Eiddo gwag

Rydym yn creu gwefan  newydd i’ch helpu chi wneud mwy ar-lein gyda ni, a’n helpu ni gadw llygad, ymateb a’ch diweddaru chi am eich ceisiadau.

Byddwn yn symud eitemau’n raddol i’r wefan newydd dros y misoedd nesaf ac yn gwrando ar unrhyw sylwadau fydd gennych er mwyn gwella’r wefan ymhellach.

 

Defnyddiwch ein gwefan newydd i weld y tudalen hwn

Empty business property

Bydd rhai eiddo gwag ddim yn gorfod talu trethi busnes.

 

 

Bydd eiddo gwag sydd â gwerth ardrethol yn llai na £2,600 ddim yn gorfod talu Trethi Busnes.

Os yw’r eiddo’n uned ddiwydiannol, ni fydd rhaid talu Trethi Busnes am 6 mis o ddyddiad gadael.  Pan ddaw’r 6 mis hwnnw i ben, bydd rhaid talu’r trethi’n llawn.

Os yw’r eiddo’n uned anniwydiannol, ni fydd rhaid talu Trethi Busnes am 3 mis o’r dyddiad gadael.  Pan ddaw’r 3 mis hwnnw i ben, bydd rhaid talu’r trethi’n llawn.

 

 

Eiddo na fydd yn gorfod talu treth oherwydd eu bod yn wag:

  • Os yw’r perchennog â hawl i’r eiddo dim ond fel cynrychiolydd personol rhywun sydd wedi marw.
  • Os yw’r perchennog yn ddiddymwr neu’n ymddiriedolwr dan weithred gymodi neu fod y perchennog wedi derbyn gorchymyn methdalu, neu’n gwmni sy’n destun gorchymyn dirwyn i ben neu orchymyn gweinyddu.
  • Os yw’r eiddo’n adeilad rhestredig neu’n destun rhybudd cadw adeilad neu wedi’i restru’n heneb.
  • Os yw eiddo’n wag oherwydd bod y Goron neu unrhyw awdurdod lleol neu gyhoeddus yn cymryd camau i rwystro rhywun rhag meddiannu neu gael eu dwylo ar yr adeilad.
  • Os yw’r gyfraith yn gwahardd ei feddiannu.
  • Eiddo gwag sy’n berchen i, ac yn debygol o gael eu defnyddio nesaf gan elusennau a Chlybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol.