Eraill

Croesfwâu, arfau aer, ac ati

Ni cheir gwerthu croesfwâu, arfau aer nac arfau tanio ffug i gwsmeriaid o dan oed

Yn y canllaw

Mae'r canllaw hwn ar gyfer Cymru a Lloegr

Ceir deddfau sy'n rheoli gwerthu, cyflenwi a hurio ystod eang o arfau. Mae'r canllaw hwn yn amlygu'r deddfau sy'n berthnasol i groesfwâu, arfau aer ac arfau tanio ffug, gan gyfeirio'n benodol at y troseddau, yr amddiffyniadau a'r cosbau ar gyfer eu gwerthu, eu cyflenwi a'u hurio (fel y bo'n berthnasol) i unigolion sy'n iau na'r oedran cyfreithiol lleiaf.

Mae'r gyfraith yn y maes hwn yn gymhleth, felly dylech geisio cyngor arbenigol os ydych yn ystyried cofrestru fel deliwr arfau tanio neu gadw'r cynhyrchion hyn i'w gwerthu, eu cyflenwi neu eu hurio.

Dylai manwerthwyr teganau ofalu nad ydynt, trwy amryfusedd, yn gwerthu'r hyn y maen nhw'n ei ystyried yn ddryll tegan diniwed, ond yr hyn y gallai'r gyfraith ei ystyried yn arf tanio ffug sydd felly'n ddarostyngedig i gyfyngiad oedran.

Yr hyn y dylech ei wybod

Mae'r gyfraith sy'n ymwneud â chroesfwâu yn ceisio ymdrin, ymhlith pethau eraill, â gwerthu neu hurio croesfwâu i bobl o dan oedran ac atal defnydd anghyfrifol ohonynt. Er bod gan y gyfraith eithriadau ynglyn â gwerthu a hurio croesfwâu o dan bwysau tynnu penodedig, a chithau'n fanwerthwr cyfrifol, fe allech ddymuno ystyried yn ofalus ai hwn yw'r math o gynnyrch y dymunwch ei werthu.

Delwyr arfau tanio cofrestredig yn unig a all werthu arfau aer. Mae gwerthu a hurio arfau aer a bwledi a chetris yn cael ei reoli'n dynn ac yn ddarostyngedig i gyfyngiadau oedran. Sylwer bod yn rhaid i unigolyn fod yn 18 oed neu'n hyn i werthu a hurio'r arfau hyn.

Gall arfau tanio ffug edrych fel rhai go iawn a chael eu defnyddio gan droseddwyr i gyflawni troseddau. Mae gwerthu arfau tanio ffug realistig wedi'i wahardd. Mae gwerthu a hurio arfau tanio ffug, sy'n gallu cynnwys rhai drylliau pêl-ferynnau (BB) a rhai drylliau tegan, yn cael ei reoli'n dynn ac yn ddarostyngedig i gyfyngiadau oedran hefyd.

Yn rhan o unrhyw amddiffyniad yn erbyn honiad bod trosedd wedi'i chyflawni, dylai fod gennych reolaethau effeithiol ar waith i ddangos sut yr ydych yn osgoi gwerthu, cyflenwi neu hurio nwyddau â chyfyngiad oedran i bobl sy'n iau na'r oedran cyfreithiol lleiaf. Ceir arweiniad ar hyn yn adran Aros o fewn y gyfraith y canllaw hwn.

Sylwer bod y canllaw hwn yn canolbwyntio ar agweddau cyfyngiad oedran y gyfraith sy'n berthnasol i werthu, cyflenwi a hurio'r mathau hyn o gynhyrchion.

Arfau aer – yr hyn y mae'r gyfraith yn ei ddweud

Mae'n drosedd o dan Ddeddf Croesfwâu 1987 i unigolyn werthu neu roi ar osod groesfwa neu ran o groesfwa i unigolyn iau na 18 oed. (Sylwer ei bod hefyd yn drosedd i unigolyn iau na 18 oed brynu neu hurio croesfwa neu ran o groesfwa.) Yr eithriad i hyn yw nad yw'r Ddeddf yn berthnasol i groesfwâu sydd â phwysau tynnu o lai nag 1.4 cilogram.

Croesfwâu – yr hyn y mae’r gyfraith yn ei ddweud

Mae Deddf Arfau Tanio 1968 yn gwahardd unigolyn heblaw am ddeliwr arfau tanio cofrestredig rhag gwerthu neu drosglwyddo arf aer, amlygu arf aer i'w werthu neu ei drosglwyddo a meddu ar arf aer i'w werthu neu ei drosglwyddo.

Mae'n drosedd o dan y Ddeddf hon i werthu neu roi ar osod arf aer neu fwledi a chetris ar gyfer arf aer i unigolyn iau na 18 oed. Mae hefyd yn drosedd gwerthu neu roi ar osod arf tanio neu fwledi a chetris o unrhyw ddisgrifiad arall i unigolyn iau na 17 oed. Yn ogystal, mae'n rhaid i unigolyn fod yn 18 oed neu'n hyn i werthu arf aer, ei hurio neu ei roi yn rhodd.

Mae Deddf Lleihau Troseddau Treisgar 2006 yn datgan bod yn rhaid i'r deliwr arfau tanio werthu a throsglwyddo'r arf aer i'r cwsmer wyneb yn wyneb yn unig ac nid trwy gyfrwng o bell (er enghraifft, trwy gyfrwng catalog neu'r rhyngrwyd).

Arfau tanio ffug - yr hyn y mae'r gyfraith yn ei ddweud

Mae Deddf Lleihau Troseddau Treisgar 2006 yn diffinio'r hyn a olygir gan arf tanio ffug realistig. Ystyrir bod ei olwg (maint, siâp a lliw) mor realistig fel ei fod bron yn union yr un fath ag arf tanio go iawn ac nad yw'n arf tanio dadactifedig nac yn henbeth. Gwaherddir gweithgynhyrchu, mewnforio a gwerthu arfau tanio ffug realistig, ond mae amddiffyniadau ar gael i unigolyn a gyhuddir o drosedd, yn gymaint ag y trefnwyd bod yr arf tanio ffug ar gael at ddiben neu ddibenion a nodwyd gan y gyfraith.

Mae Rheoliadau (Arfau Tanio Ffug Realistig) 2007 Deddf Lleihau Troseddau Treisgar 2006 yn ystyried bod arfau tanio ffug yn afrealistig ar gyfer arf tanio go iawn dim ond os ydynt yn llai na 38mm o uchder a 70mm o hyd a naill ai'n goch, oren, melyn, gwyrdd, pinc, porffor a glas llachar neu wedi'u gwneud o ddeunydd tryloyw.

Sylwer y gellid ystyried bod rhai teganau plant yn 'arfau tanio ffug' oni bai eu bod yn wahanol iawn i'r hyn y gellid ei ystyried yn ddryll – er enghraifft, chwistrell ddwr.

Mae'n drosedd o dan Ddeddf Arfau Tanio 1968 i werthu arf tanio ffug i unigolyn iau na 18 oed.

Aros o fewn y gyfraith

Chi sy'n gyfrifol am sicrhau eich bod yn cydymffurfio â'r gyfraith ac nad ydych chi na'ch staff yn gwerthu cynhyrchion sy'n ddarostyngedig i gyfyngiad oedran i'r rhai hynny sy'n iau na'r oedran cyfreithiol lleiaf. Gan ddibynnu ar y math o gynnyrch a natur y trafodyn, mae'n bosibl y bydd gennych amddiffyniad yn gymaint ag yr oeddech yn credu, neu yr oedd gennych sail resymol i gredu, bod yr unigolyn yn hyn na'r oedran cyfreithiol lleiaf. Dylech, felly, sicrhau bod gennych reolaethau effeithiol ar waith a fydd yn gweithredu fel eich amddiffyniad ac yn dangos eich bod wedi cymryd camau neu ragofalon cadarnhaol i osgoi cyflawni trosedd.

Er mwyn osgoi cyflawni'r troseddau hyn, cynghorir bod eich staff yn cael gwybod am y ddeddfwriaeth trwy hyfforddiant rheolaidd. Mae'n bwysig eich bod yn gallu profi bod eich staff wedi deall yr hyn sy'n ofynnol ganddynt o dan y ddeddfwriaeth. Gellir gwneud hyn trwy gadw cofnod o'r hyfforddiant a gofyn i'r aelod o staff lofnodi i ddangos ei fod wedi'i ddeall. Yna, dylai'r cofnodion hyn gael eu gwirio a'u llofnodi'n rheolaidd gan reolwyr neu'r perchennog.

Dylid rhybuddio aelodau staff y gallent hwy eu hunain fod yn atebol yn bersonol os byddant yn gwerthu i bobl ifanc yn groes i'r gofynion cyfreithiol.

Gofynnwch i bobl ifanc ddangos prawf o'u hoedran bob amser. Mae'r Sefydliad Safonau Masnach Siartredig, y Swyddfa Gartref a Chymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu yn cefnogi'r Cynllun Safonau Prawf Oedran (PASS) cenedlaethol, sy'n cynnwys nifer o gyhoeddwyr cardiau. Gallwch fod yn hyderus bod cerdyn a gyhoeddwyd o dan y cynllun ac sy'n cynnwys yr hologram PASS yn brawf derbyniol o oedran.

Mae'n bosibl y bydd cyhoeddwyr cardiau'n cyflenwi deunydd i chi ei arddangos yn eich siop, yn dweud wrth bobl ifanc sut y gallant gael cerdyn. Yn y modd hwn, os bydd gennych achos i wrthod gwerthu, gallwch roi gwybodaeth gadarnhaol i bobl ifanc.

Mae trwyddedau gyrru â llun a phasbortau yn dderbyniol fel prawf oedran hefyd.

Os oes amheuaeth o hyd, ni ddylid caniatáu i'r gwerthiant ddigwydd. Gan nad yw golwg unigolyn yn ei arddegau bob amser yn cyfateb i'w wir oedran, cynghorir staff i herio unrhyw un sy'n ymddangos dair blynedd yn hyn na'r oedran a ganiateir. Argymhellir profi / cynnal hyfforddiant ar fathau priodol o brawf adnabod ac arddangos enghreifftiau o'r rhain hefyd.

Dylid cofnodi pob gwrthodiad ar ddalen gwrthod gwerthu neu lyfr gwrthodiadau. Mae system wrthod wedi'i chynnwys mewn rhai tiliau. Bydd cynnal cofnod o wrthodiadau'n cryfhau achos dros ddiwydrwydd dyladwy. Dylai'r trwyddedai wirio cofnodion er mwyn sicrhau bod pob aelod o staff yn eu defnyddio.

Atodir cofnod gwrthod enghreifftiol isod:
Cofnod gwrthodiadau (Word 31KB)

Dylai cofnodion gael eu gwirio gan y perchennog / rheolwr i sicrhau bod pob aelod o staff yn eu defnyddio.

Os oes gennych chi system EPoS, fe allai fod yn bosibl ei defnyddio i roi neges atgoffa i'r staff. Fel arall, gellir defnyddio sticeri dros godau bar cynhyrchion penodol.

Dylid arddangos posteri sy'n dangos terfynau oedran a dylent gynnwys datganiad ynglyn â gwrthod gwerthiannau o'r fath. Byddai hyn yn atal prynwyr posibl ac yn atgoffa aelodau staff.

Rhowch ystyriaeth i leoliad y cynhyrchion yn eich siop bob amser a gwnewch yn siwr eu bod mewn man lle y gallwch chi a'ch staff eu monitro.

Cosbau

Os bydd unigolyn yn gwerthu neu'n rhoi ar osod groesfwa (neu ran o groesfwa) i unigolyn iau na 18 oed, o'i gael yn euog, y gosb uchaf yw hyd at chwe mis o garchar a dirwy ddiderfyn.

Os bydd unigolyn yn gwerthu neu'n rhoi ar osod arf aer neu fwledi a chetris i unigolyn iau na 18 oed, o'i gael yn euog, y gosb uchaf yw chwe mis o garchar a dirwy ddiderfyn.

Os bydd unigolyn yn gwerthu neu'n rhoi ar osod arf tanio neu fwledi a chetris o unrhyw ddisgrifiad arall i unigolyn iau na 17 oed, o'i gael yn euog, y gosb uchaf yw tri mis o garchar a dirwy ddiderfyn.

Os bydd unigolyn yn gwerthu arf tanio ffug i unigolyn iau na 18 oed, o'i gael yn euog, y gosb uchaf yw hyd at chwe mis o garchar a dirwy ddiderfyn.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol

Deddf Arfau Tanio 1968

Deddf Croesfwâu 1987

Deddf Lleihau Troseddau Treisgar 2006

Rheoliadau (Arfau Tanio Ffug Realistig) 2007 Deddf Lleihau Troseddau Treisgar 2006

Adolygwyd / diweddarwyd ddiwethaf: Gorffennaf 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw