Cofrestru Tyrau Oeri

Cooling tower - registration

Rhaid i bob eiddo gyda thyrau oeri a chyddwysyddion anweddu ('evaporative condensers') gofrestru gyda ni.  Y prif reswm dros wneud hyn yw dynodi ardaloedd a allai arwain at afiechydon heintus megis clefyd y llengfilwyr, ac i'n helpu i leihau'r perygl o'r math hwn o haint.

Sut i gofrestru

Defnyddiwch y dolenni ar y dudalen hon i wneud cais neu gofynnwch am ragor o wybodaeth.  Nid oes rhaid talu am y gwasanaeth hwn. 

Cofrestrau

Gweld ein cofrestr o dyrau oeri

Cwynion gan ddefnyddwyr

Os oes gennych gwyn am fusnes sydd â thwr oeri, cysylltwch â'ch swyddfa leol gan ddefnyddio'r manylion ar ochr dde'r dudalen hon.

Ffurflenni cais

Llenwch gais ar-lein trwy ddefnyddio'r dolenni isod.  Bydd y dolenni yn eich trosglwyddo i wefan arall y llywodraeth. 

Cofrestru tyrau oeri neu gyddwysyddion anweddol

Newid hysbysiad am dyrau oeri

Gallwch hefyd ysgrifennu atom trwy ddefnyddio'r manylion cyswllt ar y dudalen hon.  A fyddech gystal â rhoi'r manylion fel y gofynnir amdanynt ar y dudalen hon.

Nid ydym yn codi ffi am y drwydded hon.

Cyswllt

Prisiau galw