Diogelwch

Gwerthu offer coginio-nwy defnyddiedig

Mae'n drosedd i gyflenwi neu logi offeryn coginio-nwy defnyddiedig oni bai ei fod yn cydymffurfio â gofynion diogelwch penodol - er enghraifft, mae rhaid i'r gydran sy'n cludo nwy atal gollyngiadau nwy, mae rhaid i'r dyfeisiau cau nwy i ffwrdd weithio'n iawn ac yn ddiogel a mae rhaid i dymereddau wyneb beidio bod yn rhy uchel. Dim ond rhywun sy'n gymwys dan delerau'r Rheoliadau all osod offeryn nwy.

Yn y canllaw
Y ddeddfwriaeth
Beth yw offeryn coginio-nwy?
Beth yw'r gofynion diogelwch?
Sut wyf yn gwybod a yw'r ffwrn yn cwrdd â'r gofynion diogelwch?
Pwy all osod yr offeryn?

Y ddeddfwriaeth
Dan Reoliadau Cyffredinol Diogelwch Cyhyrchion 2005, mae'n drosedd i gyflenwi (ac mae hwn yn cynnwys llogi) offeryn coginio-nwy defnyddiedig oni bai ei fod yn ddiogel.

Beth yw offeryn coginio-nwy?
Offeryn coginio-nwy yw unrhyw gyfarpar a gynllunir ar gyfer defnydd domestig, neu sy'n addas amdano, yn y cartref (yn cynnwys llong neu garafan) ac a gynllunir ar gyfer coginio gan losgi nwy, yn cynnwys LPG (Nwy Petroliwm Hylifedig). Cwmpasir cyfarpar gan y Rhelioadau hyd yn oed os oes ganddo swyddogaethau ychwanegol, ac fe'i cwmpasir os y'i cynlluniwyd i'w osod ar y llawr, ar fwrdd neu ar wal, yn sefyll ar wyneb uwch neu wedi'i osod wrth unrhyw strwythur unionsyth, neu wedi'i gynnal gan unrhyw gyfarpar arall.

Ni chwmpasir cyfarpar ail-law a gynllunir i'w ddefnyddio yn yr awyr agored neu fewn pabell gan y Rheoliadau hyn.

Beth yw'r gofynion diogelwch?
Y prif ofynion diogelwch ar gyfer offeryn nwy mewn defnydd normal yw fel sy'n dilyn:

 • mae rhaid i bob cydran sy'n cludo nwy fod yn ddigon cadarn i atal gollyngiadau nwy neu fygdarthau gwenwynig
 • mae rhaid i seliau drysau fod yn effeithiol
 • mae rhaid i ddyfeisiau tanio llosgydd weithio er mwyn sicrhau bod y llosgydd yn tanio'n gyflym
 • pan gynheuir llosgydd gan ddyfeisiau llaw neu awtomatig, mae rhaid i'r holl byrth fflamau danio
 • ar ôl cyfnod o un munud yn dilyn tanio, mae rhaid i unrhyw fflam fod yn ddigon sefydlog fel nad yw'n symud i ffwrdd, naill ai'n gyfan na'n rhannol, o borth y llosgydd a nad yw'r fflam yn dychwelyd y tu mewn i gorff y llosgydd
 • nid yw maint y carbon monocsid yng nghynhyrchion yr ymlosgiad gymaint ag i achosi'r tebygolrwydd o farwolaeth neu anaf personol
 • mae rhaid i ddyfeisiau cau nwy i ffwrdd weithio'n gyflym ac yn ddiogel
 • mae rhaid i unrhyw ddolen tap gael ei chynllunio fel na ellir ei throi ymlaen yn ddamweiniol
 • mae rhaid i gloriau cau-i-lawr â dyfeisiau awtomatig ar gyfer torri nwy i ffwrdd weithio
 • mae rhaid i dymereddau wyneb, ar wahân i wynebau gweithio, beidio bod mor uchel fel y gallent achosi anaf posibl neu dân
 • mae rhaid i unrhyw wydr (fel drysau, cloriau a sblasgefnau) fod o'r math sy'n atal marwolaeth neu anaf os yw'r gwydr yn torri
 • mae rhaid i bob rhan hygyrch fod yn rhydd rhag ymylon miniog
 • mae rhaid i unrhyw offeryn sy'n sefyll ar ei hun, wrth fod yn destun profion penodol, fod yn sefydlog, ac mae rhaid i unrhyw gynheiliaid pedyll sicrhau sefydlogrwydd unrhyw lestri coginio a osodir arnynt
 • mae rhaid nodi gwybodaeth sy'n angenrheidiol ar gyfer gosod, addasu, cynnal a gweithredu ar yr offeryn neu, os nad yw hynny'n ymarferol, mewn dogfennau cysylltiedig ac mae rhaid iddynt fod yn Saesneg

Sut wyf yn gwybod a yw'r ffwrn yn cwrdd â'r gofynion diogelwch?
Mae'n debygol y bydd ffyrnau sy'n datgan eu bod yn cydymffurfio â Safon Brydeinig BS EN30, neu sy'n dangos y nod CE, wedi cydymffurfio pan gawsant eu gweithgynhyrchu. Fodd bynnag, nid yw hynny'n gwarantu y byddant yn cydymffurfio ar ôl cael eu defnyddio. Felly, bydd angen i berson crefftus a chymwys (gweler isod) archwilio'r offeryn i sicrhau ei fod yn cydymffurfio â'r gofynion diogelwch.

Pwy all osod yr offeryn?
Dim ond rhywun sy'n gymwys i'w wneud dan delerau Rheoliadau Diogelwch Nwy (Gosodiad a Defnydd) 1998, mewn geiriau eraill, person a gofrestrir gan Diogelwch Nwy.

Noder

Bwriedir yr wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl bod dolenni 'Deddfwriath allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn gwreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y DU ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr UE yn y testun. Cysylltir â Deddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw.

Deddfwriaeth berthnasol
Rheoliadau Diogelwch Nwy (Gosodiad a Defnydd) 1998
Rheoliadau Cyffredinol Diogelwch Cynhyrchion 2005

Adolygiad/Diweddariad diwethaf: Rhagfyr 2013

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw