Diogelwch

Gwerthu offer trydanol ail-law yn ddiogel

Mae gwerthwyr nwyddau trydanol ail law yn gyfrifol am sicrhau bod y nwyddau'n cwrdd â gofynion diogelwch cyfreithiol a gall gwerthwyr fod yn atebol i dalu iawndal os ydynt yn gwerthu nwyddau anniogel a maent yn achosi anaf neu niwed. Os yw'r cyfarpar rydych yn ei werthu'n cydymmffurfio â safon dderbyniol - er enghraifft Safon Brydeinig/Ewropeaidd - fel arfer bydd yn cwrdd â gofynion diogelwch.

Mae rhaid i ddosbarthwyr ac adwerthwyr, gan gynnwys delwyr ac arwerthiannau ail law, dim ond gwerthu offer sydd wedi'u ffitio'n gywir â phlwg cymeradwy gyda phiniau niwtral a byw â llewys a'r ffiws cywir. Mae rhaid i dannau trydan i'w defnyddio yn y cartref gael sgrîn dân sy'n cwrdd â Safonau Prydeinig, neu'r un Ewropeaidd gyfwerth.,

Yn y canllaw
Eich cyfrifoldebau
Byddwch yn sicr bod offer trydanol yn ddiogel
Codau lliw gwifrau
Sgriniau tân diogel ar gyfer tanau trydanol
Gwerthu blancedi trydanol
Cosbau

Eich cyfrifoldebau
Os ydych chi yn y busnes o werthu unrhyw offer trydanol ail-law, dylech chi fod yn ymwybodol bod:

 • rhaid i'r cynnyrch gyrraedd gofynion diogelwch cyfreithiol
 • yn ogystal â hyn, os ydych chi'n gwerthu offer anniogel, a bod yr offer yn achosi anaf neu ddifrod, efallai bydd rhaid i chi dalu iawndal

Os ydych chi'n ansicr os bod yr offer yn ddiogel, argymhellir  bod person cymwys yn archwilio'r nwyddau am fynediad i gyfrannau byw, digonedd yr insiwleiddio a phellterau ymgripiad a chliriad Dylai'r eitemau a brofir gael eu hadnabod yn glir mewn adroddiad sy'n disgrifio'r prawf (profion a wnaed a'r canlyniadau. .Hefyd dylai'r profwr labelu pob eitem i ddangos ei bod wedi pasio a chynnwys y dyddiad a'u llythrennau cyntaf. Dylid dinistrio;r holl gyfarpar sydd wedi methu os na ellir ei drwsio'n ddiogel.

Mae'n arfer da i gynghori'r holl staff na ddylid gwerthu unrhyw nwyddau trydanol oni bai  y cysylltir label ddangos. Cadwch yr holl adroddiadau profi ichi gyfeirio atynt eich hunan ac at diben eu dangos i swyddogion gorfodi os bydd cais.

Byddwch yn sicr bod offer trydanol yn ddiogel
Rhaid i'r offer rydych chi'n gwerthu fod yn ddiogel. Os ydy'r darn o offer yn cydymffurfio â safon dderbyniol, e.e. Safon Brydeinig/Ewropeaidd, bydd e fel arfer yn cyrraedd gofynion diogelwch.

Mae'r gofynion diogelwch hyn yn ymwneud â:

 • labelu, lluniau, dyluniad a gwneuthuriad
 • ynysiad a daearu
 • amddiffyniad rhag sioc drydanol
 • gwarchodwyr digonol ar gyfer gwresogyddion pelydrol neu rannau symudol
 • atal y generadiad o wres gormodol, pelydriad, neu nwyon tocsig
 • yr angen i ddarparu cyfarwyddiadau ar ddefnydd diogel

Codau lliw gwifro
Rhaid i wifrau lîd hyblyg 3-craidd sy'n cysylltu â'r prif gyflenwad fod wedi lliwio fel a ganlyn:

 • gwifren daearu - gwyrdd a melyn
 • gwifren niwtral - glas
 • gwifren byw - brown

Sicrhewch fod y lîd yn ddiogel ac nad yw wedi treulio, ac nad oes unrhyw doriadau, cinciau na wifrau yn y golwg. Os ydych chi'n newid lîd, dylech chi gael trydanwr i'w gwirio. Gall gwifro anghywir achosi trydaniad.

Plygiau a socedi
Dylai dosbarthwyr ac adwerthwyr, gan gynnwys delwyr ail-law ac arwerthiannau, werthu teclynnau sydd wedi'i gosod gyda phlwg cymeradwy a phinnau niwtral a byw wedi gorchuddio a'r ffiws cywir yn unig. Plwg cymeradwy yw un sy'n cydymffurfio gyda BS 1363.

Rhaid i bob plwg gynnwys enw a chyfeirnod y corff cymeradwyaeth, fel arfer BSI neu ASTA. Nid oes rhaid i'r plwg fod wedi mowldio ymlaen ond rhaid iddo fod wedi ffiwsio.

Efallai bydd rhai teclynnau'n cael eu cyflenwi heb blwg safonol - er enghraifft ffyrnau trydanol, oherwydd bod y teclyn wedi'i fwriadu i fod wedi cysylltu'n barhaol i wifrau sefydlog.

Rydym yn argymell eich bod yn gosod plygiau newydd ar offer cyn eu gwerthu, ac yn cael gwared ar yr hen rai.

Rhaid i chi ddarparu cyfarwyddiadau gwifro clir ar gyfer y plwg os bod e'n fath gellir ei ailwifro (e.e. cerdyn gwifro'r gwneuthurwr wedi gosod dros y pinnau).

Rhaid i bob soced (e.e. ar lidiau hyblyg estynedig bydd yn cysylltu â'r prif gyflenwad), addasyddion a dyfeisiau tebyg gyrraedd Safonau Prydeinig.

Sgriniau tân diogel ar gyfer tanau trydanol
Rhaid i danau trydanol i'w ddefnyddio yn y cartref gael sgrîn dân sy'n cyrraedd Safonau Prydeinig neu'r cyfwerth Ewropeaidd. Nodir y pellter rhwng y bariau a chryfder y sgriniau yn y safonau hyn.

Mae'r sgrîn dân yn foddhaol os bod unrhyw fariau fertigol 5mm neu lai ar wahân; fel arall rhaid i'r sgrîn fodloni un o'r canlynol:

 • os bod y bariau llorweddol 12mm neu lai ar wahân, ni ddylai'r bariau fertigol bod mwy na 125mm ar wahân
 • os bod y bariau llorweddol 20mm neu lai ar wahân, ni ddylai'r bariau fertigol bod mwy na 50mm ar wahân

Gwerthu blancedi trydanol
Rydym yn eich cynghori i beidio â gwerthu blancedi trydanol ail-law, oherwydd efallai ni fydd eu hanes, defnyddwyr a chyflwr yn hysbys.

Cosbau
Os ydych yn gwerthu nwyddau trydanol ail law, sy'n anniogel neu wedi'u labelu'n anghywir, ac nad ydych wedi cymryd rhagofalon rhesymol i osgoi hyn, gallech gael eich erlyn ac/neu wynebu cyfreithiad sifil.

Gallech wynebu dirwy o £5,000 ac/neu gael eich carcharu am hyd at chwe mis.

Mae cymryd rhagofalon rhesymol yn golygu bod rhaid ichi gymryd camau cadarnhaol i sicrhau eich bod yn cydymffurfio â'r gyfraith. Bydd hyn yn golygu cael trydanwr cymwys i wirio'r nwyddau yn y mwyafrif o achosion.

Noder

Bwriedir yr wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl bod dolenni 'Deddfwriath allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn gwreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y DU ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr UE yn y testun. Cysylltir â Deddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw.

Deddfwriaeth berthnasol
Rheoliadau Cyfarpar Trydanol (Diogelwch) 1994
Rheoliadau Plygiau a Socedi ac ati (Diogelwch) 1994

Adolygiad/diweddariad diwethaf: Rhagfyr 2013

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw