Ffioedd a thaliadau am drwyddedau

Prisiau wedi'u diweddaru ym mis Ebrill 2018.

Safle Trwyddedig / Cais Clwb / Amrywiad

Band Pris
Band A (gwerth ardrethol annomestig £0 - £4,300) £100.00
Band B (gwerth ardrethol annomestig £4,301 - £33,000) Band B (gwerth ardrethol annomestig £4,301 - £33,000) £190.00
Band C (gwerth ardrethol annomestig £33,001 - £87,000) £315.00
Band D (gwerth ardrethol annomestig £87,001 - £125,000) £450.00
Band E (gwerth ardrethol annomestig £125,001+) £635.00

Ffi Blynyddol y Safle/Clwb Trwyddedig

Eitem Pris
Band A (gwerth ardrethol annomestig £0 - £4,300) £70.00
Band B (gwerth ardrethol annomestig £4,301 - £33,000) £180.00
Band C (gwerth ardrethol annomestig £33,001 - £87,000) £295.00
Band D (gwerth ardrethol annomestig £87,001 - £125,000) £320.00
Band E (gwerth ardrethol annomestig £125,001+) £350.00
Copi o Drwydded Safle £10.50
Datganiad Dros Dro Safle £315.00
Newid Enw Safle £10.50
Newid DPS Safle £23.00
Trosglwyddo Safle £23.00
Rhybudd Dros Dro Safle £23.00
Newid Enw neu Reolau Clwb £10.50
Newid Cyfeiriad Cofrestredig Clwb £10.50
Mân Amrywiad £89.00
Anghymhwyso DPS ar Safle Cymunedol £23.00
Rhybudd Digwyddiad Dros Dro £21.00
Rhybudd Copi TEN £10.50
Trwydded Bersonol £37.00
Copi o Drwydded Bersonol £10.50
Newid enw/cyfeiriad unigolyn £10.50
Diddordeb Rhydd-ddaliad Safle £21.00

Hapchwarae

Eitem Pris
Cystadleuaeth Loteri Fach - Cofrestriadau Newydd £40.00
Cystadleuaeth Loteri Fach- Adnewyddu £20.00
Hysbysu ynghylch Peiriant Hapchwarae £50.00
Trwydded Peiriant Hapchwarae Clwb – Trwydded newydd £200.00
Trwydded Peiriant Hapchwarae Clwb – Adnewyddu £100.00
Trwydded Peiriant Hapchwarae Clwb - Ffi flynyddol (sy'n ddyledus am y mis cyntaf ar ôl ymgeisio) £50.00
Cais Safle Betio £2400
Ffi Flynyddol Safle Betio £480.00
Cais Canolfan Adloniant i’r Teulu Trwyddedig £1600.00
Ffi Blynyddol Canolfan Adloniant i’r Teulu Trwyddedig £600.00
Trwydded Canolfan Adloniant i’r Teulu Di-drwydded £300.00 (am drwydded 10 mlynedd

Anifeiliaid - 1 Ebrill 2017

Eitem Pris
Sefydliadau Marchogaeth 1-29 ceffyl - £238
30-99 ceffyl – £275,
100> ceffyl - £349
Sefydliadau Llety Anifeiliaid 1-10 ci/cath - £201
11-30 ci/cath - £210
31> ci/cath - £219
Siopau Anifeiliaid Anwes Rhywogaeth anegsotig - £201
Rhywogaeth egsotig - £210
Bridio Cwn 1-10 ci - £201
11-30 ci - £210
31> ci - £219
Anifeiliaid Gwyllt Peryglus (bob 2 flynedd) £473
Sw £515
Anifeiliaid sy'n Perfformio - Ffi Gweinyddol £141

Warden cwn

Eitem Pris
Ffi statudol £ 25.00
Ffi Gweinyddol £ 23.00
Cost fesul diwrnod (neu ran o ddiwrnod) £12.50
Eitem Pris
Copi unigol £7.80
Crynodeb o'r holl brosesau £75.11
Copi o'r gofrestr gyfan fesul proses £75.11
Ffi Ymchwilio Amgylcheddol (fesul awr neu ran o awr) £67.42
Eitem Ffi
Cofrestru claddedigaeth - pawb dros 12 oed (Dim ffioedd am blant dan 12 oed) £245.47
Torri Bedd, Claddu ac Ailagor Beddau –(Oedolion dros 12 oed)  
-Dyfnder dwbl neu ailagor £862.29
-Dyfnder sengl £684.09
Claddu gweddillion ar ôl amlosgiad £216.49
Claddu plant dros 1 mis a than 12 oed £404.27
Claddu babanod marw-anedig a rhai dan 1 mis oed £207.69
Prynu'r Hawl i Gladdu neilltuedig (ERB) - Pawb 12 oed a hyn £787.69
Gweddillion ar ôl amlosgiad £390.28
Plant dros 1 mis a than 12 oed £394.69
Babanod marw-anedig a phlant dan 1 mis oed £197.36
Gwasgaru llwch (gan gynnwys Cofrestru) £245.47
Claddu ar Ddydd Sadwrn (ffioedd ychwanegol)  
Claddu £440
Amlosgi £220
DS Mae ffioedd dwbl yn daladwy ar gyfer rhai pobl sy’n byw y tu allan i Bowys  
Llogi’r Capel £128.37
Cofrestru Carreg (Sylwch: Os codir carreg goffa ac ymylfaen, mae angen talu’r ddwy ffi.)  
Hawl i godi Carreg Goffa a’r arysgrif gyntaf £197.36
Hawl i godi ymylfaen / carreg orchudd £197.36
Arysgrifau ychwanegol £50.07
Plac Coffa £91.65
Ffioedd Datgladdiadau: Claddu  
Cofrestru Datgladdiad £245.47
Ffi Presenboldeb Swyddog Iechyd yr Amgylchedd £245.47

Storio Petrolewm

Eitem Pris
Llai na 2,500 litr (550 galwyn) £42.00
Rhwng 2,500 litr (550 galwyn) a 50,000 litr (11,000 galwyn) £58.00
Dros 50,000 litr (11,000 galwyn) £120.00
Trosglwyddo Trwydded £8.00

Ffrwydron

Mae'r ffioedd hyn yn berthnasol i drwyddedau a chofrestriadau a ganiateir gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch mewn cloddfeydd a phorthladdoedd.

Eitem Pris
Trwydded  
  1 flwyddyn  
  2 flynedd  
  3 blynedd  
  4 blynedd  
  5 mlynedd  
Adnewyddu Trwydded  
  1 flwyddyn  
  2 flynedd  
  3 blynedd  
  4 blynedd  
  5 mlynedd  
Cofrestru  
  1 flwyddyn  
  2 flynedd  
  3 blynedd  
  4 blynedd  
  5 mlynedd  
Adnewyddu Cofrestriad  
  1 flwyddyn  
  2 flynedd  
  3 blynedd  
  4 blynedd  
  5 mlynedd  
Amrywio'r Drwydded  
  Newid enw'r sawl sydd wedi'i drwyddedu neu gyfeiriad y safle --
  Trosglwyddo Trwydded neu Gofrestriad --
  Adnewyddu Trwydded neu Gofrestriad a gollwyd --

Gwenwynau

Eitem Pris
Cofrestriad Gwreiddiol --
Ailgofrestru --
Newid manylion y cofrestru --

Cofrestr Safleoedd Bwyd

Eitem Pris
Ildio gwirfoddol bwyd wedi'i gondemnio - awr gyntaf £85.70
Ildio gwirfoddol bwyd wedi'i gondemnio - oriau dilynol £34.00
Costau Gwaredu Gwastraff Cost Gwirioneddol
Tystysgrif Iechyd Allforio Bwyd £85.70
Cais Hylendid Bwyd ar gyfer Archwiliad Ail-raddio £160.00  
Datganiad Ffeithiau - Deddf HSW £145.02
Cwrs Hyfforddiant Hylendid Bwyd £55.00
Archwilio'r Amgylchedd £71.00
Safety Certificate for Sports Ground £516.73
Food advisory service £150 for 2 hours

Cyflenwadau dwr preifat

Eitem Pris
Samplo cyflenwadau unigol (ar gais yn unig) £100.00 gan gynnwys cost dadansoddi a TAW
Asesiad risg ar gyfer cyflenwadau annedd sengl (ar gais yn unig) £105.00 gan gynnwys TAW
Samplo cyflenwadau statudol (fesul ymweliad) £100.00 gan gynnwys cost dadansoddi
Archwiliad (fesul cyflenwad) £105.00
Awdurdodi eithriad dros dro rhag rhai cyfyngiadau ar amhureddau £100.00

Cofrestr cyflenwadau dwr preifat

Eitem Pris
Copi unigol £1.10
Rhestr o anheddau preifat £107.90
Rhestr o safleoedd busnes £107.90
Copi o'r gofrestr gyfan £107.90

Cwmni Llogi Preifat

Eitem Pris
Cais Gweithredwr Llogi Preifat (hyd y drwydded – 5 mlynedd) £406.50
+ Ffi Safonol y DBS (bydd angen hwn os nad yw’r gweithredwr yn yrrwr trwyddedig) £25.00

Gyrwyr Cerbydau Llogi Preifat/Cerbydau Hacni

Eitem Pris
Gyrrwr ar y Cyd – Cais Newydd (hyd y drwydded – 3 blynedd) £244
+Ffi DBS Manwl £44
+Ffi DVLA £3
Gyrrwr ar y Cyd - Adnewyddu (hyd y drwydded - 3 blynedd) £244
+Ffi DBS Manwl £44.00
+Ffi DVLA £3
Gyrrwr ar y Cyd Ffi Prawf £36.50
Cerbyd Llogi Preifat (hyd y drwydded - blwyddyn) £133
Cerbydau Hacni (hyd y drwydded - blwyddyn) £133
Braced ar gyfer Plât £11.30
Pâr o Sticeri Drws £7.50

Safleoedd carafanau a chartrefi symudol

Eitem Pris
Safle newydd £776.11 a £6.00 y llain yn ychwanegol
Amrywio hyd at 2 o amodau'r drwydded £50.00
Diwygiadau arwyddocaol i amodau'r drwydded £135.26
Adneuo'r rheolau safle £48.32
Trwydded newydd £17.36

Metel sgrap

Eitem Pris
Trwydded Safle - Newydd £270.00
Trwydded Safle - Adnewyddu £270.00
Trwydded Casglu - Newydd £270.00
Trwydded Casglu - Adnewyddu £270.00
Amrywio'r Drwydded £102.00

Trwyddedau Amrywiol

Eitem Pris
Sefydliad Rhyw £1061.00
Caniatâd i Fasnachu ar y Stryd £418.00
Tyllu'r croen £213.50

Cyswllt

Prisiau galw