Bwyd (Safonau a Chyfansoddiad)

Bwyd wedi labelu mewn iaith dramor

Os ydych yn cyflenwi cynnyrch bwyd, mae'n rhaid i chi sicrhau bod gwybodaeth orfodol yn cael ei roi yn Saesneg

Yn y canllaw

Mae'r canllaw hwn i Gymru

Mae Rheoliad yr UE (UE) Rhif 1169/2011 ar ddarparu gwybodaeth am fwyd i ddefnyddwyr  yn datgan, ble mae angen labelu, y dylai fod 'mewn iaith a ddeallir yn hawdd gan y defnyddwyr o aelod-wladwriaethau lle mae'r bwyd yn cael ei farchnata'. Yn y DU, derbynnir mai Saesneg yw hon, ac felly mae'n drosedd i fanwerthwyr neu gyfanwerthwyr gyflenwi bwyd heb label Saesneg.

Mae'r Rheoliad yn gofyn am wybodaeth orfodol benodol y mae rhaid iddi fod yn Saesneg gan ymddangos naill ai ar label ar y pecyn (neu'n gysylltiedig iddo) neu ar label sy'n hawdd ei ddarllen trwy'r pecyn.

Diffiniad bwyd

Diffinnir 'bwyd' i gynnwys nid yn unig sylweddau y byddem fel arfer yn cysylltu â'r term, ond hefyd:

  • diod
  • gwm cnoi a chynnyrch tebyg
  • sylweddau heb unrhyw werth maethol, sy'n cael eu bwyta gan bobl
  • erthyglau a sylweddau a ddefnyddir fel cynhwysion wrth baratoi bwyd 

Cyfrifoldebau manwerthwyr

Rhaid iddynt sicrhau bod pob bwyd a diod maent yn gwerthu yn arddangos y wybodaeth angenrheidiol. Mae'n rhaid i hwn fod yn Saesneg, er nad yw hyn yn cau allan cyflwyno'r labeli mewn ieithoedd ychwanegol hefyd pan mae'n debygol nad yw rhai o'r cwsmeriaid yn siarad Saesneg.

Dylai'r wybodaeth ymddangos ar un o'r dilynol:

  • ar label ar y pecyn
  • ar label wedi'i atodi i'r pecyn
  • ar label sy'n glir i'w ddarllen trwy'r pecyn

Cyfrifoldebau cyfanwerthwyr

Mae Rheoliad yr UE (UE) Rhif 1169/2011 yn gofyn, os yw bwyd 'a fwriedir ar gyfer y defnyddiwr terfynol ond wedi'i farchnata ar gam cyn ei werthu i'r defnyddiwr terfynol'; rhaid iddo gydymffurfio â'r Rheoliadau.

Ystyrir bod bwyd yn 'barod i'w ddosbarthu i'r defnyddiwr terfynol os na fydd y pecyn yn cael ei newid cyn iddo gael ei werthu gan y masnachwr terfynol. Rhaid i'r cyfanwerthwr, felly, sicrhau bod y bwyd yn cydymffurfio â'r Rheoliadau, oni bai am pan fydd y masnachwr yn ei ailbacio. Er enghraifft, mae cyfanwerthwr yn gwerthu caniau diod feddal i adwerthwyr mewn bocsys. Ni fydd y caniau eu hunain yn cael eu newid cyn iddynt gyrraedd y defnyddiwr terfynol. Mae'r ddiod feddal, gan hynny, yn barod i'w dosbarthu i'r defnyddiwr terfynol a rhaid iddi gael y labelu cywir yn Saesneg.

Rhaid i'r wybodaeth ar fwyd a werthir gan gyfanwerthwyr ymddangos fel y disgrifir uchod ar gyfer manwerthwyr. Fel arall, gellir darparu'r wybodaeth orfodol (gweler 'Labelu bwydydd wedi'u rhagbecynnu') ar ddogfennau a gyflenwyd yn flaenorol neu ddogfennau sy'n cyd-fynd a'r bwyd. Fodd bynnag, os defnyddir y ffordd hon, mae'n rhaid i enw'r bwyd, arwydd o'r parhauster, amodau storio a manylion busnes ymddangos ar y pecyn allanol.

Mae'r un rheolau yn gymwys i'r pecynnu o fwyd a werthir i sefydliadau arlwyo* os paratoir bwyd fel rhan arferol o'r busnes, ac os fwriedir ei ddarparu i gwsmeriaid yn y pecyn hwnnw. [*Mae 'sefydliadau arlwyo' yn cynnwys bwytai, cantinau, tafarnau, clybiau, ysgolion neu debyg, ac arlwywyr symudol fel faniau bwyd cyflym.]

Pan nad yw'r bwyd wedi'i fwriadu i'w werthu i ddefnyddwyr yn y pecyn (er enghraifft, pan mae wedi'i fwriadu i werthu i sefydliadau arlwyo) mae llai o wybodaeth ofynnol yn angenrheidiol.

Mae 'Labelu bwydydd wedi'u rhagbecynnu' yn darparu gwybodaeth am y gofynion angenrheidiol ar gyfer pob bwyd wedi'i ragbecynnu. Mae hwn yn berthnasol i bob darn o labelu bwyd yn y DU, p'un a yw'r bwyd wedi'i gynhyrchu yma neu beidio.

Os ydych chi'n ystyried mewnforio bwyd o du allan i'r DU, efallai bydd hi hefyd yn ddefnyddiol i chi edrych ar y wybodaeth ar imported food ar wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd. Mae'r safle hwn yn darparu gwybodaeth am y gofynion cyfreithiol, yn ymwneud â'r holl fathau o fwyd efallai byddwch chi'n ystyried mewnforio (nid yn unig labelu).

Cosbau

Gall methu â chydymffurfio arwain at dderbyn hysbysiad gwella, sy'n golygu ei bod yn ofynnol i gydymffurfio. Os na chydymffurfir â'r hysbysiad gwella, mae'n drosedd dan Ddeddf Diogelwch Bwyd 1990. Y gosb fwyaf o'ch cael yn euog yw dirwy ddiderfyn a dwy flynedd yn y carchar.

Os nad yw gwybodaeth am alergenau yn cydymffurfio a'r gofynion, mae'n drosedd dan Reoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014. Y gosb fwyaf o'ch cael yn euog yw dirwy ddiderfyn.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol

Deddf Diogelwch Bwyd 1990

Rheoliad yr UE (UE) Rhif 1169/2011 ar ddarparu gwybodaeth bwyd i ddefnyddwyr

Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd 2014

Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014

Adolygwyd/diweddarwyd ddiwethaf: Gorffennaf 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw