Eraill

Gwybodaeth raddoli ynni

Dysgu pa bryd y mae angen i chi arddangos label effeithlonrwydd ynni ar y nwyddau rydych chi'n eu gwerthu

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Mae'r Rheoliadau Gwybodaeth Ynni 2011 yn gymwys i gynhyrchion cysylltiedig ag ynni sy'n cael effaith uniongyrchol neu anuniongyrchol ar ddefnydd o ynni.

Os ydych yn gwerthu nwyddau trydanol penodol i ddefnyddwyr pen-y-daith mae'n rhaid i chi arddangos label effeithlonrwydd ynni ar yr offeryn a sicrhau bod y microfiche (tabl o wybodaeth) ar gael yn llyfryn y cynnyrch neu mewn unrhyw daflenni sy'n dod gyda'r cynnyrch.

Hefyd, mae'r Rheoliadau'n gymwys i hurio neu hurbwrcas, neu arddangosfeydd i ddefnyddwyr pen-y-daith yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol neu drwy unrhyw fath o werthu o bell, gan gynnwys y rhyngrwyd. Fodd bynnag, cyfrifoldeb eich cyflenwr (hynny yw, y gweithgynhyrchydd, eu cynrychiolydd awdurdodedig yn yr Undeb Ewropeaidd (UE), neu'r unigolyn sy'n rhoi'r cynnyrch ar y farchnad) yw cyflenwi'r label effeithlonrwydd ynni a'r fiche.

Enghraifft o label

Energy label

Mae'r label yn rhoi gwybodaeth am effeithlonrwydd ynni model neilltuol trwy liwiau, saethau a'r wyddor. Mae'r raddfa A-G yn graddio offer o'r gorau (A) i'r gwaethaf (G), tra bod y cod lliwiau cyfatebol yn defnyddio gwyrdd i ddynodi 'mwy effeithlon' a choch ar gyfer 'llai effeithlon'. Ar gyfer offer penodol, rhennir categori sgôr effeithlonrwydd ynni presennol A yn dri chategori ychwanegol (A+, A++ ac A+++) lle mae A+++ yn dynodi 'mwy effeithlon'.

Rhennir y label, sy'n safonol ym mhob un o aelod-wladwriaethau'r UE, yn bedwar parth, y mae'n rhaid iddynt gynnwys:

 • y data sy'n cyfeirio at y gweithgynhyrchwr a model yr offeryn
 • dosbarth effeithlonrwydd ynni'r offeryn, o A i G, gyda saethau â chod lliw cyfatebol. Gall offer penodol gael sgôr o hyd at A+++, neu cyn ised â D yn unig
 • data penodol yn ôl pob math o offeryn - er enghraifft maint, capasiti, defnydd blynyddol o ddwr, allyriadau swn, effeithlonrwydd sychdroelli ac ati. Caiff y data hwn ei arddangos ar ffurf pictogram a bydd yn amrywio yn ôl y math o offeryn
 • faint o ynni y mae'r cynnyrch yn ei ddefnyddio mewn blwyddyn, wedi'i gyfrifo mewn cilowat yr awr/bob blwyddyn 

Pa gynhyrchion y gofynnir iddynt gael labeli?

 • sychdaflwyr'r aelwyd
 • peiriannau golchi'r aelwyd
 • sychwyr golchi cyfun yr aelwyd
 • lampiau'r aelwyd
 • peiriannau golchi llestri'r aelwyd
 • poptai trydanol yr aelwyd
 • oergelloedd a rhewgelloedd yr aelwyd a'u cyfuniadau
 • systemau aerdymheru
 • setiau teledu
 • lampiau ac unedau goleuo trydanol
 • sugnwyr llwch
 • lwfrau poptai domestig (a roddwyd ar waith yn rhannol ym mis Ionawr 2015)
 • gwresogyddion dwr a thanciau dwr poeth; gwresogyddion lle gwag a gwresogyddion cyfunol (bydd yn ofynnol i'r cynhyrchion hyn fod â label effeithlonrwydd ynni o 26 Medi 2015 ymlaen) 

Nid yw'r Rheoliadau hyn yn gymwys i: 

 • gynhyrchion ail-law
 • unrhyw fath o gludiant i bobl neu nwyddau
 • y plât graddio neu'r eitem (neu gyfwerth) a roddir ar gynhyrchion at ddibenion diogelwch

Fiche (tabl o wybodaeth)

Mae'n rhaid cefnogi'r label ynni gan fiche gwybodaeth sy'n darparu data ynghylch model neilltuol yr offeryn. Mae'n rhaid cynnwys y fiche hwn ym mhob llyfryn ar gyfer y cynnyrch ac os na ddarperir llyfrynnau, ym mhob taflen arall a ddarperir gyda'r offeryn.

Ble mae angen i mi arddangos y wybodaeth hon?

Ar bob offeryn perthnasol sy'n cael ei gynnig i'w werthu, ei hurio neu ei hurbwrcasu. Yn achos unrhyw fath o werthu o bell, gan gynnwys y rhyngrwyd, rhaid arddangos gwybodaeth am effeithlonrwydd ynni a fyddai wedi'i chynnwys ar y label a'r fiche fel arall i ddefnyddwyr, naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, cyn iddynt brynu'r cynnyrch.

Mae'n rhaid i'r deliwr (y manwerthwr) roi'r label ffisegol ar flaen allanol neu ben yr offeryn, sy'n aros yn gwbl weladwy. Rhaid i'r label fod o faint safonol, mewn lliw ac ar gefndir gwyn.

Ar ben hynny, pan gyfeirir at effeithlonrwydd ynni neu bris model penodol perthnasol offeryn mewn hysbyseb, rhaid rhoi dosbarthiad effeithlonrwydd ynni'r model hwnnw. Hyd yn hyn, nid yw'r gofyniad hwn ar waith ar gyfer pob un o'r offer a restrir uchod lle nodir ei fod wedi'i weithredu'n rhannol neu y caiff ei roi ar waith yn y dyfodol.

Bydd angen i ddogfennau atodol, fel llyfrynnau neu lawlyfrau technegol, gynnwys gwybodaeth am ddosbarthiad effeithlonrwydd ynni neu ffigurau defnyddio ynni model penodol hefyd, os ydynt yn rhoi gwybodaeth i ddefnyddwyr am baramedrau technegol yr offeryn hwnnw.

O ble allaf i gael y labeli ynni a'r fiche?

Cyfrifoldeb y cyflenwr yw cyflenwi'r labeli ynni a'r fiche am ddim i ddelwyr. Mae gofyniad iddynt ddarparu'r labeli'n brydlon fel y byddent yn dod gyda phob offeryn fel arfer. Felly, os nad oes rhai neu os oes angen un arall arnoch am unrhyw reswm, yna dylai'ch cyflenwr allu darparu'r un cywir ar gyfer y model dan sylw. Er bod y cyfrifoldeb am weithredu'r labelu'n syrthio ar y cyflenwyr, cyfrifoldeb y deliwr yw sicrhau y gosodir y label ar yr offeryn a bod y fiche ar gael i ddefnyddwyr ei weld.  

Gwybodaeth gamarweiniol

Ni chaniateir i chi arddangos unrhyw label, nod, symbol neu arysgrifen sy'n debygol o gamarwain neu ddrysu defnyddwyr pen-y-daith ynghylch defnydd o ynni (neu adnoddau hanfodol eraill ble mae'n berthnasol) yn ystod ei ddefnyddio, os yw'n cael ei arddangos. Mae'n drosedd i gyhoeddi neu ddarparu dogfennaeth ffug ynghylch sgôr ynni dan y Rheoliadau Gwybodaeth Ynni 2011 a'r Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008.

Cosbau

Mae'n drosedd i gyflenwr neu ddeliwr fethu â chydymffurfio â'r Rheoliadau Gwybodaeth Ynni 2011. Y gosb fwyaf yn sgil collfarn yw dirwy ddiderfyn.

Mae'r Rheoliad hefyd yn caniatáu ar gyfer adennill costau neu dreuliau y mae awdurdod gwyliadwriaeth y farchnad yn mynd iddynt wrth ymchwilio i'r drosedd.

Yn ogystal â chosbau troseddol, mae'r Rheoliadau hefyd yn darparu ar gyfer cyfres o gosbau sifil, gan gynnwys hysbysiadau cydymffurfio, hysbysiad atal, ymgymeriad gorfodi neu dalu cosb ariannol amrywiol neu gosb am beidio â chydymffurfio, y gall awdurdod gwyliadwriaeth y farchnad ei gosod yn sgil diffyg cydymffurfio.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008

Rheoliadau Gwybodaeth Ynni 2011  

Adolygwyd/diweddarwyd ddiwethaf: Mai 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw