Bwyd (Safonau a Chyfansoddiad)

Labelu melysion

Y gofynion ar gyfer labelu melysion, gan gynnwys rheolau penodol ar gyfer siocled

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru

Llywodraethir labelu melysion gan Reoliad yr UE (UE) Rhif 1169/2011 ar ddarparu gwybodaeth am fwyd i ddefnyddwyr. Rhaid labelu'r melysion gyda'u henw gwirioneddol, ac arwydd, os yw'n bresennol, o unrhyw un o'r 14 alergen penodedig.

Pan werthir i'r defnyddiwr, rhaid nodi'r wybodaeth ofynnol ar label a gysylltir â'r bwyd, neu ar label y gellir ei gweld a'i darllen yn rhwydd gan y prynwr.

Rhaid cymryd gofal wrth ddefnyddio'r disgrifiadau 'blas' neu 'wedi'i gyflasu' gan fod ystyr wahanol ganddynt. Ar ben hyn, mae Rheoliadau Cynnyrch Coco a Siocled (Cymru) 2003 yn rhestru gofynion penodol ynghylch gofynion cyfansoddol siocled.

Sefyllfaoedd a drafodir

Mae'r canllaw hwn yn trafod labelu melysion sydd ar werth mewn unrhyw un o'r sefyllfaoedd dilynol:

 • yn rhydd neu heb eu hamlapio
 • 'pigo a chymysgu'
 • wedi'u rhagbecynnu gennych chi ar y safle
 • wedi'u rhagbecynnu gennych chi i'w gwerthu o'ch stondin farchnad neu o'ch cerbyd symudol

Nid yw'r canllaw yn trafod:

 • melysion wedi'u rhagbecynnu gennych chi i'w gwerthu o safle arall
 • melysion wedi'u rhagbecynnu gan baciwr arall i'w gwerthu gennych chi

Mae'r cynhyrchion hyn angen eu labelu llawn; oherwydd hynny, fe'u cwmpesir gan 'Labelu bwydydd wedi'u rhagbecynnu'.

Pa labelu sydd ei angen?

Mae'n rhaid rhoi gwir enw'r melysion, sef enw sy'n disgrifio'n glir beth yw'r cynnyrch. Er enghraifft, byddai angen i gynnyrch a farchnatir fel 'Abwydod Gwingog' gyd-fynd ag enw iawn y bwyd sydd ar y label, fel 'Melysion jeli gyda blas ffrwythau'. Fodd bynnag, gellir caniatáu enw cyffredin os yw defnyddwyr y DU yn ei ddeall yn rhwydd ac y gellir gwahaniaethu'r melysion yn glir oddi wrth fathau eraill tebyg o felysion.

Os yw'r melysion yn cynnwys unrhyw un o'r mathau dilynol o alergenau, mae'n rhaid datgan hynny:

 • grawnfwydydd yn cynnwys glwten, fel gwenith, rhyg, barlys, ceirch, sbelt, kamut a rhywogaethau cymysgryw eraill
 • cnau mwnci (gelwir yn gnau daear hefyd)
 • cnau, fel almonau, cnau coll, cnau Ffrengig, cnau Brasil, cnau cashew, pecanau, cnau pistasio, cnau macadamia a chnau Queensland
 • pysgod
 • cramenogion
 • molysgiaid
 • hadau sesame
 • wyau
 • llaeth a chynnyrch llaeth (yn cynnwys lactos)
 • ffa soi
 • seleri
 • bys y blaidd
 • mwstard
 • sylffwr deuocsid a sylffitau ar lefelau dros 10mg/kg neu 10mg/litr a fynegir fel SO.

Sut y dylid rhoi'r wybodaeth?

Wrth werthu i ddefnyddiwr, rhaid dangos y wybodaeth angenrheidiol naill ai:

 • ar label a atodir i'r bwyd
  ...neu
 • ar label, tocyn neu hysbysiad y gellir ei weld a'i ddarllen yn hawdd gan y prynwr yn y safle ble dewisodd y bwyd

Fel arfer, bydd melysion a werthir yn rhydd o flychau neu o jariau wedi cael eu marcio gyda'r wybodaeth hon gan y gweithgynhyrchwr. Mae hyn yn ddigonol, cyhyd ag y gellir ei darllen yn hawdd o ochr y cwsmer o'r cownter.

Chi, y manwerthwr, sy'n gyfrifol am labelu ac efallai y bydd rhaid i chi chwilio am y wybodaeth berthnasol gan eich cyflenwr. Efallai fod manylion wedi'u rhoi eisoes mewn anfonebau neu ddogfennau tebyg neu ar becyn allanol.

Cyflas/wedi'i gyflasu

Mae'n bwysig sylweddoli bod gan y geiriau 'cyflas' ac 'â blas' ystyron gwahanol. Er enghraifft, mae melysion â blas oren yn cael eu blas o orennau iawn, ond mae gan felysion â chyflas oren gyflas synthetig.

Siocled

Rhaid cymryd gofal neilltuol wrth ddisgrifio cynnyrch fel 'siocled' neu fel ei fod yn cynnwys siocled. Os oes gan y cynnyrch flas siocled yn unig ac nis gwnaethpwyd o siocled, mae'n rhaid gwneud yn glir yn yr enw - er enghraifft 'Wy Pasg gyda Blas Siocled', a 'Pysgnau gyda Chytew o Siocled'.

Mae'n rhaid defnyddio'r gair 'choc' gyda chynnyrch sy'n cynnwys siocled yn unig.

Gellir defnyddio'r term 'siocled' dim ond ar gyfer cynnyrch sy'n cyd-fynd â'r safonau cyfansoddol cywir. Gellir dod o hyd i fanylion ynghylch safonau cyfansoddol a'r gofynion labelu ychwanegol a osodwyd gan y Rheoliadau Cynhyrchion Coco a Siocled (Cymru) 2003 yn nodiadau cyfarwyddyd ar gynnyrch coco a siocled yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

Cosbau

Gall methu â chydymffurfio arwain at dderbyn hysbysiad gwella, sy'n golygu ei bod yn ofynnol i gydymffurfio. Os na chydymffurfir â'r hysbysiad gwella, mae'n drosedd dan Ddeddf Diogelwch Bwyd 1990. Y gosb fwyaf o'ch cael yn euog yw dirwy ddiderfyn a dwy flynedd yn y carchar.

Os nad yw gwybodaeth am alergenau yn cydymffurfio â'r gofynion, mae'n drosedd dan Reoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014. Y gosb fwyaf o'ch cael yn euog yw dirwy ddiderfyn.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol

Rheoliadau Cynnyrch Coco a Siocled (Cymru) 2003

Rheoliad yr UE (EC) Rhif 1333/2008 ar ychwanegion bwyd

Rheoliad UE (UE) Rhif 1169/2011 ar ddarparu gwybodaeth am fwyd i ddefnyddwyr

Rheoliad UE (UE) Rhif 232/2012 diwygio atodlen II i Reoliad (CE) Rhif 133/2008 yn ymwneud ag amodau defnyddio a lefelau defnyddio Quinoline Melyn (E 104), Melyn y Machlud FCF/Oren Melyn S (E 110) a Choch Llachar 4R, Coch Cotsinîl A (E 124)

Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd 2014

Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014

Adolygwyd/diweddarwyd ddiwethaf: Gorffennaf 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw