Diogelwch

Dodrefn ail-law clustogog

Mae'n rhaid i ddodrefn ail-law basio profion diogelwch a chael eu labelu'n gywir o ran fflamadwyedd

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Mae dodrefn clustogog yn amodol ar safonau diogelwch llym. Mae rheoliadau'n ymdrin â fflamadwyedd dodrefn clustogog (yn cynnwys gwelyau, gwelyau soffa, cotiau, clustogau, a matresi) ac mae'n rhaid i ddodrefn newydd ac ail-law gydymffurfio ill dau.

Yn gyffredinol, mae'r darpariaethau diogelwch yn mynnu bod clustogwaith yn pasio'r prawf sigarét, bod yn rhaid i lenwadau allu arafu tân, a bod yn rhaid i orchuddion basio'r prawf matsien. Dylai dodrefn clustogog a matresi sy'n bodloni gofynion y Rheoliadau ddangos labeli parhaol.

Y gyfraith
O dan Reoliadau Dodrefn a Deunyddiau Meddal (Tân) (Diogelwch) 1988, mae'n rhaid i ddodrefn ail-law fodloni'r un safonau llym â dodrefn newydd sydd ar werth yn y siopau.

Mae'r Rheoliadau'n berthnasol i ddodrefn a fwriedir ar gyfer defnydd preifat dan do, yn cynnwys gwelyau, difanau, gwelyau soffa, dodrefn plant, cotiau, clustogau, cadeiriau uchel, matresi a gobenyddion. Maent hefyd yn ymdrin â dodrefn awyr agored sy'n addas i'w defnyddio dan do (fel setiau bwyta clustogog i'w defnyddio mewn heulfannau a gerddi).

Fel y datganwyd uchod, mae'r darpariaethau diogelwch yn mynnu bod clustogwaith yn pasio'r prawf sigarét, bod yn rhaid i lenwadau allu arafu tân, a bod yn rhaid i orchuddion basio'r prawf matsien. Fodd bynnag, mae rhai o'r gofynion hyn wedi'u llacio neu eu hamrywio ar gyfer matresi, gwaelodion gwelyau, gobenyddion a bagiau inswleiddiedig ar gyfer cludo babanod iau na chwe mis oed.

Mae dodrefn a wnaed cyn 1 Ionawr 1950, deunyddiau ar gyfer clustogi dodrefn a wnaed cyn y dyddiad hwnnw, a nwyddau i'w hallforio wedi'u heithrio o'r rheolaethau.

Yn ogystal â'r rheolau penodol ar fflamadwyedd, mae'n rhaid i ddodrefn fod yn ddiogel ym mhob ffordd arall - er enghraifft, yn rhydd rhag ymylon miniog ac ysgyrion. Gosodir y gofyniad diogelwch cyffredinol gan Reoliadau Diogelwch Cynnyrch Cyffredinol 2005.

Sut i wybod a yw dodrefn yn cydymffurfio
Bydd dodrefn clustogog sy'n bodloni gofynion y Rheoliadau fel arfer yn dangos label parhaol â'r pennawd 'MAE DIOFALWCH YN ACHOSI TâN'. Yn achos matresi, chwiliwch am label sy'n datgan eu bod yn cydymffurfio â Safon Brydeinig BS 7177: Manyleb ar gyfer gwrthsafiad tanio matresi, padiau matresi, difanau a gwaelodion gwelyau.

Mae'n bosibl na fydd unrhyw eitemau nad ydynt yn dangos y label hwn yn cydymffurfio, ac fe'ch cynghorir i beidio â'u gwerthu hyd nes y byddwch wedi cael cyngor arbenigol (er enghraifft, gan y gwneuthurwr gwreiddiol).

Cosbau
Y gosb fwyaf ar ôl euogfarn yw dirwy ddiderfyn a dwy flynedd o garchar; gallai'r llys hefyd fforffedu eich dodrefn i gyd neu unrhyw rai ohonynt. Ar ben hynny, lle mae cynnyrch yn achosi anaf personol neu niwed i eiddo, gallai'r cyflenwr fod yn atebol i dalu iawndal sylweddol.

Sylwer
Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol

Rheoliadau Dodrefn a Deunyddiau Meddal (Tân) (Diogelwch) 1988
Rheoliadau Diogelwch Cynnyrch Cyffredinol 2005

Adolygwyd / diweddarwyd ddiwethaf: Mehefin 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw