Bwyd (Safonau a Chyfansoddiad)

Pobyddion bach a pwysau cyfartalog

Gellir pobi bara hyd at bwysau cyfartalog, sy'n golygu, o fewn grwp (hynny yw, un math o dorth a gynhyrchir ar un amser), y bydd rhai torthau'n drymach a rhai ychydig yn ysgafnach na'r 'pwysau penodedig' Mae tair rheol y mae'n rhaid cwrdd â nhw ynghylch y nifer o dorthau 'tan-bwysau' a ganiateir. Hefyd mae'n ofyniad yn ôl y gyfraith i wiriadau gael eu gwneud ar y torthau pob cyn eu cynnig ar werth er mwyn sicrhau eu bod yn pasio'r tair rheol. Mae'n rhaid cadw cofnod o'r gwiriad am gyfnod bywyd silff y torthau, er y gall y mwyafrif o bobwyr bach wneud cais am eithriad rheg cadw cofnodion (ond mae'n rhaid iddynt wneud y gwiriadau o hyd).

Yn y canllaw
Pwy sy'n bobydd bach?
Pa dorthau sy'n cael eu rheoli?
Sut maen nhw'n cael eu rheoli?
Beth mae'r gyfraith yn dweud?
Oes rhaid i mi wirio darnau unigol o does?
Beth am golledion pwysau cyn gwerthu?
Pa wiriadau dylai pobyddion wneud?
Beth am gadw cofnodion?
Pa offer alla i ddefnyddio i wirio torthau sy'n barod?
Pwysau Gwirioneddol Pecynnau
Masnachu'n deg gyda'ch cwsmeriaid
Gwybodaeth bellach
Deddfwriaeth berthnasol

Pwy sy'n bobydd bach?
Pobydd heb ffatri pobi hollol awtomatig ac sy'n gwerthu y rhan fwyaf o'u cynnyrch o'u safle ei hun neu o gerbydau.

Pa dorthau sy'n cael eu rheoli?
Dim ond torthau o fara sy'n pwyso mwy na 300g. Mae bara'n golygu bara ar ffurf torthau sengl (yn dafellog neu beidio) gan gynnwys torthau ffansi a thorthau llaeth ond nid torthau byns, torthau ffrwythau, torthau brag neu dorthau ffrwythau brag.

Sut maen nhw'n cael eu rheoli?
Rhaid i dorthau mewn gynhwysydd sydd ddim wedi'i amgau (er enghraifft torth Ffrengig mewn becyn agored) dros 300g gael eu cynnig ar werth dim ond os:

 • rhoddir arwydd o bwysau'r bara ar docyn a arddangosir yn agos iawn i'r dorth honno, neu
 • arddangosir, yn y fath safle a modd fel ei fod ar gael yn hawdd heb gais arbennig i'w archwilio gan brynwr hysbysiad:
  - yn rhestru'r ffurfiau (er enghraifft, torth frechdan, torth fwthyn, ffon Ffrengig) y gwneir torthau o fara heb eu lapio i'w gwerthu, ac
  - yn dangos y pwysau y gwneir pob ffurf i'w gwerthu

Wedi'u heithrio rhag y gofynion hyn ynghylch pwysau mae torthau sy'n pwyso 400g neu luosrif o 400g - er enghraifft, 800g neu 1200g ar yr adeg y maent yn cael eu cynnig ar werth.

Mae rhaid i dorthau cyflawn mewn cynhwysydd sydd wedi'i gau'n dynn gael eu marcio'n glir gyda'r pwysau net.

Yn rhinwedd Gorchymyn Pwysau a Mesurau (Meintiau Penodedig) (Bara heb ei Lapio a Gwirodydd Meddwol) 2011, o 1 Hydref 2011 gellir cyflwyno bara heb ei lapio mewn unrhyw faint, ond mae'n rhaid arddangos hysbysiad neu label i ddangos y maint newydd (unrhyw dorthau heblaw am 400g neu luosogrif o 400g).

Beth mae'r gyfraith yn dweud?
Fel a ddatgenir uchod, gellir pobi bara i bwysau cyfartalog. Mae hyn yn golygu, o fewn grwp (hynny yw un math o dorth a 'phobir ar yr un adeg), bydd rhai torthau'n drymach a rhai'n ysgafnach na'r 'pwysau enwol', neu'r pwysau i nodi ar y pecyn. Rhaid dilyn y tair rheol hyn:

 1. Ni ddylai pwysau cyfartalog un math (o'r grwp pobi) fod o dan y pwysau a ddangosir, neu ar gyfer bara bydd yn cael ei becynnu, y maint bydd yn cael ei nodi ar y pecyn yn dibynnu ar maint y dorth.
 2. Nid oes mwy nag un torth ymmhob 40 yn gallu pwyso'n llai na'r goddefiad cyntaf (T1) - gelwir torthau isben y goddefiad hwn yn 'ddiffygiol'. Er enghraifft, 785g ('diffygiol') ar gyfer torth 800g a 388g ('diffygiol') ar gyfer torth 400g. Am bobiad o llai na 100 torth ystyrir y pobiad yn dderbyniol os yw nifer y torthau diffygiol heb godi dros 5%.
 3. Ni chaniateir i unryw dorth bwyso'n llai na'r ail oddefiad (T2), weithiau cyfeirir at dorthau sydd isben y goddefiad hwn fel 'annigonol'. Er enghraifft, 770g ('annigonol') ar gyfer torth, dyweder, 376g ('annigonol') ar gyfer torth 400g.

Cyfrifir y goddefiad cyntaf (T1) o'r tabl isod trwy ddiddymu'r camgymeriad negyddol goddefadwy (TNE) o'r pwysau maint enwol sydd ei angen. Mae T2 dwywaith y TNE ar gyfer y gwerth hwnnw.

Os ydych chi eisiau gwneud i bob un o'ch torthau bwyso dros y pwysau a ddangosir neu'r pwysau a nodir ar y pecyn, fe allwch chi wneud hynny. Dylai adwerthwyr sy'n gorffen y broses pobi ar gyfer bara wedi'i goginio'n rhannol yn y siop ble mae'n cael ei werthu rhoi hysbysiad ysgrifenedig i'w gwasanaeth safonau masnach leol os ydyn nhw wedi dewis i beidio â thrin y bara yn ôl y system gyfartalog.

Y terfynau goddefiad ar gyfer torthau sy'n pwyso rhwng 300g a 500g yw:

 • goddefiad cyntaf (T1) diffyg o 3% o'r pwysau a ddangosir neu a labelir,a
 • ail oddefiad (T2) diffyg o 6% o'r pwysau a ddangosir neu a labelir

Y terfynau goddefiad ar gyfer torthau sy'n pwyso rhwng 500g a 1,000g (cg) yw:

 • goddefiad cyntaf (T1) diffyg o 15g o'r pwysau a ddangosir neu a labelir
 • ail oddefiad (T2) diffyg o 30g o'r pwysau a ddangosir neu a labelir

Oes rhaid i mi wirio darnau unigol o does?
Nac oes (pwysau'r dorth orffenedig sy'n cyfri) ond mae'n syniad da i wneud hynny. Argymhellir arddangos y pwysau ar gyfer darnau o does mewn siart yn agos i'r lle pwyso. Mae wedi cael ei ddarganfod taw'r pwysau diogel ar gyfer darnau o does yw 480g ar gyfer torthau 400g a 950g ar gyfer torthau 800g, ond dylid gwneud profion i chwilio'r pwysau gorau ar gyfer pob popty a maint pob torth i'w gynhyrchu.

Beth am golledion pwysau cyn gwerthu?
Rhaid gwneud lwfansau ar gyfer torthau'n oeri a sychu allan pan maen nhw'n cael eu harddangos. Dylech chi wneud gwiriadau'ch hun ond fel canllaw, mae 30g am dorth 400g a 40g am dorth 800g yn lwfansau ychwanegol rhesymol ar gyfer torthau gorffenedig tra bod nhw dal yn boeth o'r ffwrn. Dylid hefyd rhoi'r un ychwanegiadau i werthoedd T1 a T2 uchod, os ydych chi'n gwirio torthau gorffenedig yn boeth o'r ffwrn (rhaid i'r torthau ar werth yn y siop gallu pasio'r tair rheol uchod ar unrhyw adeg).

Pa wiriadau dylai pobyddion wneud?
Dylid cymryd sampl o dorthau o bob grwp sy'n cael ei bobi, a gwirio'r pwysau. Rhaid defnyddio pwysau mwy os eich bod yn pwyso'r bara'n boeth. Gellir pennu hwn trwy wirio pob math o dorth yn syth o'r ffwrn ac yn oer ar ddiwedd pob diwrnod gwerthu, gyda'r gwahaniaeth mewn pwysau'n cael ei ychwanegu at y pwysau targed. Er enghraifft, mae torth fach wen yn pwyso 430g yn boeth o'r ffwrn a 410g ar ddiwedd y diwrnod masnachu. Dylech chi ychwanegu 20g at bwysau targed a gweithredol y math hwn o dorthau.

Mae'n ofyniad cyfreithiol i gynnal gwiriadau ar y torthau gorffenedig cyn iddyn nhw gael eu cynnig ar werth i sicrhau eu bod yn pasio'r tair rheol. Rhaid cadw cofnod o'r gwiriad am gyfnod bywyd silff y dorth. Fodd bynnag, mae pobyddion bach yn gallu gwneud cais i'r arolygydd pwysau a mesurau ar gyfer eu hardal nhw, am eithriad rhag cadw cofnodion o'r gwiriadau. Nid yw'r eithriad hwn yn eich rhyddhau o'r gofyniad i wneud y gwiriadau eu hunain, dim ond o gadw cofnod o'r gwiriadau. Caiff eithriadau eu rhoi pan mae popeth sy'n cael ei wneud o does yn cael ei bwyso i bwysau targed derbyniol a bod mwyafrif y bara'n cael ei werthu'n uniongyrchol i'r cyhoedd o'r safle ble mae'n cael ei bobi, neu o'ch cerbydau'ch hun.

Tra byddwch chi eisiau cymryd mantais o'r eithriad hwn, efallai byddwch yn gwynebu trafferthion pan na fydd gennych gofnodion i ddarparu tystiolaeth o'ch diwydrwydd dirnadwy wrth wneud y gwiriadau os bydd arolygydd pwysau a mesurau'n darganfod eich bod yn methu â chyflawni un o'r tri rheol hyn.

Mae gwiriadau'n cael eu gwneud trwy gymryd sampl o bob swp, dangosir y nifer yn y dabl canlynol Sylwer: mae torthau'n cael eu pwyso i meintiau mwy a rhagnodir, a gwerthoedd mwy o T1 a T2 os ydyn nhw'n cael eu pwyso tra'u bod yn dal yn boeth neu'n gynnes o'r ffwrn):

Nifer y torthau yn y grwp/swpY nifer sy'n rhaid eu pwyso
1 - 493
50 - 995
100 - 1997
200 a mwy11

Defnyddir y sampl i bennu os mae amcanion y tair rheol yn cael eu cwrdd:

a) O'r sampl, chwiliwch nifer y torthau'diffygiol' ac 'annigonol'.

Os darganfyddir unrhyw dorthau 'annigonol', ni ddylid eu gwerthu fel torthau cyflawn. Dylid gwirio'r holl swp a chael gwared ar unrhyw dorthau fel hyn.

b) Os darganfyddir bod un neu mwy o'r torthau yn 'ddiffygiol', dylid cymryd sampl ychwanegol o'r un maint. Os mae unrhyw dorthau o'r ail sampl yn cael eu ddarganfod i fod yn 'ddiffygiol', dylid gwirio'r holl swp a chael gwared ar unrhyw dorthau diffygiol.

c) Pwyswch y sampl,os mae mwy na hanner y sampl yn is na'r 'pwysau a rhagnodir' (yn ogystal â'r ychwanegiad ar gyfer sychu ac oeri), dylid cymryd ail sampl ac os bydd hynny hefyd yn cynnwys mwy na'r ychwanegiad 'pwysau a rhagnodir', rhaid dilyn y dulliau gweithredu canlynol:

 • rhaid pwyso'r holl swp a gosod pob un sy'n uwch na'r 'pwysau a rhagnodir' i naill ochr
 • o'r rhan o dan y 'pwysau a ragnodir' dylechgael gwared ar bob un rhwng goddefiad mwy T1 i fyny at yr ychwanegiad 'pwysau a rhagnodir' tan i chi gael yr un nifer o dorthauag y gosodoch chi naill ochr ac ychwanegwch y rhain at y sawl a osodwyd naill ochr
 • gellir gwerthu'r grwp olaf a neilltuwyd, ond rhaid i chi gael gwared ar yr holl dorthau eraill yn y swp mewn modd gwahanol i werthu fel torthau, er enghraifft fel briwsion bara neu eu defnyddio i wneud pwdin bara

Beth am gadw cofnodion?
Fel y nodwyd uchod, gall y mwyafrif o bobyddion bach gwneud cais i'w gwasanaeth safonau masnach leol am eithriad rhag cadw cofnodion. Mae hyn yn ôl disgresiwn prif arolygydd pwysau a mesurau'r gwasanaeth, -ac efallai bydd angen trefnu ymweliadau i'ch safle i wirio'ch dulliau gweithredu cyn ei gyhoeddi.

Mae cadw cofnodion yn syniad da i ddiogelu'ch hun, oherwydd maent yn eich helpu i gyflawni'r amddiffyniad o bob rhagofal rhesymol a phob diwydrwydd dirnadwy sy'n ofynnol yn ôl y Ddeddf Pwysau a Mesurau. Os nad oes gennych eithriad, rhaid i chi gadw cofnod o wiriadau. Rhaid eu cadw am gyfnod bywyd silff y dorth. Rhaid darparu'r cofnodion hyn am archwiliad os ofynnir gan arolygydd pwysau a mesurau.

I fod yn drwyadl, dylai'r cofnodion cynnwys y canlynol:

 • enw'r person a wnaeth y gwiriadau
 • dyddiad ac amser y pwyso
 • nifer y torthau ym mhob swp a gynhyrchwyd
 • pwysau targed ar gyfer torthau poeth ac oer ar gyfer pob math a gynhyrchwyd
 • pwysau pob torth yn y sampl, gan gynnwys nifer y torthau a math y bara ym mhob swp a bwyswyd ac os mae'r torthau'n gynnes neu'n oer ar yr adeg hynny
 • nifer y torthau ym mhob sampl yn is na'ch gwerthoedd mwy o T1 a T2
 • unrhyw gamau a gymerwyd os darganfyddwyd bod yna problemau gyda'r pwysau

Gall cofnod dyddiadur bod yn ffordd ymarferol o gadw cofnodion o'r math yma.

Noder - nid yw eithriad rhag cadw cofnodion yn eithriad rhag gwneud gwiriadau.

Pa offer alla i ddefnyddio i wirio torthau sy'n barod?
Peiriant pwyso addas yw peiriant sydd a dynodiad analog (pwyntydd yn dangos dynodiad ddi-dor) gyda rhaniadau o dim mwy na 5kg. Os mae'r dynodiad yn ddigidol, ni ddylai'r rhaniadau fod yn fwy na 2g. Rhaid i gloriannau newydd gydymffurfio â Rheoliadau Offer Pwyso sydd ddim yn Awtomatig 2000 (fel y'i diwygiwyd). Mae gan y cloriannau hyn marc CE a hefyd sticeri, a bydd un o'r sticeri yn dangos y llythyren 'M' mewn du ar gefndir gwyrdd. Mae ein taflen 'Offer Pwyso a ddefnyddir ar gyfer masnachu' yn darparu mwy o fanylion a darluniadau o'r sticeri. Gallwch barhau i defnyddio'ch hen gloriannau ond mae'n rhaid iddyn nhw fod wedi'u stampio gyda'r goron i ddangos eu bod yn addas i'w defnyddio mewn masnach.

Camgymeriad negyddol goddefadwy neu 'TNE'
Mae'r canlynol yn dabl o'r gwerthoedd Camgymeriad Negyddol Goddefadwy y dylech chi ddefnyddio wrth i chi gydymffurfio â'r tair rheol i bacwyr.

Maint Enwol (g)Camgymeriad Negyddol Goddefadwy (TNE)
rhwng 200 a 3009g
rhwng 300 a 5003% o'r maint enwol
rhwng 500 a 1,00015g
rhwng 1,000 a 10,0001.5% o'r maint enwol

Wrth amcangyfrif y TNE fel canran o'r maint enwol, os nad yw'r canlyniad yn dod at 0.1g neu ml yn union, yna talgrynnir y canlyniad at y 0.1g neu ml nesdaf bob tro.

Pwysau gwirioneddol pecynnau
Gwelerein taflen 'Nodiadau arweiniol ar swm ar gyfartaledd' am eglurhad ar sut i benderfynu pwysau gweili'r pacediad a sut i ganiatau am amrywiaeth.

Masnachu'n deg gyda'ch cwsmeriaid
Mae'r gyfraith yn gofyn i chi beidio â masnachu'n annheg gyda'ch cwsmeriaid. Mae Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 yn gwahardd masnachwyr rhag defnyddio arferion busnes annheg tuag at ddefnyddwyr ac yn gosod rheolau eang ynglyn â phryd mae arferion masnachol yn annheg. Gweler ein taflen 'Canllaw ar gyfer deall Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Anheg'.

Gwybodaeth bellach
Gall eich gwasanaeth safonau masnach lleol ddarparu cyngor ar gydymffurfio gyda'r ddeddfwriaeth a gall gynnal gwiriadau ar gydymffurfiad cyfreithiol. Gellir cael rhagor o gyngor o'r National Association of Master Bakers, 21 Baldock Street, Ware, Swydd Hertford SG12 9DH. Ffôn: 01920 468061.

Noder

Bwriedir yr wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl bod dolenni 'Deddfwriath allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn gwreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y DU ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr UE yn y testun. Cysylltir â Deddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw.

Deddfwriaeth berthnasol
Rheoliadau Offer Pwyso sydd ddim yn Awtomatig 2000
Rheoliadau Pwysau a Mesurau (Nwyddau Pecyn) 2006
Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008
Gorchymyn Pwysau a Mesurau (Meintiau Penodedig) (Bara heb ei Lapio a Gwirodydd Meddwol) 2011

Adolygiad/diweddariad diwethaf: Mehefin 2013

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw