Diogelwch

Cynhyrchion cosmetig

Os ydych yn gwerthu cynhyrchion cosmetic, rhaid iddynt fod yn ddiogel; mae gofynion penodol ar gyfer cyfansoddiad a labelu

Yn y canllaw

Mae cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Mae cynnyrch cosmetig yn amodol ar ddiffiniad cyfreithiol ac mae'n eithrio cynhyrchion a ddefnyddir yn unig fel meddyginiaethau. Mae Rheoliad yr Undeb Ewropeaidd yn ei gwneud yn drosedd i ddarparu cynnyrch cosmetig a allai niweidio iechyd pobl neu sy'n cynnwys sylweddau penodol sy'n cael eu cyfyngu neu eu gwahardd.

Mae hefyd yn drosedd i gyflenwi cynnyrch cosmetig sydd wedi'i labelu'n anghywir. Mae'r gofynion labelu'n cynnwys enw a chyfeiriad y gwneuthurwr/mewnforiwr, y cynhwysion, marciau gwydnwch, swyddogaeth a rhagofalon.

Yn olaf, mae'n drosedd i beidio â chwblhau asesiadau diogelwch penodol a llunio dogfennau technegol.

Mae cyfyngiadau hefyd ar brofi cynhyrchion ar anifeiliaid.

Y ddeddfwriaeth

Ymdrinnir â'r maes hwn gan Reoliad yr UE (EC) Rhif 1223/2009 ynghylch cynnyrch cosmetig a chaiff ei orfodi gan wasanaethau safonau masnach yn y DU trwy Reoliadau Gorfodi Cynnyrch Cosmetig 2013.

Beth yw cynnyrch cosmetig?

Mae'r Rheoliadau'n diffinio cynnyrch cosmetig fel: 'unrhyw sylwedd neu baratoad a fwriedir i'w osod mewn cyswllt â rhannau allanol y corff dynol (epidermis, system gwallt, ewinedd, gwefusau ac organau cenhedlol allanol) neu gyda'r dannedd a philenni mwcaidd y ceudod genol gyda'r bwriad unigryw neu'n bennaf i'w glanhau, eu persawru, newid eu golwg, eu diogelu, cadw hwy mewn cyflwr da neu gywiro arogleuon y corff'.

Mae'r Rheoliad yn ymwneud â chynnyrch cosmetig yn unig, ac nid yw'n gymwys i gynnyrch meddygol, dyfeisiau meddygol na chynhyrchion bywladdol.

Nid yw sylwedd neu gymysgedd y bwriedir iddo gael ei amlyncu, mewnanadlu, chwistrellu neu fewnblannu yn y corff dynol yn gynnyrch cosmetig.

Beth am gynhyrchion aromatherapi?

Gall y rhain fod yn feddyginiaethau, cynnyrch cosmetig, neu'r un o'r rhain yn ddibynnol ar eu bwriad arfaethedig. Os nad ydynt yn feddyginiaethau neu gynnyrch cosmetig, maent wedi eu llywodraethu gan y Rheoliadau Diogelwch Cynnyrch Cyffredinol 2005.

Gofynnwch i'ch gwasanaeth safonau masnach lleol os ydych angen mwy o arweiniad ar gynnyrch aromatherapi.

Prif ddarpariaethaud

Mae'n drosedd i unigolyn cyfrifol gyflenwi cynnyrch cosmetig a all achosi niwed i iechyd dynol pan gaiff ei ddefnyddio dan amodau defnydd arferol neu resymol ragweladwy, gan ystyried:

 • ei gyflwyniad ac yn benodol, ni ddylai ei ffurf, arogl, lliw, golwg, label, cyfaint neu faint beryglu iechyd a diogelwch defnyddwyr yn sgil dryswch â bwyd
 • ei label
 • unrhyw gyfarwyddiadau i'w ddefnyddio a'i waredu
 • unrhyw wybodaeth arall a ddarperir gan yr unigolyn cyfrifol

Gall yr unigolyn cyfrifol fod yn un o'r canlynol:

 • cynhyrchwr o fewn yr Undeb Ewropeaidd (EU)
 • unigolyn a ddynodwyd trwy gyfarwyddyd ysgrifenedig gan gynhyrchwr o du allan i'r UE
 • dosbarthwr, sy'n rhoi'r cynnyrch cosmetig ar y farchnad dan ei enw neu ei nod masnach, neu sy'n addasu cynnyrch sydd eisoes wedi'i osod ar y farchnad mewn modd sy'n gallu effeithio ar gydymffurfiaeth â'r gofynion perthnasol - er enghraifft, newid y pecyn neu'r label
 • mewnforiwr (wedi'i sefydlu yn y DU sy'n dymuno gwerthu cynnyrch o wlad y tu allan i'r Undeb ym marchnad yr Undeb)
 • trydydd parti sydd â chyfarwyddyd ysgrifenedig gan y cynhyrchwr neu'r mewnforiwr

Rheolau ynghylch profi ar anifeiliaid

Mae'n drosedd i brofi cynnyrch cosmetig wedi ei gwblhau neu gynhwysyn ar anifail er mwyn i'r cynnyrch hwnnw gydymffurfio â gofynion y Rheoliadau.

Mae'r Rheoliadau hefyd yn cyfyngu ar y cyflenwad o gynnyrch cosmetig y mae eu fformwleiddiad terfynol, neu unrhyw gynhwysyn neu gyfuniad o gynhwysion, wedi ei brofi ar anifeiliaid.

Os honnir nad yw cynnyrch cosmetig wedi ei brofi ar anifeiliaid, rhaid i hyn fod yn gywir. Yn arbennig, ni ddylai'r gwneuthurwr na'r cyflenwr fod wedi profi na chomisiynu profion o'r cynnyrch terfynol na'i brototeip nac unrhyw un o'u cynhwysion ar anifeiliaid. Ni ddylai'r cynnyrch cosmetig gynnwys unrhyw gynhwysion a brofwyd ar anifeiliaid gan eraill i'r perwyl o ddatblygu cynnyrch cosmetig newydd ychwaith.

Cyfansoddiad

Mae'r rheolau ar beth ellir ac na ellir ei ddefnyddio fel cynhwysyn, a'r rheolau ynghylch defnydd cyfyngedig a rhagofalon arbennig, yn rhy fanwl i'w cynnwys yma. Os oes angen y wybodaeth hon arnoch, dylech gyfeirio at Atodiadau'r Rheoliadau (gweler Deddfwriaeth allweddol isod i gael y ddolen)neu geisio cyngor arbenigol.

Marcio/labelu

Rhaid rhoi'r wybodaeth ganlynol ar y pecynnu neu label:

1. ENW A CHYFEIRIAD

 Mae'n rhaid i enw a chyfeiriad yr unigolyn cyfrifol sydd wedi'i sefydlu o fewn aelod-wladwriaeth fod ar y cynhwysydd a'r deunydd pacio. Os yw'r cynnyrch wedi ei gynhyrchu tu allan i Ardal Economaidd Ewrop (EEA), rhaid nodi hefyd o ba wlad y daw'r cynnyrch.

2. GWYDNWCH

Pan fo gan gynnyrch cosmetig leiafswm gwydnwch o 30 mis neu lai, rhaid iddo gael ei farcio ar y cynhwysydd a'r deunydd pacio gyda dyddiad 'ar ei orau cyn' neu'r symbol a ddangosir isod.

Rhaid i'r dynodiad fod ar ffurf 'gorau os y'i defnyddir cyn diwedd', ac yna'r dyddiad (diwrnod/mis/blwyddyn, neu fis/blwyddyn) neu awgrym o ble gellir gweld y dyddiad ar y pecynnu. Os oes rhaid bodloni unrhyw amgylchiadau penodol i warantu'r gwydnwch a nodwyd, rhaid disgrifio'r rhain hefyd.

Os oes gan gynnyrch oes silff o fwy na 30 mis, rhaid ei ddynodi â'r symbol a ddangosir isod, ynghyd â dynodiad (mewn misoedd, neu flynyddoedd a misoedd) o'r cyfnod wedi agor y cynnyrch y gall y defnyddiwr ddal i'w ddefnyddio heb niwed.

3. RHAGOFALON

Rhaid argraffu'r rhagofalon ar gyfer defnydd, fel y dangosir yn atodiadau'r Rheoliadau hyn, ar y label. Rhaid i wybodaeth ragofalus arbennig ar gynnyrch cosmetig at ddefnydd proffesiynol, yn arbennig trin gwallt, ymddangos ar y cynhwysyn gwreiddiol a'r pecynnu.

4. COD SWP

Rhif y swp cynhyrchu neu gyfeirnod ar gyfer adnabod y nwyddau.

5. SWYDDOGAETH

Os nad yw'n amlwg o'r cynllun a'r pecynnu.

6. CYNHWYSION

Rhaid i'r pecyn y darperir y cynnyrch ynddo gynnwys rhestr o gynhwysion, dan y pennawd 'Cynhwysion' (gweler nodyn isod), mewn trefn olynol o bwysau, a bennir pan ychwanegwyd y cynhwysyn i'r cynnyrch.

Mae'n rhaid i'r holl gynhyrchion cosmetig sydd wedi'u marchnata yn unrhyw ran o'r UE gael eu labelu â rhestr o'u cynhwysion, waeth sut cânt eu dosbarthu. Mae'r gofyniad hwn hefyd yn berthnasol i gynhyrchion sydd wedi'u mewnforio, cynnyrch proffesiynol, samplau am ddim, samplau i'w profi, cynnyrch sydd â sawl elfen, cynnyrch a werthir trwy'r post neu ar y rhyngrwyd, a chynnyrch a ddarperir mewn gwestai a chyfleusterau cyhoeddus eraill.

Nid oes angen i chi gynnwys unrhyw un o'r canlynol fel cynhwysyn:

 • amhureddau mewn deunydd crai
 • deunyddiau a ddefnyddiwyd i baratoi, ond nad ydynt yn bresennol yn, y cynnyrch terfynol
 • deunyddiau a ddefnyddiwyd fel hydoddyddion neu gludwyr ar gyfer persawrau a chyfansoddiadau aromatig

Rhaid cyfeirio at gyfansoddiadau persawr ac aromatig a'u deunyddiau crai fel 'persawr' (gweler nodyn isod) neu 'arogl', oni bai fod angen mynegiad mwy penodol o'u presenoldeb yn atodiad III.

Gellir rhestru cynhwysion sydd â chrynodiad o lai na 1% mewn unrhyw drefn wedi'r rhai sy'n 1% neu fwy.

Gellir rhestru cyfryngau lliwio mewn unrhyw drefn wedi'r cynhwysion eraill. Ar gyfer cosmetigau sydd wedi eu marchnata mewn amrywiol liwiau, gellir rhestru'r holl gyfryngau lliwio yn y detholiad ar yr amod y defnyddir y geiriau 'gallai gynnwys' neu'r symbol '+/-' hefyd.

Rhaid i enw'r cynhwysyn fod yr un peth ag a restrir gyda'r Gyfundrefn Enwau Rhyngwladol o Gynhwysion Cosmetig (INCI) neu, os nad yw'r enw wedi ei restru, un o'r canlynol:

 • enw cemegol
 • enw'r Cyffuriadur Ewropeaidd
 • Enw Anberchnogol Rhyngwladol (INN), fel yr argymhellwyd gan Sefydliad Iechyd y Byd
 • cyfeirnod adnabod y Gofrestr Ewropeaidd o Sylweddau Cemegol Masnachol Presennol (EINECS), Uned Ryngwladol o Gemeg Pur a Chymhwysol (IUPAC), neu'r cyfeiriad adnabyddiaeth Gwasanaeth Haniaethau Cemegol (CAS).
 • rhif cyfeirnod lliw

Mae cronfa ddata o enwau INCI ar gael ar wefan Europa.

Rhaid i'r holl gynhwysion sy'n bresennol ar ffurf ddeunyddiau nano gael eu nodi'n glir yn y rhestr gynhwysion. Rhaid i enwau cynhwysion o'r fath gael eu dilyn gan y gair 'nano' mewn cromfachau.

Disgrifir gweithdrefn yn y Rheoliadau sydd, yn amodol i gytundeb, y caniatáu ar gyfer cynnal cyfrinachedd rhai cynhwysion.

Noder: I sicrhau cysondeb ledled yr EEA, mae COLIPA (cymdeithas fasnach y diwydiant cosmetigau Ewropeaidd) wedi cytuno ar y confensiynau canlynol. Yn gyntaf, dylid rhoi'r gair 'cynhwysion' mewn priflythrennau, ac yn ail, dylid ailosod y gair 'persawr' gyda 'parfum'. Er na chefnogir y confensiynau hyn gan gyfraith, bydd awdurdodau gorfodi'r Deyrnas Unedig yn eu derbyn. Os ydych yn allforio cynnyrch cosmetig i wledydd eraill yn yr EEA, dylech gadarnhau fod yr awdurdodau yn y gwledydd hynny hefyd yn derbyn y confensiwn hwn.

7. GWYBODAETH ATODOL

Rhaid rhoi gwybodaeth atodol os yw cynhwysion penodol, megis cadwolion a hidlyddion UV yn bresennol. Mae'r wybodaeth hon wedi ei dynodi yn atodiadau III, IV, V, a VI y Rheoliadau.

8. CYFLWYNIAD

Rhaid i'r wybodaeth fod yn weladwy, yn annileadwy ac yn hawdd i'w darllen. Rhaid i'r rhestr o gynhwysion fod mewn iaith sy'n hawdd i'r defnyddiwr ei deall. Rhaid i'r holl wybodaeth arall fod yn y Saesneg a gellir defnyddio ieithoedd ychwanegol eraill.

Mae yna un gyfres o reolau am gyflwyno'r rhestr o gynhwysion, ac un arall ar gyfer y wybodaeth arall.

RHESTR GYNHWYSION

Rhaid i'r rhestr gynhwysion ymddangos ar y deunydd pacio neu, os nad yw'n bosibl gwneud neu os nad oes unrhyw becynnu, ar y cynhwysydd. Os gwerthir y cynnyrch yn rhydd, gellir rhoi'r rhestr gynhwysion ar y cynhwysydd ble arddangosir y cynnyrch neu ar hysbysiad. Os nad yw'n bosibl, gellir rhoi'r rhestr ar daflen, label, tag, tâp neu gerdyn wedi ei amgáu â'r cynnyrch neu wedi'i atodi iddo, ynghyd â rhywbeth yn cyfeirio'r cwsmer ato (naill ai gyda gwybodaeth gryno neu'r symbol 'llaw a llyfr' isod). Ar gyfer cynnyrch bach megis sebon a pheli bath, gellir defnyddio hysbysiad yn lle taflen, label ac ati.

GWYBODAETH ARALL

Rhaid i weddill y wybodaeth fel arfer ymddangos ar y cynhwysydd a'r pecynnu. Fodd bynnag, os nad yw'n bosibl i'r cod swmp ymddangos ar y cynhwysydd, gall ymddangos ar y pecynnu yn unig. Yn yr un modd, ble ceir cyfyngiadau ymarferol, gall yr amodau defnydd ymddangos ar daflen, label, tag, tâp neu gerdyn wedi ei amgáu â'r cynnyrch neu ei atodi iddo, eto gydag awgrym yn cyfeirio'r cwsmer ato.

Yn achos cynnyrch cosmetig rhydd nad yw'n sebon, rhaid i'r holl wybodaeth ymddangos ar y cynhwysydd ble mae'r cynnyrch yn cael ei arddangos i'w gyflenwi, neu ar hysbysiad cyfagos i'r cynhwysydd.

9. GOFYNION AR YR 'UNIGOLYN CYFRIFOL'

Rhaid i wneuthurwr cynnyrch cosmetig gydymffurfio ag arferion cynhyrchu da. Gellir rhagdybio cydymffurfiaeth ag arferion cynhyrchu da lle mae'r gwaith cynhyrchu yn unol â'r safonau cysonedig perthnasol, y mae'r cyfeiriadau atynt wedi'u cyhoeddi yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd.

I ddangos fod cynnyrch cosmetig yn ddiogel, rhaid i'r unigolyn cyfrifol sicrhau fod asesiad wedi'i wneud o ddiogelwch cynnyrch cosmetig a bod adroddiad diogelwch cynnyrch cosmetig yn cael ei baratoi. Gwneir yr asesiad diogelwch gan unigolyn sydd â diploma neu dystiolaeth arall o gymwysterau ffurfiol a ddyfarnwyd ar ddiwedd cwrs o astudiaethau damcaniaethol ac ymarferol mewn prifysgol ym meysydd fferylliaeth, tocsicoleg, meddygaeth neu ddisgyblaeth debyg, neu gwrs a gydnabyddir fel cwrs cyfatebol gan aelod-wladwriaeth.

Os cyflenwir neu cynhyrchir cynnyrch cosmetig yn y Deyrnas Unedig, mae angen i'r unigolyn cyfrifol gadw gwybodaeth benodol am y cynnyrch yng nghyfeiriad y swyddfa gofrestredig neu'r cyfeiriad a roddir ar y cynnyrch. Rhaid i'r wybodaeth fod yn hawdd i'w gyrraedd i'r awdurdodau a enwebwyd, yn gyffredinol gwasanaethau safonau masnach lleol yr unigolyn cyfrifol, a gellir gofyn amdani os bydd argyfwng meddygol. Rhaid i'r wybodaeth fod yn Saesneg neu iaith arall sy'n hawdd i'w deall gan yr awdurdod a enwebwyd.

Rhaid i wybodaeth y cynnyrch gynnwys pob un o'r canlynol:

 • cyfansoddiad ansoddol a meintiol y cynnyrch. Ar gyfer persawr neu gyfansoddion persawr yn y cynnyrch, does dim ond rhaid i chi roi enw, rhif cod a rhif adnabod y cyflenwr. Rhaid i wybodaeth ansoddol ar gyfer pob deunydd cyfansawdd, a'r wybodaeth feintiol parthed sylweddau peryglus, hefyd fod ar gael yn rhwydd i'r cyhoedd
 • manylion ffisio-gemegol a microbiolegol y deunydd crai a'r cynnyrch terfynol, a phurdeb a meini prawf rheolaeth ficrobiolegol y cynnyrch cosmetig
 • dull cynhyrchu, a fydd yn unol ag arferion cynhyrchu da
 • asesiad o ddiogelwch iechyd dynol y cynnyrch terfynol, yn cynnwys y meini prawf a nodir yn y Rheoliadau. Mae yna feini prawf atodol os bwriedir defnyddio'r cynnyrch ar blant dan dair oed neu i'w ddefnyddio ar gyfer hylendid allanol personol yn unig (gweler uchod)
 • enw a chyfeiriad yr unigolyn neu unigolion, sydd â'r cymwysterau gofynnol a fanylir yn y Rheoliadau, a gyflawnodd yr asesiadau
 • data presennol ar effeithiau annymunol i iechyd dynol o ganlyniad i ddefnyddio'r cynnyrch. Dylai'r wybodaeth hon fod ar gael yn hawdd i'r cyhoedd
 • tystiolaeth i gyfiawnhau unrhyw honiadau a wneir am y cynnyrch
 • data ar unrhyw brofion a gyflawnwyd ar anifeiliaid gan y gwneuthurwr, ei asiantau neu gyflenwyr, yn ymwneud â datblygiad gwerthusiad diogelwch o'r cynnyrch neu ei gynhwysion

Cyn gosod y cynnyrch cosmetig ar y farchnad, bydd yr unigolyn cyfrifol yn cyflwyno'r wybodaeth ddilynol i'r Comisiwn Ewropeaidd trwy'r Porth Hysbysu Cynnyrch Cosmetig (CPNP):

 • categori'r cynnyrch a'i enw neu enwau, sy'n galluogi iddo gael ei adnabod yn rhwydd
 • enw a chyfeiriad yr unigolyn cyfrifol lle bydd ffeil gwybodaeth y cynnyrch ar gael yn rhwydd yn y wlad o ble mae'n tarddu
 • yn achos mewnforio i aelod-wladwriaeth y bwriedir rhoi'r cynnyrch ar y farchnad ynddo, manylion cyswllt yr unigolyn ffisegol y dylid cysylltu ag ef os bydd angen gwneud hynny
 • presenoldeb sylweddau ar ffurf deunyddiau nano a'u henwau
 • fformwleiddiad ffrâm sy'n caniatáu triniaeth feddygol brydlon a phriodol yn achos anawsterau

Lle caiff cynnyrch cosmetig ei osod ar y farchnad, bydd yr unigolyn cyfrifol yn hysbysu'r Comisiwn ynghylch y label gwreiddiol, a lle bydd hynny'n rhesymol eglur, llun o'r deunydd pacio cyfatebol.

Rhaid i unigolion cyfrifol sy'n credu neu sydd â rheswm i gredu nad yw cynnyrch cosmetig y maent wedi'i osod ar y farchnad yn cydymffurfio â'r Rheoliad hwn fynd ati'n syth i gymryd y camau cywiro angenrheidiol i sicrhau fod y cynnyrch yn cydymffurfio, tynnu'r cynnyrch o'r farchnad neu ei alw'n ôl, fel y bo'n briodol. Lle bydd y cynnyrch cosmetig yn beryglus i iechyd pobl, rhaid i'r unigolion cyfrifol hysbysu ei wasanaeth safonau masnach yn syth, a rhoi manylion, yn benodol, am y diffyg cydymffurfio a'r camau cywiro a gymerwyd.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol

Rheoliad yr UE (EC) Rhif 1223/2009 ynghylch cynnyrch cosmetig

Rheoliadau Gorfodi Cynnyrch Cosmetig 2013

Adolygwyd/diweddarwyd ddiwethaf: Mehefin 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw