Hyfforddiant Honiadau yn Erbyn Gofalwyr Maeth

Darparwr y Cwrs: AFA Cymru

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Archwilio'r diffiniadau o honiadau a chwynion a sut y gallant godi.

Archwilio'r rolau a chyfrifoldebau ar gyfer pobl broffesiynol pan y gwneir honiad.

Archwilio anghenion cefnogi gofalwyr maeth y gwnaed honiad yn eu herbyn.

Deall polisi a gweithdrefn Cyngor Sir Powys i reoli honiadau yn erbyn gofalwyr maeth.

Dyddiad Lleoliad Amseroedd
22 Hydref 2018 Radnor YFC, Llandrindod 9.30am - 4.00pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

Erbyn diwedd y sesiwn hyfforddi hon, bydd y cyfranogwyr yn:

·        Ymwybodol o risgiau a gwendidau mewn lleoliadau maeth

·        Gwybod y broses ar gyfer rheoli honiadau

·        Gwybod pa gefnogaeth a gwybodaeth ddylai fod gan ofalwyr maeth

Deall y cylch o straen eilaidd, cynllunio ar gyfer gofal diogel ac ystyried ffyrdd o leihau risgiau a'r tebygolrwydd o honiadau mewn gofal maeth.

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.