Hyfforddiant Honiadau yn Erbyn Gofalwyr Maeth

Darparwr y Cwrs: IMH Child Therapy

Gweinyddydd y Cwrs: Sarah Price

Nod

Archwilio'r diffiniadau o honiadau a chwynion a sut y gallant godi.

Archwilio'r rolau a chyfrifoldebau ar gyfer pobl broffesiynol pan y gwneir honiad.

Archwilio anghenion cefnogi gofalwyr maeth y gwnaed honiad yn eu herbyn.

Deall polisi a gweithdrefn Cyngor Sir Powys i reoli honiadau yn erbyn gofalwyr maeth.

Dyddiad Lleoliad Amseroedd
23 Ionawr 2018 Llandrindod 10am - 2.30pm
26 Mawrth 2018 Llandrindod 10am - 2.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

Bydd gan y sawl sy'n mynychu ddealltwriaeth dda o'r gwahanol fathau o honiadau a chwynion a wneir.

Byddant yn deall y camau yng ngweithdrefn y cyngor a pham maent yn gymwys.

Yn gallu dynodi'r camau i'w cymryd yn hyderus pan y gwneir honiad (fel gofalwr maeth neu weithiwr proffesiynol).

Yn gallu gwybod sut i gynnal trafodaethau cefnogi a pharhau cyswllt yn briodol gyda gofalwyr maeth pan y mae honiad wedi cael ei wneud.

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.