Diogelwch

Dynwarediadau bwyd

Mae'r cyfarwyddyd hwn yn canolbwyntio ar gynhyrchion sy'n ymddangos fel neu sy'n dynwared bwyd ond nad ydynt yn fwyd. Mae'n drosedd darparu cynhyrchion sy'n ymddangos fel bwyd ac a all achosi anaf neu risg iechyd oherwydd hyn.

Gall anaf gynnwys tagu, torri, gwenwyno, neu hyd yn oed peri i blentyn gyfogi.

Yn y canllaw

 • Y ddeddfwriaeth
 • Prif ddarpariaethau
 • Cynhyrchion nodweddiadol sy'n dynwared bwyd

Y ddeddfwriaeth

Mae nifer o ddeddfau'n atal gwerthu cynhyrchion sy'n dynwared bwyd ac a allai fod yn beryglus, a rhestrir y rhain isod:

Rheoliadau Dynwarediadau Bwyd (Diogelwch) 1989

 • Rheoliad UE (EC) Rhif 1272/2008 ar ddosbarthu, labelu a phecynnu sylweddau a cymysgeddau
 • Rheoliadau Cemegion (Gwybodaeth Perygl a Phecynnu ar gyfer Cyflenwi) 2009 (CHIP 4)
 • Rheoliad UE (EC) Rhif 1223/2009 ar gynhyrchion cosmetig (a orfodir gan safonau masnachu yn y DU gan Reoliadau Gorfodi Cynnyrch Cosmetig 2013)

Prif ddarpariaethau

RHEOLIADAU DYNWAREDIADAU BWYD (DIOGELWCH) 1989

Mae'r Rheoliadau hyn yn gwahardd marchnata, mewnforio a gweithgynhyrchu cynhyrchion sy'n ymddangos fel bwydydd ond nad ydynt yn fwytadwy mewn gwirionedd. Yn neilltuol maent yn gwahardd cyflenwi nwyddau sydd ag un neu'n fwy o'r dilynol:

 • ffurf
 • arogl
 • lliw
 • ymddangosiad
 • deunydd pacio
 • labelu
 • cyfaint

...y gallai plant ei ddrysu â bwyd a'i roi yn eu ceg neu ei sugno neu ei lyncu, a allai achosi marwolaeth neu anaf.

RHEOLIADAU CEMIGION (GWYBODAETH PERYGL A PHECYNNU AR GYFER CYFLENWI) 2009

Dan y Rheoliadau hyn, mae'n rhaid peidio â chyflenwi paratoadau peryglus mewn siâp sy'n:

 • denu cywreinrwydd gweithredol plant
 • camarwain defnyddwyr
 • ymddangos fel deunydd pacio ar gyfer:

- bwyd (ar gyfer anifeiliaid neu bobl)
- meddyginiaethau
- eitemau cosmetig

Ceir y gofynion hyn hefyd o fewn Rheoliad 1272/2008.

RHEOLIAD UE (EC) RHIF 1223/2009 AR GYNHYRCHION COSMETIG

Mae'r Rheoliad Ewropeaidd hwn yn datgan bod rhaid i gynnyrch cosmetig y trefnir ei fod ar gael ar y farchnad fod yn ddiogel ar gyfer iechyd pobl pan yw'n cael ei ddefnyddio dan amgylchiadau defnydd arferol neu amgylchiadau defnydd y gellir eu rhagweld yn rhesymol, o ystyried, yn arbennig, yr hyn sy'n dilyn, na ddylai peryglu iechyd a diogelwch defnyddwyr trwy eu drysu â bwydydd:

 • cyflwyniad (ac yn arbennig ei ffurf, arogl, ymddangosiad, deunydd pacio)
 • labelu
 • cyfaint
 • maint

Sut mae asesu a yw cynnyrch yn ddiogel neu beidio?

Er mwyn asesu a all cynnyrch achosi anaf neu risg i iechyd gellid defnyddio unrhyw safonau Ewropeaidd priodol wedi'u cysoni. Er enghraifft, mae'r gyfres o safonau EN 71 yn trafod priodweddau diogelwch teganau a byddai'r rhain yn addas ar gyfer asesu, er enghraifft, a yw dynwarediad bwyd yn rhyddhau rhan fach a allai achosi perygl tagu

Mae'r dilynol yn enghreifftiau o gynhyrchion yr ystyrir eu bod yn dynwared bwyd a sy'n achosi anaf neu niwed i iechyd.

Safon berthnasol CynnyrchPeryglon a phwyntiau archwilio

EN 71-1:2011 Diogelwch teganau.

Priodweddau mecanyddol a ffisegol

EN 71-3:2013 Diogelwch teganau. Elfennau penodol yn symud

Afal pren

Wooden apple

Perygl tagu,

Gwenwyndra - paentiau

 

EN 71-1:2011 Diogelwch teganau. Priodweddau mecanyddol a ffisegol

 

Cannwyll

Food imitations

Perygl tagu

EN 71-1:2011 Diogelwch teganau. Priodweddau mecanyddol a ffisegol

EN 71-3:2013

Diogelwch teganau. Elfennau penodol yn symud

Addurniad Nadolig - lolipop polystyren

Food imitations

Perygl tagu
EN 71-1:2011 Diogelwch teganau. Priodweddau mecanyddol a ffisegol

Magnedau 'Rwy'n Caru Siocled' addurnol

Food imitations

Perygl tagu

Gellir datod magnedau'n hawdd a, gan eu bod yn eu denu ei gilydd, gallant achosi niwed difrifol wrth basio trwy'r perfeddion (rhwystrau, toriadau o'r perfeddion)

 

EN 71-3:2013 Diogelwch teganau. Elfennau penodol yn symud

Peli camffor naffthalin

Food imitations

Gall naffthalin achosi llid, llosgi a gwenwyno
EN 71-1:2011 Diogelwch teganau. Priodweddau mecanyddol a ffisegol

Cannwyll addurnol

Food imitations

Grawnwin yn torri i ffwrdd - perygl tagu

 

EN 71-3:2013 Diogelwch teganau. Elfennau penodol yn symud

Elfen oeri'n debyg i fagiau o giwbiau iâ. Mae'r ciwbiau tryleu yn cynnwys dwr distylledig ac ethylen glycol

Food imitations

Mae'r cynnyrch yn cyflwyno risg gemegol gan fod yr hylif yn cynnwys ethylen glycol, a all fod yn wenwynig os yw'n cael ei lyncu.

EN 71-1:2011 Diogelwch teganau. Priodweddau mecanyddol a ffisegol

 

Canhwyllau addurnol

Food imitations

Perygl tagu

 

EN 71-1:2011 Diogelwch teganau. Priodweddau mecanyddol a ffisegol

EN 71-3:2013 Diogelwch teganau. Elfennau penodol yn symud

Addurniad Nadolig ar ffurf cacen fach a wneir o bolystyren estynedig

Food imitations

Perygl tagu

 

EN 71-1:2011 Diogelwch teganau. Priodweddau mecanyddol a ffisegol

EN 71-3:2013 Diogelwch teganau. Elfennau penodol yn symud

Cannwyll addurnol ar siâp cacen siocled â hufen a mwyar duon ar ei phen, wedi'i phecynnu mewn bocs gyda sylfaen gardbord a chlawr plastig clir, wedi'i chlymu gyda rhuban brown.

Food imitations

Perygl tagu

 

EN 71-3:2013 Diogelwch teganau. Elfennau penodol yn symud

Gel cawod a bath, mefus gwyllt

Food imitations

Mae cynnwys glanhaol y cynnyrch yn cyflwyno risg iechyd difrifol (niwmonia gwenwynig)

 

EN 71-1:2011 Diogelwch teganau. Priodweddau mecanyddol a ffisegol

Graenau gwefus wedi'u pacio mewn potiau plastig bychain ar ffurf tartennau bychain (siocled ac ysgeintiad o fefus, gwledd geirios, ffansi fioled ac ati).

Food imitations

Perygl tagu

 

EN 71-1:2011 Diogelwch teganau. Priodweddau mecanyddol a ffisegol

Dau sebon ysgafn persawrus, ar siâp sleisen o gacen, mewn deunydd lapio plastig

Food imitations
 

Perygl tagu

 

Noder

Bwriedir yr wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl bod dolenni 'Deddfwriath allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn gwreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y DU ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr UE yn y testun. Cysylltir â Deddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw.

Deddfwriaeth berthnasol

Rheoliadau Dynwarediadau Bwyd (Diogelwch) 1989

Rheoliad UE (EC) Rhif 1272/2008 ar ddosbarthu, labelu a phecynnu sylweddau a cymysgeddau  

Rheoliadau Cemigion (Gwybodaeth Perygl a Phecynnu ar gyfer Cyflenwi) 2009

Rheoliad UE (EC) Rhif 1223/2009 ar gynhyrchion cosmetig

Rheoliadau Gorfodi Cynnyrch Cosmetig 2013

Adolygiad/diweddariad diwethaf: Mai 2014

 

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw