Diogelwch

Nwyddau anniogel - atebolrwydd

Canllaw ynghylch canlyniadau cyflenwi nwyddau anniogel, a phwy sy'n atebol am y niwed a achosir gan y diffyg

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Pan werthir nwyddau i ddefnyddwyr, mae'n rhaid i'r nwyddau fod yn ddiogel. Os nad yw'r nwyddau'n ddiogel, a'u bod yn achosi marwolaeth, anaf neu ddifrod i eiddo, efallai y bydd yn rhaid i'r gwneuthurwr, y manwerthwr a/neu unrhyw un arall yn y gadwyn gyflenwi dalu hawliad am iawndal.

Mae deddfwriaeth yn pennu pwy sy'n atebol am niwed a achosir ac mae'n cynnwys y cynhyrchydd, unrhyw un sy'n rhoi ei enw neu frand ar y cynnyrch, mewnforwyr o wledydd y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd (UE), ac unrhyw un arall yn y gadwyn gyflenwi na all adnabod o ble mae'r cynnyrch wedi dod.

Y gyfraith

Mae Deddf Diogelu Defnyddwyr 1987 yn ymwneud ag agweddau sifil a throseddol diogelwch cynnyrch. Mae'r cyfarwyddyd hwn yn ymdrin gydag agweddau sifil y Ddeddf yn unig (h.y. y posibilrwydd o hawliad am iawndal), ac mae'r agweddau hyn yn aml yn cael eu galw'n 'atebolrwydd cynnyrch'. Mae gwybodaeth yn ymwneud ag agweddau troseddol y Ddeddf a manylion am y rheoliadau cynnyrch penodol niferus ar gael o'ch gwasanaeth safonau masnach lleol.

Yn ogystal â hawliadau o fewn y Ddeddf, efallai bydd hi'n bosibl i ddefnyddwyr wneud hawliadau am dor-contract neu esgeulustod pan fo cynnyrch yn anniogel.

Atebolrwydd cynnyrch - beth mae'n ei olygu?

Mae darpariaethau atebolrwydd cynnyrch Deddf Diogelu Defnyddwyr 1987 yn creu atebolrwydd llym am ddifrod a achosir gan gynnyrch diffygiol. Diffinnir difrod fel marwolaeth neu niwed personol, neu unrhyw golled o eiddo neu ddifrod i eiddo, gan gynnwys tir.

Mae'r darpariaethau'n rhoi effaith i Gyfarwyddeb 85/374/EEC yr Undeb Ewropeaidd brasamcan o ddeddfau, rheoliadau a darpariaethau gweinyddol yr aelod-wladwriaethau yn ymwneud ag atebolrwydd am gynnyrch diffygiol. Gallai cyflenwyr a chynhyrchwyr fod yn atebol am ddifrod a achosir unrhyw le o fewn yr UE.

A oes unrhyw eithriadau?

Mae'r ddeddf yn cynnwys unrhyw nwyddau, gan gynnwys cydrannau a deunydd crai.

Gellir defnyddio Deddf Diogelu Defnyddwyr 1987 dim ond i hawlio iawndal yn ymwneud â cholled o eiddo neu ddifrod i eiddo lle mae'r swm sy'n cael ei hawlio yn £275 o leiaf. Nid yw'r swm isaf hwn yn berthnasol i hawliadau yn ymwneud â marwolaeth neu niwed personol.

Mae atebolrwydd o dan y Ddeddf yn ymestyn i niwed a achoswyd gan y cynnyrch yn unig, ac nid i gost amnewid neu atgyweirio'r cynnyrch ei hun.

Beth am gydrannau?

Os ydych chi'n wneuthurwr nwyddau gorffenedig, mae'n bwysig eich bod yn gallu adnabod pwy gyflenwodd y cydrannau i chi. Os bod y cynnyrch gorffenedig yn ddiffygiol, a bod hawliad yn cael ei gyflwyno, a'r diffyg yn cael ei olrhain yn ôl i gydran benodol, bydd angen y wybodaeth hon i alluogi hawliad yn erbyn cyflenwr neu gynhyrchydd y gydran.

Efallai byddai hefyd yn ddoeth i gyflenwr cydrannau gynnwys rhyw fodd o adnabyddiaeth yn y cynnyrch, i osgoi cael ei ddal yn atebol am gydran a wnaed gan gwmni arall.

Pwy sy'n atebol?

Mae'r Ddeddf yn nodi pwy sy'n atebol am ddifrod a achosir, yn llwyr neu'n rhannol, gan ddiffyg mewn cynnyrch. Mae'r rhain fel a ganlyn:

  • y 'cynhyrchydd' (gwneuthurwr, echdynnwr, ac ati - yn achos deunyddiau crai), neu brosesydd
  • unrhyw unigolyn sy'n rhoi ei enw neu farc ar y cynnyrch - er enghraifft, gallai archfarchnad fod yn atebol am ddifrod a achosir gan ei chynhyrchion 'brand ei hun', er bod y cynhyrchion wedi cael eu gwneud gan rywun arall ar ran yr archfarchnad
  • mewnforwyr o wledydd y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd
  • gall unrhyw un arall yn y gadwyn gyflenwi gael ei ddal yn atebol am ddifrod, os nad yw'n gallu adnabod o ble daeth y cynnyrch

Os bydd dau barti neu fwy yn atebol am yr un difrod, bydd eu hatebolrwydd ar y cyd ac yn amrywiol (h.y. gellid cyflwyno hawliad yn erbyn y naill neu'r llall neu'r ddau).

Pwy all wneud hawliad?

Gall unrhyw unigolyn sy'n dioddef niwed a achoswyd gan gynnyrch diffygiol wneud hawliad o dan y Ddeddf, hyd yn oed os nad ef a brynodd y cynnyrch yn y lle cyntaf.

Gellir gwneud hawliadau am ddifrod i eiddo mewn perthynas ag eiddo personol at ddefnydd preifat yn unig.

Beth yw diffyg?

Mae'r diffiniad o ddiffyg yn eang iawn. Cynnyrch diffygiol yw un lle nad yw diogelwch y cynnyrch mor dda ag y disgwylir yn gyffredinol gan bobl.

A oes amddiffyniad?

Mae amddiffyniadau cyfyng ar gael i fusnesau sy'n wynebu hawliad o dan y Ddeddf. Mae'r rhain yn cynnwys yr hyn a elwir yn 'amddiffyniad datblygiad risgiau'. Mae hyn yn golygu, ar yr adeg y cylchredwyd y cynnyrch, bod cyflwr y wybodaeth wyddonol neu dechnegol yn golygu na fyddai unrhyw gynhyrchydd o'r cynnyrch, neu un tebyg, wedi gallu darganfod presenoldeb y diffyg.

Dylid nodi bod yr 'amddiffyniad datblygiad risgiau' yn rhan ddewisol o Gyfarwyddeb 85/374/EEC yr Undeb Ewropeaidd, ac nad yw pob un o Aelod-wladwriaethau'r UE yn sicrhau ei bod ar gael i gynhyrchwyr a chyflenwyr. Felly, os ydych chi'n cynhyrchu neu'n cyflenwi cynnyrch a fydd yn cael eu defnyddio y tu allan i'r DU, efallai na fyddwch yn gallu manteisio ar yr amddiffyniad hwn bob tro.

Beth ddylwn i ei wneud?

Sicrhewch fod cyfarwyddiadau a rhybuddion ar ddefnydd diogel y cynnyrch.

Os yw'r Ddeddf yn berthnasol i'ch busnes, efallai bydd angen i chi wirio'ch trefniadau cytundebol gyda chyflenwyr a chwsmeriaid, ac efallai bydd angen adolygu'ch systemau sicrhau ansawdd a chadw cofnodion. Hefyd, fe ddylech archwilio'r posibiliadau o sicrwydd yswiriant ar gyfer atebolrwydd a allai godi o dan y Ddeddf.

Hawliadau am dor-contract

Pan fyddwch yn gwerthu nwyddau, mae gofyniad cytundebol bod y nwyddau o ansawdd boddhaol, ac felly'n ddiogel. Os yw'r nwyddau'n anniogel, gall y sawl a'u prynodd hawlio iawndal am unrhyw niwed a achoswyd gan y nwyddau.

Yn wahanol i hawliadau o dan Ddeddf Diogelu Defnyddwyr 1987, gall y prynwr hefyd hawlio iawndal am gost atgyweirio neu amnewid y nwyddau. Nid oes isafswm y gellir ei hawlio am dor-contract.

Fel arfer, dim ond y prynwr sy'n gallu gwneud hawliad am dor-contract, a gellir gwneud yr hawliad yn erbyn y cyflenwr unionyrchol yn unig (a fydd efallai'n gallu hawlio yn erbyn ei gyflenwr ef, ac yn y blaen trwy'r gadwyn gyflenwi). Os ydych chi'n cynnig gwarant a'i bod hi'n dod i'r amlwg bod y cynnyrch yn ddiffygiol, rhaid i chi anrhydeddu'r warant honno p'un ai chi a gyflenwodd y cynnyrch yn uniongyrchol i'r defnyddiwr olaf ai peidio. Gall y prynwr hawlio iawndal ar gyfer niwed y mae ef wedi'i ddioddef yn bersonol yn unig.

Ceir rhai sefyllfaoedd cyfyngedig lle y gall unigolyn arall (fel derbynnydd anrheg) wneud hawliad tebyg.

Gweler 'Gwerthu a chyflenwi nwyddau' am ragor o wybodaeth.

Hawliadau esgeulustod
Pan fydd unigolyn yn dioddef niwed a achoswyd gan gynnyrch diffygiol, efallai bydd hefyd yn gallu gwneud hawliad am esgeulustod. Gellir cyflwyno'r hawliad hwn am iawndal yn erbyn unrhyw unigolyn yn y gadwyn gyflenwi sydd wedi torri dyletswydd gofal i'r sawl a ddioddefodd y niwed.

Hawliadau cymysg

Yn aml, bydd hawlwyr yn gwneud hawliadau amgen o dan y Ddeddf a'r gyfraith esgeulustod, yn ogystal â hawliad cytundebol, lle y bo'n berthnasol. Mae hefyd yn bosibl y gallai gorchymyn iawndal gael ei wneud lle mae achos troseddol yn cael ei ddwyn am gyflenwi cynnyrch anniogel.

Fodd bynnag, nid oes gan neb yr hawl i dderbyn iawndal ddwywaith am yr un golled, a bydd y llysoedd yn ystyried yr egwyddor hon wrth wneud penderfyniad am gyfanswm yr iawndal sy'n daladwy.

A allaf gontractio allan o atebolrwydd?

Ni allwch osgoi atebolrwydd o dan Ddeddf Diogelu Defnyddwyr 1987 trwy unrhyw amod mewn contract, hysbysiad neu ddarpariaeth arall.

Pan fyddwch yn gwerthu i fusnes, gallwch gyfyngu'ch atebolrwydd am dor-contract, ond dim ond i'r graddau sy'n rhesymol. Ni allwch gyfyngu'ch atebolrwydd i ddefnyddwyr am werthu cynnyrch anniogel fel tor-contract.

Ni allwch gyfyngu'ch atebolrwydd am anaf personol neu farwolaeth a achosir gan eich esgeulustod. Mewn rhai achosion, efallai byddwch yn gallu cyfyngu'ch atebolrwydd am ddifrod arall a achosir gan eich esgeulustod, ond dim ond i'r graddau sy'n rhesymol (ac yn aml ddim o gwbl mewn perthynas â'r defnyddiwr olaf).

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol

Deddf Diogelu Defnyddwyr 1987

Adolygwyd / diweddarwyd ddiwethaf: Mawrth 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw