Diogelwch

Anrhegion addurnol a newyddbethau

Y gofynion diogelwch ar gyfer anrhegion addurnol, gan gynnwys eitemau casglwyr a modelau

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Yn ôl y gyfraith, rhaid i'r holl nwyddau a werthir i'r cyhoedd fod yn ddiogel. Asesir cynnyrch ar ei ddiogelwch gan ystyried y deunydd pacio, cyfarwyddiadau a labelu arall, effaith y cynnyrch ar gynhyrchion eraill ac anghenion arbennig grwpiau penodol o bobl - er enghraifft, plant.

Er mai ar gyflenwr cyntaf y DU mae'r prif gyfrifoldeb am ddiogelwch cynhyrchion a werthir i ddefnyddwyr, hefyd gall adwerthwyr fod yn atebol am gynhyrchion anniogel. Mae gan rai eitemau broblemau penodol sy'n galw am wyliadwriaeth - er enghraifft, modelau ac addurnau sy'n ymddangos fel teganau, a chanhwyllau addurnol a lampiau olew.

Diogelwch cynnyrch


Ni ddylai nwyddau a werthir i'r cyhoedd gyflwyno dim risg ddiangen i neb yn ystod defnydd normal neu ddefnydd y gellir ei ragweld yn rhesymol. Os ydych yn gwerthu nwyddau y canfyddir eu bod yn anniogel, rydych mewn perygl o wynebu hawliad sylweddol am iawndal, yn ogystal â chael eich erlyn am dramgwydd troseddol.

Sut mae'r gyfraith yn diffinio cynnyrch diogel?


Mae cynnyrch diogel yn un nad yw'n cyflwyno dim risg ddiangen i neb pan ddefnyddir y cynnyrch mewn ffordd normal neu ffordd y gellir ei rhagweld yn rhesymol. Wrth asesu diogelwch cynhyrchion, ystyrir (ymhlith pethau eraill):

  • y deunydd pacio, yr holl gyfarwyddiadau cysylltiedig ac unrhyw labelu arall
  • effaith y cynnyrch ar gynhyrchion eraill y gellid cael ei ddefnyddio ganddynt o bosibl
  • anghenion arbennig mathau neilltuol o bobl, yn arbennig plant

Os oes Safon Ewropeaidd neu Brydeinig sy'n perthyn i'r cynnyrch, ystyrir y safon wrth benderfynu a yw'r cynnyrch yn ddiogel.

Beth yw fy nghyfrifoldebau fel adwerthwr?


Er mai ar gyflenwr cyntaf y DU mae'r prif gyfrifoldeb am ddiogelwch cynhyrchion a werthir i ddefnyddwyr, hefyd gall adwerthwyr fod yn atebol am gynhyrchion anniogel. Os canfyddir bod cynnyrch yn anniogel, neu os yw'n achosi niwed i eiddo neu anaf personol, gallech fod yn gyfan gwbl atebol os na allwch adnabod pwy gyflenwodd y nwyddau i chi. Felly, mae er eich lles chi i gadw cofnodion llawn a fydd yn eich galluogi i adnabod y cyflenwr ar gyfer pob cynnyrch rydych yn ei werthu.

Rhowch wybod i'ch gwasanaeth safonau masnach lleol os cynigir nwyddau i chi rydych yn ystyried eu bod yn anniogel.

Dylech sicrhau bod gan yr holl eitemau sydd gennych ar werth y cyfarwyddiadau angenrheidiol i'w cydosod, defnyddio a chynnal yn ddiogel. Yn arbennig, fel arfer mae eitemau newydd-deb newydd angen rhywfaint o gyfarwyddiadau priodol. Dylech gofio efallai na fydd yn ddigonol i roi cyfarwyddiadau geiriol neu arddangos y cynnyrch i'r prynwr yn unig. Efallai y bydd eisiau ei roi i rywun arall, neu efallai y bydd angen iddo gyfeirio at y cyfarwyddiadau yn y dyfodol. Mae'n rhaid i chi drosglwyddo'r holl gyfarwyddiadau i ddefnyddwyr a gynhwyswyd gyda'r cynnyrch.

A oes gan rai eitemau broblemau neilltuol sy'n galw am wyliadwriaeth?


Oes. Yn gyffredinol, mae'r rhain fel sy'n dilyn:

ATGYNYRCHIADAU ANWEITHREDOL

 
Eitemau addurnol na ellir eu defnyddio'n ddiogel - er enghraifft, tebotiau, jygiau a phlatiau ffansi, cynhwyswyr atgynyrchiadol dileinin pres, piwter neu gopr a foglynnir â 'llaeth' neu 'de'. Dylai bob un o'r rhain gael eu marcio'r glir ac yn barhaol â 'nid i'w ddefnyddio ar gyfer bwyd'.

EITEMAU CASGLWYR, MODELAU AC ADDURNAU SY'N DEBYG I DEGANAU


Eitemau a allai fod yn arbennig o beryglus i blant. Dylech nodi bod angen i chi gymryd gofal arbennig ynghylch diogelwch plant. Dylai pob dol ddilys i gasglwyr neu fodelau fel teganau milwyr gael eu labelu'n glir â 'Nid tegan yw hwn'. Er mwyn osgoi dryswch, dylid arddangos y fath eitemau ar wahân i nwyddau dilys i blant.

CANHWYLLAU ADDURNOL, LAMPIAU OLEW A GWRESOGWYR OLEW AROMATHERAPI PERSAWRUS


Fel arfer, bydd canhwyllau a gwresogwyr olew angen rhybudd cysylltiedig i ddweud na ddylent byth gael eu gadael heb neb yn bresennol tra'n llosgi. Dylai canhwyllau gydymffurfio â BS EN 15494 a chael eu labelu felly.

Ni ddylid cyflenwi lampau olew addurnol i'r cyhoedd oni bai eu bod yn cydymffurfio â'r safon Ewropeaidd ar gyfer 'Lampau olew addurnol' (EN 14059). Gwaherddir tanwyddau ar gyfer lampau olew addurnol sy'n cynnwys cyfrwng lliwio neu bersawr ac sy'n achosi perygl anadlu ac sy'n niweidiol os cânt eu llyncu. Rhaid i danwydd lampau olew gael ei bacio mewn cynhwysyddion du anhryloyw nad ydynt yn fwy nag un litr, a rhaid iddynt gael eu marcio'n weladwy, yn ddarllenadwy ac yn annileadwy fel a ganlyn:

·        'Cadwch lampau sydd wedi'u llenwi â'r hylif hwn o gyrraedd plant'

·        'Gall llymaid o olew lamp - neu sugno wic lamp hyd yn oed - arwain at niwed i'r ysgyfaint a all fygwth bywyd'

Os yw gwresogydd olew aromatherapi persawrus angen defnyddio dwr ac ond ychydig o olew, neu os oes angen ffynhonnell benodol o wres (fel golau nos neu gannwyll golau te), mae angen am gyfarwyddiadau ysgrifenedig i'r perwyl hwn. Gall olewon fod angen rhybuddion penodol (er enghraifft, os na ellir eu defnyddio ar groen pobl).

CYLCHAU ALLWEDDI A CHYNHYRCHION ERAILL SY'N CYNNWYS LASERI


Gall laseri sy'n rhy gryf niweidio'r olwg yn ddifrifol. Peidiwch â gwerthu'r fath gynhyrchion i blant a pheidiwch â gwerthu unrhyw gynnyrch gyda laser sy'n gryfach na chategori 1. Sylwer y dosberthir cylchau allweddi a gysylltir i degan meddal bach er enghraifft, fel teganau ac mae'n rhaid iddynt ddangos y nod CE ac enw a chyfeiriad y gweithgynhyrchydd/mewnforiwr.

Darllen pellach


Gweler y nodiadau o gyfarwyddyd a gyhoeddir gan yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau (BIS -a gyhoeddwyd yn wreiddiol gan yr Adran Masnach a Diwydiant fel oedd ei enw): 'Rheoliadau Cyffredinol Diogelwch Cynnyrch 2005 - Cyfarwyddyd i fusnesau, defnyddwyr ac awdurdodau gorfodi'.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol
Rheoliadau Diogelwch Cyffredinol Cynnyrch 2005

Rheoliad yr UE (EC) Rhif 1907/2006 ynghylch Cofrestru, Gwerthuso, Awdurdodi a Chyfyngu ar Gemegau (REACH)

Adolygwyd/diweddarwyd ddiwethaf: Mehefin 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw