Bwyd (Safonau a Chyfansoddiad)

Cyfansoddiad cynhyrchion cig

Y gwahaniaeth rhwng cig a chynhyrchion cig; ac ystyr disgrifiad a gadwyd

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru

Mae Rheoliadau Cynhyrchion sy'n Cynnwys Cig etc. (Cymru) 2014 yn diffinio ' cig' a ' chynnyrch rheoleiddiedig'. Maent yn mynnu bod mathau penodol o gynhyrchion cig rheoleiddiedig yn cynnwys isafswm o gig.

Hefyd, mae gofynion pellach pan mae'r cynnyrch yn cynnwys mathau arbennig o gig. Mae hwn yn hysbys fel disgrifiad a gadwyd.

'Cynnyrch cig' neu gig?

Diffinir ' cynnyrch rheoleiddiedig' yn y Rheoliadau fel: 'bwyd sy'n cynnwys un o'r dilynol fel cynhwysyn (os yw'r bwyd hefyd yn cynnwys unrhyw gynhwysyn arall neu beidio): (a) cig; (b) cig a wahenir yn fecanyddol….;  (c) y galon, y tafod, cyhyrau'r pen (heblaw am y cyhyrau cnoi), y carpws, y tarsws, neu gynffon unrhyw rywogaeth famalaidd neu aderyn y nodir ei fod yn addas i'w fwyta gan bobl'.

Nid yw'r dilynol yn gynhyrchion cig:

  • cig amrwd heb gynhwysion wedi'u hychwanegu (ac eithrio ensymau proteolytig)
  • dofednod heb eu coginio heb gynhwysion wedi'u hychwanegu ac eithrio ychwanegion, dwr, paratoadau hunan-seimio neu sesnadau
  • cynhyrchion yn cynnwys braster ond dim cig arall

Mae ' cig' yn golygu: 'cyhyr rhesog rhywogaeth famalaidd neu aderyn a nodir fel bwyd sy'n addas i'w fwyta gan bobl gyda meinwe a gynhwysir yn naturiol neu sy'n lynol'. Sylwer bod hyn yn golygu nad yw cig a adennillir yn fecanyddol, y galon, y tafod ac ati yn  gig at ddibenion cyfrifo cynnwys cig. Hefyd, gosodir terfynau ar gyfer faint o fraster a meinwe gysylltiol y gellir eu cynnwys gyda'r cyhyr fel 'cig', ac mae'r rhain fel sy'n dilyn:

Math o gig PorcAdar a chwningodCig eidion, cig oen a rhywogaethau eraill
braster30%15%25%
meinwe gysylltiol25%10%25%

Os eir heibio i'r terfynau hyn, dylai'r cynnwys 'cig' gael ei ostwng a mae'n rhaid i'r rhestr o gynhwysion ddatgan, yn ychwanegol i'r term '...cig', y presenoldeb o fraster ac/neu feinwe gysylltiol.

Gwneud eich cynhyrchion cig eich hunan

Os ydych yn gwneud eich cynhyrchion eich hunan, sicrhewch eich bod yn gwybod, ac yn glynu at, yr union rysáit a chaniatewch am amrywiadau o ran cymysgu ac/neu weithgynhyrchu.

Gofynion cyfansoddol ar gyfer cynhyrchion cig penodol

Crynhöir y gofynion ar gyfer yr isafswm cynnwys cig a gofynion ynghylch y math o gig a ddefnyddir mewn cynhyrchion penodol yn y tabl isod.

Sylwer:

  • Defnyddir X i gyfeirio at fath penodol o gig, megis cig eidion mewn byrgyrs cig eidion, porc mewn peis porc, ac ati
  • dylid cyfrifo cynnwys cig ar gyfer rhifau 7-13 trwy gyfeirio at bwysau cynhwysion heb eu coginio
  • mae cig yn cynnwys cig wedi'i halltu 
Enw'r cynnyrch Porc yn unigAdar a chwningod yn unigCig eidion, cig oen a rhywogaethau eraill, neu gymysgeddau eraill o gigY math o gig a ddefnyddir
1. byrgyr67%55%62%os yw'n cael ei ddisgrifio fel byrgyr X, mae'n rhaid i faint yr X fod o leiaf yn hafal i'r isafswm o gynnwys cig sy'n ofynnol
2. byrgyr economi50% 41%47%os yw'n cael ei ddisgrifio fel byrgyr economi X, mae'n rhaid i faint yr X fod o leiaf yn hafal i'r isafswm o gynnwys cig sy'n ofynnol
3. hambyrgyr67%Ddim yn gymwys62%porc i gyd, cig eidion i gyd neu gymysgedd o borc a chig eidion
4. X wedi'i hollti75%62%70%Ddim yn gymwys
5. corn-cig, corn X120%120%120%rhaid i'r holl gig fod yn X - rhaid i'r cyfanswm cynnwys braster beidio â bod yn fwy na 15%
6. torth gig, torth gig X67%12.5%62%Ddim yn gymwys
7. pastai cig, pwdin cig, pei X, pwdin X, pastai helgig, yn pwyso'n fwy na 200g12.5%12.5%12.5%Ddim yn gymwys
8. pastai cig, pwdin cig, pastai X, pwdin X, pastai helgig, heb bwyso'n fwy na 200g a dim yn llai na 100g11%11%11%Ddim yn gymwys
9. pastai cig, pwdin cig, pastai X, pwdin X, pastai helgig, yn pwyso'n llai na 100g10%10%10%Ddim yn gymwys
10. pastai Albanaidd, pastai Sgotaidd10%10%10%Ddim yn gymwys
11. pastai cig a rhywbeth arall, pwdin cig a rhywbeth arall, pastai X a rhywbeth arall, pwdin X a rhywbeth arall7% 7%7%Ddim yn gymwys
12. pastai rhywbeth arall a chig, pwdin rhywbeth arall a chig, pastai rhywbeth arall ac X, pwdin rhywbeth arall ac X6%6%6%Ddim yn gymwys
13. pastai, pasten, bridie [pastai Albanaidd], rhôl sosej6%6%6%Ddim yn gymwys
14. sosej porc (ond nid sosej iau porc na sosej tafod porc), linc porc, tshipolata porc, cig sosej porc42%Ddim yn gymwysDdim yn gymwysDdim yn gymwys
15. sosej (ond nid sosej iau na sosej tafod), linc, tshipolata, cig sosej32%26%30%Ddim yn gymwys

Gwerthiannau i arlwywyr

Mae'n rhaid i'r rhain gydymffurfio â'r un isafswm safonau â manwerthu.

Cynhyrchion cig heb eu coginio

Ni ellir defnyddio rhannau penodol o rywogaethau mamalaidd mewn cynhyrchion cig heb eu coginio (ymenyddiau, traed, perfeddyn bach a mawr, ysgyfaint, oesoffagws, rectwm, llinyn asgwrn y cefn, dueg, stumog, ceilliau, piwyn). Fodd bynnag, gellir defnyddio perfeddion heb eu coginio fel casinau (ar gyfer sosejis, er enghraifft). I'r gwrthwyneb, os na ellir bwyta casin y sosej, mae'n rhaid dangos hyn. Sylwer ar y deunydd gwaharddedig yn y paragraff dilynol hefyd.

Deunydd risg penodedig (SRM)

Gwaherddir gwerthu SRM neu unrhyw fwyd sy'n ei gynnwys i'w fwyta gan bobl, fel sy'n wir ynghylch ei ddefnyddio neu ei werthu wrth baratoi bwyd i'w fwyta gan bobl. Yn achos anifeiliaid buchol, mae SRM yn amrywio yn ôl a yw wedi tarddu yn y DU a'i oedran, ond yn gyffredinol mae'n cynnwys y benglog (gan gynnwys ymennydd a llygaid), tonsilau, llinyn asgwrn y cefn, thymws, dueg a pherfeddion. Yn achos defaid a geifr, mae gwahaniaethau hefyd ar gyfer oedran, anifeiliaid o'r DU neu o'r tu allan i'r DU, ond yn gyffredinol mae SRM yn cynnwys y benglog (gan gynnwys ymennydd a llygaid), tonsilau, llinyn asgwrn y cefn, a dueg.

Briwgig

Nid oes unrhyw safon a ragnodir gan y gyfraith, ond ar y cyfan derbynnir na ddylai gynnwys mwy na 25% braster. Os yw'n cael ei ddisgrifio gyda geiriau megis 'tenau' neu 'denau iawn', disgwylid cynnwys braster sy'n sylweddol is na hyn. Lle enwir cig neilltuol - megis 'cig eidion briw' - ni ddylai cigoedd eraill fod yn bresennol. Gwaherddir y defnydd o ychwanegion mewn briwgig.

Daeth darpariaethau ychwanegol ynghylch labelu gorfodol o gynnwys braster a chymhareb protein colagen/cig i rym ar 1 Ionawr 2014. Dan atodiad VI rhan B o Reoleiddiad (UE) 1169/2011 ar y ddarpariaeth o wybodaeth fwyd i ddefnyddwyr , ni ellir labelu briwgig gydag unrhyw un o'r disgrifiadau yn y tabl isod oni bai ei fod yn cydymffurfio â'r meini prawf perthnasol (bod yn llai na neu hafal i'r nifer a roddir, a'r cyfansoddiad yn cael ei 'wirio ar sail cyfartaledd dyddiol'). Ar ben hynny mae angen ei labelu: 'canran y cynnwys braster o dan...' a 'chymhareb protein colagen/cig o dan...'.

Math o friwgigCynnwys braster- llai na neu hafal i...Cymhareb protein colagen/cig - llai na neu hafal i... 
briwgig heb lawer o fraster7%12%
briwgig eidion pur20%15%
briwgig eidion yn cynnwys cig moch30%18%
briwgig o rywogaethau eraill25%15%

Fodd bynnag, am gyfnod o dair blynedd yn dilyn 1 Ionawr 2014, gellir dal i werthu briwgig nad yw'n cwrdd â'r meini prawf hyn cyhyd â nad yw'n effeithio ar unrhyw un o'r disgrifiadau uchod a'i bod yn cael ei labelu'Ar gyfer marchnad y DU yn unig'.

Ychwanegion

Rheolir y mathau a meintiau o ychwanegion, megis lliwiau a chadwolion, y gellir eu defnyddio mewn cynhyrchion cig yn llym. Gwaherddir rhai, ac ar gyfer eraill gellir defnyddio ychwanegion a ganiateir yn unig. I gael rhagor o wybodaeth am liwiau gweler 'Lliwiau mewn bwyd'; hefyd mae gwybodaeth a chyfarwyddyd busnes ar ychwanegion a rhifau ar wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd. Gofynnwch i'ch gwasanaeth safonau masnach lleol os ydych angen manylion pellach. 

Gofynion ynghylch enw'r bwyd

Os yw unrhyw gynnyrch cig yn cynnwys proteinau a ychwanegir sy'n tarddu o anifail gwahanol, mae'n rhaid datgan hyn yn enw'r bwyd.

Os ydych yn cynhyrchu neu werthu cynhyrchion cig wedi'u halltu neu heb eu halltu a heb eu coginio gydag ymddangosiad toriad, darn, golwyth, sleisen, cyfran neu garcas o gig sy'n cynnwys mwy na 5% o ddwr, mae'n rhaid i chi gynnwys y geiriau 'dwr wedi'i ychwanegu' yn enw'r bwyd.

Os yw'r cynnyrch cig yn cynnwys unrhyw gynhwysion eraill wedi'i hychwanegu heblaw am y rhai hyn, dylid penderfynu a oes angen cynnwys hyn yn enw'r bwyd ar sylfaen achos-wrth-achos yn unol ag erthygl 17 Rheoliad UE (UE) Rhif 1169/2011. 

Enwau bwydydd gwarchodedig yr UE

Mae cynhyrchion bwyd penodol, gan gynnwys Pasteiod Cernyw, Sosej Cumberland Traddodiadol, a'r Pei Porc Melton Mowbray, wedi'u hachredu â statws gwarchodedig. Rhaid i unrhyw gynhyrchion sy'n defnyddio'r enwau hyn gydymffurfio â'r gofynion ynghylch cyfansoddiad ac/neu darddiad. Mae rhagor o wybodaeth am enwau bwydydd gwarchodedig  ar gael ar y wefan GOV.UK. 

Cosbau

Gall methu â chydymffurfio olygu y caiff hysbysiad gwella ei gyhoeddi, a fydd yn mynnu y cyflawnir cydymffurfiad. Os na chydymffurfir â'r hysbysiad gwella, mae'n drosedd o dan Ddeddf Diogelwch Bwyd 1990. Y gosb fwyaf ar gollfarn yw dirwy ddiderfyn ac/neu ddwy flynedd yn y carchar.

Os nad yw gwybodaeth alergen yn cydymffurfio â'r gofynion, mae'n drosedd o dan Reoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014. Y gosb fwyaf ar gollfarn yw dirwy ddiderfyn.

Darllen ychwanegol

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn Rheoliadau Cynhyrchion Cig (Cymru) 2014: Canllaw i Gydymffurfio, a gyhoeddwyd gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon at ddibenion cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol

Deddf Diogelwch Bwyd 1990

Rheoliad UE (UE) Rhif 1169/2011 ar ddarparu gwybodaeth fwyd i ddefnyddwyr

Rheoliadau Gwybodaeth Bwyd 2014

Rheoliadau Gwybodaeth Bwyd (Cymru) 2014

Rheoliadau Cynhyrchion sy'n Cynnwys Cig etc. (Cymru) 2014

Adolygwyd/diweddarwyd ddiwethaf: Gorffennaf 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw