Hyfforddiant Dulliau Ymyrraeth sy'n Gwella Ymlyniad Plant (DDP)

D arparwr y Cwrs: Family Futures

Nod

Rhieni mabwysiadu, gofalwyr maeth a gweithwyr proffesiynol gyda dealltwriaeth o effaith trawma ar ymddygiad plant. Sgiliau sylfaenol i weithio gyda phlant i wella datblygu eu perthnasoedd a gwneud yn iawn am drawma.  

 

Nid oes unrhyw gyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

D iwrnod 1
AM – Deall effaith rhianta gwael ar ddatblygiad plentyn
PM – Deall patrymau Ymlyniad o fewn perthynas plentyn ac oedolyn

Diwrnod 2
AM – Rhianta gydag egwyddorion DDP sef PACE (Bod yn chwareus, y gallu i dderbyn, chwilfrydedd ac empathi)
PM – Dulliau ymyrraeth sy'n cefnogi gallu plant i reoli eu hunain ac yn gwella datblygu perthnasoedd

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.