Darganfod a oes modd ichi gael gostyngiad Trethi Busnes

Gallwch gael gostyngiad ar eich trethi busnes. Gallwch ddod o hyd i'r gostgyniadau sydd ar gael - a darganfod a fyddai eich busnes yn gallu gwneud cais.

Cynnydd yn y Rhyddhad Ar Drethi 2018

Bydd safleoedd busnes â gwerth trethadwy o hyd at £6,000 yn cael gostyngiad o 100% a'r rheiny â gwerth trethadwy o rhwng £6,001 a £12,000 yn cael gostyngiad graddedig a fydd yn cael ei leihau'n raddol o 100% i sero.

Enghreifftiau o'r bras-ganrannau gostyngiad graddol

Gwerth Trethadwy

% Rhyddhad

Gwerth Trethadwy

% Rhyddhad

0-6000

100

9,000

50

7000

83.4

10,000

33.3

8000

66.6

11,000

16.6

Os yw busnesau'n derbyn cyfradd uwch o ostyngiad o dan y cynllun cyfredol nag o dan y cynllun rhyddhad ychwanegol, byddant yn destun y gostyngiad sydd fwyaf buddiol iddyn nhw.  

Nodiadau:

1. Rhaid i bob safle busnes fod yn weithredol  (rhaid iddynt gael eu meddiannu'n llwyr) er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y gostyngiad.

2. Nid yw Safleoedd Eithriedig yn gymwys i gael gostyngiad. Hynny yw, y rheiny sy'n cael eu meddiannu gan gyngor, awdurdod heddlu neu'r Goron; y rheiny sy'n cael eu meddu gan elusennau, clybiau cofrestredig, neu sefydliadau nid-er-elw a dyngarwch, crefydd, addysg, lles cymdeithasol, gwyddoniaeth, llenyddiaeth neu gelfyddyd gain yn brif amcan iddynt; caban traeth, eiddo sy'n cael ei ddefnyddio dim ond i arddangos hysbysebion, parcio ceir modur, gwaith carthffosiaeth neu gyfarpar cyfathrebu electronig.

Pa gynllun Gostyngiad fydd yn berthnasol ar gyfer y cyfnod o Hydref 2010 hyd 31 Mawrth 2018.

Categori

GT o

GT hyd

Cynllun S.B.R

Heb ei eithrio na mewn unrhyw Gategori arall

0

7,800

Cynllun Uwch

Heb ei eithrio na mewn unrhyw Gategori arall

7,801

12,000

Cynllun Uwch

Swyddfa Bost

0

9,000

Cynllun Presennol

Swyddfa Bost

9,001

12,000

Cynllun Presennol

Gofal Plant

0

9,000

C ynllun Uwch

Gofal Plant

9,001

12,000

Cynllun Presennol

Safle Manwerthu

7,801

10,499

Cynllun Uwch

Safle Manwerthu

10,500

11,000

Cynllun Presennol

O 1 Ebrill 2018, trothwyon y rhyddhad ardrethi a'r gwerthoedd trethadwy oedd yn gymwys ar 1 Ebrill 2010 fydd yn berthnasol

Trethi fydd mewn grym o 1 Ebrill 2010

 

 

(o 1 Ebrill 2010)

Math o Fusnes a Gwerth Ardrethol (GA) Canran y Gostyngiad Pwy sy'n Gymwys Sut i Hawlio
Busnesau gyda GA o £1 – £2,400 50% Mae pob busnes yn gymwys, ac eithrio'r canlynol:- Eiddo yn gweithredu fel, neu wedi'u meddiannu gan Swyddfeydd Post; awdurdodau lleol, awdurdodau heddlu neu adeiladau'r Goron; elusennau a chyrff nad ydynt er gwneud elw, cytiau traeth, byrddau/hawliau hysbysebu, meysydd parcio, gweithfeydd carthion neu offer cyfathrebu electronig. Nid oes angen cais Mae'r gostyngiad fel arfer yn cael ei wobrwyo'n awtomatig ar sail y terfyn gwerth ardrethol ac ar yr amod fod y meini prawf cymhwyster yn cael ei ddiwallu.
       
Busnesau gyda GA o £2,401 – £7,800 25% Mae pob busnes yn gymwys, ac eithrio'r canlynol:- Eiddo yn gweithredu fel, neu wedi'u meddiannu gan Swyddfeydd Post; awdurdodau lleol, awdurdodau heddlu neu adeiladau'r Goron; elusennau a chyrff nad ydynt er gwneud elw, cytiau traeth, byrddau/hawliau hysbysebu, meysydd parcio, gweithfeydd carthion neu offer cyfathrebu electronig. Nid oes angen caisMae'r gostyngiad fel arfer yn cael ei wobrwyo'n awtomatig ar sail y terfyn gwerth ardrethol ac ar yr amod fod y meini prawf cymhwyster yn cael ei ddiwallu.
       
Swyddfa Bost gyda GA o £1 – £9,000 100% Eiddo a ddefnyddir, neu ran ohono a ddefnyddir fel swyddfa bost. Llenwch ffurflen gais
       
Swyddfa Bost gyda GA o £9,001 - £12,000 50% Eiddo a ddefnyddir, neu ran ohono a ddefnyddir fel swyddfa bost. Llenwch ffurflen gais
       
Darparwyr Gofal Plant/Meithrinfeydd gyda GA o hyd at £12,000 50% Rhaid defnyddio'r eiddo yn llwyr ar gyfer gwarchod plant neu ddarparu gofal dydd yng Nghymru a rhaid iddo fod wedi'i gofrestru dan Ran XA o Ddeddf Plant 1989. Llenwch ffurflen gais
       
Eiddo adwerthu sy'n gwerthu nwyddau gyda GA o £7,801 – £11,000 25% Rhaid defnyddio'r eiddo'n llwyr neu'n rhannol i werthu nwyddau, sydd hefyd yn cynnwys: - gwerthu prydau bwyd, lluniaeth sy'n cynnwys gwirod meddwol i'w yfed ar yr eiddo neu oddi yno, petrol neu danwyddau eraill i foduron a fwriedir neu a addaswyd i'w defnyddio ar y ffyrdd Bydd busnesau sy'n meddiannu mwy nag un eiddo yng Nghymru gyda gwerth ardrethol rhwng y trothwyon hynny ond yn cael hawl i ostyngiad ar un eiddo, y bydd rhaid iddynt ei ddewis. Llenwch ffurflen gais I fod yn gymwys am ostyngiad, rhaid i fusnes ddangos fod y meini prawf cymhwyster adwerthu wedi cael ei ddiwallu. Hefyd, o ran busnesau sy'n meddiannu mwy nag un eiddo yng Nghymru, bydd yr hysbysiad yn cael ei gyflwyno'n unig i un awdurdod o'u dewis.
       
Math o Fusnes a Gwerth Ardrethol (GA) Canran y Gostyngiad Pwy sy'n Gymwys Sut i Hawlio
Elusennau lleol - dim terfyn GA 80% yn Orfodol/ Hyd at 20% yn Ddewisol Eiddo a ddefnyddir ar gyfer dibenion elusennol gan fudiadau lleol a gofrestrir gyda'r Comisiwn Elusennau. Llenwch ffurflen gais
       
Elusennau cenedlaethol - dim terfyn GA 80% yn Orfodol Eiddo a ddefnyddir ar gyfer dibenion elusennol gan fudiadau cenedlaethol a gofrestrir gyda'r Comisiwn Elusennau. Llenwch ffurflen gais
       
Clybiau chwaraeon amaturaidd cymunedol – Dim terfyn GA 80% yn Orfodol Eiddo a gofrestrir gyda Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Llenwch ffurflen gais
       
Neuaddau Pentref - dim terfyn GA Hyd at 100% Canolfannau Cymunedol, Neuaddau Pentref neu Institiwtau a ddefnyddir yn gyffredinol ac sy'n rhannu'r un nodweddion ag elusennau cofrestredig. Llenwch ffurflen gais
       
Y rhan fwyaf o Glybiau Chwaraeon - dim terfyn GA Hyd at 100% Eiddo a feddiannir gan glybiau chwaraeon, cymdeithasau neu fudiadau eraill a ddefnyddir ar gyfer hamdden/lles cymdeithasol nad ydynt er gwneud elw ac ati. Llenwch ffurflen gais
       
Math o Fusnes a Gwerth Ardrethol (GA) Canran y Gostyngiad Pwy sy'n Gymwys Sut i Hawlio
Gostyngiad Rhannu Meddiannaeth Unrhyw % a swm Gall unrhyw fusnes wneud cais am Ostyngiad Rhannu Meddiannaeth, bydd rhan o eiddo heb ei feddiannu am 'gyfnod byr o amser'. Wrth ymarfer disgresiwn, rhaid i'r Cyngor ddefnyddio'r rheol gyffredinol fod tybiaeth fod unigolyn sy'n meddiannu rhan o eiddo yn meddiannu'r eiddo cyfan. Oherwydd bod rhan o eiddo heb fod mewn defnydd, nid y bwriad yw y dylid ei dynnu allan o'r prisiad. Fodd bynnag, lle mae anawsterau ymarferol wrth feddiannu neu adael eiddo mewn un gweithrediad, neu lle bod adeilad neu safle gwneuthuro yn dod yn wag dros dro, efallai y byddai'n rhesymol gwobrwyo gostyngiad treth. Mae cyfyngiad amser o 3 mis ar gyfer Gostyngiad Rhannu Meddiannaeth ar gyfer y mwyafrif o fusnesau a 6 mis ar gyfer eiddo diwydiannol o ganlyniad i gyflwyno newidiadau i'r Gostyngiad Eiddo Gwag. Cais i ddarparu cymhwyster yr hawliad yn dilyn archwilio'r eiddo.
Math o Fusnes a Gwerth Ardrethol (GA) Canran y Gostyngiad Pwy sy'n Gymwys Sut i Hawlio
Gostyngiad Treth Caledi Dim terfyn GA Unrhyw % a swm Gall unrhyw fusnes wneud cais am Ostyngiad Caledi a rhaid i'r cyngor farnu a yw yn niddordeb y cyhoedd i'w worbrwyo a'i peidio. Rhaid gwneud y prawf caledi ariannol yn ogystal ag edrych ar ddiddordebau ehangach y trethdalwyr. Cliciwch yma am fanylion pellach. Llenwch ffurflen gais
Math o Fusnes a Gwerth Ardrethol (GA) Canran y Gostyngiad Pwy sy'n Gymwys Sut i Hawlio
Gostyngiad Treth Dewisol Dim terfyn GA Unrhyw % a Swm Gall unrhyw fusnes wneud cais am Ostyngiad Dewisol a rhaid i'r Cyngor ystyried a yw yn niddordeb y cyhoedd ai peidio i'w wobrwyo. Bydd y cyngor ond yn gallu gwneud hyn os yw'n fodlon y byddai'n rhesymol gwneud hyn, o ystytried diddordebau trethdalwyr y cyngor.. Cliciwch yma am fanylion pellach. Cais ysgrifenedig i'w gyflwyno.

Yn dilyn y ailbrisiad Asiantaeth y Swyddfa Brisio o drethi annomestig yn 2017, bydd rhyddhad ardrethi trosiannol ar gael i gynorthwyo trethdalwyr y bydd yr ailbrisiad yn effeithio ar eu cymwyster ar gyfer Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bychain (SBRR).

Bydd y cynllun rhyddhad trosiannol ync ael ei gyflwyno i gynorthwyo trethdalwyr sy'n derbyn SBRR ar 31 Mawrth 2017 sy'n gweld lleihad yng nghanran y SBRR y mae ganddynt hawl iddo ar  1  Ebrill 2017, oherwydd y cynnydd yn eu gwerth trethadwy yn dilyn yr ailbrisiad.

Bydd yr SBRR yn cael ei ddefnyddio cyn y rhyddhad trosiannol Bydd y rhyddhad trosiannol yn gweithio trwy gyflwyno unrhyw gynnydd mewn atebolrwydd ariannol yn raddol dros gyfnod o 3 blynedd, gan ddilyn y canrannau isod:

 • 25% o'r cynnydd atebolrwydd ym mlwyddyn 1,
 • 50% ym mlwyddyn 2
 • 75% ym mlwyddyn 3

Y trethdalwyr cymwys yw'r rheiny:

 • Sy'n symud o SBRR llawn i SBRR rhannol
 • Sy'n symud o SBRR i ddim SBRR
 • Sy'n symud o SBRR rhannol i ddim SBRR
 • Sy'n aros o fewn SBRR rhannol, ond yn gweld cynnydd yn y gwerth trethadwy

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid ar gyfer cynllun “Rhyddhad Ardrethi'r Stryd Fawr” yn ystod blwyddyn ariannol 2017-18. £1,500 fydd yr uchafswm a fydd ar gael. Mae'r rhyddhad ar gael i fanwerthwyr ac mae dwy haen i'r cynllun. Dyma'r meini prawf cymhwyster:

 

Haen 1 - Uchafswm £500

 

 • Mae'r Gwerth Trethadwy rhwng £6,001 a £12,000*
 • Mae'r eiddo yn cael ei ddefnyddio at ddibenion manwerthu ar 31 Mawrth 2017 (ac mae'r un meddiannwr yn parhau i fod mewn meddiant ar 1 Ebrill 2017)
 • Yn derbyn rhyddhad ardrethi busnesau bychain a/neu ryddhad trosiannol ar 1 Ebrill 2017
 • £500 yw'r uchafswm rhyddhad yn ystod blwyddyn ariannol 2017-18. Rhaid i unrhyw swm o'r dyfarniad yma ac unrhyw gyllid arall fod yn llai na swm de minimis y cymorth gwladwriaethol (200,000 Euro dros gyfnod o dair blynedd ar hyn o bryd)

 

* bydd gan nifer fach o drethdalwyr werth trethadwy o £12,000 neu fwy a byddant yn derbyn Rhyddhad Trosiannol. Bydd y trethdalwyr hyn hefyd yn gymwys i dderyn rhyddhad Haen 1.

                                                                                                                                          

Haen 2 - £1,500

 • Mae'r Gwerth Trethadwy rhwng £12,001 a £50,000
 • Mae'r eiddo yn cael ei ddefnyddio at ddibenion manwerthu ar 31 Mawrth 2017 (ac mae'r un meddiannwr yn parhau i fod mewn meddiant ar 1 Ebrill 2017)
 • Heb fod yn derbyn rhyddhad ardrethi busnesau bychain ar 1 Ebrill 2017, a chynnydd yn eu hatebolrwydd ar 1 Ebrill 2017
 • Rhaid i unrhyw swm o'r dyfarniad yma ac unrhyw gyllid arall fod yn llai na swm de minimis y cymorth gwladwriaethol (200,000 Euro dros gyfnod o dair blynedd ar hyn o bryd)

Manwerthwr Stryd Fawr - O fewn y cynllun sy'n cael ei fabwysiadu, bydd y cyngor yn ystyried eiddo mewn parciau manwerthu y tu allan i'r dref, canolfannau siopa y tu allan i'r dref a stadau diwydiannol yn anghymwys oherwydd nad ydynt yn rhan o'r "stryd fawr" at ddibenion y rhyddhad yma. Bydd manwerthwyr sy'n gweithredu ar barciau manwerthu a stadau diwydiannol yn gymwys cyn belled â'u bod yn cyflawni'r meini prawf a nodir uchod. Mae'n rhaid i'r safle fod yn safle "manwerthu" yn llwyr neu uyn bennaf, yn y stryd fawr ac mae safleoedd manwerthu'n cynnwys "siopau, tai bwyta, caffis a sefydliadau yfed".

 

Eithriadau

Mae rhai mathau o eiddo sy'n cydymffurfio â chyfarwyddyd Llywodraeth Cymru ond y bydd y Cyngor yn eithrio'r trethdalwr rhag rhyddhad ardrethi'r stryd fawr. Mae'r rhain fel a ganlyn:

 • Ni d oes meddiannwr yn yr eiddo ar 1 Ebrill 2017
 • Nid yw'r eiddo yn rhesymol hygyrch i aelodau o'r cyhoedd ymweld ag ef
 • Mae'r eiddo mewn Parc Manwerthu y tu allan i'r dref neu stad ddiwydiannol.
 • Mae'r eiddo'n derbyn rhyddhad elusennol gorfodol (80%)

Y n ogystal â hyn, ac mewn cydymffurfiaeth â chyfarwyddyd Llywodraeth Cymru, ni fydd y Cyngor yn tybio bod y mathau o ddefnydd a nodir isod (neu ddefnydd tebyg) yn cael eu hystyried yn fanwerthu Stryd Fawr at ddibenion y rhyddhad hwn. Felly ni fyddent yn gymwys i dderbyn y rhyddhad. Dyma'r defnydd sydd wedi'i eithrio:

 • Gwasanaethau ariannol
 • Gwasanaethau meddygol (e.e. milfeddygon, deintyddion, meddygon, osteopath, chiropractor)
 • Gwasanaethau proffesiynol (e.e. cyfreithwyr, cyfrifwyr, asiantau yswiriant)
 • Llety twristiaid megis Gwely a Brecwast, gwestyau a meysydd carafanau
 • M eithrinfeydd dydd a chanolfannau chwarae i Blant
 • Canolfannau gweithgareddau awyr agored ac ystafelloedd ffitrwydd
 • Lletyau cwn a chathod
 • Tai arddangos ac ystafelloedd marchnata
 • Asiantaethau cyflogi

I wneud cais, lawrlwythwch y ffurflen gais yma

Cliciwch yma i weld Canllawiau Rhyddhad Ardrethi'r Stryd Fawr  

Bydd eiddo busnes sy'n cael ei feddiannu ac sydd â gwerth ardrethol o hyd at £6,000 yn cael rhyddhad o 100% a bydd y rheini â gwerth ardrethol rhwng £6,001 a £12,000 yn derbyn rhyddhad a fydd yn cael ei leihau’n daprog o 100% i sero.

Os yw trethdalwr yn atebol am gyfraddau busnes ar fwy na dau eiddo, o fewn rhestr ardrethu annomestig leol, dim ond am uchafswm o DDAU eiddo y bydd y trethdalwr yn derbyn y rhyddhad hwn. Rhoddir rhyddhad i'r ddau eiddo a fydd yn derbyn y swm mwyaf o ryddhad. Er mwyn ein cynorthwyo i weinyddu'r cyfyngiad hwn i ddau eiddo, mae'n ofynnol i chi gwblhau'r rhybudd trethdalwyr lluosog.

Nodir y gyfradd rhyddhad y gallai eiddo ei gael yn y tabl isod:

Enghraifft o ganran bras y rhyddhad taprog

Gwerth Trethiannol % Rhyddhad Gwerth Trethiannol % Rhyddhad
0-6000 100% 9,000 50%
7000 83.4% 10,000 33.3%
8000 66.6% 11,000 16.6%

 

Yn ychwanegol at yr uchod, lle mae eiddo yn cael ei feddiannu ac yn bodloni'r amodau o fod naill ai’n Swyddfa'r Post neu’n ddarparwr Gofal Plant, bydd swm y rhyddhad ardrethi busnesau bach fel y manylir yn y tabl isod.

Nid yw'r cyfyngiad o uchafswm o ddau eiddo yn berthnasol i Swyddfeydd Post neu Ddarparwyr Gofal Plant. Er mwyn sicrhau nad yw'r cyfyngiad yn cael ei gymhwyso, mae'n rhaid i chi gwblhau'r rhybudd i drethdalwyr o gategorïau arbennig - Swyddfa'r Postddarparwr Gofal Plant

Categori RV O RV I % rhyddhad
Swyddfa Bost 0 9,000 100%
Swyddfa Bost 9,001 12,000 50%
Gofal Plant 0 6,000 100%
Gofal Plant 6,001 20,500 Wedi'i dapro o 100% i 0%

 

Eiddo sydd wedi'i eithrio o ryddhad o ardrethi busnesau bach

 • eiddo busnes nad ydynt wedi’u meddiannu’n llwyr.
 • rhai sy’n cael eu meddiannu gan elusennau, clybiau chwaraeon amatur cymunedol (CASC)
 • rhai sy’n cael eu meddiannu gan sefydliadau dielw
 • rhai sy’n cael eu meddiannu gan y cyngor, awdurdod yr heddlu neu'r Goron
 • rhai a ddefnyddir yn unig ar gyfer arddangos hysbysebion,
 • parcio cerbydau modur
 • gwaith carthffosiaeth
 • offer cyfathrebiadau electronig.
 • cytiau traeth

Gellir darllen yr Offeryn Statudol a osododd y cynllun rhyddhad o ardrethi busnesau bach yma

 

 

Rhagor o wybodaeth

Business Debtline - Mae Business Debtline yn darparu cyngor am ddim ac adnoddau I helpu pobl i drin eu cyllid busnes a'u dyledion busnes.