Esbonio Trethi Busnes

Rydym yn creu gwefan  newydd i’ch helpu chi wneud mwy ar-lein gyda ni, a’n helpu ni gadw llygad, ymateb a’ch diweddaru chi am eich ceisiadau.

Byddwn yn symud eitemau’n raddol i’r wefan newydd dros y misoedd nesaf ac yn gwrando ar unrhyw sylwadau fydd gennych er mwyn gwella’r wefan ymhellach.

 

Defnyddiwch ein gwefan newydd i weld y tudalen hwn

Trethi Busnes yw’r ffordd y bydd busnesau a’r rhai sy’n defnyddio eiddo annomestig yn cyfrannu tuag at gostau gwasanaethau lleol.

Y Cyngor sy’n casglu trethi busnes ac yn ei anfon i lywodraeth ganolog sy’n ailddosbarthu’r arian nôl i gynghorau lleol yn ôl nifer y bobl sy’n byw yn yr ardal.  Yr arian hwn,  arian treth y cyngor a nawdd gan y llywodraeth sy’n talu am wasanaethau’r cyngor. 

Arweiniad i’ch Treth y Cyngor a Threthi Busnes 2018-2019.

Arweiniad i’ch Treth y Cyngor a Threthi Busnes 2017-2018.

 

Ar wahân i eiddo sydd ddim yn gorfod talu Trethi Busnes, mae ‘gwerth ardrethol’ ar bob eiddo annomestig sydd fel arfer yn cael ei osod gan swyddogion prisio o Asiantaeth y Swyddfa Brisio.   Yr Asiantaeth sy’n llunio ac yn cadw rhestr lawn o’r gwerthoedd ardrethol.  Fel arfer, gwerth ardrethol eiddo yw ei werth rhenti ar y farchnad agored ar 1 Ebrill 2015.

I  gyfrifo rhwymedigaeth gros y trethi Busnes, lluoswch werth trethadwy'r busnes gyda'r lluosogwr trethi busnes a osodwyd gan Lywodraeth Cymru. Nifer ceiniogau fesul punt o werth trethadwy y bydd angen ei dalu mewn trethi busnes yw'r lluosogwr hwn, cyn didynnu unrhyw ryddhad neu ostyngiad. Bydd y lluosogwyr yn cael eu hadolygu'n flynyddol yn unol â'r gyfradd chwyddiant.

Mae gan wefan y Swyddfa Brisio   <>http://www.voa.gov.uk/ >wybodaeth am werth eiddo busnes.  Mae modd chwilio’r wefan hefyd i weld beth yw gwerth ardrethol presennol eich eiddo.

O ran eiddo cyfansawdd sy’n rhannol ddomestig ac annomestig, bydd y gwerth ardrethol yn ymwneud â’r rhan annomestig yn unig.  Mae gwerthoedd ardrethol pob eiddo masnachol ym Mhowys i’w gweld yn y rhestr ardrethu leol.

Bob pum mlynedd bydd pob eiddo annomestig (busnes) yn cael eu hailasesu ac yn cael gwerth ardrethol newydd.  Mae hwn yn cael ei alw’n ailbrisio a bydd yr un nesaf yn dod i rym ar 1 Ebrill 2015. 

Nid yw’r broses o ailbrisio’n codi arian ychwanegol yn gyffredinol.  Yn lle hynny bydd ailbrisio’n adlewyrchu newidiadau yn y farchnad eiddo ar draws Cymru ac yn ailddosbarthu’r un atebolrwydd ar gyfer trethi busnes.  Bydd rhai biliau treth yn codi, rhai’n aros yr un fath a rhai’n syrthio.

Gallwch weld y rhestr – a rhagor o wybodaeth ar werthusiad 2010 – ar wefan y Swyddfa Brisio.

Bydd y prisiadau drafft ar gyfer 2017 yn cael eu cyhoeddi ar 30 Medi 2016,    

CLICIWCH AR: www.gov.uk/voa/revaluation i weld eich gwerth trethadwy drafft

I gael rhagor o wybodaeth am yr ailbrisiad, cliciwch yma

Am ragor o wybodaeth am ostyngiadau trethi dros dro cliciwch yma

Pan gewch fanylion eich gwerth ardrethol newydd, dylech edrych dros y manylion a’u cymharu ag eiddo arall yn y rhestr.  Os ydych chi’n credu bod yr asesiad, neu unrhyw fanylion yn anghywir, cysylltwch ag Asiantaeth y Swyddfa Brisio ar unwaith. 

Sylwch nad yw’r cyngor yn gallu newid eich gwerth ardrethol – dim ond Asiantaeth y Swyddfa Brisio sy’n gallu gwneud hyn.