Gostyngiadau Treth y Cyngor ac eithriadau ar eiddo penodol

 

Mae'n bosibl y bydd eiddo anghyfannedd, heb ei ddodrefnu, gwag neu eiddo nad yw'n ffit i fyw ynddo hefyd wedi'i eithrio rhag talu Treth y Cyngor. Mae mathau penodol o eiddo hefyd wedi'u heithrio pan fyddant wedi'u neilltuo dim ond at ddiben penodol, er enghraifft, darparu cartrefi dim ond i fyfyrwyr neu aelodau o'r lluoedd arfog yn unig.
Gweler hefyd: Gostyngiadau a disgowntiau (pobl)

 

 

Mae'n rhaid i chi ddweud wrthym ni ar unwaith os oes newid yn eich amgylchiadau. Gallai methu â gwneud hyn arwain at gamau i orfodi Cosb Treth y Cyngor arnoch. Os ydych yn anghytuno â'r gowb sy'n cael ei gorfodi arnoch, mae'n bosibl yr hoffech chi drafod hyn â ni yn gyntaf. Neu gallwch wneud apêl yn uniongyrchol i Dribiwnlys Prisiadau Cymru

Eiddo nad yw'n addas byw ynddo

Bydd yr eithriad yn berthnasol i eiddo anghyfannedd am uchafswm o 12 mis. Mae'n rhaid i'r eiddo fod angen gwaith atgyweirio mawr arno er mwyn iddo ddod yn gyfannedd, neu raid i waith trosi strwythurol fod ar y gweill. 

Mae'n bosibl y bydd Swyddog Ymweld yn archwilio'r eiddo cyn dyfarnu eithriad.

Ar ôl yr eithriad,  mae'n bosibl y bydd angen talu premiwm treth y cyngor

Defnyddiwch y ffurflen gais ar y dudalen hon i wneud cais.

 

Os yw eich eiddo wedi'i ddifrodi neu'n anniogel, efallai y cewch chi ostyngiad yn Nhreth y Cyngor.  Byddai hynny'n digwydd trwy gynllun arbennig 'Adran 13a' y mae Cyngor Sir Powys wedi'i sefydlu lle bydd yn ystyried y sefyllfaoedd a ganlyn:

 • Eiddo sy'n dioddef difrod tân
 • Eiddo sydd wedi dioddef llifogydd
 • Eiddo sy'n anniogel yn sgîl nwy neu olew yn gollwng neu ddifrod storm neu ymsuddiant.

Rhagor o wybodaeth am y cynllun yma a sut i wneud cais

Os nad oes dodrefn yn yr eiddo, yna mae'n bosibl y bydd yn cael ei eithrio o Dreth y Cyngor am hyd at 6 mis.

Ar ôl i'r eithriad yma ddod i ben, bydd yr eiddo'n atebol am ffi llawn Treth y Cyngor. Os yw'r eiddo'n parhau i fod â neb yn byw ynddo, a heb ei ddodrefnu am gyfnod parhaus o un flwyddyn,  mae'n bosibl y bydd angen talu premiwm treth y cyngor.

Defnyddiwch y ffurflen gais ar y dudalen yma i wneud cais.

Eiddo lle mae'r cyn-feddianwr...

Os yw tenant eiddo yn byw mewn ysbyty, cartref gofal preswyl eu gartref nyrsio yn barhaol ac ni fydd yn dychwelyd i'r eiddo yna fe allai'r eiddo fod wedi'i eithrio rhag talu Treth y Cyngor.

Pan fydd rhywun wedi mynd i fyw gyda rhywun arall yn barhaol er mwyn derbyn gofal, gan adael ei eiddo heb feddiant, yna gallai'r eiddo hwnnw fod wedi'i eithrio.

Rhaid i'r unigolyn fod yn derbyn gofal yn sgil henaint, anabledd, salwch, dibyniaeth nawr neu yn y gorffennol ar alcohol neu gyffuriau, neu salwch meddwl nawr neu yn y gorffennol. 

Defnyddiwch y ffurflen ar y dudalen hon i wneud cais.

Os ydych wedi gadael eich eiddo yn barhaol er mwyn darparu gofal i rywun, gan adael eich eiddo heb feddiant, bydd eich eiddo'n cael ei eithrio.

Rhaid i chi fod yn darparu gofal i rywun sydd angen gofal oherwydd henaint, anabledd, salwch, dibyniaeth nawr neu yn y gorffennol ar alcohol neu gyffuriau, neu anhwylder meddwl nawr neu yn y gorffenn.

Defnyddiwch y ffurflen gais ar y dudalen yma i wneud cais.

Mae'n bosibl y byddwch hefyd wedi'ch eithrio rhag talu Treth y Cyngor yn yr eiddo lle rydych chi'n darparu gofal.

Pan fydd oedolyn wedi marw, mae angen i ni wybod pwy sy'n gyfrifol am dalu eu Treth y Cyngor a manylion eraill, er enghraifft, pan fydd y profiant wedi'i gyflwyno. Mae hyn oll yn helpu i sicrhau nad ydych yn talu ond y swm cywir o dreth y Cyngor a dim mwy.

Dweud wrth yr adran Treth y Cyngor pan fydd oedolyn wedi marw.

Os bydd eiddo heb feddiant oherwydd bod y meddiannwr yn y ddalfa, mae wedi'i eithrio rhag Treth y Cyngor. Mae hyn yn berthnasol i unrhyw un sy'n cael ei gadw trwy orchymyn llys, boed hynny mewn carchar, ysbyty, neu unrhyw le arall.

Defnyddiwch y ffurflen gais ar y dudalen yma i wneud cais.

Os ydych wedi gadael eich eiddo'n wag pan fyddwch yn byw rhywle arall fel myfyriwr mewn sefydliad addysgol, bydd eich eiddo wedi'i eithrio rhag Treth y Cyngor. Mae'n rhaid i chi sicrhau eich bod wedi cadw'r hawl i ddychwelyd i'ch eiddo.

Gwneud cais am yr eithriad eiddo gan ddefnyddio'r ffurflen ar y dudalen yma.

Rhagor o wybodaeth am Dreth y Cyngor i fyfyrwyr, prentisiaid a hyfforddeion

Perchnogaeth yr eiddo

Os yw elusen yn berchen ar eiddo, a'r eiddo hwnnw wedi'i ddefnyddio at ddibenion yr elusen cyn dod yn wag, mae'n bosibl y bydd wedi'i eithrio rhag talu Treth y Cyngor.

Bydd eithriad yn gymwys am hyd at 6 mis o'r dyddiad y daeth yn wag. Mae'r eithriad yma'n berthnasol boed yr eiddo wedi'i ddodrefnu neu beidio. 

Defnyddiwch y ffurflen gais ar y dudalen yma i wneud cais.

Os yw'r gyfraith yn gwahardd meddiannaeth yr eiddo, bydd wedi'i eithrio rhag Treth y Cyngor. Mae hyn yn cynnwys eiddo nad yw'n ffit i bobl fyw ynddynt, cabanau gwyliau a charafanau yn ystod y cyfnod pan nad oes modd eu meddiannu.

Defnyddiwch y ffurflen gais ar y dudalen hon i wneud cais.

Mae eiddo sy'n aros i weinidog crefyddol a fydd yn cyflawni ei (d)dyletswyddau yn rhinwedd ei swydd yn yr eiddo hwnnw wedi'u heithrio. 

Defnyddiwch y ffurflen gais ar y dudalen yma i wneud cais.

Pan fydd banc/cymdeithas adeiladu wedi'i adfeddiannu eiddo, a'r eiddo hwnnw yn dal i fod yn gyfreithiol ym mherchnogaeth y meddianwr diwethaf, mae wedi'i eithrio. 

Defnyddiwch y ffurflen gais ar ffurflen hon i wneud cais.

Mae eiddo gwag sy'n gyfrifoldeb ymddiriedolwr mewn achos methdalu wedi eithrio, boed yr eiddo wedi'i ddodrefnu neu beidio.

Defnyddiwch y ffurflen gais ar y dudalen yma i wneud cais.

Mae eiddo sydd ym mherchnogaeth y Goron ac yn cael ei defnyddio fel Llety i aelod o'r Lluoedd Arfog wedi'i eithrio, boed yr eiddo hwnnw wedi'i feddiannu neu  beidio.

Defnyddiwch y ffurflen gais ar y dudalen hon i wneud cais.

Anecs neu Angorfa

Os nad oes modd gosod anecs ar wahân i'r eiddo sydd wedi'i feddiannu oherwydd y byddai'n mynd yn groes i'r rheoliadau cynllunio, mae'n bosibl y bydd wedi'i eithrio rhag Treth y Cyngor. 

Defnyddiwch y ffurflen gais ar y dudalen yma i wneud cais.

Mae llain carafán neu angorfa cychod nad oes carafán neu gwch yn ei meddiannu wedi'i heithrio rhag Treth y Cyngor. 

Defnyddiwch y ffurflen gais ar y dudalen yma i wneud cais.

Halls of Residence

Mae eiddo sydd ddim ond yn darparu un math penodol o breswylfa wedi'u heithrio rhag talu Treth y Cyngor. Dim ond y mathau o eiddo sydd wedi'u rhestru isod sydd wedi'u heithrio.

Mae neuaddau preswyl i fyfyrwyr wedi'u heithrio cyn belled bod y neuadd ym mherchnogaeth neu dan reolaeth sefydliad adddysgol.

Os mai dim ond myfyriwr / myfyrwyr amser llawn sy'n byw yn yr eiddo, bydd wedi'i eithrio.

Diffiniad o fyfyriwr:

 • Rhywun sydd wedi ymgofrestru ar gwrs addysg amser llawn. Rhaid i'r cwrs bara am o leiaf un flwyddyn a rhaid i'r myfyriwr fynychu'r cwrs am o leiaf 24 wythnos y flwyddyn ac astudio am o leiaf 21 awr yr wythnos. 
 • Rhywun dan 20 oed ar gwrs sy'n para am o leiaf 3 mis calendr ac sy'n astudio am o leiaf 12 awr yr wythnos. Rhaid i'r cwrs beidio â bod yn gwrs addysg uwch. Nid yw dosbarthiadau nos a chyrsiau gohebol yn gymwys.

Mae eiddo sy'n perthyn i'r Goron ac yn cael ei ddefnyddio fel cartref i aelodau o'r Lluoedd Arfog wedi'i eithrio rhag Treth y Cyngor p'un a oes rhywun yn byw ynddynt ai peidio.

Mae eiddo sydd ag aelodau a dibynyddion lluoedd arfog sy'n ymweld wedi'i eithrio rhag Treth y Cyngor.

Defnyddiwch y ffurflen gais ar y dudalen yma i wneud cais.

Mae eiddo ag unigolyn / â pobl dan 18 yn unig yn byw ynddo wedi'i eithrio.
Mae enw'r landlord neu'r perchennog ar y bil a bydd yr eithriad yn ymddangos ar eu bil nhw.

Defnyddiwch y ffurflen gais ar y dudalen yma i wneud cais.

Mae eiddo â dim ond unigolyn / pobl â nam meddyliol difrifol yn byw ynddo wedi'i eithrio rhag Treth y Cyngor.

Amhariad difrifol ar ddeallusrwydd a'r gweithredu cymdeithasol (beth bynnag sydd wedi achosi hyn) sy'n ymddangos fel petai'n barhaol yw hyn.

Rhaid i ymarferydd meddygol dystio i hyn, a rhaid i'r unigolyn sy'n ei dderbyn hefyd fod â hawl i un o'r budd-daliadau canlynol:

 • Budd-dal Analluogrwydd 
 • Lwfans Gweini
 • Lwfans Anabled Difrifol
 • Cydran Gofal y Lwfans Byw i'r Anabl sy'n daladwy ar y gyfradd uwch na ganolig dan y Ddeddf
 • Cynnydd yng nghyfradd y Pensiwn Anabledd 
 • Lwfans Gweithio i'r Anabl
 • Atodiad Anghyflogadwyedd 
 • Lwfans Gweini Cyson dan Gynllun Anafiadau Personol (Sifiliaid) 1983 neu dan erthygl 14 Orchymyn Pensiwn Gwasanaeth (Anabledd a Marwolaeth) y Llynged y Fyddin neu'r Llu Awyr
 • Lwfans Anghyflogadwyedd dan yr uchod (8)
 • Cymhorthdal Incwm lle mae'r swm perthnasol yn cynnwys premiwm anabledd 

Defnyddiwch y ffurflen gais ar y dudalen hon i wneud cais.

 

 

Mae eiddo â dim ond rhywun sydd â braint diplomyddol neu imiwnedd yn byw ynddo wedi'i eithrio rhag Treth y Cyngor. 

Defnyddiwch y ffurflen gais ar y dudalen yma i wneud cais.

Mae anecs nain a thaid, neu uned debyg sy'n gartref i aelodau hyn neu anabl o'r teulu sy'n byw ym mhrif ran yr eiddo wedi'u heithrio rhag talu Treth y Cyngor.

Mae dibynnydd o'r fath yn rhywun sydd:

 • yn 65 neu'n hyn, neu
 • â nam difrifol ar y meddwl, neu
 • yn sylweddol ac yn barhaod anabl (boed hynny trwy salwch, anafa, anffurfiad cynenedigol neu fel arall)

Mae aelod o'r teulu yn golyguA family member is defined as a:

cymar, rhiant, nain neu daid, plentyn, llysblentyn, wyr neu wyres, brawd, chwaer, ewythr, modryb, nai neu nith, neu riant y cyfrys berthynas, gan gynnwys  perthynas trwy briodas neu hanner gwaed.

Defnyddiwch y ffurflen gais ar y dudalen yma i wneud cais.

Ffurflen Gais

Gwneud cais i eithrio eiddo rhag talu Treth y Cyngor  (Agorir mewn ffenestr newydd)

Darllenwch y cyfarwyddiadau ar y dudalen yma cyn llenwi'r ffurflen. Gwnewch yn siwr bod eich eiddo'n cyflawni un o'r amodau a ddisgrifiwyd.

Peidiwch â defnyddio'r ffurflen yma: