Bwyd (Safonau a Chyfansoddiad)

Labelu brechdanau

Mae'n rhaid labelu brechdanau â gwybodaeth benodol; fodd bynnag, mae hyn yn dibynnu ar y ffordd y cânt eu gwerthu

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru

Mae angen labelu brechdanau a werthir gan sefydliadau arlwyo ag arwydd o unrhyw gynhwysion a arbelydrwyd neu a addaswyd yn enetig, ac mae'n  rhaid i unrhyw enw a roddir fod yn gywir. Dylid darparu gwybodaeth am alergenau hefyd, neu hysbysiad wedi'i arddangos yn nodi bod y wybodaeth ar gael ar gais. Mae'r un gofynion yn berthnasol pan wneir brechdanau ar y safle i'w gwerthu'n rhydd neu wedi'u rhagbecynnu ar yr un safle i'w bwyta wedyn (o siop fara, er enghraifft).

Mae brechdanau wedi'u rhagbecynnu, nas gwneir ar y safle, angen eu labelu'n llawn gan gynnwys enw, cynhwysion, ychwanegion, arwydd o ganran cynhwysion penodol (QUID - datganiad ar gynhwysion mesurol), nod dyddiad, amodau cadw, enw a chyfeiriad y gwneuthurwr a gwlad tarddiad.

Hefyd, mae rhestr o 14 alergen penodol y mae'n rhaid amlygu eu presenoldeb yn glir yn y rhestr o gynhwysion.

Mae'r term 'brechdan' yn cynnwys rhôl, torthen, bagét, pitta, tortilla wedi'i lenwi, panini, bagel a chynhyrchion tebyg.

Sefydliadau arlwyo

Mae'r rhain yn safleoedd ble baratoir brechdanau i'w bwyta ar adeg eu prynu - maent yn cynnwys tafarnau, bwytai, caffis, stondinau, faniau a bariau brechdanau.

Os nad oes unrhyw honiadau'n cael eu gwneud, nid oes angen unrhyw labelu o gwbl ar y brechdanau oni bai:

 • bod y frechdan neu unrhyw gynhwysyn wedi cael ei (h)arbelydru
 • bod y frechdan yn cynnwys unrhyw gynhwysyn sy'n cynnwys deunydd a addaswyd yn enetig

Yn yr achosion hyn, rhaid i'r frechdan fod wedi'i labelu'n briodol i ddynodi ei bod wedi cael ei harbelydru neu ei thrin gydag ymbelydredd ïoneiddio ac/neu ei bod yn cynnwys deunydd a addaswyd yn enetig.

Bydd nifer o arlwywyr eisiau rhoi enw neu ddisgrifiad; mae'n bwysig nad yw hwn yn gamarweiniol. Ymhlith y pethau sy'n gallu achosi problemau mae:

 • menyn/margarîn
 • ham/ysgwydd porc
 • cigoedd wedi'u hailffurfio neu dorri neu siapio
 • 'ffyn' bwyd môr/cranc
 • amnewidion caws

Gellir arddangos hysbysiad yn nodi bod gwybodaeth am alergenau ar gael ar lafar ar gais, neu gellir gwneud y wybodaeth ar gael mewn ffurfiau ysgrifenedig.

Os yw brechdanau wedi'u rhagbecynnu'n dod o gyflenwr arall, rhaid rhoi labeli llawn, fel y disgrifir isod.

Brechdanau a werthir yn rhydd neu wedi'u rhagbecynnu i'w gwerthu'n uniongyrchol

Mae hyn yn golygu brechdanau a werthir yn rhydd neu wedi'u rhagbecynnu, a wnaethpwyd ar y safle i'w gwerthu yn y safle hwnnw - er enghraifft, siopau pobydd neu delicatessens sy'n gwneud eu brechdanau eu hunain i werthu. Mae'n ofynnol bod gan y rhain ychydig o labelu, fel a ganlyn:

 • enw neu ddisgrifiad
 • datganiad (os yw'n berthnasol) bod y frechdan neu gynhwysyn wedi cael ei (h)arbelydru ac/neu'n cynnwys deunydd a addaswyd yn enetig
 • arwydd o unrhyw un o'r 14 alergen penodol y gallai'r frechdan ei gynnwys, neu hysbysiad yn nodi bod y wybodaeth hon ar gael ar gais

Fel gyda sefydliadau arlwyo, rhaid cymryd gofal gyda disgrifiadau'r frechdan i sicrhau ei fod yn gywir a ddim yn gamarweiniol.

Os yw brechdanau wedi'u rhagbecynnu'n dod o gyflenwr arall, rhaid rhoi labeli llawn, fel y disgrifir isod.

Gwneuthurwyr brechdanau

Mae hyn yn cynnwys gwneuthurwyr sy'n paratoi brechdanau wedi'u rhagbecynnu ac yn cyflenwi nifer o safleoedd adwerthu ac arlwyo eraill.

Bydd angen labeli llawn ar y mathau hyn o frechdanau wedi'u rhagbecynnu, fel a ganlyn:

 • enw neu ddisgrifiad (eto, rhaid cymryd gofal gyda disgrifiadau'r frechdan i sicrhau nad yw'n gamarweiniol)
 • rhestr o gynhwysion, yn nhrefn pwysau yn dechrau gyda'r trymaf
 • os yw eich cynnyrch yn cynnwys unrhyw ychwanegion (megis lliwiau neu gadwolion) rhaid i bob enw neu rif 'E' gael ei ragflaenu gydag enw categori'r ychwanegyn yn y rhestr gynhwysion
 • datganiad canran (QUID) (ar gyfer cynhwysion nodweddiadol gallai effeithio ar ddewis y defnyddiwr, er enghraifft brechdan ham, ham 10%)

·        marc dyddiad (dynodiad parhauster - ar gyfer brechdanau a chynnyrch tebyg, mae hyn yn golygu dyddiad defnyddio erbyn) a marc lot o bosibl. Gweler 'Nodi dyddiad a lot bwyd wedi'i ragbecynnu' am ragor o fanylion

 • amodau storio (er enghraifft, 'Cadwch mewn oergell')
 • enw a chyfeiriad y gweithredwr busnes bwyd cyfrifol
 • tarddle (os bydd ei hepgor yn gamarweiniol)

Rhaid amlygu cynhwysion alergenig (a restrir isod) a'u deilliannau (er enghraifft, saws soi o ffa soia) yn y rhestr cynhwysion. Mae hyn yn berthnasol yn unig i gynhwysion a nodir yn y ddeddfwriaeth, sef:

 • grawnfwyd yn cynnwys glwten, fel gwenith, rhyg, barlys, ceirch, gwenith yr Almaen, kamut a'u rhywogaethau croesryw
 • cnau mwnci (gelwir yn gnau daear hefyd)
 • cnau yn cynnwys almonau, cnau cyll, cnau Ffrengig, cnau cashiw, cnau pecan, cnau Brasil, cnau pistasio, cnau macadamia a chnau Queensland.
 • pysgod
 • cramenogion
 • molysgiaid
 • hadau sesame
 • wyau
 • llaeth a chynnyrch llaeth (yn cynnwys lactos)
 • ffa soi
 • seleri
 • bysedd y blaidd
 • mwstard
 • sylffwr deuocsid a sylffidau ar grynodiadau o fwy na 10mg/kg neu 10mg/litr wedi'i fynegi fel SO2

Gweler hefyd 'Cynhwysion penodol alergenig - cwestiynau cyffredin' am ragor o wybodaeth.

Hefyd, os ydyw'n berthnasol:

 • datganiad ar arbelydredd
 • datganiad o ddeunydd a addaswyd yn enetig
 • datganiad yn dweud 'wedi pacio mewn atmosffer amddiffynnol'
 • datganiadau penodol os yw melysyddion, siwgrau a melysyddion, aspartame neu polyols yn bresennol

Hefyd, os oes unrhyw honiadau maeth yn cael eu gwneud (megis braster isel neu ffibr uchel) bydd angen gwybodaeth faethol yn y fformat a ragnodir.

Mae yna ofynion labelu ychwanegol os oes unrhyw honiadau eraill yn cael eu gwneud.

Nodwch os gwelwch yn dda, yn gyffredinol, mewn gwerthiannau fan, ble mae'r cynnyrch yn cael ei werthu o fan, ni fydd angen labelu llawn, ond rydych chi'n cael eich cynghori i drafod yr union lwybr cyflenwi gyda'ch gwasanaeth safonau masnach lleol.

Cosbau

Gall methu â chydymffurfio arwain at dderbyn hysbysiad gwella, sy'n golygu ei bod yn ofynnol i gydymffurfio. Os na chydymffurfir â'r hysbysiad gwella, mae'n drosedd dan Ddeddf Diogelwch Bwyd 1990. Y gosb fwyaf o'ch cael yn euog yw dirwy ddiderfyn a dwy flynedd yn y carchar.

Os nad yw gwybodaeth am alergenau yn cydymffurfio â'r gofynion, mae'n drosedd dan Reoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014. Y gosb fwyaf o'ch cael yn euog yw dirwy ddiderfyn.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol

Rheoliad yr UE (CE) Rhif 1333/2008 ar ychwanegion bwyd

Rheoliad yr UE (UE) Rhif 1169/2011 ar ddarparu gwybodaeth am fwyd i ddefnyddwyr

Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd 2014

Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014

Adolygwyd/diweddarwyd ddiwethaf: Gorffennaf 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw