Esbonio bil Treth y Cyngor

Sylwer, o 1 Medi bydd ein llinellau ffôn ar gael rhwng 9am tan 1pm yn unig, dydd Llun i ddydd Gwener.   Efallai bydd y llinellau’n brysur iawn yn ystod y cyfnod hwn felly hoffwn ddiolch i chi am eich amynedd. 

Gallwn roi gwybodaeth i chi am eich bil a’ch cyfrif Treth y Cyngor.  Mae hyn yn cynnwys faint ry’ch chi wedi talu’n barod, faint sydd arnoch chi i ni ac unrhyw ddisgowntiau y gallwch chi eu cael.  Gallwn hefyd anfon copïau o’ch biliau atoch.

Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio’n penderfynu pa fand y mae pob eiddo.  Yna byddwn yn pennu Treth y Cyngor i bob band.  I wybod ym mha fand y mae eich eiddo chi neu os ydych chi’n meddwl bod eich eiddo yn y band anghywir, ewch i wefan y swyddfa brisio. 

Gwerthoedd band eiddo

  • A Hyd at £44,000
  • B £44,001 hyd at £65,000
  • C £65,001 hyd at £91,000
  • D £91,001 hyd at £123,000
  • E £123,001 hyd at £162,000
  • F £162,001 hyd at £223,000
  • G £223,001 hyd at £324,000
  • H £324,001 hyd at £424,000
  • I  £424,001 ac uwch

Taliadau Treth y Cyngor fesul ardal

Os mai chi yw’r unig oedolyn sy’n byw yn yr eiddo, fe allech gael disgownt o 25% ar eich treth y cyngor.  Am wybodaeth am hyn a disgowntiau eraill, ewch i’r adran: Allwch chi gael disgownt treth y cyngor?.

Os ydych chi'n berchen ar eiddo y bydd rhywun yn aros iddo o bryd i'w gilydd (ail gartref/cartref gwyliau) bydd yn rhaid i chi dalu ffi llawn treth y cyngor hyd at a chan gynnwys 31 Mawrth 2017.

Mae'r cyngor wedi pennu y bydd yn rhaid talu premiwm treth y cyngor o 50% ar ail gartrefi / cartrefi gwyliau o 1 Ebrilll 2017. "Annedd nad yw'n unig gartref neu'n brif gartref i rywun ac sydd i raddau helaeth wedi'i dodrefnu" yw'r diffiniad o ail gartref / cartref gwyliau.  

M ae rhagor o wybodaeth ynghylch premiwn treth y cyngor ac eithriadau i'r premiwm i'w weld dan y ddolen premiwm treth y cyngor.