Bwyd (Safonau a Chyfansoddiad)

Hylendid bwyd ar gyfer ffermwyr a thyfwyr

Anelir Rheoliad yr UE (CE) Rhif 852/2004 ar hylendid bwydydd at sicrhau y cryfheir y rheolaethau drwy gydol y gadwyn fwyd. Yn neilltuol, bwriedir y ddeddfwriaeth i foderneiddio, cyfnerthu a symleiddio deddfwriaeth hylendid bwyd CE, i weithredu rheolaethau effeithiol a chymesur drwy gydol y gadwyn fwyd o gynhyrchiad cynradd i werthu a chyflenwi i'r defnyddiwr terfynol (sy'n hysbys fel yr ymagwedd fferm-i-fforc).

Mae'n rhaid i ffermwyr a thyfwyr ddilyn gweithdrefnau hylendid sylfaenol i sicrhau yr atalir peryglon fel heintio sy'n codi o bridd, dwr, gwrtaith, plaladdwyr, trafod gwastraff ac ati. Hefyd mae'n rhaid cadw cofnodion sy'n berthnasol i ddiogelwch bwyd.

Yn y canllaw
Pa fath o fusnesau a gynhwysir?
Amodau

Pa fath o fusnesau a gynhwysir?
Busnesau bwyd a gweithredwyr busnesau bwyd, fel a ddiffinir:

 • mae 'busnes bwyd' yn golygu unrhyw fenter, ai am elw neu beidio ac ai'n gyhoeddus neu'n breifat, sy'n cynnal unrhyw gam o gynhyrchu, prosesu a dosbarthu bwyd
 • mae 'gweithredwr busnes bwyd' yn golygu'r personau naturiol neu gyfreithiol sy'n gyfrifol am sicrhau y cwrddir â'r gofynion ar gyfer cyfraith bwyd o fewn y busnes bwyd dan eu rheolaeth

Felly, er enghraifft, unrhyw ffermydd da byw, ffermydd pysgod, ffermydd tir âr, PYO, gerddi marchnad neu wenynwyr sy'n cynhyrchu bwyd i'w fwyta gan bobl.

Un o ofynion y Rheoliad CE yw, ag ond ychydig o eithriadau, bob rhaid i bob busnes bwyd gael ei gymeradwyo neu ei gofrestru â'u hawdurdod lleol.

Amodau
Mae ymagwedd fferm-i-fforc y ddeddfwriaeth yn cynnwys gofynion ar gyfer cynhyrchwyr cynradd. Mae'r Rheoliad yn cynnwys amodau amrywiol a chanllawiau arferion da y bydd rhaid i fusnesau bwyd, yn cynnwys ffermwyr a thyfwyr, gydymffurfio â nhw. Mae'r gofynion ar gyfer ffermwyr a thyfwyr yn weithdrefnau hylendid eithaf sylfaenol. Fel busnesau bwyd, bydd rhaid iddynt sicrhau y rheolir peryglon yn briodol.

Dan y rheolau hylendid bwyd, bydd angen ichi gymryd camau i:

 • atal difwyniant sy'n codi o'r aer, dwr, pridd, cynhyrchion milfeddygol, gwrteithwyr, plaladdwyr a gwastraff ac ati
 • cadw anifeiliaid y bwriedir eu cigydda i'w bwyta gan bobl yn lân (o leiaf yn uniongyrchol cyn eu cigydda)
 • atal anifeiliaid a phlâu rhag achosi difwyniant
 • cymryd i ystyriaeth ganlyniadau profion sy'n berthnasol i iechyd anifeiliaid a phobl
 • defnyddio meddyginiaethau a chynhyrchion ar gyfer diogelu planhigion yn briodol
 • defnyddio dwr glân er mwyn atal difwyniant
 • cadw cyfleusterau, cyfarpar a cherbydau a ddefnyddir i gynhyrchu, paratoi, storio a chludo bwyd a phorthiant yn lân a'u diheintio os oes angen

Mae rhaid cadw cofnodion perthnasol ynglyn â diogelwch bwyd a phorthiant gan gynnwys:

 • natur a tharddiad eich porthiant
 • natur, cyrchfan a maint y bwyd a werhir
 • defnydd o gynhyrchion diogelu planhigion a bywleiddiaid
 • unrhyw gynhyrchion milfeddygol a roddir a'u dyddiadau tynnu yn ôl
 • unrhyw ddigwyddiad o haint neu blâu a allai effeithio ar ddiogelwch bwyd (gofynnir am wybodaeth ar gyfer y gallu i olrhain)
 • canlyniadau unrhyw ddadansoddiadau a gynhaliwyd
 • the health status of the animals sent for slaughter
 • defnydd o hadau a addaswyd yn enetig
 • unrhyw lanhau a diheintio a gynhaliwyd (er enghraifft mannau storio a pheiriannau)

Mae cofnodion da'n helpu wrth eich diogelu chi a'ch busnes os bydd digwyddiad diogelwch ynghylch porthiant neu ddigwyddiad perthnasol ynghylch bwyd pobl.

Bydd rhan fwyaf y wybodaeth sydd angen ei chadw ar gael eisoes fel anfonebau, derbynebau, cofnodion chwistrell ac ati, neu fel rhan o'r gofynion ar gyfer cynlluniau sicrwydd fferm neu gnydau ac ni ddylai fod angen ichi greu llawer o gofnodion newydd

Os oes angen ichi gofnodi gwybodaeth ychwanegol, efallai y bydd yn ddefnyddiol ichi gwblhau dyddiadur neu lyfr nodiadau fferm

Noder

Bwriedir yr wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl bod dolenni 'Deddfwriath allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn gwreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y DU ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr UE yn y testun. Cysylltir â Deddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw.

Deddfwriaeth berthnasol
Rheoliad yr UE (CE) Rhif 852/2004 ynghylch hylendid bwydydd
Rheoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) 2006

Adolygiad/diweddariad diwethaf: Rhagfyr 2013

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw