Eraill

Prif Awdurdod ac Awdurdod Cartref

Canllaw i'r gwahanol fathau o berthynas ffurfiol sy'n bosibl rhwng busnesau a gwasanaethau safonau masnach

Yn y canllaw

Mae'r canllaw hwn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Mae angen i bob busnes sy'n gweithredu yn y Deyrnas Unedig gydymffurfio ag ystod eang o ddeddfwriaeth a orfodir gan safonau masnach. Eich awdurdod lleol sy'n ymdrin â'r materion hyn a'u gorfodi.

Datblygwyd Prif Awdurdod ac Awdurdod Cartref i gynorthwyo busnesau. Mae gwasanaethau safonau masnach awdurdodau lleol yn gorfodi ystod eang o ddeddfwriaeth y mae'n rhaid i fusnesau a diwydiant gydymffurfio â hi. Mae'r ddau gynllun hyn yn cynnig cyngor a chyfarwyddyd i bob math o fusnesau, mawr a bach.

Mae'r cynlluniau'n debyg iawn ond yn cynnig manteision gwahanol, yn dibynnu ar ba un a oes arnoch angen cyngor cyffredinol, neu gyfarwyddyd penodol a chymwys ar ddehongli'r gyfraith a rhoi systemau ar waith ar draws eich busnes.

Partneriaeth statudol yw Prif Awdurdod sy'n golygu bod busnes sydd â changhennau mewn nifer o ardaloedd awdurdod lleol yn gallu mabwysiadu unrhyw awdurdod lleol yn Brif Awdurdod. Gall y busnes sefydlu perthynas ffurfiol er mwyn cael cyngor, cyfarwyddyd a chymorth wedi'u teilwra; bydd cost y cytunir arni rhwng y partïon yn seiliedig ar yr amser a'r cymorth sy'n angenrheidiol. Mae'n rhaid i awdurdodau lleol eraill ymgynghori â'r Prif Awdurdod hwnnw os bydd unrhyw broblemau'n codi.

System wirfoddol a weithredir gan safonau masnach yw Awdurdod Cartref ac mae'n dibynnu ar y ffaith bod gan yr awdurdodau lleol yr adnoddau angenrheidiol i roi cyngor i fusnesau sydd wedi'u lleoli yn eu hardal ddaearyddol. Gallant gysylltu â gwasanaethau safonau masnach eraill hefyd pan fydd problemau'n codi.

Gwahaniaethau allweddol rhwng cynlluniau Prif Awdurdod ac Awdurdod Cartref

Cymerwyd y testun isod o'r Llawlyfr Prif Awdurdod, sydd ar gael ar y wefan GOV.UK.

Prif Awdurdod Awdurdod Cartref 
statudol anstatudol 
mae'n golygu ymrwymiad ar ran y busnes gall fodoli heb gyfranogiad gweithredol gan y busnes 
mae cyngor y Prif Awdurdod i'r busnes yn 'sicr'. Mae hyn yn golygu, pan fydd y cyngor wedi'i roi ar waith, y gall y busnes fod yn hyderus ei fod yn cydymffurfio ac na all rheoleiddiwr arall fynnu ei fod yn cydymffurfio mewn ffordd wahanol nid oes sail statudol i'r cyngor ac felly gellir ei ddiystyru gan awdurdodau lleol eraill 
gellir defnyddio cynllun arolygu i wella pwyslais arolygiadau lleol a raglennwyd, pryniannau prawf a gweithgarwch samplu. Rhoddir gwybodaeth leol i'r Prif Awdurdod gan ddarparu adnodd hollbwysig i'r busnes nid oes unrhyw ddarpariaethau mewn perthynas â chydlynu archwiliadau lleol o'r busnes 
mae'n galluogi coladu gwybodaeth leol a chydlynu ymatebion gorfodi mae'n galluogi coladu gwybodaeth leol a chydlynu ymatebion gorfodi 
hysbysir y Prif Awdurdod am yr holl gamau gorfodi, ac mae'n gorfod ymateb i gamau arfaethedig o fewn pum niwrnod gwaith. Gall y Prif Awdurdod gyfarwyddo yn erbyn camau arfaethedig mewn rhai amgylchiadau gellir gwneud hysbysiadau gwirfoddol o gamau gorfodi. Nid oes gofyniad i ymateb, ac ni ellir cyfarwyddo yn erbyn camau arfaethedig
mae atebolrwydd Prif Awdurdod wedi'i gyfyngu'n gyfreithiol gan delerau ac amodau'r Prif Awdurdod nid oes cyfyngiad cyfreithiol ar atebolrwydd 
mae adennill costau'n caniatáu ar gyfer ychwanegu at gapasiti awdurdodau lleol i fodloni anghenion partneriaethau mae'r capasiti i ddarparu gwasanaethau wedi'i gyfyngu gan adnoddau awdurdodau lleol

