Eraill

Arwerthiannau undydd ac achlysurol

Ffeithiau pwysig i'w hystyried cyn cynnal arwerthiant achlysurol neu undydd yn eich safle

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Efallai eich bod wedi cael galwad gan gwmni yn gofyn a gaiff ddefnyddio eich safle i gynnal arwerthiant undydd i werthu nwyddau methdalwr, penodedig, neu o gatalog. Er bod llawer o gwmnïau'n ddilys, ceir masnachwyr twyllodrus a fydd eisiau defnyddio'ch safle i gynnal arwerthiant undydd, y cyfeirir ato'n gyffredin fel 'arwerthiant ffug'. Gall hyn greu problemau i ddefnyddwyr ac fe allai niweidio eich enw da.

Dylech sicrhau bod gennych system i ddelio ag archebion ar gyfer arwerthiannau yn eich lleoliad, yn cynnwys cadw cofnod ysgrifenedig o bob archeb. Os gwneir yr archeb dros y ffôn, gofynnwch am eu rhif ffôn, a ffoniwch hwy yn ôl i sicrhau eu bod yn bodoli mewn gwirionedd. Holwch gwestiynau am natur eu harcheb i weld pa ymateb a gewch, a gwrthodwch yn gwrtais os byddwch yn amheus (a rhybuddiwch leoliadau posibl eraill).

Mae'n syniad da hefyd i ddweud wrth fasnachwyr eich bod yn gwybod am gyfraith defnyddwyr ac yn cadw'r hawl i fynychu eich hun a hysbysu safonau masnach, fel y gallant weld nad yw'r masnachwr yn torri unrhyw reolau.

Arwerthiannau ffug: y cefndir

Yn nodweddiadol, llogir ystafell i werthu eiddo cartref neu nwyddau tebyg. Yna caiff yr arwerthiant ei hysbysebu mewn papurau lleol a/neu drwy daflenni a ddosbarthir i gartrefi yn yr ardal leol neu a roddir i bobl ar y stryd. Fel arfer, bydd yr hysbysebion hyn yn cynnwys amrywiaeth o nwyddau am brisiau bargen, a gynigir mewn 'arwerthiant stoc methdalwr' neu 'arwerthiant methdaliad enfawr', neu ryw ddigwyddiad â disgrifiad tebyg.

Yr arwerthiant
Bydd y bargeinion ymddangosiadol a gynigir yn denu torf fawr yn aml, ond, mewn gwirionedd, anaml iawn y ceir bargeinion go iawn yn yr arwerthiant. Er enghraifft, efallai bydd 'arwerthiant clirio enfawr' yn cynnwys amrywiaeth o nwyddau enw brand megis setiau teledu neu chwaraewyr DVDs, mewn gwirionedd yn werthiant nwyddau gwerth isel megis setiau offer, gwydrau, DVDs gwag a nwyddau trydanol, ac efallai bydd llawer ohonynt wedi'u hatgyweirio, yn ail-law neu'n ddychweliadau catalog.

Ni chaiff y nwyddau eu harddangos mewn arwerthiant agored. Yn hytrach, byddant yn cael eu cynnig ar werth yn ystod hyrwyddiad gwerthu slic iawn, a gyflwynir o bodiwm i dorf o ddefnyddwyr eiddgar, sy'n aml yn cael eu perswadio'n llwyr gan y tactegau gwerthu sy'n dibynnu ar seicoleg dorfol i greu cynnwrf. Gall y tactegau hyn gynnwys gofyn i ddefnyddwyr godi'u dwylo os ydynt eisiau prynu nwyddau penodol neu fag o nwyddau, neu ddewis defnyddwyr penodol gan eithrio gweddill y gynulleidfa.

Mewn arwerthiant arferol, bydd y gwerthwr yn dechrau trwy gynnig nwyddau gwerth isel am brisiau isel iawn. Yna, bydd yn symud ymlaen i greu cynnwrf gwerthu trwy gynnig gwerthu eitemau sy'n ymddangos yn fwy gwerthfawr. Gallai'r eitemau hyn gael eu 'prynu' gan bobl sy'n gweithio gyda'r trefnwyr yn y gynulleidfa, gan ychwanegu at y cyffro. Efallai bydd nifer gyfyngedig o nwyddau trydanol enw brand yn cael eu harddangos ar y rostrwm gwerthu, ond ni fyddant yn cael eu gwerthu. Fodd bynnag, bydd eu presenoldeb yn cynnal diddordeb y gynulleidfa.

Nod y trefnwyr yw cyrraedd pwynt lle bydd defnyddwyr yn fodlon gwario arian i brynu cynnwys bagiau mawr caeëdig gan ddisgwyl y byddant yn cynnwys nwyddau o ansawdd da. Dywedir wrth y defnyddwyr i beidio ag agor y bagiau tan iddynt fynd allan, neu tan iddynt gyrraedd gartref, pan ddaw'n amlwg eu bod yn cynnwys eitemau rhad o ansawdd gwael neu hyd yn oed eitemau diffygiol a brics i ychwanegu pwysau. Erbyn hynny, bydd hi'n rhy hwyr fel arfer. Hyd yn oed pan fydd defnyddwyr yn gallu adnabod y trefnwyr neu gysylltu â hwy i wneud cwyn, gall y trefnwyr fod yn amharod iawn i ddelio â hwy.

Mae'r arferion gwerthu a ddisgrifiwyd yn debygol o fod yn 'arferion wedi'u gwahardd' yn ôl darpariaethau 'hysbysebu baetio' (neu 'baetio a newid') Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008. Gallai'r hyrwyddwr wynebu naill ai erlyniad neu achos llys o dan Ddeddf Menter 2002 i atal yr arferion. Gellir erlyn hefyd oherwydd disgrifiadau neu ddulliau prisio camarweiniol neu dwyll.

Y cwynion
Mae'r cwynion cyffredin a dderbynnir yn honni:

  • deunydd hyrwyddo a dulliau gwerthu camarweiniol
  • gwerthu nwyddau diffygiol, wedi'u camddisgrifio, ac o ansawdd gwael
  • anawsterau wrth geisio cysylltu â'r masnachwr i gael ad-daliadau

Mae lleoliadau wedi cwyno bod natur yr arwerthiant wedi cael ei chamgyfleu iddynt pan wnaethant dderbyn yr archeb ac, mewn rhai achosion, na chawsant daliad am yr archeb. Mewn rhai arwerthiannau, mae aelodau staff lleoliadau wedi gorfod delio â defnyddwyr dig iawn a oedd yn eu dal hwy'n gyfrifol am ddatrys eu cwynion â hyrwyddwr yr arwerthiant.

Beth allaf ei wneud?
Yr ateb amlwg yw gwrthod pan gewch ymholiadau gan drefnwyr arwerthiannau. Fodd bynnag, os nad ydych yn siwr ai masnachwr dilys sy'n ymholi, gofynnwch rai cwestiynau treiddiol ynglyn â'r arwerthiant arfaethedig pan gewch yr ymholiad archebu cychwynnol.

Mae ffurflen archebu, yn cynnwys cod ymddygiad, wedi'i pharatoi ar gyfer lleoliadau er mwyn sicrhau bod y llogwr yn cytuno'n ysgrifenedig i gadw at delerau ac amodau penodol. Mae'r ffurflen wedi'i chynllunio i atal cynnal arwerthiannau undydd o'r math a ddisgrifir uchod. Efallai byddwch hefyd yn dymuno cyfeirio at y telerau a'r amodau a nodir ar y ffurflen pan gewch yr ymholiad archebu cychwynnol, er mwyn eich helpu i bennu beth yw natur yr arwerthiant arfaethedig. Os cewch y sicrwydd priodol gan yr ymholwr, a'ch bod yn penderfynu bwrw ymlaen â'r archeb, dylech ofyn i'r llogwr lofnodi'r ffurflen.

Atodir y ffurflen archebu isod:
Ffurflen archebu - Word 92KB

Mae gan rai awdurdodau lleol is-ddeddf ar waith sy'n mynnu bod deiliad y safle lle y bwriedir cynnal arwerthiant a'r sawl sy'n cynnal yr arwerthiant yn hysbysu'r awdurdod lleol yn ysgrifenedig bod arwerthiant achlysurol neu undydd am gael ei gynnal. Fe'ch cynghorir i holi eich awdurdod lleol i weld a oes is-ddeddf o'r fath yn bodoli cyn derbyn unrhyw archeb.

Sylwer
Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol


Deddf Menter 2002
Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008

Adolygwyd / diweddarwyd ddiwethaf: Mai 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw