Diogelwch

Offer trydanol

Mae rhaid i gyfarpar trydanol a gynllunir i'w ddefnyddio rhwng 50-1,000 folt AC neu 75-1,500 folt DC fod yn 'ddiogel', wedi'i adeiladu yn ôl a'r egwyddorion sy'n golygu arfer peiriannu da ac yn cydymffurfio ag amcanion diogelwch rheoleiddiol penodol.

Os yw'r cyfarpar trydanol yn cydymffurfio â Safon Ewropeaidd wedi'i chysoni, ystyrir ei fod yn ddiogel fel mater o drefn. Mae gofynion penodol ar gyfer gwneuthurwr y cynnyrch yn cynnwys gosod y marc CE, cynllunio a dal datganiad CE ynghylch cydymffurfiad, a chadw gwybodaeth dechnegol at ddibenion arolygu.

Yn y canllaw
Y ddeddfwriaeth
Gofyniad diogelwch cyffredin
Bodloni'r gofyniad diogelwch cyffredin
Labeli a chofnodion
Pwy ddylai gadw'r dogfennau?
Sicrwydd ansawdd
Rheoliadau marcio CE eraill a allai fod yn gymwys

Y ddeddfwriaeth
Mae angen i'r cyfarpar trydanol rhagddywededig gydymffurfio â'r Rheoliadau Cyfarpar Trydanol (Diogelwch) 1994. Felly mae'r Rheoliadau'n perthyn i gyfarpar trydanol a gynllunir i'w gysylltu â phrif gyflenwad trydan domestig, yn ogystal â rhywfaint o gyfarpar diwydiannol.

Hefyd trafodir cydrannau cyfarpar trydanol os ydynt i'w cyflenwi fel eitemau ar wahân.

Mae angen i eitemau treuliedig (yn cynnwys eitemau ar log a chyfarpar a gyflenwir fel rhan o lety â dodrefn) fodloni'r gofyniad diogelwch cyffredin yn unig. Nid oes angen iddynt ddangos y marc CE, ac ati.

Gofyniad diogelwch cyffredin
Mae rhaid i gyfarpar trydanol:

 • fod yn ddiogel
 • gael ei adeiladu yn unol ag egwyddorion sy'n golygu arfer peiriannu da, ac yn arbennig yn amddiffyn yn erbyn sioc trydanol
 • gydymffurfio â'r amcanion diogelwch a gynhwysir yn Atodlen 3 i'r Rheoliadau, yn cynnwys:
  - marc ag enw brand neu nod masnach y gwneuthurwr (gall hyn fod ar y deunydd pacio)
  - a gynllunir fel y gellir cydosod a chysylltu'r cyfarpar yn ddiogel ac yn iawn
  - mae rhaid marcio cyfarwyddiadau a gwybodaeth sydd eu hangen i'r cyfarpar gael ei ddefnyddio'n ddiogel ar y cyfarpar neu mewn hysbysiad cysylltiedig
  - gweithredu ar dymheredd diogel heb arcio neu belydriad peryglus

Bodloni'r gofyniad diogelwch cyffredin:

 1. os yw'r cyfarpar trydanol yn cydymffurfio â safon Ewropeaidd wedi'i chysoni, ystyrir ei fod yn ddiogel fel mater o drefn.
 2. os nad oes safon Ewropeaidd wedi'i chysoni, bydd cydymffurfiad â safonau rhyngwladol yn ddigonol
 3. os nad oes safonau rhyngwladol perthnasol, bydd cydymffurfiad â safon genedlaethol yn ddigonol cyhyd â bod y safon yn cynnwys popeth yn y gofyniad diogelwch cyffredin

Caniateir i rai cyrff a hysbyswyd brofi cyfarpar trydanol ac adrodd amdano ac i ddatgan a yw'n ddiogel neu beidio. Cysylltwch â'ch gwasanaeth safonau masnach lleol i gael rhestr o'r cyrff hyn.

Labeli a chofnodion
Mae rhaid i wneuthurwr neu ei gynrychiolydd awdurdodedig o fewn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA):

Atodi http://www.bis.gov.uk/policies/business-sectors/environmental-and-technical-regulations/technical-regulations/ce-marking-faqs">marc CE  i'r cyfarpar, y deunydd pacio, y daflen gyfarwyddiadau neu'r dystysgrif warant - mae'r marc CE yn ddatganiad bod y cyfarpar yn cydymffurfio â'r Rheoliadau.

Mark CE

Paratoi a dal datganiad CE ynghylch cydymffurfiad, a ddylai gynnwys:

 • enw a chyfeiriad y gwneuthurwr neu ei gynrychiolydd awdurdodedig
 • disgrifiad o'r cyfarpar trydanol
 • cyfeiriad at y safonau wedi'u cysoni a ddefnyddiwyd i asesu cydymffurfiad (os nad oes safon wedi'i chysoni, yna gyfeiriad at fanylebau eraill)
 • adnabyddiaeth y person a fydd yn derbyn ymrwymiadau ar ran y gwneuthurwr neu'r cynrychiolydd awdurdodedig (os yn briodol)
 • dau ddigid olaf y flwyddyn yr atodwyd y marc CE

Casglu a dal dogfennau technegol, y bydd rhaid eu cadw am o leiaf deng mlynedd ar ôl i weithgynhyrchu model hwnnw'r cyfarpar ddod i ben. Dylai hwn gynnwys:

 • disgrifiad cyffredinol o'r cyfarpar trydanol
 • y cynllun cysyniadol, dyluniadau gweithgynhyrchu, manylion cydrannau ac ati, ynghyd â gwybodaeth i helpu dehongli'r rhain
 • rhestr o'r safonau y mae'r cyfarpar trydanol yn cydymffurfio â nhw, neu ddisgrifiad o'r hyn sydd wedi'i wneud i sicrhau cydymffurfiad â'r gofyniad diogelwch cyffredin os na ddefnyddiwyd safonau
 • canlyniadau ac adroddiadau profion, archwiliadau, amcangyfrifiadau ac ati

Pwy ddylai gadw'r dogfennau?
Mae rhaid i'r datganiad o gydymffurfiad a'r dogfennau technegol gael eu cadw, ac mae rhaid iddynt fod ar gael i'w harchwilio gan gyrff gorfodi (yn cynnwys safonau masnach) gan:

 • y gwneuthurwr os yw yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd
 • ei gynrychiolydd awdurdodedig os yw y tu allan i'r EEA
 • os nad un o'r rhai uchod, y mewnforiwr i'r EEA

Sicrwydd ansawdd
Mae rhaid i'r gwneuthurwr sicrhau bod ei broses weithgynhyrchu wastad yn cynhyrchu cyfarpar trydanol sy'n cydymffurfio â'r dogfennau technegol. Mewn ymarfer, mae hwn yn golygu bod â systemau sicrwydd ansawdd digonol.

Rheoliadau marcio CE eraill a allai fod yn gymwys:

 • Rheoliadau Cydweddoldeb Electromagnetig 2005 (yn cynnwys darpariaethau sy'n gwahardd allyriadau electromagnetig rhag ymyrryd â gweithredu cyfarpar arall)
 • Rheoliadau Teganau (Diogelwch) 2011  (hefyd yn cynnwys gofyniad diogelwch cyffredin)
 • Rheoliadau Cyfarpar Radio a Chyfarpar Terfynell Telathrebu 2000
 • Rheoliadau Cyflenwi Peirianwaith (Diogelwch) 2008
 • Rheoliadau Dyfeisiau Meddygol 2002 (mae gwybodaeth bellach ar gael ar wefan Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd neu ffoniwch 020 7084 2000)

Noder

Bwriedir yr wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl bod dolenni 'Deddfwriath allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn gwreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y DU ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr UE yn y testun. Cysylltir â Deddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw.

Deddfwriaeth berthnasol
Rheoliadau Cyfarpar Trydanol (Diogelwch) 1994
Rheoliadau Cyfarpar Radio a Chyfarpar Terfynell Telathrebu 2000
Rheoliadau Dyfeisiau Meddygol 2002
Rheoliadau Cydweddoldeb Electromagnetig 2005
Rheoliadau Cyflenwi Peirianwaith 2008
Rheoliadau Teganau (Diogelwch) 2011

Adolygiad/Diweddariad diwethaf: Rhagfyr 2013

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw