Newid cyfeiriad neu amgylchiadau (treth y cyngor)

Rydym newydd anfon biliau treth y cyngor a threthi busnes at bawb ac felly’n derbyn nifer fawr o ymholiadau yn eu cylch ar hyn o bryd.

R’yn ni’n ateb galwadau rhwng 9am i 1pm bob dydd felly mae’n ddrwg gennym os bydd rhaid i chi aros. R’yn ni’n bwriadu cael tîm llawn o staff i weithio ar y ffonau yn ystod yr adegau hyn i’n helpu i ateb galwadau ynghynt.

I osgoi aros i siarad â rhywun, mae’n haws defnyddio’r cyfleusterau ar ein gwefan lle bynnag y bo modd. Ewch i’n tudalennau treth y cyngor a threthi busnes os ydych am wneud y canlynol:

1)    Talu rhywbeth

2)    Rhoi gwybod i ni os yw’ch amgylchiadau wedi newid

3)    Cael gwybod mwy am eich bil treth y cyngor a threthi busnes

 

 

 

Er mwyn i ni allu diweddaru eich cyfrif Treth y Cyngor, dywedwch wrthym:

 

Os ydych yn symud o fewn Powys: pan fydd yr eiddo'n cael ei werthu/ ei adfeddiannu, neu pan ddaw eich tenantiaeth i ben a phawb ar eich aelwyd yn symud ond yn aros ym Mhowys.

Os ydych yn symud allan o Bowys: pan fydd yr eiddo'n cael ei werthu/ ei adfeddiannu, neu pan ddaw eich tenantiaeth i ben a phawb ar eich aelwyd yn symud allan o Bowys i ardal arall.

Os ydych yn symud i mewn i Bowys: pan fydd pawb ar eich aelwyd yn symud i mewn i Bowys o ardal arall.

Os yw rhywun yn symud allan / yn ôl i mewn i'ch cartref chi: os oes angen i chi hawlio / rhoi'r gorau i hawlio gostyngiadau neu ddisgowntiau

Os yw rhywun yn eich cartref yn cyrraedd 18 oed: oni bai eu bod yn fyfyrwyr  neu os ydych chi'n parhau i dderbyn budd-dal plant ar eu cyfer.

Os ydych yn dod yn ddigartref: byddwn yn addasu eich cyfrif.

Os yw rhywun wedi marw: mae angen i ni wybod pan fydd oedolyn yn eich cartref chi yn marw er mwyn i ni sicrhau nad ydych yn talu ond y swm cywir o Dreth y Cyngor.

Peidiwch ag anghofio dweud !

Rhaid i chi ddweud wrthym ni ar unwaith os oes newid yn eich amgylchiadau. Gallai methu â gwneud hyn arwain at Orfodi Cosb Treth y Cyngor arnoch.  Os ydych chi'n anghytuno â'r gosb sy'n cael ei gorfodi arnoch, mae'n bosibl y byddwch yn awyddus i drafod hyn gyda ni yn gyntaf. Neu, gallwch wneud apêl uniongyrchol i Dribiwnlys Prisio Cymru

Efallai yr hoffech ddweud wrth y gwasanaethau canlynol eich bod yn symud: Llyfrgelloedd, Etholiadau, Gwasanaethau Cymdeithasol, Budd-daliadau