Disgowntiau a gostyngiadau Treth y Cyngor

 

Mae Treth y Cyngor yn seiliedig ar 2 neu fwy o oedolion cymwys yn byw yn yr un cartref. Dywedwch wrthym am unrhyw sefyllfa arall er mwyn i ni sicrhau eich bod yn talu'r swm cywir o dreth y Cyngor a dim mwy.  Mae'n bosibl y byddwch yn gallu cael disgownt ar eich Treth y Cyngor.
Hefyd mae disgowntiau ac eithriadau ar eiddo.

 

 

Allwch chi ddim cael gostyngiad ar eich Treth y Cyngor dim ond oherwydd eich bod yn cael trafferth i'w dalu. Os ydych chi'n cael anhawster i dalu'ch Treth y Cyngor, gallwch siarad â ni i weld a allwn ni eich helpu.

Rhaid i chi ddweud wrthym ni ar unwaith os oes newid yn eich amgylchiadau. Gallai methu â gwneud hyn arwain at Orfodi Cosb Treth y Cyngor arnoch.  Os ydych chi'n anghytuno â'r gosb sy'n cael ei gorfodi arnoch, mae'n bosibl y byddwch yn awyddus i drafod hyn gyda ni yn gyntaf. Neu, gallwch wneud apêl uniongyrchol i Dribiwnlys Prisio Cymru

Talu Treth y Cyngor a dim ond un oedolyn yn byw yn yr eiddo

Os mai chi yw'r unig oedolyn cymwys yn byw mewn eiddo, mae'n bosibl y byddwch yn gymwys i dderbyn disgownt o 25%.  Gallai hyn ddigwydd oherwydd marwolaeth, gwahanu, ysgaru, neu hyd yn oed di ond oherwydd bod oedolyn arall wedi symud allan - neu unrhyw reswm arall.

Treth y Cyngor i fyfyrwyr, prentisiaid a phobl dan hyfforddiant

Os ydych yn oedolyn sy'n fyfyriwr, yn brentis neu'n rhywun dan hyfforddiant, mae'n bosibl na fydd yn rhaid i chi dalu Treth y Cyngor. Mae angen i chi ddweud wrthym eich bod yn fyfyriwr a ble rydych chi'n byw.

Pobl sydd yn yr ysbyty neu mewn gofal preswyl yn barhaol

Os oes oedolyn wedi symud allan o'ch ty i aros mewn ysbyty, cartref gofal preswyl neu gartref nyrsio yn barhaol ni fydd yn gymwys i dalu Treth y Cyngor.

Os nad oes rhywun yn byw yn yr eiddo yn barhaol, dylech chi

Tell us the property is unoccupied  (Agorir mewn ffenestr newydd)

Unigolyn ifanc yn troi'n 18 oed

Os oes unigolyn ifanc yn byw gartref sy'n troi'n 18 oed, mae'n atebol i dalu Treth y Cyngor. Os mai myfyriwr yw e, neu os ydych chi'n parhau i dderbyn budd-daliadau ar ei gyfer, yna ni fydd yn atebol i dalu Treth y Cyngor.

Dywedwch wrthym pan fydd oedolyn ifanc yn troi'n 18 oed

Budd-dal Tai

Os ydych yn derbyn Budd-dal Tai, gallwch hawlio help tuag at Dreth y Cyngor (Gostyngiad), Prydau Ysgol am Ddim, a  Grantiau Dillad Ysgol ar yr un pryd.

Gwneud cais am fudd-dal tai

Pobl sy'n anabl neu â nam difrifol ar y meddwl

Os ydych chi'n anabl, neu os oes gennych rywun anabl o unrhyw oed yn byw gartref, mae'n bosibl y bydd gostyngiad yn swm Treth y Cyngor y byddwch yn ei dalu. 

Mae'n bosibl y bydd pobl â nam difrifol ar y meddwl (er enghraifft, dementia) wedi'u heithrio rhag talu Treth y Cyngor.  

Rhagor ynglyn â help Treth y Cyngor o bobl ag anabledd neu nam

Gofalwyr

Os ydych chi'n ofalwr sy'n byw yn yr un eiddo â'r sawl rydych yn gofalu amdano, mae'n bosibl na fydd yn rhaid i chi dalu Treth y Cyngor.

Rhagor o wybodaeth am help Treth y Cyngor i ofalwyr

Treth y Cyngor pan fydd rhywun wedi marw

Pan fydd oedolyn wedi marw, mae'n rhaid i chi ddweud wrthym ar unwaith er mwyn i ni wneud yn siwr eich bod chi neu'r stad yn talu'r swm iawn o dreth y Cyngor a dim rhagor. Mae'n rhaid i chi hefyd gofrestru'r farwolaeth.

Hysbysu Treth y Cyngor am farwolaeth

Pobl yn y carchar neu garchariad cyfreithlon arall

neu unrhyw le arall, nid yw'r unigolyn dan sylw yn gymwys i dalu Treth y Cyngor.

Pobl mewn sefyllfaoedd penodol

Mae'n bosibl na fyddwch yn gymwys i dalu Treth y Cyngor os ydych chi'n:

  • aelodau (neu'n ddibynyddion) Pencadlysoedd Rhyngwladol a Sefydliadau Amddiffyn
  • aelodau o Gymunedau Crefyddol
  • aelodau (neu ddibynyddion) lluoedd sy'n ymweld
  • cymar (heb fod yn Brydeinig) i fyfyriwr
  • berchen ar fraint neu imiwnedd diplomyddol

Darganfod rhagor am y sefyllfaoedd penodol hyn mewn perthynas â thalu Treth y Cyngor

Amgylchiadau unigol eithriadol

Os oes amgylchiadau personol eithriado nad oedd modd eu rhagweld yn berthnasol i chi, mae'n bosibl y gallech gael disgownt yn ôl disgresiwn. Bydd yn rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o'r rheswm y mae eich amgylchiadau'n eithriadol.

Darganfod mwy am y cynllun yma a sut i wneud cais