Eraill

Sgamiau cyhoeddi a sgamiau busnes eraill

Mae ystod o sgamiau a dargedir ar fusnesau, lle bydd sgamwyr yn defnyddio technegau gwerthu sy'n fwriadol o gamarweiniol er mwyn gwerthu gofod hysbysebu.Mae'r dulliau hyn yn cynnwys anfonebau ffug, sgamiau awdurdodi, sgamiau busnes ailadrodd a defnyddio hygrededd rhywun arall yn anonest.

Mae nifer o gamau y gallwch eu cymryd er mwyn osgoi cyhoeddwyr twyllodrus, fel peidio byth â chytuno ar hysbyseb dros y ffôn, gofyn am fanylion ysgrifenedig bob tro, a gwirio'r holl anfonebau a dderbynir yn iawn. Mae awgrymiadau ar sut i osgoi'r problemau a rhestr o gamau gweithredu posibl y gellir eu cymryd. Yn ychwanegol, mae cosbau posibl i unrhyw berson a ddelir yn gweithredu'r fath sgiâmau.

Yn y canllaw

Beth sydd angen ichi ei wybod

Sgiâmaucyhoeddi cyffredin

Casglu dyledion

Beth i wylio amdano

Sgiâmaubusnes eraill

Beth allaf ei wneud?

Holiadur 'gwrth-sgiâm' cwmni cyhoeddi/marchnata

Cosbau

Beth sydd angen ichi ei wybod

Mae'r mwyafrif o gyhoeddwyr yn barchus, yn darparu gwasanaethau gwerthfawr i lawer o fusnesau. Fodd bynnag, bydd lleiafrif bach yn troi at anonestrwydd i wneud enillion anghyfreithlon. Gall cyhoeddwyr twyllodrus wneud symiau anferth o arian trwy annog niferoedd mawr o ddioddefwyr i dalu am hysbysebion mewn cyhoeddiadau nad ydynt yn bodoli, neu nad ydynt yr hyn y camarweinir pobl i'w gredu. Er nad yw colledion ariannol i fusnesau unigol fel arfer yn fawr, yn aml mae rhai o'r tactegau a ddefnyddir gan gyhoeddwyr twyllodrus(yn arbennig wrth fynd ar ôl taliadau) yn achosi niwsans ac, yn achlysurol, dychryn neu ofid gwirioneddol.

Bydd cyhoeddwr twyllodrus nodweddiadol yn cynnwys ond ychydig mwy na thîm telewerthu gyda llwyth o gyfeiriaduron ffôn a chyhoeddiadau eraill sy'n cynnwys hysbysebion. Fel arfer, targedir busnesau llai ac mae asiannau telethrebu yn defnyddio geirfa bwriadol o gamarweiniol sydd yn aml wedi'i sgriptio'n ofalus i werthu gofod hysbysebu mewn amryw fathau o gyhoeddiadau, fel cynllunwyr wal, dyddiaduron, blwyddlyfrau a llyfrynnau atal-troseddu neu ymwybyddiaeth-cyffuriau. Fel arfer mae costau'n amrywio rhwng oddeutu £100 a £1,000, gan ddibynnu ar faint yr hysbyseb.

Ar brydiau honnir bod y cyhoeddiad yn cael ei gynhyrchu ar ran rhyw achos parchus neu un sy'n swnio'n werthchweil, neu ddywedir y bydd yr elw'n mynd i elusen. Ar achlysuron eraill efallai y dywedir wrthych y caiff y cyhoeddiad ei dargedu ar sector penodol - er enghraifft, gwasanaethau brys, y lluoedd arfog, cynghorau ac ati.

Mewn gwirionedd, nid yw rhai o'rcyhoeddwyr twyllodrus hyn yn cynhyrchu unrhyw beth o gwbl ac, er y gallai rhai gynhyrchu ychydig o gopïau symbolaidd o'r cyhoeddiad bondigrybwyll, nid yw'r rhain yn cael eu cylchredeg mewn niferoedd digonol, nag yn yr ardaloedd cywir, i fod o unrhyw les ymarferol i'r hysbysebwyr.

Mae cyhoeddwyr twyllodrus wedi coethi'r gelfyddyd o weithredu mewn meysydd llwyd o'r gyfraith sy'n gorwedd rhwng arfer busnes amheus (ond heb fod yn anghyfreithiol) a throseddoldeb llwyr. Wrth i un garfan gael ei chau i lawr, gall nifer eraill godi wrth i aelodau symud ymlaen i sefydlu gweithrediadau tebyg iddynt eu hunain.

Fel gyda'r mwyafrif o droseddu, mae atal yn well na gwella. Po fwyaf mae pobl yn gwybod am y fath weithrediadau, po leiaf y tebygolrwydd y byddant yn mynd yn ddioddefwyr a pho anos y bydd i'r cyhoeddwyr twyllodrus.

Sgiâmaucyhoeddi cyffredin

Gall cyhoeddwyr twyllodrus ddefnyddio un o'r dulliau dilynol ac yn aml gyfuniad o nifer.

SGIâM ANFONEB FFUG

Y sgiâm symlaf ac amlycaf yw bod anfonebau ffug, heb unrhyw gysylltiad blaenorol, yn cael eu hanfon i fusnesau ar gyfer hysbysebion mewn cyhoeddiadau nad ydynt yn bodoli. Mae hon yn agwedd aflednais, doed a ddelo, ond mae nifer syfrdanol o uchel yn talu'r anfoneb heb gwestiwn, yn arbennig os yw'r swm dan sylw'n gymharol fach.

SGIâMTROSGLWYYDO ASIANT

Mae'r busnes yn derbyn galwad gan asiant sy'n honni'n ffug ei fod yn cynrychioli cyhoeddwr dilys mae'r cwmni wedi'i ddefnyddio o'r blaen (yn aml ceir manylion cyswllt gan gyhoeddiadau dilys maent wedi hysbysebu ynddynt o'r blaen). Os yw targed y sgiâm yn mynegi diddordeb, fe'u trosglwyddir i berson arall, yn ôl pob tebyg mewn adran wahanol. Yn aml mae dioddefwyr yn cytuno i roi hysbyseb gan eu bod yn credu eu bod yn delio â chyhoeddwr maent wedi'i ddefnyddio o'r blaen a dim ond ar ôl i'r anfoneb gyrraedd o gyhoeddwr nad ydynt wedi clywed amdano maent yn amau bod rhywbeth o'i le.

Os ceisir cysylltu â'r cyhoeddwr dan sylw, fel arfer dywedir wrthynt y recordiwyd y galwad pan gytunon nhw i osod hysbyseb, yr hwn mae'r cyhoeddwyr twyllodrus wedyn yn honni ei fod yn 'dystiolaeth' o 'gontract llafar'. Ni recordir y sgwrs gyda'r asiant cyntaf byth (pan dwyllwyd y dioddefwr ynghylch y person roedd yn gwneud busnes gydag ef), dim ond y sgwrs gyda'r ail asiant sydd wedi gwneud y 'gwerthu' mewn gwirionedd - ac mae'r galwr yn ofalus wrth beidio âsôn am enw'r cwmni maent yn ei gynrychioli.

SGIâMAWDURDODI

Gwneir galwad cychwynnol i'r busnes targed ac mae'r gweithredwr yn gofyn am fanylion dau berson a all awdurdodi i hysbyseb gael ei gosod. Nes ymlaen, gwneir galwad i un o'r bobl hynny a gofynnir iddo am awdurdodi hysbyseb maent yn cael eu harwain i gredu ei bod wedi'i bwcio dros dro gan y person arall, y cyfeirir ato wrth ei enw er mwyn peri i'r stori swnio'n ddilys. Yn aml, mae'r dioddefwr yn awdurdodi'r hysbyseb heb wirio gyda'r person arall.

SGIâMBUSNES AILADRODDUS

Cysylltir â'rbusnes targed ar y ffôn neu drwy lythyr a gofynnir i'r dioddefwr a ydynt am osod hysbyseb yn rhifyn nesaf cyhoeddiad y dywedir yn ffug mae eu busnes wedi hysbysebu ynddo o'r blaen ( y tebygolrwydd yw nad oedd rhifyn blaenorol). Mewn rhai achosion lle defnyddir llythyr, cynhwysir ffotocopïau o hysbysebion a gymerir o gyhoeddiadau fel Tudalennau Melyn er mwyn rhoi awgrym o ddilysrwydd. Mae llawer o ddioddefwyr yn awdurdodi'r 'hysbyseb ailadroddus' heb wirio ymhellach.

SGIâMAU HYGRYDEDD

Er mwyn rhoi parchusrwydd ac apêl i'w cyhoeddiad tybiedig, bydd y mwyafrif o gyhoeddwyr twyllodrus yn honni bod ganddynt ryw gysylltiad ag achos neu elusen werthchweil. Yn aml disgrifir yr ymagwedd hon fel 'cyhoeddi cefnogaeth' gan ei bod yn gofyn i ddioddefwyr gefnogi achos da.

(a) Llyfrynnau elusen - Mae rhai cyhoeddwyr twyllodrus yn camarwain dioddefwyr i gredu eu bod yn elusennau cofrestredig trwy ddefnyddio enwau sy'n debyg iawn i sefydliadau elusennol dilys enwog. Mae rhai yn cynhyrchu llyfrynnau a phamffledi ar ran elusennau cofrestredig.

Mae'r cyhoeddwr yn cadw unrhyw elw a gynhyrchir gan hysbysebu ac efallai y bydd yn cynhyrchu rhai llyfrynnau neu bamffledi y bydd yn eu rhoi i'r elusen dan sylw i'w dosbarthu. Fodd bynnag, mae rhai cyhoeddwyr diegwyddor yn cynhyrchu dim ond nifer fach o'r rhain, ac nid yw llawer o'r hysbysebion maent wedi derbyn tâl amdanynt byth yn ymddangos mewn print. Bydd eraill yn honni bod rhan o'r elw a gynhyrchir gan eu cyhoeddiad yn cael ei rhoi i elusen benodol maent yn honni bod cysylltiad â hi ac y defnyddir ei henw i ddenu hysbysebwyr. Yn aml, fodd bynnag, dim ond mymryn bach o'r arian a dderbynnir gan y cyhoeddwr sy'n cael ei roi i'r elusen dan sylw. Nid yw hynny ynddo ei hunan yn anghyfreithiol ond mae llawer o ddioddefwyr yn cytuno i roi hysbyseb dim ond gan eu bod yn teimlo eu bod yn gwneud cyfraniad sylweddol i elusen.

(b) 'Blwyddlyfrau' atal-troseddu- Efallai y bydd cyhoeddwyr twyllodrus yn honni bod y rhain yn cael eu cynhyrchu ar y cyd ag asiantaethau fel yr heddlu er nad oes ganddynt unrhyw gysylltiad mewn gwirionedd.

(c) Llyfrynnau 'ymwybyddiaeth cyffuriau' neu 'weithredu dros ieuenctid' - Yn aml mae cyhoeddwyr twyllodrus yn honni y caiff y rhain eu dosbarthu mewn ysgolion a cholegau. Y cwestiwn allweddol yw pa ysgolion a cholegau oherwydd, i'r mwyafrif o fusnesau bach, mae'r math hwnnw o hysbysebu'n effeithiol os yw'n cael ei wneud yn eu hardal leol yn unig.

Casglu dyledion

Dim ots pa rai o'r tactegau uchod a ddefnyddir, unwaith bod dioddefwr wedi derbyn anfoneb gan gyhoeddwr twyllodrus, mae bron yn sicr y bydd yn cael ei ymlid yn ddidostur am yr arian. Mae rhai dioddefwyr yn talu hyd yn oed os ydynt yn teimlo eu bod wedi cael eu 'twyllo' gan eu bod yn teimlo nad yw'n werth yr amser a'r ymdrech i wneud safiad. Fodd bynnag, y tebygolrwydd yw y byddant yn cael eu hadnabod fel 'cyffyrddiad rhwydd' gan gael eu targedu eto. Mae manylion busnesau y gellir dibynnu arnynt i dalu'n nwydd gwerthfawr, ac mae'r manylion hyn yn cael ei gadw a'i rannu gan y carfannau cyhoeddi twyllodrus mwy trefnus mewn 'rhestrau ffyliaid' bondigrybwyll.

Mae rhai cyhoeddwyr twyllodrus yn mynd ar ôl tâl trwy 'asiantaethau casglu dyledion', ond yn aml y cyhoeddwyr eu hunain sy'n berchen ar y rhaina'u rhedeg, weithiau o'r un safle. Mae'n debygol y byddant yn defnyddio dulliau na fyddai asiantaethau dilys yn eu defnyddio.

Beth i wylio amdano

Isod mae gwybodaeth a fydd yn ddefnyddiol i helpu atal ichi fynd yn ddioddefwr sgiâm cyhoeddi, neu os ydych yn credu eich bod eisoes yn cael eich targedu gan gwmni cyhoeddi twyllodrus. Ym mhob achos dylech adrodd am y mater wrth eich gwasanaeth safonau masnach lleol a fydd eisiau archwilio ymhellach i'r mater efallai. 

GALWADAU FFôN

Peidiwch â chytuno i osod hysbyseb dros y ffôn oni bai eich bod yn gwbl fodlon ar y cyhoeddwr rydych yn delio ag ef a'r hyn a gynigir ichi. Mynnwch weld manylion ysgrifenedig a chopi o delerau ac amodau llawn y cyhoeddwr cyn gosod archeb.

Mae rhai dioddefwyr wedi derbyn cyfres o alwadau sydd wedi dod yn fwyfwy bygythiol a dilornus. Ceisiwch gadw cofnod o'r fath alwadau gan gynnwys yr amser, dyddiad, enw'r galwr a nodyn o'r hyn a ddywedwyd. Yn ôl y gyfraith, dylai unrhyw alwr roi ei enw ac enw'r cwmni maent eu cynrychioli.

Byddwch yn arbennig o wyliadwrus os yw'r galwr cyntaf yn eich trosglwyddo i rywun arall yn ystod y galwad a phob tro gofynnwch i'r person nesaf y byddwch yn siarad ag ef am eu henw, enw'r cwmni, pa adran maent yn gweithio ynddi a'u rhif cyswllt. Os nad yw'r person rydych yn siarad ag ef yn gallu neu'n fodlon darparu'r manylion hyn, neu os ydynt yn mynd yn ddilornus, rhowch derfyn ar y galwad yn syth bin.

Ynglyn ârecordio galwadau ffôn, efallai y byddwch yn gallu gofyn am gael copi o'r recordiad os honnir bod un o'ch cyflogeion wedi gosod archeb bendant yn ystod galwad ffôn. Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol yr amheuir bod rhai cyhoeddwyr twyllodrus yn golygu recordiadau, er eu lles eu hunain, cyn anfon copïau allan. Ystyriwch gofrestru gyda'r Gwasanaeth Dewis Ffôn Corfforaethol i dorri ar y nifer o alwadau marchnata na ofynnwyd amdanynt mae'ch cwmni'n eu derbyn. (gweler 'Beth allaf ei wneud? isod).

LLYTHYRAU HAWLIO

Os derbyniwch hawliadau am daliadau ar gyfer rhywbeth y credwch nad ydych wedi'i archebu, mae'n werth cymryd ychydig o funudau i anfon ymateb ysgrifenedig, yn datgan yn glir pam rydych yn teimlo nad oes arnoch unrhyw arian. Cadwch gopi i'ch cofnodion bob tro.

ATAFAELU NWYDDAU

Bygythwyd rhai dioddefwyr gydag atafaelu eu nwyddau neu feddiannau i dalu'r 'ddyled' honedig. Yr unig ffordd gyfreithlon y gall y cyhoeddwr wneud hyn yw cael gorchymyn yn y Llys Sirol yn gyntaf, yn eich cyfarwyddo i dalu (mae'n rhaid cael gwrandawiad amdano y bydd gennych yr hawl i fod yn bresennol ynddo ac amddiffyn eich hunan). Yna, os na thalwch, mae'n rhaid i'r cyhoeddwr ddychwelyd i'r llys i gael gwarant sy'n galluogi'r daliwr i atafael nwyddau hyd at werth y ddyled.

BYGYTHIADAU DWYN ACHOS

Mae'n hysbys bod dioddefwyr wedi derbyn llythyrau sydd wedi datgan rhywbeth fel '...dyma'ch siawns olaf i dalu. Yn gysylltiedig mae gwys rydym wedi'i chael i ddwyn achos yn eich erbyn yn y llys os na thalwch yn awr ...'. Nid oedd y ddogfen a oedd gyda'r fath lythyrau'n wys mewn gwirionedd, ond copi o'r ffurflen gais y mae'n rhaid ei chyflwyno i Lys Sirol i ofyn am wrandawiad (mae'r ffurflen hon ar gael i'r cyhoedd).

Mae rhai dioddefwyr wedi bod yn gwmnïau cyfyngedig ac mae'r cyhoeddwyr twyllodrus wedi bygwth cychwyn achos o ansolfedd trwy wneud cais i'r llys am 'orchymyn dirwyn i ben'. Yn y mwyafrif o achosion, roedd y bygythiad yn un gwag oherwydd y gellir cychwyn y fath achos ar gyfer dyledion sy'n fwy na £750 yn unig ac roedd y swm dan sylw'n llai na hynny.

Mae'n ddefnyddiol i sylwi y byddai'n costio arian i'r cyhoeddwr twyllodrus ddwyn achos yn eich erbyn, yn aml byddai'r swm hwn yn llawer mwy na'r hyn maent yn honni sydd arnoch iddynt. Bydd yn rhaid i'r cyhoeddwr twyllodrus brofi bod arnoch yr arian cyn bod y llys yn gallu gwneud penderfyniad yn eich erbyn, a bydd gennych y cyfle i'ch amddiffyn eich hunan. Y peth olaf y byddai'r cyhoeddwr twyllodrus ei eisiau yw i'w dactegau twyllodrus gael eu harddangos o flaen llys.

Ni fydd cyhoeddwyr twyllodrus yn gwario arian yn ymlid dyled annilys - mae'n llawer mwy tebygol y byddant yn chwilio am ddioddefwr arall a fydd yn talu heb ffwdan. Cymerwch gyngor cyfreithiol annibynnol os oes gennych amheuon.

Sgiâmaubusnes eraill

COFRESTRU DIOGELU DATA

Mae miloedd o fusnesau wedi derbyn llythyrau gan gwmnïau sy'n gofyn am dâl i gofrestru dan Ddeddf Diogelu Data 1998. Mae'r fath lythyrau'n rhoi'r argraff eu bod yn dod oddi wrth gorff swyddogol a bod ymrwymiad arnoch yn ôl y gyfraith i gofrestru gyda'r cwmni hwnnw ar unwaith â chost o hyd at £100 a TAW.

Er bod angen i lawer o fusnesau sy'n prosesu data personol, yn ôl y gyfraith, hysbysu Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), gallant wneud hyn yn uniongyrchol am ffi o £35 y flwyddyn. Yn aml, mae cwmnïau bach sy'n prosesu'r fath ddata at ddibenion cyfyngedig wedi'u heithrio rhag hysbysu'n gyfangwbl. Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan yr ICO neu ffonio'r llinell gymorth ar 0303 123 1113.

COFRESTRU IECHYD A DIOGELWCH

Hefyd mae angen i fusnesau fod yn ymwybodol o sefydliadau iechyd a diogelwch ffug. Anfonwyd llythyrau i gwmnïau bach yn gofyn am rhwng £125 a £250 i gofrestru gydag asiantaeth orfodi ffug sy'n addo rhedeg gwiriadau ar eu darpariaethau ar gyferiechyd a diogelwch.

Mae'r gyfraith yn mynnu bod rhai sefydliadau yn y Deyrnas Unedig yn cofrestru gydag asiantaeth orfodi iechyd a diogelwch, naill ai'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) neu eu hawdurdod lleol, ond mae'r gwasanaeth hwn am ddim. Nid yw'r HSE byth yn anfon hawliadau na ofynnwyd amdanynt am arian. Ewch i wefan yr HSE neu ffonio Tîm Cynghori'rHSE ar 0845 345 0055. Fel arall, ffoniwch eich gwasanaeth iechyd yr amgylchedd lleol i gael cyngor.

CYFEIRIADURON BUSNES

Mae sgiâm rheolaidd arall yn perthyn i restriadau busnes naill ai mewn cyfeiriaduron a gyhoeddir, cyfeiriaduronelectronig neu ar wefannau. Byddwch yn ofalus gydag anfonebau sy'n 'ymddangos yn swyddogol' gan gyfeiriaduronmasnach yn gofyn am eich manylion ffacs, gwefan ac e-bost. Efallai y bydd y rhain yn ymddangos fel ceisiadau syml yn gwahodd rhestriad am ddim ond yn aml mae ymrwymiadau mewn print mân i dalu cannoedd o bunnau am gofnod . Os byddwch yn ymateb honnir eich bod wedi cytuno ar gontract am restriad drud, eto'n ddiwerth, sy'n eich gorfodi i dalu.

Un enghraifft oedd cyfeiriadur CD-ROM - am ddim ar gyfer y rhifyn cyntaf ond, yn y print mân, ymrwymiad i dalu £661 am dri rhifyn arall. Os cyhoeddir y cyfeiriadur mewn gwirionedd, efallai na fydd tramgwydd troseddol a bydd contract gorfodadwy yn bodoli.

ARDRETHI BUSNES

Hefyd mae cwmnïau diegwyddor 'gostwng ardrethi' yn targedu busnesau bach. Yn gyfnewid am ffioedd mawr fe'u harweinir i gredu y gostyngir eu hardrethi busnes ar apêl. Mewn gwirionedd, efallai y bydd y ffioedd am y gwasanaeth yn fwy nag unrhyw les a enillir, ac mae posibilrwydd y caiff ardrethi eu codi. Er y gall fod yn anodd i adnabod cynghorwyr twyllodrus, mae'n bosibl gwneud gwiriadau cefndirol ar rai o'r honiadau nodweddiadol y byddant yn eu gwneud:

 • 'mae gennym dîm o weithwyr proffesiynol llawn gymwys'

- gwiriwch gyda'r corff proffesiynol maent yn honni eu bod yn aelodau ohono

 • 'rydym wedi cyflawni gostyngiadau mawr i nifer o gleientiaid

-         gofynnwch am enwau a manylion cyswllt cleientiaid blaenorol

 • 'gallwch gael gostyngiadau anferth ar eich ardrethi

-         peidiwch âchredu'r honiadau hyn os y'i gwneir cyn bod archwiliad i'ch eiddo wedi'i wneud hyd yn oed

 • 'ni fydd dim i'w dalu oni bai ein bod yn llwyddo'

-         sicrhewch eich bod yn cael contract ysgrifenedig, a'i wirio'n ofalus i sefydlu faint y byddwch yn gorfod ei dalu a phryd

Gall eich swyddog prisio lleol drafod eich gwerth ardrethol a darparu ffurflen apelio am ddim - hefyd mae gwybodaeth ar gael ar wefan Asiantaeth y Swyddfa Brisio. Hefyd mae'r Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig yn gweithredu llinell gymorth ar gyfer ardrethi busnes sy'n cynnig ymgynghoriad hanner awr am ddim ar apeliadau ynghylch ardrethi busnes: 024 7686 8555.

DEUNYDD YSGRIFENNU BUSNES

Dyma faes arall a dargedir yn aml. Un arfer cyffredin yw'r 'archeb nas cyflawnwyd'. Mae'r masnachwr twyllodrus yn cyflenwi archeb yn gyfreithlon a, rhai misoedd yn ddiweddarach, mae'n dweud ei fod wedi gwneud camgymeriad ac mae rhai eitemau i'w cyflenwi o hyd. Mae'r busnes diniwed yn cytuno i'r cynnig o'r eitemau sydd ar ôl a hefyd rhoddir talebau am eitem arall i wneud yn iawn am y camgymeriad tybiedig. Pan yw'r nwyddau'n cyrraedd, nid oes anfoneb ganddynt ac fe'u defnyddir yn y busnes. Mewn byr o dro mae anfoneb am swm anferth yn cyrraedd a dywedir wrth y derbynnydd bod rhaid iddo dalu, er gwaethaf eu protestiadau.

Beth allaf ei wneud?

Os nad ydych am dderbyn galwadau gwerthu a marchnata na ofynnwyd amdanynt, dylech gofrestru gyda'r Gwasanaeth Dewis Ffôn Corfforaethol (CTPS), sy'n gweithredu cofrestr ganolog i optio allan. Mae'n ofyniad yn ôl y gyfraith nad yw cwmnïau'n gwneud y fath alwadau i rifau a gofrestrir ar y CTPS. Mae'r gwasanaeth hwn am ddim.

Cylchredwch y daflen hon i aelodau o staff sy'n derbyn galwadau allanol, a sicrhau bod copïau o'r holiadur isodar gael i'r fath staff.

Archwiliwch i'ch systemau/gweithdrefnau ar gyfer anfonebu a thalu er mwyn ymfodloni bod gennych ddigon o ddiogelwch yn erbyn arferion fel hyn.

Os ydych eisiau cwyno am rywun rydych yn amau ei fod yn gyhoeddwr twyllodrus, neu os ydych am gael rhagor o wybodaeth, gallwch gysylltu ag Action Fraud neu'ch gwasanaeth safonau masnach lleol.

Holiadur 'gwrth-sgiâm' cwmni cyhoeddi/marchnata

Dyma rai cwestiynau y gallwch eu gofyn os ydych yn derbyn 'galwad diwahoddiad' gan gwmni cyhoeddi nad ydych wedi delio ânhw o'r blaen. Bydd yr atebion yn eich helpu i benderfynu a ydych am wneud busnes gyda nhw ac efallai y byddant yn helpu'ch diogelu os ydynt yn ceisio gweithredu rhyw fath o sgiâm.

 • Sut gawsoch fy/ein manylion?
 • Beth yw eich enw?
 • Beth yw eich rhif cyswllt?
 • Beth yw enw'ch cwmni?
 • Beth yw cyfeiriad eich cwmni (neu, o leiaf, ble mae'ch lleoliad)?
 • Beth yw enw'r cyhoeddiad rydych am imi roi hysbyseb ynddo?
 • Pa fath o gyhoeddiad yw e (er enghraifft, cynllunydd wal, blwyddlyfr, llyfryn arall)?
 • Faint o gopïau a gaiff eu printio?
 • Ble fyddant yn cael eu dosbarthu/cylchredeg?
 • Sut y caiff y cyhoeddiad ei ddosbarthu/cylchredeg?
 • Sut allaf gael gafael ar copi o'ch cyhoeddiad?
 • A yw'r cyhoeddiad yn cael ei gynhyrchu ar ran sefydliad arall?
  Os YDY, beth yw enw a chyfeiriad y sefydliad hwnnw?
 • A yw'r sefydliad hwnnw neu'ch cwmni'n elusen gofrestredig?
  Os YDY, beth yw rhif cofrestredig yr elusen?
 • Os cytunaf i osod hysbyseb, pa ganran o'r gost a fydd yn mynd i'r elusen honno?

Nodwch ganlyniad y galwad (a ydych wedi cytuno gosod hysbyseb neu beidio?). Ar eich holiadur, llofnodwch eich enw, nodi amser y galwad, a'r dyddiad. Mynnwch gael gwybodaeth ysgrifenedig cyn ymrwymo i unrhyw gyhoeddiadau.

Cofiwch fod contract llafar dros y ffôn yn gyfrwymol yn ôl y gyfraith.Er bod y gyfraith yn gyffredinol yn rhoi cyfnod ystyried i ddefnyddwyr preifat pan ydynt yn gwneud contractau, nid uw cwsmeriaid busnes yn elwa o'r diogelwch hwn.

Cosbau

Dan y Rheoliadau Diogelu Busnes rhag Marchnata Camarweiniol 2008, imae'n anghyfreithlon i gamarwain cwsmeriaid busnes mewn unrhyw hysbysebu.Mae hyn yn cynnwys unrhyw beth a ddywedir gan asiant telewerthu neu mewn post uniongyrchol.

Y gosb fwyaf ar gollfarn yn Llys yr Ynadon yw dirwy o £5,000 i bob trosedd. Y gosb fwyaf ar gollfarn yn Llys y Goron yw dirwy ddiderfyn ac/neu ddwy flynedd yn y carchar.

Hefyd gellir dwyn achos dan Ddeddf Twyll 2006, lle mae'r cosbau uchaf yn Llys y Goron yn cynnwys dirwy diderfyn ac'neu 10 mynedd yn y carchar.

Noder

Bwriedir yr wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl bod dolenni 'Deddfwriath allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn gwreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y DU ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr UE yn y testun. Cysylltir â Deddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw.

Deddfwriaeth berthnasol

Deddf Diogelu Data 1998

Deddf Twyll 2006

Rheoliadau Diogelu Busnes rhag Marchnata Camarweiniol 2008

Adolygiad/diweddariad diwethaf: Mehefin 2014

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw