Diogelwch

Gwerthu teiars wedi rhan-dreulio ddiogel

Yn deddfwriaethol, mae'n erbyn y gyfraith i gyflenwi teiar wedi rhan-dreulio sy'n abl i gael eu ffitio i gerbydau modur neu ôl-gerbydau, os na cyrraeddir amodau penodol ynghlun a marciau spesifig a chyflwr cyffredinol o'r teiar.

Yn pwysicach, rhaid marcio pob fath o deiar wedi'u treulio yn rhannol gyda 'PART WORN', rhaid i unrhyw trwsiadau i teiars cydymffurfio gyda Safonnau Prydeinig, mae'n hefyd yn erbyn y gyfraith i gael teiars anniogel mewn perchonogaeth ar gyfer eu werthu.

Yn y canllaw
Y ddeddfwriaeth
Marcio
Cyflwr
Teiars rhan-dreulio ailwadnwyd
Teiars wedi'u trwsio
Teiars mewn storfa
Cosbau

Y ddeddfwriaeth
Amlinellodd y Rheoleiddiadau Teiars Cerbydau Modur (Ddiogelwch) 1994 safonnau sylfaenol diogelwch ar gyfer cyflenwi deiars wedi'u treulio yn rhannol. Er mwyn cydymffurdio, mae'n pwysig fod chi ac eich staff yn ymwybodol o'r Rheoleiddiadau yma.

Yn ôl yr Rheoleiddiadau, mae'n erbyn y gyfraith i gyflenwi unrhyw teiar wedi'u treulio yn rhannol sy'n medru cael eu ffitio i gerbyd modur neu ôl-gerbydna cyrraeddir amodau yr amodau wedi manylu isod.

Marcio
Ddylir teiars wedi rhan-dreulio (heblaw am yr rhain a ailwadnwyd) cael marc cymeradwyeth yr EC (er enghraifft E11) ac indecs cyflwynder a llwyth (er enghraifft 76 S) eu moldio i'r ochr-wâl ar amser eu gweithgynhyrchiad.

Yn ychwanegol, rhaid i bob fath o deiar wedi rhan-dreulio cael eu marcio gan 'PART WORN' mewn llythyrennau fawr o leuaf 4mm uwch.

Mae rhaid I'r geiriad yma cael eu yn parhaol ac yn ddarllenadwy I'r teiar, os amgen gan llosgnodi neu torri i fewn i'r teiar ac yn gyfagos i bob marc cymeradwyeth.

Gall lebeli rwber cael eu oer-folcaneiddio i'r teiar ac maent ar gael o gwmnïau sy'n hysbysebu mewn y masnach gwasg.

Cyflwr
Ni gall teiars wedi rhan-dreulio, nai llai enchwythedig i'r wasgedd uchaf weithredol yn ôl eu ddyluniadau weithred, neu beidio cael:

  • unrhyw toriad dros 25mm neu 10% o'r lled adran o'r teiar (po bynnag yw'r fwyaf) ar yr allanol o'r deiar, digon ddwfn i gyrraedd y ply neu'r cord
  • unrhyw lwmp, chwydd neu rhwyg mewnol neu allanol a digwyddodd fel ganlyniad o wahanu neu rhan-methiant o'u strwythur
  • unrhwy ply neu cord amlygadwy mewnol neu allanol
  • unrhyw difrod treiddgarwch ni chafodd eu trwsio

Yn ychwanegol, mae rhaid i'r rhiciau o'r patrwm wadnau gwreiddiol y teiar fod o leuaf 2mm o ddyfnder ar draws yr holl ehangder o'r wadn ac o gwmpas yr holl cylchedd o'r teiar.

Teiars wedi rhan-dreulio ailwadnwyd
Mae rhaid I teiars wedi rhan-dreulio ailwadnwyd cael un o'r dilynol:

  • marciau BS AU 144b, 144c, 144d, neu 144e ar yr ochr-wâl (os cawsant eu cyflenwi'n gyntaf fel 'retread' ar 31 Rhagfyr 2003 neu cyn hynny)
  • marc cymeradwyeth ECE (os cawsant eu cyflenwi'n gyntaf fel 'retread' ar 1 Ionawr 2004 neu ar ôl hynny)
  • marc pahaol i adnabod y gweithgynhyrchwr a chynddelw gwreiddiol, y gair 'RETREAD' wedi moldio ar neu I fewn I'r ochr-wâl (mewn llythyrennau mawr o leuaf 4mm uwch) a marciau pellach I gydymffurfio gyda rheolau'r ECE - efallai fydd rhaid I chi ymchwilio am cyngor pellach ynghlun a rheolau perthnasol

Mae rhaid I'r ddynodiad 'PART WORN' hefyd ymddangos nesaf I'r marc cymeradwyeth BS neu ECE, neu nesaf I'r gair 'RETREAD'.

Ar gyfer teiars wedi'u marcio gyda BS AU 144e, ddylir symbol categori cyflymder a marc uchafswm llwyth fod yn bresennol

Mae rhaid i deiar cydymffurfio gyda'r holl gofynion yma, os ydynt wedi'u ffitio I rim neu beidio.

Rydym yn awgrymu archwiliad trwyadl o'r teiar cyn iddo cael eu ffitio i'r rim, yn o gystal a ar ôl y ffitiad ac eu enchwythiad i'r gwasgedd gweithrediad uchaf. Fydd teiars a gwerthwyd heb eu ffitio anghen archwiliad gyda gofal arbenigol, oherwydd mae'n trosedd i gyflenwi teiars gyda'r gwallau wedi'u rhestru'n uchod, hyd yn oed os ydynt ond yn amlwg pan caiff y teiar eu enchwythu. Argymellwn enchwythiad ac archwiliad.

Teiars wedi'u trwsio
Os caiff teiar eu trwsio, rhaid iddo cael eu trwsio'n cywir.

Ddylir archwilio yn fanwl gywir unrhwy teiar a chafodd eu trwsio. Mae rhaid I deiars cydymffurfio gyda BS AU 159f, 1997: 'Manyldeb am atgyweiriadau I deiars am cerbydau modur ar gyfer defnyddio ar y priffordd cyhoeddus'. Os nad ydych yn ddigon cymwys I dyfarnu atgywyriad, argymellwn ddylir gwaredu'r teiar.

Teiars mewn storfa
Mae'n hefyd yn erbyn y gyfraith i cael teiars annoiogel mewn perchenogaeth ar gyfer gwerthu, felly fyddech chi angen fod yn glir ynghlun a beth sydd ar werth a beth sydd ddim. Os oes gennych teiars mewn storfa, ond ddim yn bwriadu eu werthu, ddylwn nhw cael eu marcio'n glir.

Cosbau
Gall arddeliad eich ddatgan yn atebol I gosb o chew mis o garchariad, dirwy hyd at £5,000 neu'r ddau.

Noder

Bwriedir yr wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl bod dolenni 'Deddfwriath allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn gwreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y DU ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr UE yn y testun. Cysylltir â Deddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw.

Deddfwriaeth berthnasol
Rheoleiddiadau Teiars Cerbydau Modur (Ddiogelwch) 1994

Adolygiad/diweddariad diwethaf: Rhagfyr 2013

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw