gyfer sefydlu cyfrifon ar y cychwyn neu ar y pryniad cyntaf ar y wefan yn unig.

TALU GYDA CHERDYN CREDYD

Ar hyn o bryd, mae cardiau credyd yn gyffredinol ar gael i bobl dros 18 oed yn unig. Gallai talu neu ddilysu'r prynwr trwy ddefnyddio cerdyn credyd (yn hytrach na cherdyn debyd) fod yn ddigon i ddilysu bod prif ddeiliad y cerdyn credyd dros 18 oed.

DILYSU OEDRAN AR DDANFONIAD

Gallai adwerthwyr ddefnyddio gwiriadau dilysu oedran yn y man danfon trwy sicrhau bod gyrwyr danfon yn gofyn am dystiolaeth ddilys o oedran i gadarnhau bod y prynwr dros yr oedran lleiaf i brynu'r cynnyrch dan sylw. Dylid nodi efallai na fydd cludwyr trydydd parti'n derbyn cyfrifoldeb am ddilysu oedran.

GWIRIADAU DILYSU OEDRAN AR-LEIN

Mae meddalwedd dilysu oedran ar-lein ar gael sy'n defnyddio gwahanol ffynonellau o wybodaeth er mwyn gwirio oedran a hunaniaeth yn ystod y broses o archebu. Mae'r gwiriadau hyn yn cynnwys defnyddio'r gofrestr etholwyr ac/neu asiantaethau gwirio credyd. Hefyd, mae busnesau sy'n cynnig mynediad ar-lein i wybodaeth o'r gofrestr etholwyr, y gellid ei defnyddio i ddilysu oedran prynwr.

GWIRIADAU ALL-LEIN DILYNOL

Dan rai amgylchiadau, efallai na fydd yn bosibl i ddilysu oedran prynwr posibl a chwblhau archeb ar-lein. Awgrymir yno y gellid gwneud gwiriadau eraill, fel gofyn i'r cwsmer ddarparu tystiolaeth ddilys/dderbyniol o oedran y gellid ei wirio'n briodol wedyn.

CASGLU MEWN SIOP

Ar gyfer rhai adwerthwyr, sydd â phresenoldeb ar y stryd fawr hefyd, gallai prynwyr weld a chadw cynhyrchion ar-lein ac yna'u casglu mewn siop, lle gallai aelodau staff ddilysu oedran fel gyda thrafodyn arferol wyneb yn wyneb.

Cosbau

Mae'r cosbau y gall adwerthwr eu hwynebu os yw'n cyflawni'r drosedd o werthu cynnyrch â chyfyngiad oed i rywun dan yr oedran cyfreithiol lleiaf wedi'u hamlinellu yn y ddeddfwriaeth sy'n berthnasol i'r cynnyrch hwnnw. Y gosb fwyaf yn sgil collfarn yw dwy flynedd yn y carchar a dirwy ddiderfyn.

Gwybodaeth bellach

Cyfrifoldeb yr adwerthwr yw sicrhau y gwerthir cynhyrchion i brynwyr sy'n ddigon hen i'w prynu yn unig. Os oes unrhyw amheuon, ni ddylai'r trafodyn fynd ymlaen.

Mae'r cyfarwyddyd uchod yn gymwys i'r holl gynhyrchion sy'n destun gwerthiannau â chyfyngiad oed. Mae'r rhain yn cynnwys alcohol, tybaco, paentiau chwistrell, tân gwyllt a recordiadau a gemau fideo. Gweler 'Cynhyrchion â chyfyngiad oed' am ragor o wybodaeth.

Am wybodaeth fwy cyffredinol am werthiannau ar-lein, gweler 'Contractau defnyddwyr - gwerthu o bell'.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol

Deddf Plant a Phobl Ifanc 1933
Deddf Recordiadau Fideo 1984
Deddf Sylweddau Meddwol (Cyflenwi) 1985
Deddf Cyfiawnder Troseddol 1988
Deddf Plant a Phobl Ifanc (Diogelu Rhag Tybaco) 1991
Deddf y Loteri Genedlaetholac ati 1993
Rheoliadau'r Loteri Genedlaethol 1994
Ddeddf Arfau Ymosodol 1996
Rheoliadau Adlenwadau Tanwyr Sigaréts (Diogelwch) 1999
Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003
Deddf Trwyddedu 2003
Rheoliadau Tân Gwyllt 2004
Deddf Gamblo 2005
Deddf Lleihau Troseddu Treisgar 2006
Rheoliadau Eitemau Pyrotechnegol (Diogelwch) 2015

Adolygwyd/diweddarwyd ddiwethaf: Awst 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw

Cyswllt

Prisiau galw