Diogelwch

Diogelwch gemwaith - cynnwys metel

Y gofynion o ran nicel, plwm a chadmiwm mewn gemwaith, a pham y cânt eu rheoli

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Mae nicel, plwm a chadmiwm mewn gemwaith yn amodol ar ddeddfwriaeth - rhaid i gynhyrchion sy'n dod i gysylltiad uniongyrchol ac estynedig â'r croen (er enghraifft clustdlysau, oriorau, rhybedion a sipiau) beidio â rhyddhau nicel yn gyflymach na raddfa benodol.

Mae rheolau penodol ychwanegol ar gyfer ôl-gydosodiadau i'w defnyddio mewn tylliadau, a rhai goddefiannau is ar gyfer cynhyrchion â haen o nicel yn unig. Mae cadmiwm a phlwm yn wenwynig ac felly maent yn amodol ar gyfyngiadau hefyd.

Os nad chi yw'r gwneuthurwr neu'r mewnforwr, dylech wirio â'ch cyflenwr bod y cynhyrchion yn cydymffurfio â'r Rheoliadau. Gallai hyn olygu gofyn am weld tystysgrifau profion, neu archwilio'ch cyflenwyr os ydych yn fanwerthwr mawr. Os ydych yn wneuthurwr neu'n fewnforwr, fel arfer disgwylid i chi brofi'ch cynhyrchion i sicrhau eu bod yn cydymffurfio.

Y gyfraith


Mae Rheoliad yr UE (EC) Rhif 1907/2006 yn ymwneud â Chofrestru, Gwerthuso, Awdurdodi a Chyfyngu ar Gemegau (REACH) yn rheoleiddio'r defnydd o nicel, plwm a chadmiwm.

Caiff unrhyw un sy'n cyflenwi cynnyrch a fwriedir i ddod i gysylltiad uniongyrchol a maith â'r croen, ac a allai gynnwys nicel neu ei gyfansoddion, plwm neu gadmiwm eu heffeithio gan y Rheoliadau. Mae enghreifftiau fel a ganlyn:

  • clustdlysau neu eitemau celf corff arall
  • mwclis, breichledi, cadwyni, fferledau a modrwyau
  • casys oriorau, strapiau a thynhawyr oriorau

Nicel, plwm a chadmiwm


Nicel yw un o'r elfennau metalig mwyaf toreithiog, ac mae'n debygol o ymddangos yn y mwyafrif o fetalau mewn meintiau bach, yn cynnwys darnau o arian. Mae tystiolaeth yn awgrymu bod adweithiad sensitifrwydd nicel yn annhebygol o ddigwydd mewn crynodiadau islaw 100ppm neu 0.01 yn ôl crynswth.

Mae plwm yn fetel trwm sydd wedi'i ddefnyddio'n aml mewn gemwaith i wneud yr eitem yn drymach, gloywi lliwiau a sadio neu feddalu plastig. Ond mae plwm yn fetel gwenwynig, ac ni wnaiff ddadelfennu yn yr amgylchedd, a bydd yn ymgasglu yn y corff dynol.

Mae cadmiwm hefyd yn fetal trwm a ddefnyddiwyd am dros ganrif mewn cynhyrchion ffasiwn a gemwaith cain ill dau. Gall meintiau bach o gadmiwm gael eu hychwanegu at aloion i wneud gemwaith - er mwyn rhoi nodweddion penodol technegol a swyddogaethol i'r metalau. Gall fod yn bresennol mewn gemwaith fel rhan o'r aloi metal, sodr, neu haen aur ar gyfer electroffurfio/electroplatio, neu fel pigment neu sadiwr mewn cynhwysion nad ydynt yn fetal.

Fodd bynnag, cydnabyddwyd cadmiwm hefyd fel tocsin a charsinogen sy'n niweidiol wrth eu leibio neu ei anadlu.

Nicel mewn cynhyrchion


CYNNYRCH I'W DEFNYDDIO AR GYFER CELF CORFF ('WEDI CYDOSOD')


Rhaid i unrhyw waith wedi'i gydosod i'w ddefnyddio ar gyfer celf corff fod â chyfradd nicel o lai na 0.2 microgram i bob centimetr sgwâr, yr wythnos. Y darn wedi'i gydosod yw'r rhan o'r cynnyrch a gynlluniwyd i'w roi yn y clwyf a achoswyd trwy drydyllu, ac unrhyw arwyneb sy'n dal y darn yn ei le ac yn erbyn y clwyf (megis y bêl neu'r adain).

HOLL GYNNYRCH


Yn ogystal â'r rheol benodol ar gyfer darnau wedi'u cydosod i'w defnyddio ar gyfer celf corff, rhaid i bob cynnyrch a ddaw i gyswllt uniongyrchol a pharhaus â'r croen fod â chyfradd ryddhau nicel sy'n llai na neu'n hafal i 0.5 microgram fesul centimetr sgwâr, yr wythnos. Mewn geiriau eraill, gwaherddir cyflenwi'r cynnyrch os yw'r gyfradd ryddhau yn fwy na 0.5 microgram fesul centimetr sgwâr yr wythnos. Golyga 'cyswllt uniongyrchol a maith' ei fod yn cyffwrdd â'r croen dan ddefnydd arferol am gyfnodau parhaus o amser.

Gall cynnyrch gynnwys nicel mewn crynodiad uwch

ond…

dim ond os oes ganddo gaen ddi-nicel

a...

bod y caen yn ddigon i sicrhau fod y gyfradd nicel sy'n cael ei ryddhau o rannau mewn cyswllt uniongyrchol a maith â'r croen yn llai na 0.5 microgram fesul centimetr sgwâr, yr wythnos, am gyfnod minimol o ddwy flynedd o ddefnydd arferol.

Plwm mewn cynhyrchion


Ni ddylid cyflenwi gemwaith, na defnyddio plwm mewn unrhyw ran unigol o eitemau gemwaith, os yw crynodiad y plwm yn cyfateb i neu'n fwy na 0.05 % o'r pwysau.

Mae hyn yn cynnwys gemwaith ac eitemau gemwaith addurnol ac ategolion gwallt megis:

  • breichledau, mwclis a modrwyau
  • gemwaith tyllu'r corff
  • orioriau arddwn ac unrhyw addurniadau arddwrn
  • tlysau a dolenni llewys

Cadmiwm mewn cynhyrchion


Mae'r Rheoliadau'n cyfyngu cynnwys cadmiwm mewn gemwaith i 0.01% (100mg/cg) yn ôl pwysau'r metal ac mae hyn yn berthnasol i:

  • fwclis metal a gemwaith metal arall (hynny yw, breichledau, cadwyni am y gwddf, modrwyon, gemwaith tyllu, oriorau, eitemau arddwrn, ategolion gwallt, broetshis, dolennau llewys)
  • cydrannau, rhannau metal o emwaith ac eitemau efelychu gemwaith
  • ategolion gwallt

Yn achos cynhyrchion a werthir yn ail law, mae Rheoliadau Diogelwch Cynhyrchion Cyffredinol 2005 yn berthnasol. Mae'r rhain yn ei gwneud yn ofynnol i nwyddau a werthir fod yn ddiogel.

Beth ddylwn ei wneud i sicrhau fy mod yn cydymffurfio?


Os nad chi yw'r gwneuthurwr neu'r mewnforwr, dylech wirio gyda'ch cyflenwr fod y cynnyrch yn cydymffurfio â'r Rheoliadau. Er enghraifft, gallai hyn gynnwys gofyn am gael gweld tystysgrifau prawf, neu archwilio'ch cyflenwyr os ydych yn fasnachwr mawr. Mae faint sydd angen i chi wneud yn ddibynnol ar nifer o amgylchiadau (er enghraifft maint eich busnes), ond ni fydd gwneud dim yn ddigon.

Os mai chi yw'r gwneuthurwr neu'r mewnforwr, byddid disgwyl i chi fod wedi profi'ch cynnyrch i sicrhau eu bod yn cydymffurfio. Argymhellir bod ty prawf cyfrifol yn cyflawni unrhyw waith profi fel un a achredir gan Gwasanaeth Achredu'r Deyrnas Unedig (UKAS).

Cosbau


Mae methiant i gydymffurfio â'r gofynion yn drosedd dan Reoliadau Gorfodi REACH 2008.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol


Rheoliadau Diogelwch Cyffredinol Cynnyrch 2005

Rheoliad yr UE (EC) Rhif 1907/2006 yn ymwneud â Chofrestru, Gwerthuso, Awdurdodi a Chyfyngu ar Gemegau (REACH)


Rheoliadau Gorfodi REACH 2008

Adolygwyd/diweddarwyd ddiwethaf: Mehefin 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw