Eraill

Arwerthiannau cist car

Ceir gofynion gwahanol wrth werthu mewn arwerthiannau cist car, gan ddibynnu ar b'un a ydych yn 'fasnachwr' yn ôl y gyfraith ai peidio

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru a Lloegr

Os byddwch chi'n gwerthu mewn arwerthiannau cist car, fe wnaiff y wybodaeth ganlynol eich cynorthwyo i benderfynu a ydych yn 'fasnachwr' neu beidio, ac os ydych chi, bydd yn esbonio beth sydd rhaid i chi wneud i gydymffurfio â'r gyfraith. Fe'i bwriedir hefyd i gynorthwyo gwerthwyr preifat dilys i benderfynu beth allant a beth na allant ei werthu.

Nid oes consensws ymhlith awdurdodau lleol ar sut y dylid dosbarthu arwerthiannau cist car, ond mewn rhai ardaloedd bydd cynghorau'n gorfodi'r amodau arferol a roddir i drwyddedau marchnadoedd. Bydd rhai awdurdodau'n caniatáu arwerthiannau cist car dim ond os aiff yr enillion i elusen yn hytrach nag i fentrau masnachol.

Mae awdurdodau eraill yn caniatáu nifer fechan o arwerthiannau bob blwyddyn. Felly, fel cyfranogwr, efallai bydd eich ymddygiad yn effeithio, yn bositif neu'n negyddol, ar benderfyniad yr awdurdodau i ganiatáu trwyddedau yn y dyfodol i drefnwyr arwerthiannau cist car, felly cofiwch ymddwyn yn gyfrifol o ran swn, sbwriel a symudiadau cerbydau, yn ogystal ag ymddwyn yn gyfrifol at gwsmeriaid yn yr arwerthiant.

RHAN 1: Masnachwyr

Ni fyddai'r rhan fwyaf o bobl sy'n gwerthu mewn arwerthiannau cist car yn ystyried eu bod yn masnachu, er gwaethaf y ffaith eu bod yn gwerthu mewn arwerthiannau o'r fath sawl gwaith y flwyddyn efallai.

Felly, pryd fydd y gyfraith yn eich ystyried yn fasnachwr? Nid oes rheol bendant, ond dylech ystyried y cwestiynau canlynol:

- A yw'r nwyddau y byddwch yn eu gwerthu yn eiddo personol i chi? Os byddwch yn prynu nwyddau yn arbennig i'w hailwerthu - er enghraifft, o wefannau arwerthiannau, hysbysebion papurau newydd, neu siop talu a chludo - neu os byddwch yn gwneud nwyddau i'r diben o'u gwerthu, mae'n debyg iawn eich bod yn fasnachwr.

- A fyddwch chi'n gwerthu mewn arwerthiannau cist car yn rheolaidd? Os felly, rydych chi'n debygol o fod yn fasnachwr, hyd yn oed os nad yw arwerthiannau cist car yn ffynhonnell sylweddol o incwm.

- Ydych chi'n cyflogi rhywun i'ch cynorthwyo ag arwerthiannau? Os ydych chi, rydych chi fwy na thebyg yn fasnachwr.

- A fyddwch chi'n gwerthu nwyddau tebyg mewn mannau eraill - er enghraifft, marchnadoedd, ar y stryd neu o gartref? Os felly, rydych chi bron yn sicr yn fasnachwr.

- Faint o'ch incwm sy'n deillio o gymryd rhan mewn arwerthiannau cist car ac am ba ganran o'ch incwm mae'n cyfri? Po fwyaf sylweddol y mae cyfran yr incwm rydych yn ei gael o arwerthiannau cist car, y mwyaf tebygol ydyw eich bod yn fasnachwr yn yr arwerthiannau hynny.

Dynodi pwy ydych

Gall defnyddwyr ddisgwyl yn rhesymol i wybod pwy maent yn delio â nhw ac â phwy i gysylltu os oes ganddynt unrhyw gwestiwn am yr hyn y maent wedi'i brynu.

Mae Deddf Cwmnïau 2006 yn pennu'r gofynion yn ymwneud a'r enw y mae busnes yn dewis ei ddefnyddio i fasnachu a'r rheolau sy'n atal defnyddio enwau a all gamarwain y cyhoedd. Mae'r gofynion enwau busnes yn berthnasol os nad ydych yn masnachu o dan eich enw eich hun. Maent yn datgan bod rhaid i chi arddangos enw eich busnes yn glir, a chyfeiriad ble gellir cyflwyno dogfennau cyfreithiol i chi. Mae'r gofynion hyn hefyd yn ymwneud â derbynebau, anfonebau, archebion a gohebiaeth sy'n cael ei hanfon mewn cysylltiad â'ch busnes. Efallai byddwch chi'n pryderu am roi'r manylion hyn i gwsmeriaid, ond os na wnewch chi hynny, byddwch yn torri'r ddeddfwriaeth ac yn agored i gosbau a orfodir os bydd safonau masnach yn cymryd camau ffurfiol. Am ragor o wybodaeth, gweler 'Enwau cwmnïau a busnesau'.

Yn ogystal â hyn, mae'n ofynnol i chi roi gwybodaeth i ddefnyddwyr dan Reoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo, Taliadau Ychwanegol) 2013 cyn iddynt gytuno i brynu nwyddau, gwasanaethau neu gynnwys digidol gan eich safle busnes (sy'n cynnwys safle parhaol masnachwr yn ogystal â safle dros dro, fel stondin marchnad). Dywed y Rheoliadau fod rhaid i chi roi gwybodaeth benodol i ddefnyddwyr, neu drefnu ei bod ar gael iddynt, cyn iddynt lunio unrhyw gontract, fel eich hunaniaeth (enw'r busnes neu eich enw masnachu), cyfeiriad daearyddol a rhif ffôn, cyfanswm pris y nwyddau neu'r gwasanaethau gan gynnwys trethi (TAW) neu, os nad yw'r pris yn hysbys, sut caiff y pris ei gyfrifo. Am ragor o wybodaeth, gweler 'Contractau defnyddwyr - gwerthiannau ar y safle'.

Gofynion wrth werthu nwyddau

Mae Deddf Gwerthu Nwyddau 1979 yn mynnu, os byddwch chi'n gwerthu rhywbeth, yn newydd neu'n ail law, y dylai fod o ansawdd foddhaol, fel y'i disgrifiwyd ac yn addas i'w bwrpas. Caiff amgylchiadau perthnasol eu hystyried, felly ni all defnyddiwr ddisgwyl i nwyddau ail law fod cystal â rhai newyd, fel arfer, neu gellir prynu hen beth am ei werth esthetig yn hytrach na'i ymarferoldeb.

Os byddwch chi'n gwerthu rhywbeth nad yw'n diwallu'r gofynion hyn, bydd gan ddefnyddiwr hawl i gael ad-daliad os bydd yn gwrthod y cynnyrch mewn da bryd. Os bydd problem â'r nwyddau chwe mis ar ôl eu prynu, caiff ei dybio bod y diffyg yn bodoli adeg eu prynu, oni bai y gall y masnachwr brofi fel arall. Yn ystod y cyfnod hwn, byddwch yn dal yn atebol i gyfnewid yr eitem, ei hatgyweirio neu gynnig ad-daliad rhannol. Ar ddiwedd y chwe mis, rhaid i'r defnyddiwr brofi bod y diffyg yn bodoli adeg prynu'r nwyddau. Os bydd y defnyddiwr yn profi hynny, yna byddai disgwyl i chi unioni'r sefyllfa'n briodol.

Fel masnachwr, dylech fod yn barod i anrhydeddu'r hawliau hyn. Os byddwch yn gwerthu rhywbeth diffygiol, yr unig ffordd o osgoi'ch rhwymedigaeth i ddarparu'r rhwymediau hyn fydd nodi'r diffygion ar adeg ei werthu. Fodd bynnag, ni wnaiff hyn yn eich amddiffyn rhag hawliad os bydd gan yr eitem ddiffygion eraill. Mae'ch dyletswyddau yn y sefyllfa hon yn sifil, i'r defnyddiwr, yn hytrach na throseddol, ond o dan Ddeddf Menter 2002, gall safonau masnach wneud cais i'r llysoedd sifil am orchymyn gorfodaeth i'ch atal rhag torri cyfraith sifil.

Am ragor o wybodaeth, gweler 'Gwerthu a chyflenwi nwyddau'.

Dyletswydd gyffredinol i fasnachu'n deg

Cyflwynwyd dyletswydd gyffredinol i beidio â masnachu'n annheg yn Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008. Os gwnewch unrhyw beth sy'n annheg ac a wnaiff effeithio ar benderfyniad trafodaethol y defnyddiwr, er enghraifft, i brynu neu i beidio â gofyn am ad-daliad, yna fe allech fod yn torri'r gyfraith.

Am ragor o wybodaeth, gweler 'Diogelu defnyddwyr rhag masnachu annheg'.

Diogelwch nwyddau

Mae Deddf Diogelu Defnyddwyr 1987 a Rheoliadau Cyffredinol Diogelwch Nwyddau 2005 yn mynnu fod unrhyw nwyddau a werthir yn ddiogel. Dylech fod yn neilltuol o ofalus â theganau, nwyddau trydanol, nwyddau cosmetig, dodrefn wedi'u clustogi a dillad (yn enwedig dillad nos).

Prisio nwyddau

Mae Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo, Taliadau Ychwanegol) 2013 yn mynnu eich bod yn rhoi gwybod i'r defnyddiwr am gyfanswm pris y nwyddau neu'r gwasanaethau gan gynnwys trethi (TAW) neu, os nad yw'r pris yn hysbys, sut caiff y pris ei gyfrifo.

Mae Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 yn datgan yna ddylech ddynodi prisiau sy'n gamarweiniol, naill ai yn y modd mae'n cael ei roi (am ei fod yn ffug neu'n dwyllodrus) neu trwy hepgor manylion am y pris y bydd ar y defnyddiwr angen eu gwybod (megis tâl gorfodol am gludiant) pe buasai hynny'n effeithio ar benderfyniad y cwsmer i brynu. Felly, ni ddylech ddefnyddio cymariaethau pris neu arwyddion 'sêl' pan fydd y pris uchaf y byddwch yn ei nodi mewn cymariaethau yn annheg neu'n ddiystyr, er enghraifft.

Sylwer: Er bod bargeinio neu drafod yn nodwedd naturiol o'r farchnad, nid yw'r gyfraith yn caniatáu i chi gamarwain cwsmeriaid am bris y nwyddau a werthir gennych. Yn ogystal â hyn dylech ddarllen y Canllaw Arferion Prisio a gyhoeddir gan yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau.

Hawliau defnyddwyr

Mae Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 yn gwahardd gwybodaeth sy'n camarwain neu sy'n debygol o gamarwain defnyddwyr mewn perthynas â hawliau'r defnyddiwr. Felly, ni ddylech rwystro hawliau defnyddwyr mewn unrhyw ffordd, na rhoi'r argraff eich bod yn eu rhwystro trwy godi arwyddion megis 'DIM AD-DALIADAU' neu 'GWERTHIR FEL Y GWELIR'. Os rhowch ymadrodd o'r fath ar dderbynneb, ni wnaiff effeithio ar eich rhwymedigaethau i gwsmeriaid, a byddant yn dal i fod â hawl i gael iawndal mewn achosion o nwyddau diffygiol neu rai wedi'u cam-ddisgrifio.

Derbynebau

Yn gyffredinol, mae'r cyhoedd yn credu'n gamsyniol bod rhaid i fasnachwr roi derbynneb iddynt pan werthir nwyddau. Mae hwn yn gonfensiwn - arfer da hyd yn oed - ond nid yw'n ofyniad cyfreithiol. Wrth gwrs, os ydych chi'n fasnachwr, ni fyddai ceisio plesio'r cwsmer yn gwneud unrhyw niwed, ond nid oes rhaid i chi gydymffurfio. Fodd bynnag, efallai y gwnaiff eich cynorthwyo i gadw cofnodion manwl, fel y gallwch gyflwyno cofnodion dibynadwy i Gyllid y Wlad.

Eitemau bwyd

Mae Rheoliad Rhif 178/2002 y Gymuned Ewropeaidd (EC) sy'n disgrifio egwyddorion cyffredinol a gofynion cyfraith bwyd, yn sefydlu Asiantaeth Diogelwch Bwyd Ewrop ac yn disgrifio gweithdrefnau yn ymwneud â materion diogelwch bwyd yn datgan y dylai bwyd fod yn ddiogel, hynny yw, ni ddylai fod yn niweidiol i iechyd nac yn anaddas i'w fwyta gan bobl. Ni ddylai labeli, hysbysebion na dulliau o gyflwyno bwyd gamarwain defnyddwyr. Mae'n rhaid i fusnesau bwyd wybod pa fusnesau sydd wedi cyflenwi bwyd a chynhwysion iddynt, a pha fusnesau maent hwythau wedi cyflenwi cynnyrch iddynt, a dylai'r manylion hyn fod ar gael ar gais. Dylid rhoi'r gorau i werthu bwyd anniogel neu ofyn i gwsmeriaid ei ddychwelyd os bydd eisoes wedi'i werthu.

Mae rheolau o dan Ddeddf Diogelwch Bwyd 1990 yn rheoleiddio labelu a chyfansoddiad bwyd, a rhaid i chi sicrhau fod bwyd wedi'i labelu'n gywir (gweler ein taflen 'Labelu bwyd - marc dyddiad a lot bwyd sydd wedi'i becynnu') ac o ansawdd dderbyniol. Gall y dirwyon am werthu bwyd sy'n torri'r gofynion hyn fod yn sylweddol. Mae rheoliadau hefyd ar hylendid bwyd a bwyd sy'n anaddas i'w fwyta.

Os byddwch yn gwerthu bwyd, mae'n ofynnol i chi gofrestru â'ch gwasanaeth iechyd yr amgylchedd lleol.

Disgrifio nwyddau a nwyddau ffug

Mae cam-ddisgrifio nwyddau yn dor-cytundeb - Deddf Gwerthu Nwyddau 1979. Os camarweinir defnyddwyr gan nwyddau a gam-ddisgrifir, bydd hynny'n dor-cytundeb hefyd o dan Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Rheoliadau Masnachu Annheg 2008.

Cyn gwerthu eitemau wedi'u recordio neu eitemau brand megis cryno ddisgiau, DVDs/ disgiau Blu-ray, gemau fideo neu grysau-t, dylech sicrhau nad ydynt yn ffug, oherwydd gellir gorfodi cosbau llym ar unrhyw un sy'n torri deddfau hawlfraint a nodau masnach (Deddf Nodau Masnach 1994).

Yn ogystal â throseddau posibl o dan Ddeddf Nodau Masnach 1994, os gallai marchnata'r nwyddau a werthir gennych achosi dryswch rhwng y nwyddau hynny a nwyddau cystadleuydd (trwy'r defnydd o nodau masnach, enwau masnach, neu nodau adnabyddus eraill cystadleuydd), ac os byddwch yn achosi i gwsmer brynu rhywbeth na fyddai wedi'i brynu fel arall trwy ei gamarwain, bydd hyn yn torri Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008.

Mae gwerthu ffilmiau DVD neu Blu-ray yn weithred fentrus iawn, oherwydd gall gwerthu ffilmiau sydd heb eu dosbarthu'n gywir gan Fwrdd Dosbarthu Ffilmiau Prydain ddenu dirwyon o hyd at £20,000 y ffilm neu ddedfryd o garchar o dan Ddeddf Recordiadau Fideo 1984. Fe'ch cynghorir yn gryf i gael cyngor manylach ar Ddeddf Recordiadau Fideo 1984 cyn ystyried gwerthu ffilmiau fideo. Gweler 'Recordiadau a gemau fideo ar werth ac ar log'.

Peidiwch â chael eich denu i werthu cerddoriaeth neu ffilmiau ffug gan feddwl bod y lleoliad yn anffurfiol. Hyd yn oed os na wnaethoch chi wneud copïau o'r gwreiddiol, os byddwch chi'n elwa o'r weithred yn fasnachol a chithau'n gwybod bod yr hawlfraint wedi'i thorri, neu fod gennych chi reswm i gredu hynny, mae Deddf Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau 1988 yn cwmpasu trosedd eilaidd.

Camliwio

O dan Ddeddf Camliwio 1967, mae'n bosibl y bydd unrhyw honiad ffug am ansawdd, tarddle neu ddilysrwydd nwyddau a werthir yn enghraifft o gamliwio, a buasai'n rhoi hawl i'r cwsmer eich siwio mewn llys sifil.

RHAN 2: Os nad ydych yn fasnachwr

Os ydych chi'n werthwr dilys, yn hytrach nag yn fasnachwr - er enghraifft, os yw'r nwyddau rydych yn eu gwerthu yn eiddo personol i chi - ni fydd rheoliadau'r gyfraith ar fasnachu yn berthnasol i chi ar y cyfan. Fodd bynnag, mae eithriadau - er enghraifft, os byddwch chi'n disgrifio nwyddau mewn ffordd arbennig, a daw'n amlwg wedyn bod y disgrifiad hwnnw'n ffug, bydd rhaid i chi roi ad-daliad neu amnewid yr eitem neu ostwng y pris i adlewyrchu'r camddisgrifiad neu'r camliwiad. Mae posibilrwydd hefyd y gall cwsmer ddwyn hawliad sifil yn eich erbyn os anafir ef neu os difrodir ei eiddo o ganlyniad i'ch esgeulustod.

Fodd bynnag, gallwch wneud nifer o bethau a argymhellir fel 'arferion da' wrth werthu'n breifat i'ch cynorthwyo i osgoi problemau, ac mae gweddill yr adran hon yn manylu ar y pethau hyn.

Nwyddau trydanol

Rydym yn cynghori defnyddwyr i beidio â phrynu eitemau fel tanau trydan, blancedi trydan a haearnau smwddio mewn arwerthiannau cist car. Felly, oni bydd yr eitem wedi dod o ffynhonnell ddibynadwy a'i bod yn cynnwys y cyfarwyddiadau gwreiddiol, buasem yn rhybuddio'n gryf yn erbyn ei gwerthu.

Bwyd

Nid arwerthiannau cist car yw'r lle i geisio cael gwared ar duniau a phecynnau dieisiau sy'n cuddio yng nghefn eich cypyrddau bwyd. Mae'r tri math o farc dyddiad a nodir yn y ddeddfwriaeth ('defnyddio erbyn', 'ar ei orau cyn, ac' ar ei orau cyn diwedd') yn arwyddion ansawdd a ddefnyddir gan gynhyrchwyr bwyd i ddangos y bydd y bwyd ar ei orau cyn pwynt neu ddyddiad penodol, gan dybio'i fod wedi'i storio'n gywir. Gall gwerthwr gyflawni trosedd os bydd bwyd yn dirywio'n sylweddol nes bydd yn anaddas i'w fwyta gan bobl. Gweler 'Marc dyddiad a lot bwyd sydd wedi'i becynnu' am ragor o fanylion.

Dillad

Meddyliwch ddwywaith cyn gwerthu dillad nos, oherwydd efallai na fydd yn diwallu'r gofynion ar hylosgedd sy'n berthnasol i ddillad nos a werthir gan fasnachwyr. Gall cotiau plant â llinyn cwfl hefyd fod yn beryglus, felly byddwch yn ofalus wrth werthu'r eitemau hyn os byddwch yn ansicr ynglyn â'u tarddle ac/neu eu diogelwch.

Teganau

Archwiliwch deganau i sicrhau nad oes ymylon miniog na rhannau bychan y gellir eu tynnu oddi arnynt. Rhowch y tegan mewn sgip yn hytrach na'i werthu os bydd mewn cyflwr gwael neu'n hen iawn. Bydd yn fanteisiol i chi os oes gennych y pecyn gwreiddiol, oherwydd gellir rhoi cyfarwyddiadau defnyddio, neu gyfarwyddiadau ar oedran argymelledig y defnyddiwr, i'r prynwr.

Nwyddau cosmetig

Mae rhai cynhwysion wedi'u rheoleiddio, ac os na fydd y seliau'n gyfan, gall yr eitemau hyn gael eu difwyno. Mae nifer o reolau ynglyn â'r hyn y gellir ac na ellir ei werthu. Gweler 'Cynhyrchion cosmetig' neu cysylltwch â'ch gwasanaeth safonau masnach lleol i gael rhagor o wybodaeth.

RHAN 3: Meysydd peryglus eraill

Dylid pwyllo cyn gwerthu'r nwyddau a restrir isod. Mae safonau diogelwch penodol yn ymwneud â gwerthu pob un o'r rhain gan fasnachwyr, a dylech eu harchwilio'n ofalus cyn i chi hyd yn oed ystyried eu gwerthu:

  • pramiau a chadeiriau gwthio
  • gwresogyddion paraffin
  • gwresogyddion olew

Nwyddau sydd wedi'u dwyn

Gall trin a thrafod nwyddau wedi'u dwyn ddenu cosbau llymach na'r lladrad. Os byddwch yn gwerthu nwyddau wedi'u dwyn, bydd gan y prynwr hawl i gael ad-daliad gennych chi, hyd yn oed os nad chi oedd y lleidr.

Er eich lles chi, wrth brynu nwyddau, gofynnwch am dderbynneb ac am gael gweld dogfen adnabod briodol, nodwch rif cerbyd y gwerthwr a chysylltwch â'r orsaf heddlu agosaf os byddwch yn amau fod drwg yn y caws.

Gwyliwch am eitemau sy'n cael eu dwyn yn rheolaidd, yn enwedig offer garddio, arfau pwer a beiciau mynydd.

Gynnau chwarae a gynnau peli traul ('bb')

Os byddwch yn prynu neu'n gwerthu arfau tân chwarae neu ffug, bydd rhaid i chi wneud hynny'n gyfrifol. Mae Deddf Lleihau Troseddau Treisgar 2006 a'r rheoliadau ategol bellach yn ei gwneud hi'n drosedd i werthu 'arf ffug' i unigolyn o dan 18 oed, ac i unigolyn o dan 18 oed brynu arf o'r fath.

Heblaw am rai eithriadau, mae gwerthu 'arfau ffug realistig' hefyd yn drosedd. Gellir gwerthu'r gynnau hynny sy'n amlwg yn deganau - er enghraifft, oherwydd eu golwg neu faint afrealistig - heb unrhyw gyfyngiadau. Os ydych chi'n ansicr am unrhyw wn yr ydych am ei werthu, dylech holi'r heddlu am ragor o gyngor.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol

Deddf Camliwio 1967
Deddf Gwerthu Nwyddau 1979
Deddf Recordiadau Fideo 1984
Deddf Diogelu Defnyddwyr 1987
Deddf Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau 1988
Deddf Diogelwch Bwyd 1990
Deddf Nodau Masnach 1994
Deddf Menter 2002
Rheoliadau Gwerthu a Chyflenwi Nwyddau i Ddefnyddwyr 2002
Rheoliad UE (EC) Rhif 178/2002 sy'n disgrifio egwyddorion a gofynion cyffredinol cyfraith bwyd, yn sefydlu Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop ac yn gosod gweithdrefnau o ran materion diogelwch bwyd.
Gorchymyn Nodi Prisiau 2004
Rheoliadau Cyffredinol Diogelwch Cynnyrch 2005
Deddf Cwmnïau 2006
Deddf Lleihau Troseddau Treisgar 2006
Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008
Deddf Recordiadau Fideo 2010

Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013

Adolygwyd / diweddarwyd ddiwethaf: Mai 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw