Gostyngiad i'r Anabl

Mae'n bosibl na fydd yn rhaid i chi dalu Treth y Cyngor yn llawn os oes anabledd arnoch chi neu rywun arall (o unrhyw oed) yn eich cartref. Mae'n bosibl na fydd yn rhaid i oedolion â nam difrifol ar eu meddwl dalu Treth y Cyngor.

Rhywun sydd yn sylweddol ac yn barhaol anabl yw rhywun anabl, boed hynny yn sgil salwch, anaf, nam cynhenid neu fel arall. Er mwyn bod yn gymwys i gael gostyngiad anabledd, rhaid i chi fod yn byw yn yr eiddo ond does dim rhaid i chi fod dros 18 oed..

Os ydych yn gymwys i gael help dan y cynllun yma, bydd eich bil Treth y Cyngor yn gostwng o un band eiddo.

Er enghraifft, os yw eich eiddo yn Band D, bydd eich bil treth yn cael ei seilio ar Band C. Os yw'r eiddo yn Band A, byddwch yn cael gostyngiad o nawfed rhan o dâl Band D.

Os yw eich eidddo eisoes wedi'i osod mewn band is, bydd hyn yn cael ei ddangos ar eich bil.

Mae'n bosibl y bydd angen i Swyddog Ymweld ddod i archwilio'r eiddo cyn gallu rhoi gostyngiad i chi.

Er mwyn bod yn gymwys, rhaid bod â/ag:

 ... sy'n cael ei ddefnyddio at ddibenion diwallu anghenion rhywun anabl.

Does dim rhaid i'r ystafell fod wedi'i hadeiladu'n na'i hychwanegu'n arbennig, ond ni fydd eich cartref yn gymwys i dderbyn gostyngiad oni bai fod yna newid o 'hanfodol neu o bwysigrwydd mawr' wedi digwydd.

Mae'n bosibl na fydd cyfnewid ystafelloedd - e.e. ystafell wely ar y llawr gwaelod yn hytrach na'r llawr cyntaf - yn golygu bod eich cartref yn gymwys ar gyfer gostyngiad.

 ... sy'n cael ei defnyddio ac sy'n ofynnol er mwyn diwallu anghenion rhywun anabl;

Does dim rhaid i'r ystafell fod wedi'i hadeiladu'n na'i hychwanegu'n arbennig, ond ni fydd eich cartref yn gymwys i dderbyn gostyngiad oni bai fod yna newid 'hanfodol neu o bwysigrwydd mawr' wedi digwydd.

Mae'n bosibl na fydd cyfnewid ystafelloedd - e.e. ystafell wely ar y llawr gwaelod yn hytrach na'r llawr cyntaf - yn golygu bod eich cartref yn gymwys ar gyfer gostyngiad

 

 

 ... er mwyn gallu defnyddio cadair olwyn sy'n ofynnol i ddiwallu anghenion rhywun anabl.

Ffurflen Ymholiad

Ffurflen Gostyngiad Treth y Cyngor oherwydd Anabledd  (Agorir mewn ffenestr newydd)

Mae hyn yn cael ei ddiffinio fel 'amhariad difrifol ar ddeallusrwydd neu weithredu cymdeithasol (waeth beth sy'n ei achosi) sy'n ymddangos fe pe bai'n barhaol'. Rhaid i hyn gael ei ardystio gan feddyg. Rhaid i'r unigolyn hefyd fod â hawl i un o'r budd-daliadau canlynol: 

 • Budd-dal Analluogrwydd 
 • Lwfans Gweini
 • Lwfans Anabledd Difrifol
 • Elfen Ofal Lwfans Byw i'r Anabl sy'n daladwy ar y gyfradd uwch neu ganol dan y Ddeddf 
 • Cynnydd yng nghyfradd Pensiwn i'r Anabl 
 • Lwfans Gweithio i'r Anabl
 • Atodiad i'r Anghyflogadwy 
 • A Lwfans gweini Cyson dan Gynllun Anafiadau Personol (Sifiliaid) 1983 neu dan erthygl 14 Gorchymyn Pensiwn Lluoedd y Llynges, y Fyddin neu'r Llu Awyr 
 • Atodiad i'r Anghyflogadwy dan unrhyw un o'r 8 eitem a restrir uchod
 • Cymhorthdal Incwm lle mae'r swm perthnasol yn cynnwys premiwm anabledd.
 • The standard or enhanced rate of the daily living component of personal independence payment
 • Universal credit which includes an amount in respect of limited capability of work or work related activity