RHAN 1: PRIF AWDURDOD

Mae'r cynllun yn caniatáu i fusnesau ffurfio partneriaeth a gydnabyddir yn gyfreithiol ag un awdurdod lleol – y 'Prif Awdurdod' – er mwyn cael cymorth wedi'i deilwra mewn perthynas ag un neu fwy o feysydd penodol y gyfraith. Mae'r busnes yn darparu adnoddau i'r 'Prif Awdurdod' hwnnw helpu trwy roi cyngor sicr, cydlynu camau gorfodi ar draws pob lleoliad a ddefnyddir gan y busnes, a datblygu cynllun arolygu ar gyfer y busnes cyfan.

Gall busnes ddewis unrhyw awdurdod lleol a ddymuna i fod yn Brif Awdurdod. Er enghraifft, os oes sawl maes deddfwriaeth yn gysylltiedig a bod gan y busnes dan sylw nifer o safleoedd a throsiant o sawl miliwn o bunnoedd, gall y busnes ofyn i fwy nag un awdurdod ymdrin ag agweddau gwahanol ar y gyfraith, oherwydd gellid ystyried bod y llwyth gwaith yn rhy fawr i un awdurdod ymdopi ag ef.

I'r gwrthwyneb, gallai busnes cymharol fach ddymuno bod un awdurdod yn ymdrin â'i holl anghenion cyfreithiol.

Sut mae'n gweithio?

Mae'r busnes yn dewis yr awdurdod lleol yr hoffai ei enwebu fel ei Brif Awdurdod. Nid oes rhaid i'r awdurdod lleol fod yr agosaf o ran lleoliad daearyddol; gallai'r dewis ddibynnu ar y ffaith bod gan awdurdod swyddogion sydd â'r sgiliau perthnasol i hwyluso'r trefniant.

Fel arfer, enwebir un pwynt cyswllt yn yr awdurdod y gall y busnes droi ato am yr holl gyngor perthnasol.

Gwneir cytundeb rhwng y Prif Awdurdod a'r busnes ynglyn â lefel y cymorth a'r adnoddau sy'n angenrheidiol. Fel arfer, bydd hyn yn seiliedig ar amcangyfrif o'r amser sy'n ofynnol i sefydlu systemau gwirio amrywiol a rhoi cynlluniau arolygu ar waith. Gall y Prif Awdurdod roi cyngor ar unrhyw fater yn ymwneud â'r categori deddfwriaeth yr ymdrinnir ag ef yn y cytundeb. Gallai hyn gynnwys:

 • y rhwymedigaethau cyfreithiol sy'n ddyletswydd ar y busnes
 • dehongli deddfwriaeth
 • gweithdrefnau gwirio amrywiol i sicrhau cydymffurfiaeth gyfreithiol

Fe allai fod cynlluniau arolygu hefyd, y gellir eu cyflwyno'n raddol ar draws y busnes i wella ei effeithiolrwydd, atal unrhyw achosion o dor-cyfraith ac osgoi archwiliadau ailadroddus gan reoleiddwyr lleol. Mae'n rhaid i awdurdodau lleol ddilyn y cynlluniau hyn, oni bai bod y Prif Awdurdod wedi'i hysbysu a bod ffordd arall o weithredu wedi'i chytuno.

Ni fydd cytundebau Prif Awdurdod yn atal unrhyw gamau cyfreithiol lle na ddilynwyd cyngor a chyfarwyddyd, neu lle y'u hanwybyddwyd. Fodd bynnag, os bydd unrhyw broblemau'n codi mewn unrhyw awdurdod, mae'n rhaid iddynt gysylltu â'r Prif Awdurdod cyn y gellir cymryd unrhyw gamau cyfreithiol. Os yw'r busnes wedi dilyn cyngor y Prif Awdurdod, mae'n annhebygol iawn o arwain at gamau cyfreithiol.

Pwy sy'n gweinyddu Prif Awdurdod?

Gweinyddir Prif Awdurdod gan y Swyddfa Rheoliadau Gwell (BRDO), sy'n rhan o'r Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau (BIS). Mae trosolwg o Brif Awdurdod ar gael ar y wefan GOV.UK.

Pwy sy'n gallu mabwysiadu polisi o'r fath?

Gall unrhyw fusnes (gan gynnwys y rhai hynny sy'n masnachu ar y rhyngrwyd yn unig) neu elusen a reoleiddir gan o leiaf ddau awdurdod wneud cais i ffurfio partneriaeth Prif Awdurdod. Mewn geiriau eraill, os oes gan eich busnes safleoedd ar draws mwy nag un ffin awdurdod lleol, bydd eich busnes yn gymwys.

Yn gyffredinol, ni fydd busnesau bach yn gymwys; fodd bynnag, os ydych yn gweithredu rhyddfraint, gall y rhyddfreiniwr wneud cais a bydd pob aelod o'r rhyddfraint honno'n derbyn gwybodaeth am gydymffurfio. Yn yr un modd, gall cymdeithas fasnach wneud cais am gytundeb Prif Awdurdod hefyd a gall holl aelodau'r gymdeithas dderbyn y manteision, ac felly hefyd y cwmnïau mewn grwp cwmnïau a busnesau sy'n tanysgrifio i gynllun cydymffurfiaeth neu sicrwydd.

Sut gellir ei sefydlu?

Mae hyn yn syml yn ei hanfod. Cysylltwch â'ch awdurdod lleol neu awdurdod y credwch y bydd yn cynnig y cymorth gorau i'ch busnes; mae'n bosibl y byddant eisoes yn amlygu sut i sefydlu partneriaeth Prif Awdurdod ar eu gwefan (nid yw pob awdurdod yn cymryd rhan yn y cynllun). Fel arall, cysylltwch â'r BRDO a gallant atgyfeirio eich busnes i awdurdod priodol.

Yna, gall yr awdurdod lleol dderbyn, neu wrthod, cais i ffurfio partneriaeth a ddilynir gan:

 • gytundeb ar y telerau a'r amodau
 • cytundeb ar gostau a thaliadau
 • derbyniad gan y BRDO

Beth yw'r manteision?

 • mae Prif Awdurdod yn caniatáu i fusnesau ymwneud â'u rheoleiddio eu hunain
 • mae'n ei gwneud yn haws i fusnesau gydymffurfio â'r gyfraith, gan leihau costau cydymffurfio, heb leihau amddiffyniadau rheoleiddiol
 • gall busnesau fuddsoddi mewn cynhyrchion, arferion a gweithdrefnau, gan wybod bod yr adnoddau y maent yn eu hymrwymo i gydymffurfio'n cael eu cydnabod ledled y wlad
 • gellir cynllunio cynhyrchion / gwasanaethau newydd gyda chyngor eglur a phenodol ar hysbysebu, pecynnu a labelu
 • pan gyflwynir rheoliad newydd, mae'n caniatáu i fusnesau sefydlu dull cydymffurfio cytunedig yn gyflym
 • gwelliannau yn y berthynas â rheoleiddwyr
 • gwell gwybodaeth am faterion rheoleiddiol
 • gwelliannau mewn cysondeb cyngor a chyfarwyddyd rheoleiddiol
 • cymorth ar gyfer datblygu staff
 • cymorth ar gyfer mynd i'r afael â materion rheoleiddiol sy'n dod i mewn o awdurdodau gorfodi
 • y gallu i atal camau gorfodi sy'n anghyson â chyngor gan y Prif Awdurdod, gan arbed amser i bawb sy'n gysylltiedig: Prif Awdurdodau, busnesau ac awdurdodau lleol eraill

I gael syniad o'r costau, mae cyfarwyddyd Cyngor Sir Hampshire yn cynnwys manylion cyfradd yr awr a ffi sefydlu, yn ogystal â gwybodaeth arall i fusnesau sy'n ystyried ymuno â'r cynllun.

Pa feysydd deddfwriaethol yr ymdrinnir â hwy o dan y cytundeb?

Mae partneriaethau Prif Awdurdod yn ymdrin â mwy na meysydd a orfodir gan wasanaethau safonau masnach yn unig. Sylwer, fodd bynnag, na fydd pob awdurdod yn ymdrin â'r ystod lawn o ddeddfwriaeth a restrir isod:

 • nwyddau â chyfyngiad oedran
 • cynnyrch amaethyddol
 • iechyd a lles anifeiliaid
 • bwyd anifeiliaid
 • diogelu defnyddwyr
 • diogelu'r amgylchedd
 • tân
 • hylendid a safonau bwyd
 • trwyddedu cyffredinol
 • tai
 • storio petrol
 • rheoli llygredd
 • diogelwch cynhyrchion
 • iechyd a diogelwch y cyhoedd
 • traffig ffyrdd
 • pwysau a mesurau

Cofrestr Prif Awdurdod

Cynhelir y Gofrestr Prif Awdurdod? gan y BRDO.

Mae'n cynnwys nifer o adnoddau i helpu busnesau i gael y budd mwyaf o Brif Awdurdod, gan gynnwys cyflwyniadau, canllawiau, dalenni gwybodaeth a dogfennau templed.

Busnesau sy'n gweithredu ar draws ffiniau'r Deyrnas Unedig

Os oes gan eich busnes safle yn Lloegr a'r Alban, er enghraifft, nid yw'r system Prif Awdurdod mor syml. Y rheswm am hyn yw bod rhai meysydd deddfwriaethol na chaniateir i Brif Awdurdod yn Lloegr ymdrin â hwy yn yr Alban (mae ganddynt yr awdurdod i ymdrin â rhai meysydd deddfwriaethol, ond nid pob un ohonynt).

Wrth holi ynghylch sefydlu partneriaeth Prif Awdurdod, gofynnwch i'r awdurdod am fwy o fanylion ynglyn â'r mater cymhleth hwn os bydd angen.

RHAN 2: AWDURDOD CARTREF

Gogoniant yr egwyddor Awdurdod Cartref yw ei bod yn rhad ac am ddim i fusnesau.

Mae awdurdodau lleol yn helpu busnesau sy'n gweithredu yn y Deyrnas Unedig i gydymffurfio â deddfwriaeth trwy roi cyngor, cyfarwyddyd a gwybodaeth.

Yn gyffredinol, bydd busnesau'n datblygu perthynas ag un awdurdod lleol penodol ac yn derbyn cyngor a gwybodaeth ganddo. Fel arfer, yr awdurdod lleol ar gyfer yr ardal y mae'r busnes wedi'i leoli ynddi bydd hwn, a chyfeirir ato fel yr 'Awdurdod Cartref'. Dyma'r awdurdod lleol lle mae canolfan benderfyniadau berthnasol y busnes wedi'i lleoli.

Sut mae'n gweithio?

Os ydych chi'n unig fasnachwr sydd ag un safle neu ffatri yn unig, eich Awdurdod Cartref fydd yr awdurdod lleol ar gyfer yr ardal y mae'r safle hwnnw neu'r ffatri honno wedi'i (l)leoli ynddi. Mae hyn hefyd yn berthnasol i fusnesau sy'n masnachu ar y rhyngrwyd. O ran busnes sydd â nifer o ganghennau neu safleoedd ledled y Deyrnas Unedig, yn gyffredinol, eich Awdurdod Cartref fydd yr awdurdod lleol lle mae'r brif swyddfa, y prif safle cynhyrchu neu'r brif warws wedi'u lleoli.

Felly, cynllun i helpu busnesau yw'r egwyddor Awdurdod Cartref trwy ddarparu pwyntiau cyswllt ar gyfer cyngor a chyfarwyddyd er mwyn cynnal safonau uchel o ddiogelu'r cyhoedd, annog masnach deg a datblygu dull cyson o orfodi.

Gall yr awdurdod lleol sy'n gweithredu fel eich Awdurdod Cartref ymdrin ag ymholiadau gan awdurdodau eraill ledled y Deyrnas Unedig. Byddant yn cynnal cofnod o ddigwyddiadau perthnasol, polisïau'r cwmni, systemau diwydrwydd a chyngor. Gallent gyflawni nifer o rolau ar gyfer eich busnes, ac amlinellir y rolau neu'r meysydd cyngor hyn ar ddechrau'r berthynas.

Wrth gynnig cyngor, mae'n rhaid egluro, er na fyddai'r Awdurdod Cartref yn cymryd camau cyfreithiol o bosibl, ni fyddai hyn yn atal awdurdodau eraill rhag gwneud hynny os cyflawnwyd trosedd.

Pwy sy'n gweinyddu Awdurdod Cartref?

Gweithredir y cynllun gan eich awdurdod lleol a chynhelir cronfa ddata o gyfranogwyr gan y Sefydliad Safonau Masnach Siartredig.

Nid yw pob awdurdod yn gweithredu'r egwyddor Awdurdod Cartref; mae gostyngiad mewn lefelau staffio wedi golygu nad yw llawer o wasanaethau safonau masnach yn gallu cynnig y cynllun.

Pwy sy'n gallu mabwysiadu polisi o'r fath?

O ran unig fasnachwyr neu fusnesau sydd ag un safle neu swyddfa yn unig, yr Awdurdod Cartref fydd yr awdurdod lleol ar gyfer yr ardal y mae'r safle hwnnw neu'r swyddfa honno wedi'i (l)leoli ynddi. Mae'r un peth yn berthnasol i fusnesau sy'n masnachu ar y rhyngrwyd.

Os yw eich busnes wedi'i leoli mewn un awdurdod lleol, ond yn gweithredu ar draws sawl awdurdod lleol, yr Awdurdod Cartref yw'r awdurdod lleol lle mae canolfan benderfyniadau berthnasol eich busnes wedi'i lleoli.

Er enghraifft, gallai fod yn swyddfa gofrestredig neu'r man lle mae'r brif ffatri gynhyrchu neu warws fewnforio wedi'i lleoli.

Sut gellir ei sefydlu?

Yn ei hanfod, trwy gysylltu â'r awdurdod lleol ar gyfer yr ardal y mae'r busnes wedi'i leoli ynddi. Os yw'ch swyddfa gofrestredig yn ardal un awdurdod ond mae eich prif fusnes wedi'i leoli mewn un arall, gallwch ddewis y naill neu'r llall. Fodd bynnag, os oes gennych broses weithgynhyrchu neu gynhyrchu, fe allai fod yn well dewis yr ardal y mae'r ffatri honno wedi'i lleoli ynddi fel y gall y prosesau neu'r dulliau cynhyrchu gael eu harchwilio gan yr Awdurdod Cartref wrth gynghori eich busnes.

Beth yw'r manteision?

 • perthynas well â'ch gwasanaeth safonau masnach lleol; swyddog(ion) cyswllt a enwyd ar gyfer unrhyw broblemau neu gyngor
 • cyngor a chyfarwyddyd ar gydymffurfio â'r gyfraith; bydd yr Awdurdod Cartref yn cadw cofnodion cywir o'r cyngor hwn er mwyn cynorthwyo awdurdodau eraill ag unrhyw ymholiadau
 • gall yr Awdurdod Cartref hefyd:
  - ymweld â'ch busnes a monitro tueddiadau, polisïau'r cwmni, ac ati
  - sicrhau bod eich busnes yn cydymffurfio â'r holl ddeddfwriaeth berthnasol
  - cynnig cyngor a chyfarwyddyd ar gyfreithiau newydd
  - trefnu cyfarfodydd rheolaidd â'r busnes i drafod unrhyw faterion sydd wedi'u codi a cheisio datrys anghydfodau rhyngoch chi ac awdurdodau gorfodi eraill yn y Deyrnas Unedig

Pa feysydd deddfwriaethol yr ymdrinnir â hwy o dan y cytundeb?

Yn ei hanfod, yr un rhai â'r rhestr uchod ar gyfer Prif Awdurdodau, ond, yn yr un modd, mae'n dibynnu ar yr arbenigedd sydd ar gael yn yr Awdurdod hwnnw.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol

Nid oes unrhyw ddeddfwriaeth allweddol ar gyfer y canllaw hwn.

Adolygwyd / diweddarwyd ddiwethaf: Mehefin 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw