Diogelwch

Mini motos, beiciau cwad a cherbydau tir agored - canllaw i ddefnyddwyr

Mae cerbydau tir agored megis beiciau modur mini, beiciau cwad a sgwteri wedi eu pweru wedi dod yn gynyddol boblogaidd yn y blynyddoedd diwethaf fel cerbydau hamdden i oedolion a phlant. Wrth i fwy o amrywiaeth o gerbydau ddod ar gael am brisiau fforddiadwy, mae pryderon wedi codi am ddiogelwch cerbydau a niwsans ac ymddygiad gwrthgymdeithasol cysylltiedig.

Wrth asesu diogelwch cynnyrch ystyrir nifer o faterion a gellir dal unrhywun yn y gadwyn gyflenwi, gan gynnwys manwerthwyr, yn atebol am gyflenwi cynhyrchion anniogel.

Dylai masnachwyr gynnal gwiriadau sylfaenol ar gerbydau cyn eu cyflenwi gan gynnal gwirio nad yw'r ffram wedi'i niweidio, bod nytiau a bolltenni'n ddiogel, bod teiars wedi'u llenwi'n iawn, a bod y llywio wedi'i alinio. Mae rhaid i'r cerbyd a werthir fod o ansawdd boddhaol, yn addas i'r diben, ac fel a ddisgrifiwyd. Mae rheolau sy'n perthyn i'r defnydd cyfreithiol ac anghyfreithiol o gerbydau tir agored, y dylid eu trosglwyddo i'r defnyddiwr.

Yn y canllaw
Diogelwch cynnyrch
Gofynion diogelwch arbennig
Pryderon penodol am ddiogelwch
Ansawdd cynnyrch
Defnydd cyfreithiol ac anghyfreithiol o gerbydau tir agored - gwybodaeth i'ch defnyddwyr
Cerbydau ffug
Petrol - gwerthiant dan oed
Tu allan i gwmpas y daflen hon

Diogelwch cynnyrch
Mae'r ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol fod unrhyw gynnyrch a werthir i ddefnyddwyr yn ddiogel. Ni ddylai cynnyrch gyflwyno unrhyw risg diangen i unrhyw un wrth eu defnyddio mewn modd arferol neu resymol ragweladwy. Wrth asesu diogelwch cynnyrch, rhaid ystyried y canlynol:

 • y pecynnu, labelu a chyfarwyddiadau
 • effaith y cynnyrch ar gynnyrch eraill y gellid ei ddefnyddio â nhw
 • anghenion arbennig mathau penodol o bobl, megis plant

Os oes safonau cenedlaethol, Ewropeaidd neu ryngwladol yn gysylltiedig â'r cynnyrch, bydd angen ystyried y safonau hyn hefyd.

Gellir dal unrhyw un yn y gadwyn gyflenwi, yn cynnwys gwerthwyr, yn atebol am gyflenwi cynnyrch anniogel. Yn gyffredinol, mae'n drosedd i gyflenwi cynnyrch anniogel ac fe allech hefyd fod yn atebol i dalu iawndal am unrhyw anaf neu ddifrod i eiddo a achoswyd. Dylech fod yn barod i gyflawni gwiriadau ar y cynnyrch ac/neu ar eich cyflenwyr i sicrhau diogelwch y cynnyrch - nid yw'n ddigon gwneud dim.

Gofynion diogelwch arbennig
Mae Rheoliadau Teganau (Diogelwch) 2011 yn berthnasol i gynnyrch sydd wedi eu cynllunio neu fwriadu i blant dan 14 oed eu defnyddio wrth chwarae. Nid yw'r Rheoliadau'n berthnasol i gerbydau sydd wedi eu pweru gan fotor tanio, ond gallant fod yn berthnasol i fathau eraill o gerbyd megis sgwteri trydan i blant y'i bwriedir eu defnyddio ar y ffyrdd neu balmantau. Fel arfer, mae'n rhaid i deganau gydymffurfio â'r safon BS EN 71, a rhaid iddynt fod â dynodiad CE. Gosodir y nod CE ar gynnyrch gan wneuthurwr fel cadarnhad ei fod yn cydymffurfio â'r holl safonau diogelwch perthnasol (gweler ein taflen 'Diogelwch cynnyrch - diwydrwydd dyladwy').

Marc CE

Mae pob cerbyd tir agored arall yn dod dan Reoliadau Cyflenwi Peiriannau (Diogelwch) 2008. Maent yn eithrio cerbydau y bwriedir eu defnyddio mewn cystadlaethau neu ar y ffordd. Gellir sicrhau cydymffurfiad â gofynion iechyd a diogelwch y rheoliadau hyn trwy gynhyrchu i Safonau Ewropeaidd neu Brydeinig.

Mae yna Safon Brydeinig berthnasol ' Ar gyfer cerbydau modur y'u bwriedir i gludo pobl a nas bwriedir I'w defnyddio ar ffyrdd cyhoeddus. Dylid ystyried y safon hon wrth asesu p'un a yw'r cynnyrch yn cydymffurfio â'r Rheoliadau Cyflenwi Peiriannau (Diogelwch) 2008.

Bydd angen i bob cerbyd sydd wedi eu cynnwys yn y Rheoliadau fod â nod CE, ac i gydymffurfio â'r gofynion iechyd a diogelwch a amlinellwyd yn y Rheoliadau.

Pryderon penodol am ddiogelwch

Fel masnachwr, efallai na fydd gennych yr un graddau o wybodaeth ac arbenigedd technegol a gwneuthurwr neu fewnforiwr. Fodd bynnag, efallai y byddwch yn gallu cyflawni gwiriadau penodol ar ddiogelwch cerbydau tir agored.

Dylech sicrhau y cyflenwir pob cerbyd â chyfarwyddiadau ysgrifenedig digonol. Os ydych yn dibynnu ar gyfarwyddiadau llafar, bydd yn anodd iawn profi beth ydych wedi dweud, ac efallai na fydd y cyfarwyddiadau yn cyrraedd y defnyddiwr terfynol (er enghraifft, os yw'r cerbyd yn anrheg). Os oes rhannau o'r cyfarwyddiadau sy'n arbennig o berthnasol i ddiogelwch, efallai yr hoffech eu hamlygu hwy.

Dylech hefyd archwilio pob cerbyd cyn i chi ei gyflenwi, a gwneud gwiriadau sylfaenol – er enghraifft:

 • fod pob gosodiad, nytiau a bolltau wedi eu cau'n gywir a diogel
 • nad yw'r ffrâm wedi ei difrodi
 • cyflwr ac aer yn y teiars
 • fod breciau'n gweithio'n effeithiol
 • nad oes ymylon miniog na pheryglon caethiwo
 • nad yw'r system danwydd yn gollwng
 • sicrhau fod y llywio wedi ei alinio
 • sicrhau fod pob arwyneb poeth, megis disbyddwyr, wedi eu diogelu

Efallai yr hoffech gynnig cyngor ar yr offer diogelwch priodol sydd angen ei ddefnyddio gyda'r cerbyd, megis helmed a dillad priodol, ac i gynnig cyflenwi'r offer hwn. Dylid cynnwys unrhyw gyngor o'r fath yn y cyfarwyddiadau ysgrifenedig hefyd.

Ansawdd y cynnyrch
Dan y Ddeddf Gwerthu Nwyddau 1979, rhaid i'r nwyddau a werthwch fod o ansawdd boddhaol, yn addas i'w ddiben ac fe y'i disgrifiwyd. Os bwriedir defnyddio'r cerbyd ar dir agored, dylai fod yn ddigon cadarn i ddarparu oes gwasanaeth rhesymol Efallai y byddai'n rhesymol i ddisgwyl i ddefnyddiwr amnewid rhai darnau o bryd i'w gilydd, oherwydd traul arferol, ond mae'n debyg y byddant yn disgwyl i'r cerbyd allu ymdopi â thir garw.

Os bydd cerbyd yn methu'n llwyr, mae'n bosibl y bydd gan y cwsmer hawl i hawlio colledion gan y masnachwr. Gallai hyn cynnwys trwsio, amnewid, ad-daliad llawn neu rannol ac/neu iawndal.

Os yw'r gwneuthurwr yn cynnig gwarant, cofiwch nad yw hyn yn diddymu hawliau cwsmer. Bydd eich cwsmer yn dal i allu hawlio yn eich erbyn hyd yn oed wedi i warant y gwneuthurwr ddod i ben.

Defnydd cyfreithiol ac anghyfreithiol o gerbydau tir agored - gwybodaeth i'ch cwsmeriaid
Ni ellir defnyddio cerbydau tir agored ar y briffordd. Dan y Ddeddf Traffig Ffordd 1988 a deddfwriaeth gysylltiedig, ni ellir defnyddio cerbydau a modur ar unrhyw dir agored, ag eithrio ar dir preifat gyda chaniatâd y perchennog. Golyga hyn na ellir defnyddio beiciau modur mini a beiciau cwad yn gyfreithiol ar balmentydd, llwybrau cerddeda  llwybrau seiclo. Ni ellir eu defnyddio ar dir parc, tir cyffredin neu dir diffaith.

Mae darpariaethau yn y gyfraith hefyd yn erbyn niwsans, yn cynnwys niwsans swn a achoswyd gan ddefnydd amhriodol neu anghyfreithiol o gerbydau tir agored. Mewn ambell achos, gall yr heddlu atafaelu a hyd yn oed ddinistrio cerbydau a ddefnyddir mewn modd gwrthgymdeithasol.

Mae traciau a chyfleusterau arbennig i gerbydau tir agored ddefnyddio, ond efallai na fydd eich cwsmer yn byw'n agos at un o'r rhain, neu efallai y bydd ef neu hi yn ei chael yn anodd cludo eu cerbyd yno.

Efallai na fydd cwsmeriaid yn gwbl ymwybodol o'r cyfyngiadau cyfreithiol ar ddefnydd o gerbydau tir agored. Mae'n bosibl y byddant wedi eu siomi os byddant yn prynu cerbyd, yn disgwyl i allu ei yrru mewn parc lleol neu ar dir comin, i ganfod yn hwyrach na allant wneud. Felly, byddai'n ddoeth gwirio gyda'ch cwsmer, o leiaf yn gyffredinol, ei fod ef neu hi yn deall ble a sut y gellir defnyddio'r cerbyd.

Dan y Rheoliadau Diogelu'r Cwsmer rhag Masnachu Annheg 2008, mae'n rhaid i fasnachwyr ddatgelu gwybodaeth a allai effeithio ar benderfyniad cwsmer i brynu, hyd yn oed os nad yw'r cwsmer yn gofyn amdano. Felly dylech esbonio i gwsmeriaid posibl mai dim ond ar dir preifat y gellir defnyddio'r cerbyd, a dim ond gyda chaniatâd y perchennog ac os nad yw'n achosi niwsans yn unig.

Cerbydau ffug
Mae gwasanaethau safonau masnach yn ymwybodol o nifer o achosion ble rhoddwyd bathodyn gwneuthurwr beiciau modur enwog ar gerbydau tir agored, er nad oedd gan y gwneuthurwr hwnnw unrhyw ran yn eu cynhyrchu. Os cynigir cyfle i chi gyflenwi cerbydau o'r fath, dylech wirio gyda chynrychiolwr y gwneuthurwr yn y Deyrnas Unedig i ganfod p'un a yw'r cerbydau'n rhai dilys. Os nad ydynt, adroddwch y cyflenwr i safonau masnach, oherwydd gallai'r cynnyrch fod yn beryglus hefyd.

Petrol - gwerthiant dan oed
Ni ellir gwerthu petrol i blant dan 16 oed. Os ydych yn cyflenwi cerbyd i'w ddefnyddio gan blant, byddem yn argymell eich bod yn atgoffa'ch cwsmeriaid o hyn.

Tu allan i gwmpas y daflen hon
Os ydych yn mewnforio cerbydau tir agored i mewn i'r UE, i'w gwerthu fel manwerthwr neu gyfanwerthwr, efallai y bydd angen ichi gael cyngor arbenigol gan eich gwasanaeth safonau masnach lleol.

Cynllunir cerbydau a werthir i'w defnyddio ar y ffordd ac ar dir agored ill dau (fel rhai beiciau cwad) i gydymffurfio â'r rheoliadau sy'n ymwneud ag adeiledd a defnydd cerbydau ar y ffordd. Er mwyn eu defnyddio ar y ffordd, wrth gwrs, bydd angen y math iawn o drwydded ac yswiriant ar y cerbydau a'r reidwyr.

Mae beiciau â chymorth electroneg hefyd yn amodol ar eu rheolau arbennig eu hunain.

Noder

Bwriedir yr wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl bod dolenni 'Deddfwriath allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn gwreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y DU ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr UE yn y testun. Cysylltir â Deddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw.

Deddfwriaeth berthnasol
Deddf Gwerthu Nwyddau 1979
Deddf Traffig Ffyrdd 1988
Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008
Rheoliadau Cyflenwi Peirianwaith (Diogelwch) 2008
Rheoliadau Teganau (Diogelwch) 2011

Adolygiad/diweddariad ddiwethaf: Rhagfyr 2013

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw