Hyfforddiant Ymyrraeth Byr ar Alcohol

Darparwr y Cwrs: Iechyd Cyhoeddus Cymru

Nod

  • “Sgwrs fer sydd wedi'i strwythuro ac sy'n seiliedig ar dystiolaeth am yfed alcohol gyda chlient i gymell a chefnogi'r unigolyn i feddwl a/neu cynllunio newid yn eu hyfed er mwyn arwain at ostyngiad yn yr alcohol a yfir ganddynt”.
  • Deall alcohol fel problem yng Nghymru
  • Dynodi yfwyr peryglus a niweidiol
  • C ynnig cefnogaeth sy'n seiliedig ar dystiolaeth i yfwyr
  • Dylanwadu ar newid mewn ymddygiad
  • Bod yn fwy hyderus wrth drafod y pwnc anodd hwn
  • Gwneud effaith bositif ar iechyd yng Nghymru

Nid oes cyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Gostwng lefelau yfed alcohol yn sylweddol ymysg pobl sydd wedi cael eu dynodi fel rhai sy'n yfed symiau peryglus a niweidiol
  • C ynnig fframwaith gwerthfawr i hwyluso atgyfeirio achosion o ddibyniaeth ar alcohol at y gwasanaethau arbenigol

 

 

  

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.