Darganfod a oes modd ichi gael gostyngiad Trethi Busnes

Gallwch gael gostyngiad ar eich trethi busnes. Gallwch ddod o hyd i'r gostgyniadau sydd ar gael - a chanfod os byddai eich busnes yn gallu gwneud cais.

Cynnydd yn Rhyddhad Ar Drethi 2018

Bydd safleoedd busnes â gwerth trethadwy o hyd at £6,000 yn cael gostyngiad o 100% a'r rheiny â gwerth trethadwy o rhwng £6,001 a £12,000 yn cael gostyngiad graddedig a fydd yn cael ei leihau'n raddol o 100% i sero.

Enghreifftiau o'r bras-ganrannau gostyngiad graddol

Gwerth Trethadwy

% Rhyddhad

Gwerth Trethadwy

% Rhyddhad

0-6000

100

9,000

50

7000

83.4

10,000

33.3

8000

66.6

11,000

16.6

Os yw busnesau'n derbyn cyfradd uwch o ostyngiad o dan y cynllun cyfredol nag o dan y cynllun rhyddhad ychwanegol, byddant yn destun y gostyngiad sydd fwyaf buddiol iddyn nhw.  

Nodiadau:

1. Rhaid i bob safle busnes fod yn weithredol  (rhaid iddynt gael eu meddiannu'n llwyr) er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y gostyngiad.

2. Nid yw Safleoedd Eithriedig yn gymwys i gael gostyngiad. Hynny yw, y rheiny sy'n cael eu meddiannu gan gyngor, awdurdod heddlu neu'r Goron; y rheiny sy'n cael eu meddu gan elusennau, clybiau cofrestredig, neu sefydliadau nid-er-elw a dyngarwch, crefydd, addysg, lles cymdeithasol, gwyddoniaeth, llenyddiaeth neu gelfyddyd gain yn brif amcan iddynt; caban traeth, eiddo sy'n cael ei ddefnyddio dim ond i arddangos hysbysebion, parcio ceir modur, gwaith carthffosiaeth neu gyfarpar cyfathrebu electronig.

Pa gynllun Gostyngiad fydd yn berthnasol ar gyfer y cyfnod o Hydref 2010 hyd 31 Mawrth 2018.

Categori

GT o

GT hyd

Cynllun S.B.R

Heb ei eithrio na mewn unrhyw Gategori arall

0

7,800

Cynllun Uwch

Heb ei eithrio na mewn unrhyw Gategori arall

7,801

12,000

Cynllun Uwch

Swyddfa Bost

0

9,000

Cynllun Presennol

Swyddfa Bost

9,001

12,000

Cynllun Presennol

Gofal Plant

0

9,000

C ynllun Uwch

Gofal Plant

9,001

12,000

Cynllun Presennol

Safle Manwerthu

7,801

10,499

Cynllun Uwch

Safle Manwerthu

10,500

11,000

Cynllun Presennol

O 1 Ebrill 2018, trothwyon y rhyddhad ardrethi a'r gwerthoedd trethadwy oedd yn gymwys ar 1 Ebrill 2010 fydd yn berthnasol

Trethi fydd mewn grym o 1 Ebrill 2010

 

 

(o 1 Ebrill 2010)

Math o Fusnes a Gwerth Ardrethol (GA) Canran y Gostyngiad Pwy sy'n Gymwys Sut i Hawlio
Busnesau gyda GA o £1 – £2,400 50% Mae pob busnes yn gymwys, ac eithrio'r canlynol:- Eiddo yn gweithredu fel, neu wedi'u meddiannu gan Swyddfeydd Post; awdurdodau lleol, awdurdodau heddlu neu adeiladau'r Goron; elusennau a chyrff nad ydynt er gwneud elw, cytiau traeth, byrddau/hawliau hysbysebu, meysydd parcio, gweithfeydd carthion neu offer cyfathrebu electronig. Nid oes angen cais Mae'r gostyngiad fel arfer yn cael ei wobrwyo'n awtomatig ar sail y terfyn gwerth ardrethol ac ar yr amod fod y meini prawf cymhwyster yn cael ei ddiwallu.
       
Busnesau gyda GA o £2,401 – £7,800 25% Mae pob busnes yn gymwys, ac eithrio'r canlynol:- Eiddo yn gweithredu fel, neu wedi'u meddiannu gan Swyddfeydd Post; awdurdodau lleol, awdurdodau heddlu neu adeiladau'r Goron; elusennau a chyrff nad ydynt er gwneud elw, cytiau traeth, byrddau/hawliau hysbysebu, meysydd parcio, gweithfeydd carthion neu offer cyfathrebu electronig. Nid oes angen caisMae'r gostyngiad fel arfer yn cael ei wobrwyo'n awtomatig ar sail y terfyn gwerth ardrethol ac ar yr amod fod y meini prawf cymhwyster yn cael ei ddiwallu.
       
Swyddfa Bost gyda GA o £1 – £9,000 100% Eiddo a ddefnyddir, neu ran ohono a ddefnyddir fel swyddfa bost. Llenwch ffurflen gais
       
Swyddfa Bost gyda GA o £9,001 - £12,000 50% Eiddo a ddefnyddir, neu ran ohono a ddefnyddir fel swyddfa bost. Llenwch ffurflen gais
       
Darparwyr Gofal Plant/Meithrinfeydd gyda GA o hyd at £12,000 50% Rhaid defnyddio'r eiddo yn llwyr ar gyfer gwarchod plant neu ddarparu gofal dydd yng Nghymru a rhaid iddo fod wedi'i gofrestru dan Ran XA o Ddeddf Plant 1989. Llenwch ffurflen gais
       
Eiddo adwerthu sy'n gwerthu nwyddau gyda GA o £7,801 – £11,000 25% Rhaid defnyddio'r eiddo'n llwyr neu'n rhannol i werthu nwyddau, sydd hefyd yn cynnwys: - gwerthu prydau bwyd, lluniaeth sy'n cynnwys gwirod meddwol i'w yfed ar yr eiddo neu oddi yno, petrol neu danwyddau eraill i foduron a fwriedir neu a addaswyd i'w defnyddio ar y ffyrdd Bydd busnesau sy'n meddiannu mwy nag un eiddo yng Nghymru gyda gwerth ardrethol rhwng y trothwyon hynny ond yn cael hawl i ostyngiad ar un eiddo, y bydd rhaid iddynt ei ddewis. Llenwch ffurflen gais I fod yn gymwys am ostyngiad, rhaid i fusnes ddangos fod y meini prawf cymhwyster adwerthu wedi cael ei ddiwallu. Hefyd, o ran busnesau sy'n meddiannu mwy nag un eiddo yng Nghymru, bydd yr hysbysiad yn cael ei gyflwyno'n unig i un awdurdod o'u dewis.
       
Math o Fusnes a Gwerth Ardrethol (GA) Canran y Gostyngiad Pwy sy'n Gymwys Sut i Hawlio
Elusennau lleol - dim terfyn GA 80% yn Orfodol/ Hyd at 20% yn Ddewisol Eiddo a ddefnyddir ar gyfer dibenion elusennol gan fudiadau lleol a gofrestrir gyda'r Comisiwn Elusennau. Llenwch ffurflen gais
       
Elusennau cenedlaethol - dim terfyn GA 80% yn Orfodol Eiddo a ddefnyddir ar gyfer dibenion elusennol gan fudiadau cenedlaethol a gofrestrir gyda'r Comisiwn Elusennau. Llenwch ffurflen gais
       
Clybiau chwaraeon amaturaidd cymunedol – Dim terfyn GA 80% yn Orfodol Eiddo a gofrestrir gyda Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Llenwch ffurflen gais
       
Neuaddau Pentref - dim terfyn GA Hyd at 100% Canolfannau Cymunedol, Neuaddau Pentref neu Institiwtau a ddefnyddir yn gyffredinol ac sy'n rhannu'r un nodweddion ag elusennau cofrestredig. Llenwch ffurflen gais
       
Y rhan fwyaf o Glybiau Chwaraeon - dim terfyn GA Hyd at 100% Eiddo a feddiannir gan glybiau chwaraeon, cymdeithasau neu fudiadau eraill a ddefnyddir ar gyfer hamdden/lles cymdeithasol nad ydynt er gwneud elw ac ati. Llenwch ffurflen gais
       
Math o Fusnes a Gwerth Ardrethol (GA) Canran y Gostyngiad Pwy sy'n Gymwys Sut i Hawlio
Gostyngiad Rhannu Meddiannaeth Unrhyw % a swm Gall unrhyw fusnes wneud cais am Ostyngiad Rhannu Meddiannaeth, bydd rhan o eiddo heb ei feddiannu am 'gyfnod byr o amser'. Wrth ymarfer disgresiwn, rhaid i'r Cyngor ddefnyddio'r rheol gyffredinol fod tybiaeth fod unigolyn sy'n meddiannu rhan o eiddo yn meddiannu'r eiddo cyfan. Oherwydd bod rhan o eiddo heb fod mewn defnydd, nid y bwriad yw y dylid ei dynnu allan o'r prisiad. Fodd bynnag, lle mae anawsterau ymarferol wrth feddiannu neu adael eiddo mewn un gweithrediad, neu lle bod adeilad neu safle gwneuthuro yn dod yn wag dros dro, efallai y byddai'n rhesymol gwobrwyo gostyngiad treth. Mae cyfyngiad amser o 3 mis ar gyfer Gostyngiad Rhannu Meddiannaeth ar gyfer y mwyafrif o fusnesau a 6 mis ar gyfer eiddo diwydiannol o ganlyniad i gyflwyno newidiadau i'r Gostyngiad Eiddo Gwag. Cais i ddarparu cymhwyster yr hawliad yn dilyn archwilio'r eiddo.
Math o Fusnes a Gwerth Ardrethol (GA) Canran y Gostyngiad Pwy sy'n Gymwys Sut i Hawlio
Gostyngiad Treth Caledi Dim terfyn GA Unrhyw % a swm Gall unrhyw fusnes wneud cais am Ostyngiad Caledi a rhaid i'r cyngor farnu a yw yn niddordeb y cyhoedd i'w worbrwyo a'i peidio. Rhaid gwneud y prawf caledi ariannol yn ogystal ag edrych ar ddiddordebau ehangach y trethdalwyr. Cliciwch yma am fanylion pellach. Llenwch ffurflen gais
Math o Fusnes a Gwerth Ardrethol (GA) Canran y Gostyngiad Pwy sy'n Gymwys Sut i Hawlio
Gostyngiad Treth Dewisol Dim terfyn GA Unrhyw % a Swm Gall unrhyw fusnes wneud cais am Ostyngiad Dewisol a rhaid i'r Cyngor ystyried a yw yn niddordeb y cyhoedd ai peidio i'w wobrwyo. Bydd y cyngor ond yn gallu gwneud hyn os yw'n fodlon y byddai'n rhesymol gwneud hyn, o ystytried diddordebau trethdalwyr y cyngor.. Cliciwch yma am fanylion pellach. Cais ysgrifenedig i'w gyflwyno.

Following the 2017 non-domestic rates revaluation by the Valuation Office Agency, transitional relief will be implemented to support ratepayers whose eligibility for Small Business Rate Relief (SBRR) will be affected as a result of the revaluation.

The transitional relief scheme will be introduced to assist ratepayers in receipt of SBRR on 31st March 2017, experiencing a reduction in the percentage of SBRR they are entitled to on 1st  April 2017, due to increases in their rateable value following the revaluation.

SBRR will be applied prior to transitional relief. The transitional relief will work by phasing in any resultant increases in liability over a 3 year period by the percentages below:

 • 25% of increased liability in year 1,
 • 50% in year 2
 • 75% in year 3

Eligible ratepayers are those:

 • Moving from full SBRR to partial SBRR
 • Moving from full SBRR to no SBRR
 • Moving from partial SBRR to no SBRR
 • Staying within partial SBRR but seeing an increase in rateable value

The Welsh Government has provided funding for a “High Street Rates Relief” scheme to operate for the financial year 2017-18. The maximum funding available will be £1,500. The relief is available to retailers and has two tiers, both with qualifying criteria being:

 

Tier 1 - Maximum £500

 

 • The Rateable Value is between £6,001 and £12,000*
 • The property is occupied for retail purposes as at 31 March 2017 ( and same occupier continues to be in occupation on 1 April 2017)
 • In receipt of small business rates relief and/or transitional relief on 1 April 2017
 • The maximum amount of relief is £500 within financial year 2017-18Any sum of this award and any other funding must be less than the state aid de minimis (currently 200,000 Euros over a three year period)

 

* will be a small number of ratepayers with a rateable value of £12,000 or above who are in receipt of Transitional Relief. These ratepayers will also qualify for Tier 1 relief.

                                                                                                                                          

Tier 2 - £1,500

 • The Rateable Value is between £12,001 and £50,000
 • The property is occupied for retail purposes as at 31 March 2017 and the same occupier continues to be in occupation on 1 April 2017)
 • Not in receipt of small business rates relief or transitional relief on 1 April 2017and have an increase in their liability on the 1 April 2017
 • Any sum of this award and any other funding must be less than the state aid de minimis (currently 200,000 Euros over a three year period

High street retailer - Within the scheme adopted the council will deem properties located in out of town retail parks, out of town shopping centres, and industrial estates as ineligible because they are not considered to comprise the “high street” for the purposes of this relief. Retailers that operate outside of retail parks and industrial estates will be eligible provided they meet criteria set out above. The premises must be wholly or mainly being used as “retail” premises, within the high street and retail premises covers “shops, restaurants, cafes and drinking establishments.

 

Exclusions

There are certain types of properties that, in compliance with the Welsh Government guidance, the Council will exclude the rate-payer from high street rates relief, these are as follows:

 • The property is not occupied on 1 April 2017
 • The property is not reasonably accessible to visiting members of the public
 • The property is located in an out of town Retail Park or an industrial estate.
 • The property is in receipt of mandatory charitable relief (80%)

In addition, and in compliance with the Welsh Government guidance, the Council Will deem that the types of uses below (or those similar in use) are not considered to be High Street retail use for the purpose of this relief. Therefore they would not be not to be eligible for the relief. Excluded uses are:

 • Financial services
 • Medical services (e.g. vets, dentists, doctors, osteopaths, chiropractors)
 • Professional services (e.g. solicitors, accountants, insurance agents
 • Tourism accommodation such as B&Bs, hotel accommodation & caravan sites
 • Day nurseries & Children’s play centres
 • Outdoor activity centres & gyms
 • Kennels and catteries
 • Show homes and marketing suites
 • Employment agencies

To apply download the application form here

Click here to view High Street Rates Relief Guidance  

Rhagor o wybodaeth

Business Debtline - Mae Business Debtline yn darparu cyngor am ddim ac adnoddau I helpu pobl i drin eu cyllid busnes a'u dyledion busnes.

Clirio