Eraill

Tân gwyllt

Canllaw ar werthu tân gwyllt, gan gynnwys trwyddedu, categorïau tân gwyllt a chyfyngiadau oedran

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru a Lloegr

Os ydych yn bwriadu gwerthu tân gwyllt i ddefnyddwyr, mae'n rhaid i chi gael trwydded storio gan eich awdurdod lleol yn gyntaf. Os ydych yn bwriadu gwerthu tân gwyllt trwy gydol y flwyddyn, rhaid i chi gael trwydded gwerthu gydol-blwyddyn gan eich awdurdod lleol hefyd.

Mae trwydded yn angenrheidiol ar gyfer storio hyd at 250 cilogram màs net o ffrwydriadau; nid oes angen i'r ardal storio fod wedi'i gwahanu oddi wrth adeiladau eraill. Mae trwydded ar gyfer storio unrhyw nifer o ffrwydriadau o 250 cilogram o 2,000 cilogram màs net yn mynnu bod yr ardal storio wedi'i gwahanu oddi wrth adeiladau eraill a mannau y mae gan y cyhoedd fynediad atynt. Mae'r mwyafrif o adwerthwyr bach yn dewis cael y drwydded lai a dim ond adwerthwyr mawr a chyfanwerthwyr sy'n dewis cael y drwydded fwy.

Eich cyfrifoldeb chi yw cadw o fewn y gyfraith a chael systemau yn eu lle a fydd yn gweithredu fel amddiffyniad 'diwydrwydd dyladwy' ynghylch honiad y gwerthwyd tân gwyllt i unigolyn dan yr isafswm oed yn ôl y gyfraith.

Y gyfraith


Ym mhob maes, mae'r gwasanaeth safonau masnach yn gyfrifol am orfodi rheoliadau ynghylch diogelwch defnyddwyr ac oedran prynu. Cwmpasir y meysydd hyn gan Reoliadau Eitemau Pyrotechnegol (Diogelwch) 2010 a Rheoliadau Tân Gwyllt 2004. Gweler hefyd 'Nwyddau â chyfyngiad oed'.

Pryd allwch werthu tân gwyllt?


Oni bai eich bod wedi gwneud cais i'ch awdurdod lleol am drwydded gydol-blwyddyn, wedi talu'r ffi o £500, ac wedi cael trwydded gydol-blwyddyn, yna gallwch gyflenwi tân gwyllt dim ond:

 • o 15 Hydref i 10 Tachwedd
 • o 26 i 31 Rhagfyr
 • ar ddiwrnod cyntaf y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd a'r tri diwrnod yn uniongyrchol cyn hyn
 • ar ddiwrnod cyntaf Diwali a'r tri diwrnod yn uniongyrchol cyn hyn

Sut ydych yn cael trwydded i gadw tân gwyllt?


Cysylltwch â'ch gwasanaeth safonau masnach lleol i gael ffurflen gais (neu defnyddiwch y ffurflen sydd wedi'u hatodi isod) a dychwelyd y ffurflen gyflawn gyda'r ffi statudol. Mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) yn rhestru'r ffioedd ar ei wefan.

Cais am drwydded storio (Word 133KB)

Sut ydych yn storio a gwerthu tân gwyllt yn ddiogel?


Cwmpasir y maes hwn gan Reoliadau Ffrwydriadau 2014.

Bydd eich awdurdod lleol yn rhoi cyngor i chi ynghylch storio a gwerthu tân gwyllt yn ddiogel. Hefyd, mae gan yr HSE gyfarwyddyd ar storio a gwerthu tân gwyllt ar ei wefan.

Mae'r cyfarwyddyd hwn yn cynnwys rhestr wirio ar gyfer asesu risg.

Pa fathau o dân gwyllt a waherddir?


Dim ond tân gwyllt sydd yn cydymffurfio â safonau diogelwch Ewropeaidd, yn dangos y marc CE ac wedi'u labelu gyda maylion y gwneuthurwr a'r mewnforiwr all gael eu cyflenwi'n gyfreithlon i ddefnyddwyr.

Gall tân gwyllt sydd wedi'u gweithgynhyrchu neu fewnforio cyn 4 Gorffennaf 2010 ac a oedd yn cydymffurfio â Safon Brydeinig BS 7114 barhau i gael eu gwerthu heb y marc CE tan 4 Gorffennaf 2017.

Ni ddylid rhannu blychau o dân gwyllt a'u gwerthu ar wahân.

Ni ddylid cyflenwi unrhyw dân gwyllt sy'n fwy na 120 desibel i ddefnyddwyr.

Hefyd gwaherddir tân gwyllt o'r disgrifiad dilynol:

 • olwyn erial
 • clecar, clecar fflach neu glecar dwbl
 • cracyr neidio
 • troellwr neidio
 • nyddwr
 • mini-roced
 • tiwb pelen sy'n gwneud swn uchel fel ei brif effaith ac/neu sydd â diamedr mewnol o fwy na 30mm
 • batri'n cynnwys clecars, clecars fflach neu glecars dwbl
 • cyfuniad (heblaw am olwyn) sy'n cynnwys un neu fwy o glecars, clecars fflach neu glecars dwbl

Beth yw'r cyfyngiadau oedran sy'n gymwys i werthu tân gwyllt?


Mae'r Rheoliadau Eitemau Pyrotechnegol (Diogelwch) 2015 yn gwahardd cyflenwi tân gwyllt categori F2 (defnydd awyr agored - ardaloedd cyfyng) a chategori F3 (defnydd awyr agored - ardaloedd agored mawr) i unrhyw unigolyn dan 18 oed. Mae'r Rheoliadau'n gwahardd cyflenwi tân gwyllt categori F1 (defnydd mewnol perygl isel, swn isel - popwyr parti, ac ati) i unrhyw unigolyn dan 16 oed. Gwneir eithriad ar gyfer cracyrs Nadolig, na ddylid eu cyflenwi i unrhyw unigolyn dan 12 oed. Mae capiau ar gyfer gynnau chwarae wedi'u heithrio o'r ddeddfwriaeth tân gwyllt.

Sylwer: Rhaid i labelau pecynnau ffyn gwreichion gynnwys y geiriau: 'Rhybudd: ni ddylid eu rhoi i blant dan 5 oed'.

Lle mae tân gwyllt oedolion (categorïau F2 ac F3) yn cael eu cyflenwi neu eu cyflwyno i'w cyflenwi mewn unrhyw safle, mae Rheoliadau Tân Gwyllt 2004 yn mynnu yr arddangosir hysbysiad mewn lle amlwg yn y safle hwnnw, heb fod yn llai na 420mm wrth 297mm (A3), gyda llythrennau heb fod yn llai nag 16mm o uchder, yn rhoi'r wybodaeth ddilynol:

MAE'N ANGHYFREITHLON I WERTHU TâN GWYLLT CATEGORI F2 NEU GATEGORI F3 I UNRHYW UN DAN 18 OED

 

MAE'N ANGHYFREITHLON I UNRHYW UN DAN 18 OED FEDDU AR DâN GWYLLT CATEGORI F2 NEU GATEGORI F3 MEWN MAN CYHOEDDUS

Gwerthiannau â chyfyngiad oed - cadw o fewn y gyfraith


Mae amddiffyniadau ar gael yn ôl y gyfraith, sef bod yr unigolyn a gyhuddir wedi cymryd pob rhagofal rhesymol ac wedi ymarfer pob diwydrwydd dyladwy i osgoi cyflawni trosedd. Eich cyfrifoldeb chi yw cadw o fewn y gyfraith a chael systemau yn eu lle a fydd yn gweithredu fel amddiffyniad 'diwydrwydd dyladwy' i honiad y gwerthwyd i unigolyn dan yr isafswm oed yn ôl y gyfraith.

Mae troseddau o atebolrwydd llym, sy'n golygu y gallant ddigwydd hyd yn oed pan nad yw perchennog y busnes ar y safle. Er mwyn osgoi cyflawni trosedd, cynghorir y dygir y ddeddfwriaeth at sylw'r holl staff drwy hyfforddiant rheolaidd. Mae'n bwysig y gallwch brofi bod eich staff wedi deall yr hyn sy'n ofynnol ganddynt dan y ddeddfwriaeth. Gellir gwneud hyn drwy gadw cofnod o'r hyfforddiant a gofyn i'r aelod o staff lofnodi i ddweud eu bod wedi'i ddeall. Yna dylai'r cofnodion hyn gael eu gwirio a'u llofnodi ar sylfaen reolaidd gan y rheolwr neu'r perchennog.

Dylid cynghori aelodau'r staff y gallen nhw fod yn atebol yn bersonol os gwerthant i bobl ifanc gan dorri ar y gofynion cyfreithiol.

Gofynnwch i bobl ifanc ddangos tystiolaeth o'u hoedran bob tro. Mae'r Sefydliad Siartredig Safonau Masnach , y Swyddfa Gartref a Chymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu yn cefnogi Cynllun Safonau Profi Oedran (PASS) cenedlaethol y DU, sy'n cynnwys nifer o ddosbarthwyr cardiau. Gallwch fod yn hyderus bod cerdyn a gyhoeddir dan y cynllun ac sy'n dangos hologram PASS yn dystiolaeth dderbyniol o oedran.

Hefyd mae trwyddedau gyrru a phasbortau'n dderbyniol fel prawf derbyniol o oedran.

Os oes amheuon, ni ddylid caniatáu i'r gwerthiant ddigwydd.

Cosbau


Mae'n drosedd dan Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith ac ati 1974 i werthu tân gwyllt trwy adwerthu heb drwydded neu gofrestriad neu i'w storio'n anniogel.Y gosb fwyaf yn sgil collfarn yw deuddeng mis yn y carchar a dirwy ddiderfyn.

Y gosb fwyaf yn sgil collfarn am gyflenwi tân gwyllt categori F2 neu F3 i unrhyw unigolyn dan 18 oed, cyflenwi tân gwyllt categori F1 i unrhyw unigolyn dan 16 oed, neu gyflenwi cracyr Nadolig i unrhyw unigolyn dan 12 oed, yw tri mis yn y carchar a dirwy ddiderfyn.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol


Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith ac ati 1974

Deddf Diogelu Defnyddwyr 1987

Rheoliadau Tân Gwyllt 2004

Rheoliadau Tân Gwyllt (Diwygio) 2004

Rheoliadau Diogelwch Cynnyrch Diwygio a Dirymu 2012

Rheoliadau Ffrwydron 2014

Rheoliadau Eitemau Pyrotechnegol (Diogelwch) 2015

Adolygwyd/diweddarwyd ddiwethaf: Awst 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw