Diogelwch

Diogelwch nwyddau mewn cartrefi wedi'u rhentu

Ar y cyfan, mae'r gyfraith yn mynnu bod nwyddau'n ddiogel pan y'i cyflenwir. Mae hwn yn cynnwys unrhyw nwyddau a gyflenwir fel rhan o gytundeb tenantiaeth, neu mewn cartrefi a osodir. Mae rhaid i osodiadau, offer a ffliwiau nwy gael eu gwirio gan berson a gofrestrir gyda Diogelwch Nwy bob 12 mis, ac mae rhaid i gofnod o'r gwiriad fod ar gael i denantiaid. Fel arfer nid yw'r gyfraith yn galw am wiriadau penodol ar gyfer cynhyrchion eraill - fel dodrefn, eitemau trydanol a gwydro - ond mae rhaid ichi o hyd sicrhau eu bod yn ddiogel dan y gyfraith, a'r ffordd orau yw trefnu eu bod yn cael eu profi.

Yn y canllaw
I bwy mae'r gyfraith yn perthyn?
Beth mae'r gyfraith yn galw amdano?
A oes rhaid imi gynnal gwiriadau diogelwch penodol?
Dodrefn
Cyfarpar trydanol
Offer nwy
Gwydro
Offer a chyfarpar eraill
Cosbau

I bwy mae'r gyfraith yn perthyn?
Unrhyw berson sy'n gosod cartrefi preswyl annedd a dodrefn - fel tai, fflatiau, fflatiau un ystafell, cartrefi gwyliau, carafanau a chychod - fel gweithgaredd busnes. Mae hwn yn cynnwys asiantwyr gosod, asiantwyr tai a landlordiaid preifat. Yn aml, mae asiantwyr gosod, yn ogystal â landlordiaid, yn atebol, os nad yw nwyddau a gyflenwir â'r denantiaeth o'r safon y gelwir amdani dan y gyfraith.

Beth mae'r gyfraith yn galw amdano?
Yn fras, mae'r gyfraith yn mynnu bod nwyddau'n ddiogel pan y'i cyflenwir. Mae hwn yn cynnwys unrhyw nwyddau a gyflenwir fel rhan o gytundeb tenantiaeth neu mewn cartrefi a osodir. Mae rheolau diogelwch arbennig yn perthyn i fathau penodol o nwyddau, a manylir ar rai o'r prif fathau isod.

Gall cyflenwi nwyddau ddigwydd pan wneir y contract tenantiaeth a/neu pan yw'r tenant yn symud i mewn i'r cartref a/neu pan gyflenwir neu osodir nwyddau o'r newydd ar gyfer tenant sy'n byw yno eisoes.

A oes rhaid imi gynnal gwiriadau diogelwch penodol?
Rydych yn gyfrifol am ddiogelwch y nwyddau rydych yn eu cyflenwi, ac felly mae'n ddoeth ichi gynnal gwiriadau priodol ar yr holl nwyddau yn y cartref. Mewn rhai achosion, efallai yr hoffech gyflogi arbenigwr i gynnal gwiriadau drosoch (er enghraifft, y person sydd wedi'i gofrestru â Diogelwch Nwy y soniwyd amdano uchod, neu drydanwr i asesu diogelwch gosodiadau ac opffer trydanol). Yn ychwanegol at benderfynu ar ba wiriadau i'w gwneud, byddwch hefyd eisiau benderfynu pa mor aml i'w hailadrodd - gallai hwn fod yn wahanol ar gyfer ty gwyliau i gartref a osodir am gyfnod hir.

Ble rydych yn cynnal gwiriadau, neu ble mae rhywun yn eu gwneud drosoch, dylech gadw cofnodion. Dylai'r cofnodion hyn, fel lleiafswm, adnabod pa nwyddau a wiriwyd, pa wiriadau a wnaed (a'r canlyniadau), pwy a'u gwnaeth a phryd y'u gwnaed.

Dodrefn
Mae rhaid i ddodrefn clustogog a gynhwysir mewn gosodiadau gydymffurfio â'r Rheoliadau Dodrefn a Deunyddiau (Tân) (Diogelwch) 1988. Mae'r rhain yn gosod yr un safonau caeth ar ddodrefn newydd ac ail-law ill dau yn y siopau.

Mae'r Rheoliadau'n perthyn i'r dilynol:

 • pob math o seddau clustogog - mae hwn yn cynnwys cadeiriau, soffas, stoliau cwiltiog, pwffau, gwelyau soffa, a phennau gwelyau cwiltiog
 • dodrefn plant, cotiau, cari-cotiau, corlannau chwarae, pramiau, cadeiriau gwthio, cadeiriau uchel
 • dodrefn gardd sy'n addas i'w defnyddio y tu mewn
 • dodrefn mewn carafanau
 • matresi a gwaelodion cwiltiog gwelyau
 • mân glustogau, gobenyddion

Mae'r darpariaethau diogelwch yn mynnu:

 • mae rhaid i'r clustogwaith basio prawf sigarét penodedig am hylosgedd (nad yw'n angenrheidiol ar gyfer matresi, gwaelodion gwelyau, gobenyddion a chlustogau)
 • mae rhaid i'r llenwad basio prawf cyneuadwyedd penodedig. Mae rhai eithriadau (fel deunyddiau llenwad ar gyfer clustogau a gobenyddion) ble mae'r gorchudd yn pasio profion cyneuadwyedd penodol
 • mae rhaid i ddodrefn â gorchuddion parhaol (ag eithrio matresi, gwaelodion gwelyau a bagiau inswleiddiedig a gynllunir i gario babanod dan chwe mis) basio profion matsien penodedig - yn achos gorchuddion ffibr naturiol penodol, os oes rhyngleinin rhwng y dodrefn a'r gorchudd, ac mae'r rhyngleinin yn pasio profion gwrthsefyll cyneuadwyedd penodedig, nid oes angen i'r gorchudd ei hunan basio'r prawf matsien

Eithrir dodrefn a wnaed cyn Ionawr 1 1950 nad yw wedi'u haddasu o'r rheolaethau. Eithrir dillad gwely, carpedi a llenni hefyd.

Sut i wybod a yw dodrefn yn cydymffurfio
Dylech wirio i sicrhau bod label parhaol yn bresennol gan mai dyma'r ffordd orau i ddangos cydymffurfiad. Dylai'r rhan fwyaf o ddodrefn ddangos label â'r pennawd: 'MAE DIOFALWCH YN ACHOSI TâN' ac sy'n darparu o leiaf y wybodaeth ddilynol

 • arwydd ynghylch a yw'r darn o ddodrefn yn cynnwys rhyngleinin (fel a ddisgrifir uchod)
 • crynodeb y mesurau, a gymerwyd i sicrhau cydymffurfiad â'r Rheoliadau

Fel arfer mae labeli parhaol yn cael eu gwnïo, staplo neu gludo i'r dodrefn ac fel arfer gellir dod o hyd iddynt naill ai o dan brif glustog y sedd neu ar walod y ddodrefn.

Nid oes angen i fatresi a gwaelodion gwelyau ddangos y math hwn o label. Fodd bynnag, gall cydymffurfiad â'r profion cyneuadwyedd gael ei ddangos gan label yn datgan cydymffurfiad â SP 7177. Mae gan y label hwn ymyl glas a symbolau sigarét a fflam du.

Efallai fod eitemau nad ydynt yn dangos labeli heb gydymffurfio â'r Rheoliadau, a byddai'n ddoeth i beidio'u cynnwys mewn unrhyw osodiad nes eich bod wedi cael tystiolaeth eu bod yn cydymffurfio (er enghraifft o'r gwneuthurwr neu'r cyflenwr gwreiddiol).

Cyfarpar trydanol
Mae'r Rheoliadau Cyfarpar Trydanol (Diogelwch) 1994 yn mynnu bod rhaid i'r holl gyfarpar trydan prif gyflenwad (newydd a threuliedig) a gyflenwir â'r llety fod yn ddiogel. Os yw'n cydymffurfio â safon dderbyniol, fel Safon Prydeinig/Ewropeaidd, fel arfer bydd yn cwrdd â gofynion diogelwch.

Mae'r gofynion diogelwch hyn yn cynnwys:

 • labeli, adeiledd, cynllun, a gwneuthuriad
 • inswleiddio a daearu
 • gwarchod rhag sioc drydanol
 • giardiau digonol ar gyfer gwresogyddion pelydrol neu gydrannau sumudol
 • yr angen am ddarparu cyfarwyddiadau ar gyfer defnydd diogel

Yn gyffredinol:

 • mae rhaid i fynediad i gydrannau byw, poeth neu symudol fod yn amhosibl heb ddefnyddio teclyn
 • dylai ceblau fod o'r math a inswleiddir yn ddwbl, heb ddim inswleiddiad sylfaenol yn agored
 • ni ddylai gwifriad fod wedi'i niweidio mewn unrhyw ffordd
 • mae rhaid i afaeliadau cordyn ar offer fod yn effeithiol
 • mae rhaid i bob giard fod yn bresennol ac yn effeithiol

Codau lliw gwifriad
Lliwir gwifrau cebl trydan prif gyflenwad tri-chraidd fel sy'n dilyn:

 • daear - gwyrdd a melyn
 • niwtral - glas
 • byw - brown

Os oes angen ichi newid plwg, cebl neu gysylltiad arall, trefnwch i drydanawr ei wirio. Gallai gwifriad anghywir achosi trydaniad neu dân.

Plygiau a socedi
Mae'r Rheoliadau Plygiau a Socedi ac ati (Diogelwch) 1994 yn mynnu bod pob offeryn trydanol yn cael ei ffitio'n gywir â phlwg cymeradwy a phiniau llawesog. Dylai pob plwg ddangos enw a chyfeirnod y corff cymeradwy, fel arfer BSI neu ASTA. Nid oes rhaid i'r plwg gael ei fowldio ymlaen, ond mae rhaid iddo fod â'r ffiws gywir ar gyfer yr offeryn.

Mae rhaid i bob soced (er enghraifft, ar geblau estyniad prif gyflenwad), addasydd a dyfais debyg gwrdd â Safonau Prydeinig neu Ewropeaidd.

Sgriniau tân trydanol
Gosodir y pellter rhwng y bariau a chryfder y sgrîn mewn safonau.

Mae'r sgrîn tân yn foddhaol os yw unrhyw fariau unionsyth yn 5mm neu lai ar led. Fel arall, mae rhaid i'r sgrîn beidio bod ag agoriad â:

 • dimensiwn mawr sy'n fwy na 125mm, dimensiwn bach sy'n fwy na 12mm a dimensiwn lletraws sy'n fwy na 126mm - neu
 • dimensiwn mawr sy'n fwy na 50mm, dimensiwn bach sy'n fwy na 20mm a dimensiwn lletraws sy'n fwy na 53mm

Blancedi trydanol
Rydym yn cynghori nad ydych yn cyflenwi blancedi trydanol treuliedig gan efallai na fydd eu hanes, defnydd a chyflwr yn hysbys.

Sut i wybod a yw cyfarpar trydanol yn cydymffurfio
Mae rhaid ichi gymryd pob gofal rhesymol i sicrhau bod cyfarpar trydanol yn ddiogel ac wedi'i labelu'n gywir. Byddai'n ddoeth iawn i ofyn i drydanwr cymwys wirio'r cyfarpar cyn dechrau pob gosodiad. Byddai'n arfer da i wirio'r offer ar ysbeidiau rheolaidd wedyn. Dylech dderbyn a chadw adroddiadau profion sy'n manylu ar yr offer, y profion a wnaed, a'r canlyniadau.

Dylech sicrhau bod copi o'r cyfarwyddiadau ar gyfer pob offeryn trydanol ar gael i'r tenant.

Offer nwy
Mae'r Rheoliadau Diogelwch Nwy (Gosodiad a Defnydd) 1998 yn cynnwys gofynion sy'n perthyn i osod a defnyddio offer nwy. Mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) yn gorfodi'r rhain. Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach drwy gysylltu â Llinell Cyngor Diogelwch Nwy'r HSE ar 0800 300363.

I grynhoi
Mae rhaid i landlordiaid sicrhau y gwirir offer nwy, yn cynnwys gwresogyddion cabinet LPG, am ddiogelwch, yn cynnwys, ble fo'n berthnasol, wiriadau ar effeithlonrwydd y ffliw, yr awyru, pwysau gweithredu nwy a thyndra nwy. Dylid cynnal y gwiriadau hyn o leiaf pob 12 mis, gan gadw cofnodion o ddyddiadau'r profion, diffygion a gwaith trwsio a wnaed. Hefyd mae rhaid iddynt sicrhau bod y wybodaeth hon ar gael i denantiaid a darpar-denantiaid, a chadw cofnodion am ddwy flynedd.

Dylech fod yn ymwybodol mai dim ond busnesau a gofrestrir â Chofrestr Diogelwch Nwy sy'n cael ymgymryd â gosod a chynnal offer nwy Dylech ofyn am weld eu tystysgrif gofrestru gyfredol, a gallwch ddod o hyd i ragor am Ddiogelwch Nwy a gwirio a yw'r gosodwr yn aelod ar wefan Cofrestr Diogelwch Nwy.

Dylid defnyddio gwresogyddion nwy cabinet dim ond mewn ystafelloedd ble mae digon o awyru.

Dylai pob offeryn nwy fod â chyfarwyddiadau digonol i'w defnyddio'n ddiogel. Mae'n anghyfreithiol i osod unrhyw dân, gwresogydd gofod neu wresogydd dwr sefydlog â mewnbwn o fwy na 14cW mewn ystafell y bwriedir ei defnyddio fel rhywle i gysgu, oni bai ei fod yn 'ystafell-seliedig '. Os yw'n llai na 14cW, mae rhaid iddo fod naill ai'n 'ystafell-seliedig' neu fod â diffoddydd dihysbyddiad ocsigen.

Mae'r HSE yn gorfodi'r uchod ond mae gwasanaethau safonau masnach yn gorfodi'r dilynol:

Mae'r Rheoliadau Offer Nwy (Diogelwch) 1995 yn mynnu bod pob offeryn nwy newydd yn ddiogel gan gynnwys cyfarwyddiadau wrth gael ei werthu.

Mae'r Rheoliadau Cyffredinol Diogelwch Cyhyrchion 2005 yn perthyn i ddiogelwch gwcerau nwy treuliedig. Un ffordd i sicrhau eu body n ddiogel yw gwirio eu bod yn cydymffurfio âBS EN 30. Mae rhaid iddynt:

 • fod â marciau darllenadwy a gwydn ar y rheolyddion a chael eu marcio ag enw'r gwneuthurwr neu'r mewnforiwr
 • bod â chynheiliaid padell ddigonol
 • bod â dolennau tap sy'n hawdd i'w gweithredu, heb fod yn agored i'w troi ymlaen yn ddamweiniol
 • cynnau'n brydlon
 • bod â drysau ffwrn sy'n selio nwyon poeth i mewn
 • bod â chyfarwyddiadau ar gyfer defnydd diogel

Mae rhaid iddynt beidio bod ag:

 • ymylon miniog
 • gorchudd sy'n mynd yn ddigon poeth i achosi anaf

Mae rhaid i unrhyw glawr hob gau'r cyflenwad nwy i ffwrdd, neu mae rhaid i'r clawr fod â label rhybudd sy'n datgan nad yw.

Sgriniau tân gwresogyddion nwy ac olew
Mae'r Rheoliadau Cyffredinol Diogelwch Cyhyrchion 2005 yn mynnu bod bob sgrîn tân ar danau nwy a gwresogyddion olew yn ddiogel. Un ffordd o sicrhau bod hyn yn wiry w trwy gydymffurfio â Safonau Prydeinig neu'r Safonau Ewropeaidd cyfwerth.

Mae rhaid ffitio gwresogyddion olew a thannau nwy treuliedig, nad ydynt yn bodloni meini prawf cynllun penodol sy'n cynnwys yr aelwyd a chyfarwyddiadau gosod, â sgrîn sydd:

 • heb ganiatáu i chwiliedydd 35mm o dryfesur gyffwrdd â'r rheiddiadau gwresogedig na'r fflam - neu
 • heb fwlch sy'n fwy na 150mm x 35mm, a dim bwlch â thrymesur sy'n fwy na 154mm

oni bai nad yw'n bosibl pasio chwiliedydd 12mm o drymesur drwy'r bwlch, neu mae'r bwlch rhwng rhodenni unionsyth heb fod yn fwy na 5mm ar led. Mae rhaid i'r sgrîn basio profion cryfder penodol.

Gwresogyddion catalytig nwy
Mae'r Rheoliadau Gorfodi REACH 2008 yn gwahardd cyflenwi'r gwresogyddion hyn sy'n cynnwys asbestos anasiedig.

Gwresogyddion paraffin
Mae'r Rheoliadau Gwresogyddion Olew (Diogelwch) 1977 yn perthyn i wresogyddion paraffin. Mae rheolaethau'n ymdrin â sefydlogrwydd, diffodd fflam a labelu.

Gwydro
Mae'r Rheoliadau Cynhyrchion Adeiladu 1991 yn ymdrin â gwydro. Os ydych yn prynu gwydro amnewid, mae rhaid defnyddio gwydr diogelwch mewn lleoliadau allweddol, fel sy'n dilyn:

 • unrhyw wydr sy'n llai nag 800mm o'r llawr
 • unrhyw wydr mewn drws sy'n llai na 1500mm o'r llawr, neu o fewn 300mm o bob ochr drws

Nid oes angen i baenau gwydr bach (â dimensiwn llai hyd at 250mm, ac wyneb llawn o hyd at 0.5m2) gael eu gwneud o wydr diogelwch os ydynt yn ddigon trwchus (6 mm yn y mwyafrif o achosion). Fodd bynnag, os ydych yn prynu drws amnewid, er enghraifft, â phaenau bach, mae'n well i ddewis gwydr diogelwch os yw ar gael.

Offer a chyfarpar eraill
Mae rhaid i'r holl gyfarpar ac eitemau nad ymdrinir â hwy gan reoliadau penodol gydymffurfio â'r Rheoliadau Diogelwch Cynhyrchion Cyffredinol 2005. Mae rhaid ichi sicrhau bod yr holl eitemau rydych yn eu cyflenwi â'r llety'n ddiogel. Bydd hwn yn cynnwys darparu rhybuddion a chyfarwyddiadau â'r eitemau, ble maent yn angenrheidiol, ar gyfer defnyddio'r eitemau'n ddiogel.

Er enghraifft:

 • mae rhaid i beiriannau torri glaswellt, strimwyr ac ati fod â'r giardau angenrheidiol arnynt
 • mae rhaid i gadeiriau ac ysgolion stepiau fod yn ddigon cryf i gynnal pwysau person
 • dylai gwydr mewn dodrefn fodloni Safonau Prydeinig ble fo'n berthnasol
 • ni ddylai byrddau smwddio, sychyddion dillad ac ati fod ag ymylon miniog a allai achosi anaf mewn defnydd normal

Cynghorir ichi wirio pob eitem ar ysbeidiau rheolaidd er mwyn sicrhau eu bob yn ddiogel.

Cosbau
Mae'r cosbau mwyaf yn amrywio, yn dibynnu ar ddarn penodol y ddeddfwriaeth, ond gellir cyhoeddi dirwyon o hyd at £20,000, a dedfryd carchar o hyd at chwe mis. Os yw cynnyrch yn achosi anaf neu niwed, gall iawndal sylweddol fod yn daladwy, os yw achosion troseddol yn cael eu dwyn neu beidio.

Noder

Bwriedir yr wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl bod dolenni 'Deddfwriath allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn gwreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y DU ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr UE yn y testun. Cysylltir â Deddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw.

Deddfwriaeth berthnasol
Rheoliadau Gwresogyddion Olew (Diogelwch) 1977
Rheoliadau Celfi a Deunyddiau Meddal (Tân) (Diogelwch) 1988
Rheoliadau Cynhyrchion Adeiladu 1991
Rheoliadau Cyfarpar Trydanol (Diogelwch) 1994
Rheoliadau Plygiau a Socedi (Diogelwch) 1994
Rheoliadau Offer Nwy (Diogelwch) 1995
Rheoliadau Diogelwch Nwy (Gosodiad a Defnydd) 1998
Rheoliadau Diogelwch Cynnyrch Cyffredinol 2005
Rheoliadau Gorfodi REACH 2008

Adolygiad/diweddariad diwethaf: Hydref 2012

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw