Diogelwch

Teganau

Y gofynion labelu a diogelwch ar gyfer teganau newydd, a sut mae'r gyfraith yn berthnasol i deganau a werthir yn ail-law

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban
Mae nifer o ofynion labelu ar gyfer teganau, gan gynnwys enw a chyfeiriad y gwneuthurwr / mewnforiwr, y math, rhif y swp, model neu gyfres, y nod CE, a rhybuddion a chyfarwyddiadau.

Nid oes angen i deganau ail-law gael eu labelu gyda'r nod CE neu gyfeiriad y gwneuthurwr neu ddosbarthwr, ond mae'n rhaid iddynt fod yn ddiogel o hyd. Mae angen y rhybuddion arbennig a'r cyfarwyddiadau ar gyfer teganau ail-law a newydd ill dau.

Mae gwasanaethau safonau masnach yn gorfodi'r ddeddfwriaeth a gallant ddarparu cyfarwyddyd ar ddiogelwch cynhyrchion eraill, fel pramiau, cadeiriau gwthio, dillad, gwelyau, beiciau a seddau car.

Y gyfraith
Mae Rheoliadau Teganau (Diogelwch) 2011 yn nodi'r gofynion cyfreithiol ar gyfer diogelwch teganau newydd a gyflenwir gan fusnes.

Diffinnir tegan fel: 'unrhyw gynnyrch neu ddeunydd wedi'i gynllunio neu wedi'i fwriadu (boed hynny'n gyfan gwbl ai peidio) i'w ddefnyddio mewn chwarae gan blant iau na 14 blwydd oed'.

Labelu
Rhaid i bob tegan newydd y byddwch chi'n ei gyflenwi wrth gynnal eich busnes gael ei farcio â'r canlynol:

 • enw a chyfeiriad y gwneuthurwr neu, os yw'r gwneuthurwr wedi'i leoli y tu allan i'r UE, enw a chyfeiriad y gwneuthurwr a'r mewnforiwr
 • math, rhif swp, cyfres neu fodel
 • y nod CE

CE mark

Mae nod CE yn ddatganiad gan y gwneuthurwr bod y tegan yn ddiogel.

Rhaid i'r nodau hyn fod ar y tegan neu ei becyn, a rhaid iddyn nhw fod yn barhaol ac yn rhwydd i'w darllen.

Ar deganau bach, gall y nodau hyn fod:

 • ar label wedi'i atodi i'r tegan
 • ar daflen sy'n cyd-fynd â'r tegan
 • ar flwch arddangos cysylltiedig

Rhybuddion a chyfarwyddiadau
Rhaid i rai teganau ddod gyda rhybuddion a chyfarwyddiadau ynghylch y rhagofalon y mae'n rhaid eu cymryd er mwyn sicrhau defnydd diogel. Mae rhybuddion arbennig yn ofynnol fel a ganlyn (a lle y bydd angen cyfarwyddiadau penodol, dylech geisio cyngor ychwanegol neu gyfeirio'n uniongyrchol at y Rheoliadau):

 • mae angen i deganau nad ydynt yn addas ar gyfer plant iau na thair blwydd oed ddangos rhybudd i'r perwyl hwnnw (sy'n datgan y rheswm pam - er enghraifft, perygl tagu)
 • mae angen i siglenni, llithrennau a theganau tebyg gynnwys cyfarwyddiadau ar gyfer eu cydosod ac ar gyfer eu cynnal a'u cadw a'u gwirio'n gyfnodol
 • mae angen i deganau 'swyddogaethol' (hynny yw, y rhai a ddefnyddir yn yr un modd â theclynnau neu osodiadau a fwriedir ar gyfer oedolion, ac sy'n aml yn fodelau graddfa ohonynt) ddangos y nod canlynol: 'Rhybudd: i'w ddefnyddio o dan oruchwyliaeth uniongyrchol oedolyn'. Bydd angen cyfarwyddiadau diogelwch penodol ar eu cyfer hefyd, ynghyd â dynodiad bod rhaid eu cadw allan o afael plant ifanc iawn
 • mae angen i deganau sy'n cynnwys sylweddau neu baratoadau cynhenid beryglus (megis teganau cemegol) gynnwys cyfarwyddiadau diogelwch penodol, datganiad ynghylch yr oedran ifancach i'w defnyddio a datganiad y dylai'r tegan gael ei ddefnyddio o dan oruchwyliaeth oedolyn. Lle y bo'n briodol, efallai bydd gofynion ychwanegol yn ymwneud â labelu a phecynnu yn berthnasol o dan Reoliad (EC) Rhif 1272/2008 yr Undeb Ewropeaidd ar ddosbarthu, labelu a phecynnu sylweddau a chymysgeddau
 • mae angen i deganau megis byrddau sgrialu neu esgidiau sglefrio gynnwys cyfarwyddiadau penodol a'r nod canlynol: 'Rhybudd: dylid gwisgo offer amddiffynnol'
 • mae angen i deganau sydd i'w defnyddio yn y dwr (megis cylchoedd rwber) ddangos y nod canlynol: 'Rhybudd! I'w ddefnyddio yn unig mewn dwr lle mae'r plentyn o fewn ei ddyfnder ac o dan oruchwyliaeth'

Teganau ail-law
Nid oes angen i deganau ail-law gael eu labelu â nod CE neu gyfeiriad y cynhyrchydd neu'r dosbarthwr gan eu bod wedi'u cwmpasu gan Reoliadau Cyffredinol Diogelwch Cynnyrch 2005 - yn hytrach na Rheoliadau Teganau (Diogelwch) 2011, er bod rhaid iddyn nhw fod yn ddiogel o hyd. Mae'r rhybuddion a'r cyfarwyddiadau arbennig (gweler uchod) yn ofynnol ar gyfer teganau ail-law a newydd.

Fe'ch cynghorir i werthu teganau ail-law dim ond os oes ganddynt nod CE, os ydynt yn cynnwys unrhyw gyfarwyddiadau neu rybuddion perthnasol ac os ydynt wedi'u gwirio am unrhyw ddiffygion amlwg.

Eich cyfrifoldebau
Pan fydd rheswm gennych i gredu bod tegan yn anniogel ac yn cyflwyno risg - er enghraifft, trwy dderbyn cwyn bod tegan wedi anafu plentyn - mae'n rhaid i chi:

 • hysbysu safonau masnach a'ch cyflenwr o'r risg
 • tynnu'r tegan yn ôl rhag ei werthu os yw'n briodol
 • darparu gwybodaeth i safonau masnach am:
  - y risg a gyflwynir gan y tegan
  - diffyg cydymffurfio
  - unrhyw gamau a gymerwyd

Gall eich gwasanaeth safonau masnach lleol alw am gydweithredu mewn cysylltiad ag unrhyw gamau a gymerir.

Tra byddwch chi'n gyfrifol am degan, mae'n rhaid i chi sicrhau na fydd yr amodau y caiff ei storio neu ei gludo ynddynt yn peryglu ei ddiogelwch.

Yn olaf, am gyfnod o 10 mlynedd, mae'n rhaid i chi allu adnabod y busnes a gyflenwodd y tegan i chi (mewn geiriau eraill, mae angen i chi gadw anfonebau ac ati).

Cosbau
Os ydych chi'n gwerthu teganau sydd wedi'u marcio'n anghywir neu sy'n anniogel, neu os nad ydych yn cyflawni'ch cyfrifoldebau, fe fyddwch yn torri'r gyfraith ac fe allech gael eich erlyn. Y gosb uchaf o'ch cael yn euog yw dirwy ddiderfyn (£5,000 yn yr Alban) a dwy flynedd o garchar.

Cynhyrchion eraill i blant
Mae gwasanaethau safonau masnach hefyd yn gorfodi diogelwch cynhyrchion eraill, megis pramiau, cadeiriau gwthio, dillad, gwelyau, beiciau a seddau car, ac yn gallu darparu cyfarwyddyd arnynt. (Gweler hefyd 'Gwerthu pramiau a chadeiriau gwthio newydd ac ail-law' a 'Dillad nos newydd'.)

Sylwer
Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol
Rheoliadau Cyffredinol Diogelwch Cynnyrch 2005
Rheoliad (EC) Rhif 1272/2008 yr Undeb Ewropeaidd ar ddosbarthu, labelu a phecynnu sylweddau a chymysgeddau
Rheoliadau Teganau (Diogelwch) 2011

Adolygwyd / diweddarwyd ddiwethaf: Awst 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw