Eraill

Tystysgrifau Perfformiad Ynni

Deall perthnasedd Tystysgrifau Perfformiad Ynni, Tystysgrifau Ynni i'w Harddangos a'r Fargen Werdd, a ph'un a yw'r rhain yn berthnasol i'ch eiddo ai peidio

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru a Lloegr

Mae Tystysgrifau Perfformiad Ynni (EPCau) yn rhoi gwybodaeth am gyflawniad ynni adeilad ar raddfa symudol o A (effeithlon iawn) i G (lleiaf effeithlon). Mae hyn yn galluogi prynwyr, tenantiaid neu breswylwyr adeilad posibl i ystyried effeithlonrwydd ynni adeilad a'i gostau ynni nodweddiadol, ac mae'n rhoi awgrymiadau ar gyfer sut i leihau defnydd ynni'r adeilad hwnnw, cyn ymrwymo i'r contract. Mae rhagor o wybodaeth yn ofynnol ar gyfer adeiladau'r 'Fargen Werdd'.

Mae angen i bob adeilad sy'n cael ei adeiladu, gwerthu neu osod gael EPC (yn destun i'r eithriadau sydd wedi'u rhestru isod), ac mae'n ofynnol i adeiladau cyhoeddus penodol arddangos gwybodaeth am eu defnydd ynni.

Mae'r wybodaeth yn y canllaw hwn yn berthnasol i EPCau a gyhoeddir ar neu ar ôl 9 Ionawr 2013.

Pa wybodaeth fydd EPC yn ei darparu?

Rhaid i EPCau:

 • gynnwys gwybodaeth am ddefnydd ynni ac allyriadau carbon diocsid presennol a phosibl adeilad, o A (mwyaf effeithlon) i G (lleiaf effeithlon)
 • cynnwys gwerth cyfeirnod, fel safon gyfreithiol neu feincnod presennol
 • cael eu rhoi gan asesydd ynni sydd wedi'i achredu i roi EPCau ar gyfer categori yr adeilad y mae'r dystysgrif yn ymwneud ag ef
 • cynnwys adroddiad argymhellion gydag awgrymiadau ar gyfer lleihau defnydd o ynni ac allyriadau carbon deuocsid. Gall yr adroddiad ddatgan hefyd p'un a yw'r gwelliannau hyn yn gymwys i gael cyllid gan gynllun y Fargen Werdd (gweler isod)
 • darparu gwybodaeth gyfeirio (rhif cyfeirnod unigryw y dystysgrif, dyddiad cyhoeddi)
 • cynnwys cyfeiriad yr adeilad a chyfanswm yr arwynebedd llawr defnyddiol
 • bod yn ddilys - mae EPC yn ddilys os cafodd ei rhoi ar y gofrestr heb fod yn fwy na 10 mlynedd cyn y dyddiad y mae ar gael, neu nes i EPC ddiweddarach gael ei llunio a'i chofrestru, pa un bynnag yw'r cynharaf

Lle mae'r EPC yn ymwneud ag eiddo'r Fargen Werdd, rhaid i'r EPC ddarparu gwybodaeth benodedig mewn perthynas â phob cynllun y Fargen Werdd sy'n gysylltiedig â'r eiddo. Nid oes angen i'r EPC ddarparu'r wybodaeth hon ar gyfer cynlluniau y talwyd amdanynt yn llawn.

Gall ardystiad ar gyfer unedau adeiladau gael eu seilio ar:

 • ar gyfer adeilad amhreswyl, naill ai:
  - ar ardystiad cyffredin o'r adeilad cyfan ar gyfer blociau â system wresogi gyffredin
  ...neu
  - ar asesiad o uned (adeiladau) gynrychioliadol arall yn yr un bloc
 • ar gyfer adeilad sy'n cynnwys un annedd:
  -  ar asesiad o adeilad cynrychioliadol arall o gynllun a maint tebyg, sydd ag ansawdd perfformiad ynni gwirioneddol tebyg, os caiff y gyfatebiaeth ei gwarantu gan yr asesydd ynni sy'n rhoi'r dystysgrif perfformiad ynni

Mae sampl o EPC ar fformat pdf ar gael ar wefan GOV.UK.

Beth yw gwybodaeth y Fargen Werdd?


Mae'r Fargen Werdd yn gynllun a gefnogir gan y llywodraeth sy'n galluogi i berchnogion tai wneud gwelliannau i'w heiddo i i arbed ynni, ac ad-delir y costau trwy eu biliau trydan. Erys y ddyled yn gysylltiedig â'r adeilad felly wrth werthu neu rentu eiddo'r Fargen Werdd, bydd angen rhagor o wybodaeth ynghylch yr EPC. Mae'r wybodaeth hon yn cynnwys manylion am y gwelliannau a wnaed, y math o gytundeb, manylion am y symiau sy'n daladwy ac arbedion amcangyfrifedig. Mae rhagor o wybodaeth am y Fargen Werdd ar gael ar wefan GOV.UK.

Cyfrifoldeb pwy yw cael EPC?


Os yw'r adeilad yn cael ei gynnig ar werth, cyfrifoldeb y gwerthwr yw darparu'r EPC i'r prynwr posibl. Os yw'n cael ei osod, yna cyfrifoldeb y landlord yw darparu'r EPC i'r tenant posibl. Os yw adeilad yn cael ei adeiladu, cyfrifoldeb y sawl sy'n adeiladu ydyw. Dylai tystysgrifau yn ymwneud â systemau aerdymheru gael eu sicrhau gan yr unigolyn sy'n rheoli'r system aerdymheru.

Pryd ddylid rhoi EPC?


Dylai EPC fod ar gael yn rhad ac am ddim gan landlordiaid a gwerthwyr i ddarpar denantiaid a gwerthwyr cyn gynted ag y bo modd. Cyn gynted ag y bydd EPC ar gael mewn ysgrifen, rhaid ei rhoi i unrhyw un sydd wedyn gofyn amdani; pan fydd unigolyn wedi gwneud cais i weld adeilad, rhaid rhoi'r EPC adeg ei weld. Rhaid rhoi copi o'r EPC yn rhad ac am ddim i'r tenant neu'r prynwr llwyddiannus.

Pan gaiff adeilad ei roi ar y farchnad i'w werthu neu ar osod, rhaid i'r unigolyn perthnasol (e.e. y gwerthwr neu'r landlord), a'i asiant sicrhau y cafwyd EPC ddilys ar gyfer yr eiddo. Os nad oes EPC ddilys, rhaid iddo fodloni ei hun fod EPC wedi'i chomisiynu ar gyfer yr eiddo cyn ei roi ar y farchnad a'i farchnata, a rhaid gwneud pob ymdrech resymol i sicrhau fod yr EPC ar gael o fewn saith niwrnod ar ôl cychwyn marchnata'r eiddo.

Nid oes rhaid darparu EPC os yw'r unigolyn perthnasol yn credu, yn rhesymol, bod un neu fwy o'r canlynol yn berthnasol i'r darpar brynwr neu denant: 

 • ei fod yn annhebygol o fod ag incwm digonol i brynu neu rentu'r adeilad
 • nad oes ganddo ddiddordeb dilys mewn prynu neu rentu adeilad o ddisgrifiad cyffredinol sy'n berthnasol i'r adeilad
 • nad yw'n unigolyn y mae'r unigolyn perthnasol yn debygol o fod yn barod i werthu neu rentu'r adeilad iddo

Nid yw hyn yn awdurdodi'r unigolyn perthnasol i wneud unrhyw beth y gellir ei ystyried yn weithred gwahaniaethu anghyfreithlon.

Gellir llunio EPC ar gyfer yr adeilad cyfan neu gall fod yn ofynnol ar gyfer uned adeilad ar wahân. Gallai enghraifft o uned adeilad gynnwys fflat oddi mewn i adeilad mwy sydd â'i fynedfa ei hun ac y gellir rheoli'r gwres a'r awyriad ar ei gyfer yn annibynnol.

Rhaid i adeiladau nad ydynt yn anheddau ac:

 • sydd â chyfanswm arwynebedd llawr defnyddiol o dros 500m2
 • y mae'r cyhoedd yn ymweld â nhw'n aml
 • y mae EPC ar gael ar eu cyfer wrth eu gwerthu, eu rhoi ar osod neu eu hadeiladu

...arddangos EPC ddilys mewn lle amlwg, sy'n weladwy i aelodau'r cyhoedd sy'n ymweld â'r adeilad. Mae hwn yn ofyniad ar wahân i Dystysgrifau Ynni i'w Harddangos ar gyfer adeiladau awdurdodau cyhoeddus.

A oes unrhyw eithriadau i'r Rheoliadau?


Nid oes angen EPCau ar gyfer:

 • adeiladau sy'n cael eu gwarchod yn swyddogol fel rhan o amgylchedd dynodedig neu oherwydd eu rhinweddau pensaernïol neu hanesyddol arbennig, i'r graddau y byddai cydymffurfio â gofynion perfformiad ynni lleiaf penodol yn newid eu cymeriad neu eu golwg yn annerbyniol
 • adeiladau a ddefnyddir fel mannau addoli ac ar gyfer gweithgareddau crefyddol
 • adeiladau dros dro y bwriedir eu defnyddio am ddwy flynedd neu lai yn unig
 • safleoedd diwydiannol, gweithdai ac adeiladau amaethyddol amhreswyl sydd â galw isel am ynni
 • adeiladau amaethyddol amhreswyl a ddefnyddir mewn sector a gwmpesir gan gytundeb sector cenedlaethol ar berfformiad ynni
 • adeiladau preswyl a ddefnyddir, neu y bwriedir eu defnyddio, am lai na phedwar mis y flwyddyn, neu am gyfnod cyfyngedig bob blwyddyn ac mae'r ynni y disgwylir i'r adeiladau hyn ei ddefnyddio yn llai na 25% o'r hyn a fyddai'n cael ei ddefnyddio pe byddai'r adeiladau'n cael eu defnyddio trwy gydol y flwyddyn
 • adeiladau arunig sydd â chyfanswm arwynebedd llawr defnyddiol o lai na 50m2
 • adeiladau sy'n addas i'w dymchwel ac mae'r safle canlyniadol yn addas i'w ailddatblygu (mae amodau pellach yn berthnasol yn ymwneud â chaniatâd perthnasol)

Nid oes angen rhoi EPC na threfnu ei bod ar gael i ddarpar brynwr neu denant ar unrhyw adeg cyn gorffen adeiladu adeilad.

Pwy sy'n paratoi EPC?


Dim ond aseswr ynni achrededig all gynhyrchu EPC ac adroddiad argymhellion. Gallwch ddefnyddio gwefan y Gofrestr Tystysgrifau Perfformiad Ynni i chwilio am aseswr ynni domestig achrededig. Mae'n rhaid i bob adroddiad EPC gael ei gyhoeddi ar y gofrestr y gall y cyhoedd ei gweld am ddim. Gweithredir y gofrestr gan Landmark Information Group Limited.

 

Faint fydd yn ei gostio?

Bydd cost yr EPC yn amrywio o'r naill gwmni i'r llall a bydd yn rhaid i chi chwilio am y fargen orau. Fodd bynnag, bydd y pris yn dibynnu hefyd ar ffactorau eraill, yn cynnwys maint, lleoliad ac oed yr adeilad.

Faint o amser mae'n ei gymryd i gael EPC?


Mae hyn yn dibynnu ar argaeledd yr aseswr ynni. Cyn dewis aseswr, sicrhewch eich bod wedi egluro'r amserlen ar gyfer cynhyrchu'r adroddiad. Ar gyfartaledd, gellir cael adroddiad o fewn tri diwrnod gwaith ac mae'n rhaid i chi sicrhau eich bod wedi comisiynu'r adroddiad cyn i'r eiddo gael ei roi ar y farchnad a'i farchnata, os nad oes EPC ddilys yn bodoli eisoes.

Am faint o amser mae EPC yn ddilys?


Mae EPC yn ddilys am fwyafswm o ddeng mlynedd neu nes i EPC arall gael ei chomisiynu ar gyfer yr un adeilad, pa un bynnag sy'n digwydd gyntaf.

Gosodiadau gwyliau


Mae angen EPC ar gyfer eiddo a osodir fel gosodiad gwyliau wedi'i ddodrefnu pan mae pob un o'r canlynol yn berthnasol:

·        lle mae pobl yn aros yn yr adeilad at ddibenion gwyliau o ganlyniad i drefniad gosod tymor byr o 31 diwrnod neu lai ar gyfer pob tenant

·        fe'i osodir am gyfanswm cyfun o bedwar mis neu fwy mewn unrhyw gyfnod o 12 mis

·        mae'r deiliad yn gyfrifol am dalu'r costau ynni ar gyfer yr eiddo

Tystysgrifau Ynni i'w Harddangos (DEC)


Mae DEC yn dangos lefel weithredol yr adeilad y'i comisiynwyd ar ei gyfer, sy'n cyfleu'r defnydd ynni gwirioneddol ar gyfer yr adeilad a'i allyriadau carbon deuocsid; rhaid i DEC ddangos lefelau blaenorol yr adeilad o'r ddwy flynedd ddiwethaf hefyd. Fel gydag EPC, rhaid iddi gael ei rhoi ar aseswr ynni achrededig a chynnwys gwybodaeth orfodol, gan gynnwys cyfeiriad yr adeilad, cyfanswm yr arwynebedd llawr defnyddiol, y dyddiad cyhoeddi, dyddiad enwebedig, gwerth cyfeirnod a manylion am yr aseswr ynni sy'n ei chyhoeddi, ei gwmni a manylion am ei achrediad.

Ar hyn o bryd, dim ond awdurdodau cyhoeddus (y rheini sy'n darparu gwasanaethau a gysylltir yn draddodiadol â llywodraeth leol neu genedlaethol) sy'n defnyddio maint llawr defnyddiol llawn adeilad yn fwy na 500m² y bydd y cyhoedd yn ymweld ag ef yn rheolaidd, sy'n gorfod arddangos DEC. Rhaid iddi gael ei harddangos trwy'r amser mewn lle amlwg y mae'n hawdd i aelodau'r cyhoedd sy'n ymweld â'r adeilad ei gweld; mae'n rhaid i adroddiad argymhellion dilys fod ar gael ar gais, os yw'n briodol.

O 9 Gorffennaf 2015, bydd adeiladau sydd â chyfanswm arwynebedd llawr defnyddiol rhwng 250m2 a 500m2, sy'n cael eu meddiannu gan awdurdodau cyhoeddus, yn destun i'r un gofynion.

Mae tystysgrifau a roddir ar gyfer adeiladau sydd â thros 1,000m2 o gyfanswm arwynebedd llawr defnyddiol yn ddilys am gyfnod o 12 mis yn unig; ar gyfer pob adeilad arall, mae'r dystysgrif yn ddilys am 10 mlynedd o'r dyddiad enwebedig.

Nid oes angen i drigolion preifat eraill yr un adeilad arddangos DEC, ond gall fod yn ofynnol iddynt gael EPC os byddant yn gwerthu eu heiddo neu'n ei roi ar osod.

Adroddiadau aerdymheru


Mae'n rhaid i bob system aerdymheru ag allbwn amcangyfrifedig effeithiol o fwy na 12 cilowat  gael ei archwilio'n rheolaidd gan aseswr ynni, a fydd yn rhoi adroddiad i'r unigolyn sy'n rheoli'r system aerdymheru. Mae'n rhaid bod cyfnod mwyaf o bum mlynedd rhwng yr archwiliadau.

Cynllunir y drefn o gael aseswr ynni i archwilio systemau aerdymheru i wella effeithlonrwydd a lleihau'r defnydd o ynni, costau gwethredu ac allyriadau carbon ar gyfer eich system.

Cosbau

Mae gwasanaethau safonau masnach yn gyfrifol am y gyfraith yn ymwneud ag EPCau. Os caiff unrhyw ddyletswydd benodedig (a restrir yn rheoliad 36) ei thorri dan Reoliadau Perfformiad Ynni Adeiladau (Cymru a Lloegr) 2012, gellir codi tâl cosb, yn amodol ar yr unigolyn perthnasol yn gallu bodloni'r amddiffyniadau statudol yn rheoliad 37 pan na ellir cael EPC, neu'n gallu dangos ei fod wedi cymryd pob rhagofal rhesymol ac wedi arfer pob diwydrwydd dyladwy i osgoi torri'r ddyletswydd.

Ar gyfer adeiladau sy'n annedd, y tâl cosb ar gyfer torri dyletswyddau yw £200. Ar gyfer eiddo annomestig, gall y cosbau mwyaf a lleiaf amrywio o £500 i £5,000, gan ddibynnu ar werth trethiannol yr adeilad.

Gallai methu cydymffurfio â'r dyletswyddau'n ymwneud â DECau, a'u hadroddiadau argymhellion cysylltiedig, arwain at dâl cosb o hyd at £1,000. 

Mae gan swyddogion safonau masnach bwerau i ofyn am adroddiadau aerdymheru a bydd methu darparu'r adroddiad yn golygu cosb o £300.

Pan roddir hysbysiad tâl cosb, rhaid gwneud hynny cyn pen chwe mis, yn dechrau ar y dyddiad y torrwyd y ddyletswydd statudol. Pan roddir hysbysiad tâl cosb, rhaid rhoi o leiaf 28 diwrnod i'r unigolyn y'i rhoddwyd iddo dalu'r gosb neu ofyn am iddi gael ei hadolygu.

Mae'n drosedd cyhoeddi neu roi dogfennaeth ffug mewn perthynas ag EPC dan Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008; y gosb fwyaf yn sgil collfarn yw dirwy ddiderfyn a dwy flynedd yn y carchar.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol


Deddf Tai 2004


Rheoliadau Tystysgrifau Perfformiad Ynni Adeiladau (Tystysgrifau ac Archwiliadau) (Cymru a Lloegr) 2007


Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008


Rheoliadau Perfformiad Ynni Adeiladau (Cymru a Lloegr) 2012

Adolygwyd/diweddarwyd ddiwethaf: Ebrill 2015 

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw