Diogelwch

Pramiau a chadeiriau gwthio newydd ac ail-law

Mae'n ofynnol i bob pram a chadair wthio sy'n cael eu gwerthu, p'un a ydynt yn rhai newydd neu ail-law, fod yn ddiogel

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Mae'n ofynnol i bob pram a chadair wthio, newydd ac ail-law ill dau, fod yn ddiogel. Un ffordd o sicrhau hyn yw cydymffurfio â Safon Prydeinig (neu safon Ewropeaidd gyfwerth).

Mae gwiriadau penodol y gallwch eu gwneud ar gadair wthio ail-law i sicrhau ei bod yn ddiogel o hyd, yn cynnwys gwirio nad oes ymylon miniog, sicrhau bod yr harnais diogelwch mewn cyflwr da, sicrhau bod y brêc parcio'n gweithio a phrofi sefydlogrwydd y gadair gwthio.

Mae rhaid i bob pram a chadair wthio glustogog (newydd ac ail-law) gydymffurfio â gofynion rheoleiddiol hylosgedd llym, hefyd. Dylai label yn dangos cydymffurfiad gael ei rhoi ar ffrâm neu orchudd sedd y pram / gadair wthio newydd.

Y gyfraith


Rhaid i bob pram a chadair wthio, newydd ac ail-law ill dau, fod yn ddiogel. Un ffordd o sicrhau hyn yw cydymffurfio â BS EN 1888:2012. Diffinir pramiau a chadeiriau gwthio fel 'unrhyw gerbyd olwynog a gynllunir i gludo un neu fwy o fabanod naill ai mewn seddau neu'n gogwyddo'. Mae cyflenwi cynnyrch anniogel yn doriad ar Reoliadau Cyffredinol Diogelwch Cynhyrchion 2005.

Sut allaf wybod a yw fy mhramiau a chadeiriau gwthio'n ddiogel?


Edrychwch ar y label sy'n datgan bod y pram neu'r gadair wthio'n cydymffurfio â BS EN 1888. Fel arfer, mae'r labeli hyn ar y ffrâm neu orchudd y sedd.

Pramiau a chadeiriau gwthio ail-law


Os yw pramiau neu gadeiriau gwthio wedi'u niweidio neu eu haddasu, mae'n bosibl nad ydynt yn cwrdd â gofynion y safon bellach. Yr unig ffordd i fod yn sicr yw i labordy brofi'r eitem, sy'n ddrud. Fodd bynnag, mae rhai pethau y gallwch edrych amdanynt:

  • presenoldeb ymylon neu bwyntiau miniog
  • rhaid i'r ffrâm blygu fod â dyfais gloi gynradd ac eilaidd - a yw'r ddwy'n cysylltu ac yn gweithio'n iawn?
  • yr harnais diogelwch - a yw mewn cyflwr da? Sicrhewch fod yr harnais yn harnais pum-pwynt diogel ac nad yw'r strapiau wedi'u treulio
  • diogelwch yr olwynion, a thystiolaeth am unrhyw draul drom ar ymylon olwynion
  • y brêc parcio - a yw'n gweithio tuag ymlaen a thuag yn ôl ill dau, ac a yw'n cysylltu'n iawn?
  • y sefydlogrwydd cyffredinol ym mhob cyfeiriad (tuag ymlaen, tuag yn ôl a thua'r ochrau i'r chwith ac i'r dde)
  • y tiwbiau neu gysyllteddau - a ydynt wedi'u plygu gan effaith drom yn erbyn cyrbau neu grisiau?
  • presenoldeb unrhyw lithiadau i fysedd. Sicrhewch fod gan diwbiau agored ryw fodd i atal bysedd rhag cael eu maglu o hyd
  • sicrhewch fod y pram neu gadair wthio mewn cyflwr da yn gyffredinol

Beth am ofynion hylosgedd?


Rhaid i bob pram a chadair wthio glustogog (newydd ac ail-law) gydymffurfio â'r gofynion hylosgedd llym a gynhwysir yn y Rheoliadau Dodrefn a Deunyddiau (Tân) (Diogelwch) 1988. Hefyd, mae'n rhaid i bramiau a chadeiriau gwthio newydd ddangos labeli parhaol a dangos labeli sy'n rhoi gwybodaeth am y ffordd maent yn cydymffurfio â'r Rheoliadau. Os nad oes gan eitemau ail-law label parhaol â'r geiriau 'MAE DIOFALWCH YN ACHOSI TâN', rhaid rhagdybio nad ydynt yn cydymffurfio ac felly ni ddylent gael eu gwerthu.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol


Rheoliadau Dodrefn a Deunyddiau (Tân) (Diogelwch) 1988


Rheoliadau Cyffredinol Diogelwch Cynhyrchion 2005

Adolygwyd/Diweddarwyd ddiwethaf: Mehefin 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw