Eraill

Safonau masnach - arolygiadau a grymoedd

Pam mae swyddogion safonau masnach yn ymweld â busnesau a pha rymoedd sydd ganddynt, ynghyd â'r 'mesurau ychwanegol i ddefnyddwyr' a ddaw yn sgil Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru a Lloegr
Mae pobl sy'n gweithio i safonau masnach yn gyflogeion eich cyngor lleol ac maent yn gymwys mewn gwahanol ffyrdd i ymgymryd ag agweddau gwahanol ar orfodi'r gyfraith (oherwydd y gwahanol lefelau cymwysterau a'r teitlau swyddi amrywiol a ddefnyddir, cyfeirir atynt oll fel swyddogion safonau masnach yn y canllaw hwn).

Mae gwasanaethau safonau masnach yn gorfodi'r gyfraith mewn sawl maes (er nad yw rhai mathau o gynghorau - megis Bwrdeistrefi Llundain - yn gorfodi materion bwyd nac iechyd a lles anifeiliaid):

  • nwyddau â chyfyngiad oedran
  • amaethyddiaeth
  • iechyd a lles anifeiliaid
  • masnachu teg, sy'n cynnwys prisiau, disgrifiadau nwyddau a gwasanaethau, telerau ac amodau
  • safonau a diogelwch bwyd
  • eiddo deallusol (er enghraifft, nwyddau ffug)
  • diogelwch nwyddau
  • pwysau a mesurau

Pam maen nhw'n ymweld â fi?
Mae gwasanaethau safonau masnach yn cynnal archwiliadau rheolaidd o safleoedd, felly efallai eu bod wedi dewis ymweld â siopau yn eich ardal. Efallai hefyd fod busnes arall neu aelod o'r cyhoedd wedi cwyno. Yn dibynnu ar natur y gwyn, gall swyddogion safonau masnach archwilio eich siop a/neu holi am nwyddau neu waith papur perthnasol a'u harchwilio.

A oes ganddynt unrhyw rymoedd?
Gan amlaf, gallant fynd i mewn i safle adeilad (ac eithrio'r rhai a ddefnyddir fel annedd yn unig) i archwilio ar unrhyw adeg resymol. Gellid ystyried bod gwrthod mynediad yn gyfystyr â rhwystro swyddog, sy'n dramgwydd troseddol. Mae gan swyddogion safonau masnach nifer o rymoedd ychwanegol yn dibynnu ar y ddeddfwriaeth a orfodir ganddynt. Mae'r rhain yn cynnwys y grym i fynnu bod masnachwyr yn dangos dogfennau sy'n ymwneud â'u busnes a grymoedd i atafaelu a chadw nwyddau a dogfennau mewn rhai amgylchiadau penodol.

Sut byddaf yn gwybod eu bod yn ddilys?
Mae achosion wedi digwydd o dwyllwyr yn dynwared swyddogion safonau masnach, felly bydd swyddogion safonau masnach dilys bob amser yn cario cerdyn adnabod â llun arno, a fydd fel arfer yn dangos eu henw, eu hadran a'r awdurdod lleol sy'n eu cyflogi. Os bydd gennych unrhyw amheuon, ffoniwch eich awdurdod lleol yn syth.

A allant gau busnesau?
Na allant. Nid oes gan wasanaethau safonau masnach rymoedd i atal busnes rhag masnachu.

Beth all gwasanaethau safonau masnach ei wneud i atal busnesau sy'n torri'r gyfraith?
Gallant ddefnyddio ystod eang o ddewisiadau, o 'sicrwydd anffurfiol' i erlyn y tramgwyddwr. Bydd gan bob awdurdod bolisi gorfodi sy'n datgan yr hyn y bydd yn ei wneud i sicrhau bod y camau a gymerir yn deg a chymesur. Gallwch ofyn i'ch awdurdod lleol am gopi o hwn.

Mae defnyddiwr wedi cwyno wrth ei wasanaeth safonau masnach lleol am eich busnes - a all y gwasanaeth safonau masnach gael ad-daliad i'r defnyddiwr?

Onid yw gwasanaethau safonau masnach yn bodoli i ddiogelu defnyddwyr yn hytrach na busnesau?

Grymoedd ymchwilio a mesurau ychwanegol i ddefnyddwyr

Mae'r Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau (BIS) wedi cynhyrchu cyfarwyddyd manwl ar sut mae Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 yn effeithio ar rymoedd swyddogion safonau masnach:Grymoedd ymchwilio'r rhai sy'n gorfodi cyfraith defnyddwyr: Cyfarwyddyd i fusnesau ar Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015(PDF 781KB).

At ei gilydd, daw'r Ddeddf Hawliau Defnyddwyr i rym ym mis Hydref 2015, ac felly bydd y newidiadau i rymoedd swyddogion safonau masnach yn berthnasol ar yr un pryd. Fodd bynnag, mae'r rhannau o'r Ddeddf sy'n ymwneud â gosodiadau (Lloegr yn unig) a'r farchnad tocynnu eilaidd eisoes mewn grym, ac felly hefyd rymoedd safonau masnach i'r graddau eu bod yn berthnasol i'r meysydd hyn. Gweler 'Asiantaethau gosod - arddangos ffïoedd' a 'Gwerthu ac ailwerthu tocynnau' i gael rhagor o wybodaeth. 

Dyma'r tri phrif ganllaw ar y Ddeddf Hawliau Defnyddwyr:

Mae'r BIS hefyd wedi cyhoeddi cyfarwyddyd ar y 'mesurau ychwanegol i ddefnyddwyr' a gyflwynir yn sgil Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015: Mesurau ychwanegol i ddefnyddwyr: Cyfarwyddyd i'r rhai sy'n gorfodi cyfraith defnyddwyr. Fel yr awgrymir gan deitl y ddogfen, mae wedi'i bwriadu'n bennaf ar gyfer swyddogion safonau masnach, ond fe allai fod o ddiddordeb i fusnesau hefyd wrth iddynt ymwneud â gwasanaethau safonau masnach.   

Sylwer
Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol
Nid oes unrhyw ddeddfwriaeth allweddol ar gyfer y canllaw hwn.

Adolygwyd / diweddarwyd ddiwethaf: Mehefin 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw