Diogelwch

Diogelwch cynhyrchion - diwydrwydd dyladwy

Diwydrwydd dyladwy yw'r modd rydych yn ceisio diogelu eich busnes rhag torri'r gyfraith; dysgwch fwy am y pwyntiau allweddol

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Os ydych yn gyfanwerthwr neu'n adwerthwr, mae'r cynnydd cyson mewn cynhyrchion ffug ac anghyfreithlon sydd ar gael yn y DU yn golygu bod prynu cynhyrchion yn fwy cymhleth o lawer.

Mae'r goblygiadau o brynu neu gyflenwi cynhyrchion sy'n anniogel yn bellgyrhaeddol ac, mewn rhai achosion, gallant fod yn farwol. O gofio hyn, sut allwch fod yn siwr fod cynhyrchion yn ddilys gan wneud yr hwn y dylent ei wneud?

Mae llawer o gyfreithiau diogelu defnyddwyr yn cynnwys troseddau 'atebolrwydd llym', ble nad yw'n bwysig nad oedd yr unigolyn a gyhuddir yn bwriadu torri'r gyfraith. Er mwyn creu cydbwysedd tegwch, fel arfer cynhwysir amddiffyniadau diwydrwydd dyladwy penodol mewn cyfreithiau diogelu defnyddwyr ynghylch atebolrwydd llym.

Er mwyn defnyddio'r amddiffyniad hwn, rhaid i unigolyn brofi ei fod wedi cymryd pob rhagofal rhesymol ac wedi ymarfer pob diwydrwydd dyladwy i osgoi cyflawni trosedd.

Egwyddorion diwydrwydd dyladwy

Tynnwyd yr egwyddorion eang hyn o farnau llysoedd yn y gorffennol ar yr hwn mae diwydrwydd dyladwy'n ei olygu:

 • mae eistedd yn ôl a gwneud dim byd yn annhebygol o alluogi unigolyn i greu amddiffyniad
 • bydd natur y weithred angenrheidiol yn dibynnu ar yr amgylchiadau unigol
 • mae cymryd camau neu ragofalon rhesymol yn golygu sefydlu system reoli sy'n ystyried y risgau cysylltiedig
 • dylid cymryd pob cam neu ragofal rhesymol - mae'r amddiffyniad yn methu ble roedd cam neu ragofal rhesymol y gellid fod wedi'i gymryd ond nas cymerwyd
 • mae'r hwn sy'n rhesymol yn dibynnu ar yr amgylchiadau neilltuol - un ffactor fydd maint y busnes dan sylw
 • rhaid i'r system reoli gynnwys pob agwedd ar y busnes mae'r ddeddfwriaeth yn effeithio arni
 • mae diwydrwydd dyladawy'n golygu sicrhau y gweithredir y system yn iawn
 • dylid cadw'r dull o weithredu'r system dan adolygiad a'i ddiwygio fel bo angen

Dylid ysgrifennu unrhyw system o ddiwydrwydd dyladwy ar bapur er mwyn iddi gael ei dilyn, a dylid cydgysylltu unrhyw broblemau sy'n codi mewn un adran neu gangen, neu gan un unigolyn sydd â chyfrifoldeb cyffredinol am y system.

Efallai y bydd system reoli ansawdd ffurfiol, er yn fandadol dim ond ble rydych yn gweithgynhyrchu cynhyrchion fel offer nwy neu gyfarpar diogelu personol, o werth wrth gefnogi amddiffyniad o ddiwydrwydd dyladwy. Mae cyngor pellach ar systemau rheoli ansawdd ar gael gan Gymdeithas Cyrff Ardystio Prydain.

Er mwyn lleihau'r risg o brynu cynhyrchion anniogel, prynwch gan ffynhonnell barchus bob tro a dilynwch y rheol euraidd 'os yw'n ymddangos yn rhy dda i fod yn wir, cymerwch ofal ychwanegol'.

Marc CE

Mae gofyniad cyfreithiol i rai cynhyrchion penodol gael eu marcio â hwn wrth gael eu rhoi ar y farchnad yn yr Undeb Ewropeaidd (UE). Mae'r marc CE yn arwydd allweddol bod y cynnyrch yn cydymffurfio â deddfwriaeth yr UE ac yn galluogi symudiad rhydd o gynhyrchion o fewn y farchnad Ewropeaidd. Trwy osod y marc CE ar gynnyrch, mae gwneuthurwr yn datgan ei fod yn cydymffurfio â'r holl ofynion cyfreithiol sydd eu hangen i gyflawni'r marc CE. Gall hyn olygu bod mwy nag un set o ofynion cyfreithiol yn berthnasol i gynnyrch.

Gellir cyflawni marc CE mewn dwy ffordd wahanol:

 • archwiliad gan gyrff asesu cydymffurfiad hysbysedig. Mae hyn yn golygu bod rhaid i'r gwneuthurwr ddefnyddio corff hysbysedig (fel BSI) i brofi neu adolygu'r cynnyrch er mwyn galluogi defnyddio'r marc CE
 • hunan-ddatganiad. Nid yw hwn yn galw am ddim profi nac adolygu annibynnol ac felly datganiad y gwneuthurwr ei hunan yw ef ei fod yn credu bod y cynnyrch yn cydymffurfio â'r rheoliadau perthnasol

Cyfrifoldeb y gwneuthurwr yw cynnal yr asesiad cydymffurfiad, sefydlu'r ffeil dechnegol (yn cynnwys adroddiadau profion ac asesiadau risg), cyhoeddi datganiad yr UE ynghylch cydymffurfiad ac atodi'r marc CE. Nid oes gwahaniaeth gweladwy rhwng marc mandaol a marc CE hunan-ddatganedig, ac felly ni all busnes bach neu ddefnyddiwr wybod a brofwyd y cynnyrch neu beidio. Felly, mae'n rhaid i ddosbarthwyr gymryd gofal a dilysu presenoldeb y marc CE a'r dogfennau cefnogol angenrheidiol ill dau.

CE mark

Os yw cynnyrch yn galw am farc CE ond nad oes un ganddo, mae'n anghyfreithiol i'w roi ar y farchnad mewn unrhyw aelod-wladwriaeth yr UE, gan gynnwys y DU. Fodd bynnag, cofiwch nad oes angen marc CE ar bob cynnyrch a werthir yn yr UE, felly rhaid i ddosbarthwyr feddu ar wybodaeth sylfaenol ynghylch y gofynion cyfreithiol. Dylech wybod pa gynhyrchion sy'n gorfod dangos y marc CE a pha ddogfennau atodol sydd eu hangen, a dylech fod yn gallu adnabod cynhyrchion y mae'n amlwg nad ydynt yn cydymffurfio.

Mae rhagor o wybodaeth am farciau CE ar gael ar wefan yr GOV.UK.

Adroddiadau profion

Felly sut ydych chi, fel dosbarthwr, yn gwybod yr atodwyd y marc CE yn gywir neu bod yr eitem yn ddiogel i'w werthu yn Ewrop? Adroddiad prawf ffurfiol yw'r ffordd orau i ddilysu cydymffurfiad â safon ddiogelwch. Mae tri math sylfaenol o adroddiad ar gael:

 • adroddiad mewnol sy'n golygu bod y cynnyrch wedi'i brofi gan y gwneuthurwr
 • adroddiad trydydd parti sy'n golygu bod y cynnyrch wedi'i brofi gan rywun arall
 • adroddiad prawf trydydd parti a gyhoeddir gan labordy achrededig

Mae pob un o'r tri hyn yn ddulliau dilys o arddangos diogelwch. Fodd bynnag, mae'r adroddiad prawf achrededig yn rhoi llawer mwy o hyder bod y profion wedi'u cynnal yn gywir gan staff labordy cymwys.

Gall cynlluniau fel yr ardystiad Nod Barcud arddangos bod y cynnyrch wedi cwrdd â'r safon berthnasol a bod gan y gwneuthurwr brosesau rheoli ansawdd effeithiol ar waith. Yn ychwanegol, archwilir y ffatri a'r cynnyrch ill dau ar sail gyfredol er mwyn sicrhau bod y cynhyrchion sydd â'r marc yn ddiogel.

I gydymffurfio â'ch gofynion diwydrwydd dyladwy:

 • prynwch gan gyflenwr ag enw da a mynnwch anfoneb bob tro
 • sicrhewch fod y cynnyrch/pecyn yn dangos enw a chyfeiriad y gwneuthurwr neu'r mewnforwr
 • cadwch bob anfoneb
 • gofynnwch am gael gweld tystiolaeth bod y cynnyrch yn ddiogel (tystysgrif brofi neu ddatganiad am gydymffurfiad)
 • hysbyswch cyflenwr o unrhyw gwynion a dderbyniwch ynghylch diogelwch

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol

Deddf Diogelu Defnyddwyr 1987

Rheoliadau Cyffredinol Diogelwch Cynnyrch 2005

Adolygwyd/Diweddarwyd ddiwethaf: Mehefin 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw