Eraill

Cynhwysion alergenig penodol - cwestiynau ac atebion

Mae'n rhaid i alergenau penodol gael eu nodi ar label bwydydd sydd wedi'u rhagbecynnu; ceir 14 alergen rhestredig, gan gynnwys pysgod a physgnau

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru
Ceir rhestr o 14 alergen bwyd penodol gan gynnwys wyau, pysgod, pysgnau a llaeth. Yn gyffredinol, mae'n ofynnol i'r alergenau penodol hyn gael eu nodi ar labeli bwyd a diod sydd wedi'i r(h)agbecynnu. Lle mae'r cynhwysyn alergenig wedi'i nodi'n glir yn enw'r bwyd (fel 'cawl seleri') neu wedi'i nodi mewn ffordd debyg yn rhestr y 'cynhwysion' trwy ddefnyddio'i enw, nid oes angen gwybodaeth ychwanegol.

Wrth labelu, y cyngor arfer gorau yw defnyddio iaith glir wrth restru cynhwysion - er enghraifft, 'protein llaeth' yn hytrach na 'casein'.

Beth yw'r 14 o gynhwysion alergenig penodol?
grawnfwydydd yn cynnwys glwten, fel gwenith, rhyg, barlys, ceirch, gwenith yr Almaen, kamut a'u rhywogaethau croesryw

 • pysgnau (a elwir yn gnau daear hefyd)
 • cnau, fel almonau, cnau cyll, cnau Ffrengig, cnau Brasil, cnau cashiw, cnau pecan, cnau pistasio, cnau macadamia a chnau Queensland
 • pysgod
 • cramenogion
 • molysgiaid
 • hadau sesame
 • wyau
 • llaeth a chynnyrch llaeth (gan gynnwys lactos)
 • ffa soi
 • seleri
 • bysedd y blaidd
 • mwstard
 • sylffwr deuocsid a sylffidau ar lefel uwchlaw 10mg/kg neu 10mg/litr a fynegir fel SO2

Pa gategorïau o fwyd sy'n dod o fewn y rheoliadau hyn?
Mae'r rheolau'n berthnasol i fwydydd wedi'u rhagbecynnu a bwydydd rhydd, fel y rhai a werthir mewn sefydliadau arlwyo.

Pa gategorïau o fwyd sy'n dod o fewn y rheoliadau hyn?
Pob cynhwysyn a ychwanegir a'u cydrannau, os ydynt yn bresennol yn y cynnyrch gorffenedig, hyd yn oed wedi'u haddasu, gan gynnwys y canlynol:

 • ychwanegion cario drosodd
 • cymhorthion prosesu
 • toddyddion a chyfryngau ar gyfer ychwanegion a chyflasynnau
 • unrhyw sylweddau eraill a ddefnyddir fel cymhorthion prosesu

Sut dylid nodi'r cynhwysyn alergenig ar y label?
Lle y nodir y cynhwysyn alergenig yn amlwg yn enw'r bwyd - 'menyn pysgnau' er enghraifft - nid oes angen unrhyw wybodaeth ychwanegol.

Fel arall, mae'n rhaid i enw'r alergen a nodwyd yn y rhestr uchod ymddangos yn y rhestr cynhwysion gan ddefnyddio cysodiad gwahanol er mwyn ychwanegu pwyslais - er enghraifft 'maidd (o laeth)' neu 'cwscws (gwenith)'.

Os yw mwy nag un cynhwysyn yn cynnwys yr un alergen, mae'n rhaid dangos ei bresenoldeb ar gyfer pob cynhwysyn ar wahân.

Ceir gofynion penodol ynghylch cyfansoddiad a labelu cynhyrchion 'heb glwten' a 'glwten isel'. Mae gwybodaeth ychwanegol am labelu bwydydd 'heb glwten' ar gael ar wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd. Mae'r gofynion hyn yn berthnasol i fwyd wedi'i ragbecynnu a bwyd rhydd, fel hwnnw a werthir mewn sefydliadau arlwyo.

Beth am fwydydd nad yw eu cynhwysion fel arfer yn cael eu rhestru?
Ar gyfer y mathau hyn o gynhyrchion - fel caws ac iogwrt - dylid datgan presenoldeb y cynhwysyn alergenig gan ddefnyddio'r geiriau 'yn cynnwys' wedi'u dilyn gan enw'r alergen.

Beth am fwydydd eraill sydd wedi'u heithrio o restru cynhwysion ar hyn o bryd?
Mae'r rheolau ar labelu alergenau'n gwrthwneud unrhyw eithriadau sy'n bodoli eisoes o restrau cynhwysion ar gyfer bwydydd penodol, gan gynnwys bwydydd mewn pecynnau bach a diodydd sy'n cynnwys mwy nag 1.2% o alcohol yn ôl cyfaint. Rhaid dynodi'r presenoldeb unrhyw gynhwysion alergenig penodol yn y bwydydd/diodydd hyn gyda'r geiriau 'yn cynnwys', wedi'u dilyn gan enw'r cynhwysyn.

Beth am fwydydd a werthir yn rhydd a bwydydd a werthir o sefydliadau arlwyo?
Mae'n rhaid i wybodaeth am alergenau fod ar gael yn rhwydd i'r defnyddiwr yn y man lle mae'n gwneud ei benderfyniad ynghylch bwyd. Mae enghreifftiau o sut i wneud hyn yn cynnwys ymgorffori'r wybodaeth yn y fwydlen, defnyddio tocyn, neu, os gellir archebu'r bwyd ar-lein, rhoi'r wybodaeth ar y wefan. Mae hefyd yn ganiataol i ddarparu'r wybodaeth ar lafar; yn yr achos hwn, dylid arddangos arwydd neu fwrdd sialc yn rhoi gwybod i'r cwsmer bod gwybodaeth am alergenau ar gael ar gais. Os defnyddir y dull hwn, dylai'r wybodaeth fod ar gael ar ffurf ysgrifenedig er mwyn i staff allu cyfeirio ati a'i dangos i'r cwsmer os oes angen.

O ran bwyd a archebir trwy ddull gwerthu o bell (fel bwyd i fynd neu arlwyo contract), mae'n rhaid i wybodaeth am alergenau gael ei darparu gyda'r bwyd (er enghraifft, ar gopi o'r fwydlen neu ar labeli neu docynnau) fel ei bod ar gael i'r defnyddwyr olaf.

Cosbau
Gall methu â chydymffurfio arwain at gyhoeddi hysbysiad gwella, sy'n mynnu eich bod yn cydymffurfio. Os na chydymffurfir â'r hysbysiad gwella, mae hynny'n drosedd o dan Ddeddf Diogelwch Bwyd 1990. Y gosb fwyaf o'ch cael yn euog yw dirwy ddiderfyn a dwy flynedd o garchar.

Os nad yw gwybodaeth am alergenau'n cydymffurfio â'r gofynion, mae hynny'n drosedd o dan Reoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014. Y gosb fwyaf o'ch cael yn euog yw dirwy ddiderfyn.

Sylwer
Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol

Rheoliad (EC) Rhif 41/2009 yr Undeb Ewropeaidd yn ymwneud â chyfansoddiad a labelu bwydydd sy'n addas i bobl a chanddynt anoddefiad i glwten

Rheoliad (EU) Rhif 1169/2011 yr Undeb Ewropeaidd ar ddarparu gwybodaeth am fwyd i ddefnyddwyr

Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd 2014

Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014

Adolygwyd / diweddarwyd ddiwethaf: Gorffennaf 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw