Diogelwch

Dillad nos newydd

Diogelwch, labelu a thrin dillad nos i blant ac oedolion

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Mae'n drosedd i gyflenwi gwisgoedd nos plant oni bai eu bod wedi'u trin er mwyn iddynt gydymffurfio â gofynion penodol.

Rhaid labelu gwisgoedd nos eraill fel eu bod yn rhoi gwybod i'r prynwr a yw'r eitem yn cwrdd â gofynion hylosgedd y Safon Brydeinig berthnasol neu beidio. Os nad ydyw, rhaid iddo ddangos label, wedi'i brintio â thestun coch, yn datgan 'Cadwch i ffwrdd rhag tân'.

Os yw'r eitem yn cwrdd â'r gofynion, rhaid ei labelu naill ai â'r un rybudd hwn, neu'r datganiad 'Hylosgedd isel i BS 5722' (mewn testun du). Yn ychwanegol at y gofynion hylosgedd uchod, rhaid i wisgoedd nos fod yn ddiogel ym mhob ffordd arall.

Y gyfraith


Mae'r Rheoliadau Gwisgoedd Nos (Diogelwch) 1985 yn ei gwneud yn drosedd i gyflenwi gwisgoedd nos plant oni bai eu bod wedi'u trin er mwyn iddynt gydymffurfio, ar ôl eu golchi, â gofynion perfformiad hylosgedd Safon Brydeinig (BS) 5722. Maent yn gosod gofynion labelu fel y gall prynwyr wybod a yw gwisgoedd nos eraill - yn cynnwys rhai i oedolion - yn cwrdd â'r gofynion hylosgedd neu beidio. Nid oes rhaid i wisgoedd nos ail-law gydymffurfio â'r Rheoliadau hyn.

Gwisgoedd nos plant


Mae gwisgoedd nos plant yn golygu unrhyw beth a gynllunir i'w wisgo gan unigolyn dan 13 oed, ac a fyddai fel arfer yn cael ei wisgo ganddo, ac eithrio:

  • gynau nos â mesuriad o fwy na 91cm neu hyd o fwy na 122cm
  • gynau llofft, cynfasau ymolchi a dillad tebyg eraill â mesuriad brest o fwy na 97cm neu fesuriad llawes o fwy na 69cm

Mae'n rhaid i wisgoedd nos plant gydymffurfio â gofynion perfformiad hylosgedd BS 5722, ac eithrio'r eitemau dilynol:

  • dillad ar gyfer babanod hyd at 3 mis â mesuriad brest o 53cm neu lai
  • pyjamas
  • cynfasau ymolchi defnydd tyweli cotwm

Gwisgoedd nos eraill


Mae rhaid labelu gwisgoedd nos eraill (yn cynnwys gwisgoedd nos oedolion), dillad babanod, pyjamas plant a chynfasau ymolchi defnydd tyweli terri cotwm plant fel eu bod yn rhoi gwybod i'r prynwr a yw'r eitem yn cwrdd â gofynion hylosgedd BS 5722 neu beidio.

Os nad yw'n cwrdd â'r gofynion, rhaid iddo ddangos label, wedi'i brintio'n goch, yn datgan 'CADWCH I FFWRDD RHAG TâN''. Os yw'r eitem yn cwrdd â'r gofynion, rhaid iddo ddangos label ag un o'r dilynol:

  • datganiad mewn coch i ddweud 'CADWCH I FFWRDD RHAG TâN'
  • datganiad mewn du i ddweud 'HYLOSGEDD ISEL I BS 5722'
  • y ddau ddatganiad mewn lliwiau priodol

Mae rheolau arbennig yn berthnasol i'r eitemau hyn ble maent yn cael eu hysbysebu ar y rhyngrwyd i'w gwerthu gan archebion drwy'r post. Os nad yw't eitem yn diwallu'r gofynion ynghylch fflamadwyedd, rhaid arddangos y geiriau 'CADWCH I FFWRDD RHAG TâN' wrth ymyl yr hysbyseb mewn triongl hafalochrog ag ymylon coch. Os yw'r eitem yn diwallu gofynion fflamadwedd isel, mae'n rhaid i'r hysbyseb gynnwys triongl gwyrdd â'r geiriau'FFLAMADWYEDD ISEL' ynddo.

Gwisgoedd nos wedi'u trin


Hefyd, rhaid i unrhyw wisgoedd nos a drinir â chemegion gwrthfflam ddangos label sy'n datgan 'PEIDIWCH â GOLCHI AR FWY NA 50oC. GWIRIWCH ADDASRWYDD CYFRWNG GOLCHI'.

Lleoli labeli


Rhaid rhoi'r geiriad a ddisgrifir uchod ar label gwydn ar y tu mewn i wddf y dilledyn neu nesaf at y label sy'n rhoi maint y dilledyn, neu mae'n rhaid rhoi'r geiriad ar y label maint yn uniongyrchol ar ôl y fath wybodaeth.

Safonau diogelwch


Mae'r Rheoliadau Diogelwch Cynhyrchion Cyffredinol 2005 yn mynnu bod nwyddau'n ddiogel hefyd. Wrth asesu diogelwch cynnyrch, anogir gwneuthurwyr i weithgynhyrchu nwyddau yn unol â Safonau Ewropeaidd. Mae'r Safon Ewropeaidd BS EN 14878 Tecstilau. Ymddygiad llosgi gwisgoedd nos plant. Manyleb yn cyflwyno gofynion perfformiad hylosgedd newydd ar gyfer gwisgoedd nos plant. Mae hon yn cwmpasu'r holl wisgoedd nos yn cynnwys pyjamas, gynau llofft a dillad babanod i gyd, ac mae'n cyflwyno gofynion hylosgedd penodol ar gyfer y dillad hyn.

Mewn egwyddor, argymhellir bod gofynion Rheoliadau'r DU yn dal i gael eu gweithredu, ble mae'n gymwys, ond ar gyfer dillad fel pyjamas plant a chynfasau defnydd tyweli terri cotwm a dillad babanod, dylid gweithredu gofynion hylosgedd BS EN 14878, fel bod cyflenwyr yn cwrdd â gofynion statudol y Rheoliadau Diogelwch Cynhyrchion Cyffredinol 2005.

Mae'r Rheoliadau Diogelwch Cynhyrchion Cyffredinol 2005 hefyd yn cwmpasu nwyddau ail-law, felly eto gellid defnyddio EN 14878 er mwyn asesu diogelwch gwisgoedd nos ail-law i blant. Yn gyffredinol â chynhyrchion eraill i ddefnyddwyr, mae'r Rheoliadau hyn yn mynnu bod y gwneuthurwr yn marcio'r cynnyrch, neu ei becyn, â'u henw a chyfeiriad a chyfeirnod neu god swp y cynnyrch (oni bai na fyddai'n rhesymol i wneud felly).

Yn ychwanegol at y gofynion hylosgedd penodol, rhaid i wisgoedd nos fod yn ddiogel ym mhob ffordd arall, fel osgoi peryglon llindagu a thagu a achosir gan gordiau a chaewyr a pheryglon cemegol.

Rhaid i bob gwisg nos gydymffurfio â gofynion Rheoliad yr UE (EC) Rhif 1907/2006 yn ymwneud â Chofrestru, Gwerthuso, Awdurdodi a Chyfyngu ar Gemegau (REACH), ac felly ni ddylent gynnwys llifynnau aso penodol na deunyddiau gwrthdan niweidiol.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol


Rheoliadau Gwisgoedd Nos (Diogelwch) 1985


Rheoliadau Diogelwch Cynnyrch Cyffredinol 2005

Rheoliad yr UE (EC) Rhif 1907/2006 yn ymwneud â Chofrestru, Gwerthuso, Awdurdodi a Chyfyngu ar Gemegau (REACH)

Adolygwyd/Diweddarwyd ddiwethaf: Mehefin 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw