Help gyda Threth y Cyngor i Ofalwyr

Gofalwyr

Mae'n bosibl na fydd yn rhaid i ofalwr dalu Treth y Cyngor:

  • os yw'n byw yn yr un eiddo â'r sawl maen nhw'n gofalu amdano,
  • os yw'n darparu gofal am o leiaf 35 awr yr wythnos,
  • os nad yw'n darparu gofal am gymar neu blentyn dan 18 oed.

Mae gan y sawl y mae'n gofalu amdano yr hawl i un o'r budd-daliadau gwladol canlynol:

  • Lwfans Gweini
  • Cyfradd uchaf neu ganol elfen ofal lwfans byw i'r anabl
  • Y gyfradd pensiwn i'r anabl gyda'r cynnydd priodol
  • Cynnydd yn y lwfans gweini cyson
  • Cyfradd safonol neu uwch elfen bywyd beunyddiol y Taliad Annibyniaeth Bersonol
  • Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog dan amodau'r Lluoedd Arfog a'r Lluoedd Wrth Gefn.

Gweithwyr Gofal

Mae'n bosibl na fydd yn rhaid i Weithiwr Gofal dalu Treth y Cyngor os caiff ei gyflogi am o leiaf 24 awr yr wythnos, ac nad yw ei enillion yn uwch na £44 yr wythnos.

Rhaid iddo hefyd fod yn byw yn yr un eiddo â'r sawl y mae'n gofalu amdano neu'n byw mewn eiddo sy'n cael ei ddarparu ar gyfer y gwaith gofalu.

Ffurflen Gais

Os ydych wedi gadael eich eiddo chi'n wag (heb feddiant) er mwyn darparu gofal, mae'n bosibl y gallech gael eich eithrio rhag gorfod talu Treth y Cyngor am eich eiddo chi eich hun.