Bwyd (Safonau a Chyfansoddiad)

Labelu mêl

Labelu mêl

Gofynion labelu i gynhyrchwyr mêl, gan gynnwys tarddle

 

Yn y canllaw

·        Gwybodaeth labelu cyffredinol

·        Enw

·        Tarddle neu darddleoedd

·        Dynodiad parhauster ac amodau storio

·        Marcio swp

·        Darpariaethau cyffredinol

·        Marcio pwysau

·        Labelu maeth

·        Honiadau organig

·        Labelu gwirfoddol

·        Cosbau

·        Deddfwriaeth allweddol

 

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru

Mae angen i fêl wedi'i ragbecynnu gael ei labelu gyda'i enw, enw a chyfeiriad y cynhyrchwr/paciwr, gwlad tarddiad, amodau storio, dyddiad ar ei orau cyn, nod swp, a marc pwysau. Gellir galw'r cynnyrch yn 'fêl' dim ond os yw'n cydymffurfio â'r safonau cyfansoddol penodedig.

Mae'r cyngor hwn yn gymwys i'r holl fêl a werthir i'r defnyddiwr terfynol neu i sefydliad arlwyo.

Gwybodaeth labelu cyffredinol

Rhaid labelu mêl sydd wedi'i ragbecynnu gyda'r canlynol:

·        yr enw

·        enw neu enw masnach a chyfeiriad y cynhyrchydd neu'r gweithredwr busnes bwyd cyfrifol

·        y tarddle neu'r tarddleoedd

·        unrhyw amodau storio arbennig

·        dyddiad 'ar ei orau cyn'

·        marc lot

·        y pwysau

 

Enw

Dylai hwn fod yr un a ragnodir gan y gyfraith. Gellir galw'r cynnyrch yn 'mêl' dim ond os yw'n cydymffurfio â'r safonau cyfansoddiadol a ragnodir a bod dim cynhwysyn arall wedi'i ychwanegu ato. Rhaid i'r enw gynnwys un o'r disgrifiadau canlynol:

·        mêl blodeuyn

·        mêl neithdar

·        mêl-gawod

·        mêl crwybr

·        mêl talp

·        crwybr wedi'i dorri mewn mêl

·        mêl wedi draenio

·        mêl wedi echdynnu

·        mêl wedi gwasgu

·        mêl wedi ffiltro

·        mêl pobydd

Noder: Mewn achosion o 'mêl blodeuyn', 'mêl neithdar', 'mêl-gawod', 'mêl wedi draenio' 'mêl wedi echdynnu' a 'mêl wedi gwasgu, rhaid i'r enw a roddir naill ai fod y disgrifiad perthnasol neu'n syml yn 'mêl'. Gellir hefyd rhoi geiriau ychwanegol i egluro'r enw - fel 'clir', neu 'naturiol' ac ati, os nad ydynt yn camarwain.

Mae'r arfer cyffredin i ffiltro mêl o dan bwysau ac i gael gwared ar unrhyw sylwedd dieisiau, - er enghraifft, darnau bychan o ddiliau mêl neu wenyn wedi marw, ac mae'n dderbyniol i drin mêl yn y modd hwn heb fod rhaid ei labelu fel 'mêl wedi ffiltro'. Fodd bynnag, pan ddefnyddir ffilteri mân sy'n gwaredu ar swm sylweddol o baill, er enghraifft pan mae mêl yn cael ei ffiltro'n fân i wella oes silff a gloywder, rhaid disgrifio'r cynnyrch fel 'mêl wedi ffiltro', ac nid fel 'mêl'.

Pan werthir mêl pobyddion a mêl wedi ffiltro mewn cynhwysyddion swmp, rhaid i enw llawn y cynnyrch ymddangos ar y cynhwysydd ac ar unrhyw ddogfennau masnach sy'n cyd-fynd â'r ddogfen.

Pan werthir mêl pobydd ar ei ben ei hun fel bwyd, rhaid ei labelu â'r geiriau 'wedi bwriadu ar gyfer coginio yn unig' yn agos at yr enw. Pan gaiff ei ddefnyddio fel cynhwysydd mewn bwyd, gellir defnyddio'r disgrifiad wedi'i gwtogi 'mêl' yn enw'r bwyd cyhyd â bod disgrifiad penodol 'mêl pobydd' yn y rhestr gynhwysion.

Tarddle neu darddleoedd

Rhaid labelu mêl gyda'r wlad neu'r gwledydd ble gynaeafwyd y mêl. Pan mae'r mêl yn gymysgedd o fêl o fwy nag un wlad, fel dewis arall i restru'r tarddleoedd amrywiol, gellir defnyddio un o'r datganiadau canlynol, fel sy'n briodol:

·        'cymysgedd o fêl o'r Gymuned Ewropeaidd'

·        'cymysgedd o fêl o du allan i'r Gymuned Ewropeaidd'

·        'cymysgedd o fêl o du mewn a thu allan i'r Gymuned Ewropeaidd'

Gellir hefyd profi disgrifiadau fel hyn trwy ddadansoddiad.

Os oes unrhyw gyfeiriad at blanhigyn neu flodeuyn penodol (gall hwn fod fel lluniau neu eiriau), rhaid i'r mêl fod wedi dod yn gyfan gwbl neu'n rhannol o'r blodeuyn neu'r planhigyn hwnnw - hynny yw, rhaid i'r mêl fod yn nodweddiadol o'r blodeuyn neu'r planhigyn hwnnw.

Os cyfeirir at y tarddle rhanbarthol, tiriogaethol neu dopograffaidd, rhaid i'r mêl fod wedi dod yn gyfan gwbl o'r wlad neu'r lle hynny. Er enghraifft, rhaid i fêl Mecsicanaidd ddod o Mecsico, a rhaid i fêl Essex dod o'r tu mewn i sir Essex.

Ni ellir labelu mêl pobydd neu fêl wedi ffiltro gyda gwybodaeth ychwanegol yn ymwneud â'i darddle blodeuog neu lysieuol, ei darddle rhanbarthol neu diriogaethol neu dopograffigol neu ei feini prawf ansawdd penodol.

Dynodiad parhauster ac amodau storio

Rhaid rhoi dynodiad parhauster mewn ffurf dyddiad 'ar ei orau cyn' ar y mwyafrif o fwydydd wedi'u pecynnu. Mae angen marcio mêl sydd wedi'i fwriadu i gael oes silff o fwy na tri mis gydag o leiaf mis a blwydd, fel 'Ar ei orau cyn Hydref 2015'. Fodd bynnag, er mwyn gallu adnabod swp penodol o fêl (gweler isod), efallai byddwch chi hefyd eisiau cynnwys y diwrnod - er enghraifft 'Ar ei orau cyn: 30 Hydref 2015'.

Rhaid hefyd dangos amodau storio sydd angen eu harsylwi er mwyn cynnal ansawdd y bwyd tan y dyddiad a ddangosir ar y label.

Marcio swp

Dylai pob jar o fêl gael cod arni sy'n ei ddynodi gydag un swp - er enghraifft, gallai hwn fod yr holl fêl a baciwyd mewn un diwrnod. Gallwch chi ddefnyddio dyddiad ar ei orau cyn (os ydyw'n dynodi o leiaf dyddiad a mis), neu rif, neu ryw god arall. Os nad ydych chi'n defnyddio dyddiad, efallai y byddai'n well rhoi 'L' o flaen y cod i ddangos ei fod yn nodi marc swp. Gall y marc swp ymddangos unrhyw le ar y jar.

Os yw mêl yn cael ei werthu ar y safle y cafodd ei bacio, nid oes angen rhoi marc swp arno. Fodd bynnag, mae'n syniad da i roi marc swp i bob jar er hyn, felly os oes problem, gellir olrhain y mêl yn hawdd nôl i'r swp y daeth ohono.

Darpariaethau cyffredinol

Rhaid i unrhyw wybodaeth sydd angen ei rhoi ymddangos naill ai ar y pecyn, ar label wedi'i atodi i'r pecyn, neu ar label sy'n hawdd i'w weld trwy'r pecyn. Rhaid i'r tocyn neu label fod yn hawdd i'w ddeall ac yn annileadwy. Rhaid peidio â chuddio, cymylu neu dorri ar draws gwybodaeth fel hyn gydag unrhyw ddeunydd ysgrifenedig neu ddarluniadol arall.

Pan werthir mêl yn rhydd neu wedi'i ragbecynnu ar gyfer gwerthiant uniongyrchol, gall y wybodaeth labelu ymddangos ar label, tocyn neu hysbysiad sy'n hawdd i'r darpar brynwr ei ganfod.

Pan werthir mêl i rywun heblaw am y defnyddiwr terfynol, gellir darparu'r wybodaeth labelu mewn dogfen fasnachol i gyd-fynd â'r cynnyrch.

Marcio pwysau

Rhaid i fêl sydd wedi ei becynnu ddangos marc pwysau metrig, ac fe all ddangos marc pwysau imperial yn ogystal â'r marc metrig gofynnol. Rhaid i'r dynodiad metrig fod yn fwy amlwg, ac i'r rhan fwyaf o becynnau rhaid iddo fod o leiaf 4mm o uchder. Ni ddylai'r marcio imperial fod yn fwy na'r un metrig. Noder y dylai'r swm a ddangosir fod yn bwysau net, hynny yw, pwysau'r mêl heb gynnwys y jar, caead a label.

Dylai'r dynodiad pwysau ac enw'r bwyd gael eu dangos yn yr un cylch gweld. Mae maint ysgrifen lleiaf ar gyfer y wybodaeth orfodol.

Mae dognau unigol o 25g neu lai wedi eu heithrio o ddatganiadau pwysau gofynnol.

Gweler 'Nwyddau wedi'u pecynnu - maint cyfartalog' am ragor o wybodaeth.

Labelu maeth

Mae'n ymddangos fel bod ychydig o ddryswch ymhlith pacwyr o ran p'un a oes angen gwneud hyn neu beidio. Mae labelu maeth ar hyn o bryd yn ddewisol, oni bai bod honiad yn cael ei wneud, ond os yw'n cael ei ddarparu mae'n rhaid iddo ddilyn un o'r ffurfiau yn Rheoliad yr UE (UE) Rhif 1169/2011 ar ddarparu gwybodaeth am fwyd i ddefnyddwyr. Gellir cyfrifo'r gwerthoedd trwy ddefnyddio dadansoddiad neu dablau.

Honiadau organig

Os ydych chi'n marchnata'ch mêl fel organig, gweler 'Labelu a disgrifio bwyd organig' sy'n esbonio'r rheoliadau cyfreithiol ychwanegol sy'n berthnasol.

Labelu gwirfoddol

Mae Cymdeithas Mewnforwyr a Phacwyr Mêl Prydain (BHIPA) yn cadw at god ymarfer gwirfoddol ble mae pob mêl sydd ar werth yn cynnwys datganiad rhybudd yn dweud bod mêl yn 'anaddas i blant o dan 12 mis oed'. Mae hwn yn fesur rhagofalus yn erbyn botwliaeth babanod posibl a allai ddigwydd yn sgil sborau Clostridium botulinum mewn mêl. Er nad yw hwn yn ofyniad statudol, mae'r gwasanaeth safonau masnach yn cefnogi'r rhybudd gwirfoddol hwn ar gyfer babanod o dan 12 mis.

Cosbau


Gall methu cydymffurfio arwain at dderbyn hysbysiad gwella, sy'n golygu ei bod yn ofynnol i gydymffurfio. Os na chydymffurfir â'r hysbysiad gwella, mae'n drosedd dan Ddeddf Diogelwch Bwyd 1990. Y gosb fwyaf o'ch cael yn euog yw dirwy ddiderfyn a dwy flynedd yn y carchar.

Os nad yw gwybodaeth am alergenau yn cydymffurfio â'r gofynion, mae'n drosedd dan Reoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014. Y gosb fwyaf o'ch cael yn euog yw dirwy ddiderfyn.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol

Rheoliadau Pwysau a Mesurau (Nwyddau wedi'u Pecynnu) 2006

Rheoliad yr UE (UE) Rhif 1169/2011 ar ddarparu gwybodaeth am fwyd i ddefnyddwyr

Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd 2014

Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014

Rheoliadau Mêl (Cymru) 2015

Adolygwyd/diweddarwyd ddiwethaf: Gorffennaf 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw